Këwɔn ‑nu 25 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 25

1꞊Dhɛ Fetusö ꞊ya ‑lo 'sɛ 'pian 'ö bhë ‑a ‑ta, ‑a ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë ‑yaaga, 'ö go Sezale 'ö dho Zeluzalɛmë. 2'Ö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha mɛ ꞊vava ‑nu 'wo dho 'wo Pɔlö ‑wun ‑kan Fetusö 'dhiö ‑a ‑pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ 3‑yö 'wun ‑së do kë wo ‑dhë, 'wo‑ 'piö kö ‑yö Pɔlö bɔ Zeluzalɛmë; bhii 'ö tɔɔ kö ꞊wa 'dho wo 'ko ꞊zlöö ‑waan Pɔlö zë zian ‑ta. 4'Kɛɛ Fetusö ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pɔlö ‑yö ‑kanso 'gü Sezale, 'go mü ma gia‑, a ‑dho 'ma ‑dhɛkpaɔyi ꞊nɛ ‑a 'ka.» 5'Ö ko 'zü 'yö‑ pö ꞊nɛɛ: «‑Kaa kë kö ka ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ziö n 'piö, 'yi 'dho Sezale! ꞊Ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ bhë 'wun yaa 'ö‑ ‑kë kö ‑wo za dɔ ‑a ‑bha 'ma!» 6Fetusö ‑yö pë 'ö ‑mɔ 'dhɔɔgɔ do ‑bha ‑a ‑kë ‑an 'piö Zeluzalɛmë plöö. 'Go mü 'yö dho Sezale. ꞊Dhɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po 'ö dho za ‑dɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö ꞊yaannu ö ‑bha zakanmɛ ‑bha ‑gbloo 'gü, 'yö‑ pö mɛ ‑nu ‑dhë ‑wo nu Pɔlö 'ka. 7꞊Dhɛ 'ö ꞊wa nu Pɔlö 'ka ꞊wa ‑lo, 'ö Zuifö ‑nu 'wo go Zeluzalɛmë bhë 'wo ꞊nië ‑a ‑zü, 'wo 'wun yaa ꞊va ꞊blɛɛ ‑a ‑gɔ. 'Kɛɛ waa ‑mɔa ‑bha kö 'wun yaa 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑gɔ bhë kö ‑waan ‑a ‑gɛn pö. 8'Kɛɛ Pɔlö ‑yö ö ‑de dha ‑wun ‑blɛɛ 'ö‑ pö: «N 'ka Zuifö ‑nu yi ‑bha tɔng gbɛ ‑lö 'gü. 'Go mü 'zü, n 'ka 'wun yaa kë yi ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ waa‑ Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑bha 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑an 'ka.» 9꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ Fetusö ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö 'ö Zuifö ‑nu ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë, 'ö‑ pö Pɔlö ‑dhë: «Ü ‑dho ‑mɔa ‑bha kö 'ü nu Zeluzalɛmë kö 'aan‑ ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü a? ꞊Ya kë ꞊nɛ za 'wo‑ dɔ ‑na ü ‑bha bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka kö 'aan‑ ‑a dɔ ꞊a?» 10'Ö Pɔlö ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «A dɔ ‑sü 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑bha za ‑kan ‑a 'gü ‑kɔ 'gü; 'a‑ 'piö kö 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va gia‑ bhë ‑yö za bhë ‑a 'kan. Bhi gia‑ ü‑ ꞊dɔa' ‑së 'ka ꞊nɛ n 'ka 'wun yaa gbɛ kë Zuifö ‑nu 'ka. 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma Zuifö ‑nu, yi ‑bha tɔng 'gü ꞊siö'‑, 'iin pë 'ö dho kë n zë ‑gɛn 'ka, 'ma‑ kë kö n 'ka ‑kɔ n zë ‑sü 'ka. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na n ‑gɔ ꞊nɛ, 'wun gia‑ gbɛ 'yaa‑ 'gü, mɛ gbɛ yaa 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑yö n dɔ ‑an kwɛɛ. Mɛ 'a‑ 'piö kö za bhë ‑ya 'kan 'ö tɔɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va.» 12꞊Dhɛ 'ö Fetusö waa‑ ö ‑bha ‑ya za 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊wa 'wun 'bhaa ꞊blɛɛ'‑ wo 'ko ziën, 'ö‑ ‑daa ‑kë 'ö‑ pö Pɔlö ‑dhë: «Pë 'ü‑ 'piö 'ö tɔɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑yö za bhë ‑a 'kan a? ꞊Dhɛ 'ö 'pö kö ü ‑dho dho 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va bhë ‑a 'dhiö.» 13꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'bhaa ꞊ya ziö, 'ö ‑gludë Aglipa waa‑ Belenisö 'wo dho Sezale ‑pö 'gü kö ‑wo Fetusö 'sɛnɛ bho ‑a nu ‑sü ‑bha. 14‑Wo ‑kë mü, 'ö Pɔlö ‑bha 'wun bhë, 'ö Fetusö ‑ya ‑da ‑gludë 'dhiö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Gɔɔn‑ do 'ö Felisö ‑ya to ‑kanso 'kɔɔdhö ‑yö zö. 15꞊Dhɛ 'ma 'dho Zeluzalɛmë, 'ö Zuifö ‑nu ‑bha slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ ‑an ‑bha mɛ ziizii ‑nu 'wo nu ‑a ‑bha 'wun 'ka n 'dhiö. 'Ö 'wo‑ pö n ‑dhë 'a za ‑lo ‑a tuö. 16A‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'a‑ pö: ‹Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü, mɛ 'wo za dɔ ‑a ‑bha, 'waa‑ dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ kö ‑a mɛ gia‑ yaa dɔ mɛ ‑nu 'wo za dɔ ‑a ‑bha bhë ‑an wö 'dhiö, kö pë 'ö ‑kë 'wo za dɔ ‑a ‑bha bhë kö yaa ö ‑bha ꞊blɛɛ'‑.› 17'Ö 'wo ‑ziö n 'piö 'yi nu zö; n 'ka 'töng gbɛ ziö 'wun bhë ‑a ‑ta. 'Ö ꞊dhɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'a dho za ‑dɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'gü kö 'aan‑ za bhë ‑a 'kan. 'Yö 'a‑ pö mɛ ‑nu ‑dhë ‑wo nu gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a 'ka. 18'Ö za ‑dɔ ‑a ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑wo nu, 'kɛɛ 'wun yaa ‑nu 'ö n ‑ma ‑zotadhe ‑yö dho ‑an 'piö ‑bezë bhë waa‑ gbɛ ꞊blɛɛ'‑. 19'Wun do 'ö wo ‑nu 'wo‑ zaɔdhe kë 'ö tɔɔ ‑kɔ 'ö 'wo wo ‑bha ‑Zlan gba ‑a 'ka bhë 'yaa do. 'Go mü 'zü, mɛ do 'bhaa 'wo‑ ‑dhɛ Yesu 'ö ga 'ö Pɔlö ‑ya pö ꞊yɔɔn ö ‑wo ‑ta ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑yö 'bhee‑ bhë ‑a ‑wun ‑mü. 20'Ö ‑kɔ 'a dho ‑a kaa kö 'wun ‑nu 'wo bhë 'aan‑ ‑dhɛ yö ‑an 'gü 'ö n 'ka‑ dɔ. ‑A ‑wun 'gü 'ö 'a Pɔlö ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ‑dho 'we‑ ‑bha kö ‑yö 'dho Zeluzalɛmë kö 'aan‑ za bhë ‑a 'kan 'ma. 21'Yö Pɔlö ‑ya pö 'gbönggböng ꞊nɛ ö‑ 'piö kö 'ö to ‑kanso 'gü kö 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va gia‑ ‑yö za bhë ‑a 'kan. 'Ö‑ ‑wun 'gü, 'a‑ pö n ‑ma 'dhasi ‑nu ‑dhë, ‑wo wo ‑zo kë ‑a 'piö, ‑yö 'dho ‑yö yöë yi 'a dho ‑a bɔa 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va 'dhiö ‑a ‑bha.» 22'Ö Aglipa ‑ya pö Fetusö ‑dhë: «A‑ 'piö kö gɔɔn‑ 'ö bhë, ma gia‑ 'a‑ ‑wo ma.» 'Ö Fetusö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «꞊Dhia' 'ü dho ‑a ‑wo ma.» 23꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊kpaɔ, mɛ ‑nu ‑wo ‑ziö Aglipa waa‑ Belenisö ‑an 'piö ‑an ‑sü ꞊va ‑sü 'ka, 'wo nu 'wo ꞊daa' ‑bhɔkuëkëdhɛ ꞊va 'gü. 'Go mü 'dhasi ‑nu, 'dhasi ꞊lamɛ ‑nu waa‑ pö‑ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑wo ‑nu mü. 'Ö Fetusö ‑ya pö ö ‑bha 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo nu Pɔlö 'ka; 'wo nuë. 24'Ö Fetusö ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo nu wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑an ‑dhë: «‑Gludë Aglipa, mɛ ‑nu 'ka nu 'saadhö zö bhë, gɔɔn‑ 'ö Zuifö ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑nu ‑wo za dɔ ‑a ‑bha 'wo nuë n 'dhiö Zeluzalɛmë ‑blɛɛzë 'ka, 'ö 'wo nuë ‑a kë ꞊plɛ ‑naa 'ka zö, 'ö 'wo ꞊gblaa gbla wo ‑wo 'ka ꞊nɛ ‑wa zë bhë, ‑a gɔɔn‑ bhë yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ. 25'Kɛɛ ma ‑zë, n ‑ma 'ka, pë yaa 'ö dho ‑a kë kö ‑yö kë ‑a zë ‑gɛn 'ka, n 'ka‑ yö. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ yö gia‑ ‑ya 'piö kö 'ö 'dho 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va 'dhiö bhë, a‑ ‑yö ‑së kö 'a‑ bɔ 'ma. 26'Kɛɛ pë 'bhaa 'a dho ‑a ‑ya 'sëëdhɛ 'gü kö 'aan‑ ‑a bɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑dhë, ‑a ‑bha 'wun 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü 'maa‑ dɔ. Pë 'ö ‑kë 'a nuë ka 'dhiö, 'kɛɛ bhi ‑gludë Aglipa, 'a nuë ü 'dhiö vɛɛdhö kö ‑yö kë 'dhö kö ‑a ꞊dhɛɛ' ꞊ya 'kpɔ ꞊sia, pë 'a dho ‑a ꞊bɛɛn'‑, kö 'aan‑ ꞊tun ‑a ꞊bɛɛn' ‑na 'ö bhë. 27‑A ꞊truën gbɛ 'yaa ‑dhö kö 'a ‑kanso 'kɔɔmɛ bɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑dhë kö za 'wo‑ dɔ ‑a ‑bha bhë, n 'ka‑ ‑gɛn ꞊blɛɛ'‑ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑dhë ‑së 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\