Këwɔn ‑nu 26 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 26

1'Ö Aglipa ‑ya pö Pɔlö ‑dhë: «‑Potaasü ‑yö ü ‑gɔ kö 'üën‑ ü ‑de ‑ta ‑wun ꞊blɛɛ'‑.» 'Ö Pɔlö ‑yö ö ‑kɔ ‑po ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛɛ ö 'dhoë‑ ö ‑de ‑ta ‑wun ꞊blɛɛ 'ö‑ pö: 2«‑Gludë Aglipa, n ꞊zuögludhi ‑sü ‑mü kö ꞊dɛɛ 'a dɔ ü 'dhiö, 'a n ‑de ‑ta ‑wun 'ö ‑gban 'wun 'ö Zuifö ‑nu ‑wa dɔ n ‑ma ‑a ‑bha bhë 'a n ‑ma ꞊blɛɛ'‑ ü 'dhiö. 3Bhii bhi gia‑ ü Zuifö ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ ‑dɔ. 'Go mü 'ü ‑an ‑bha zaɔdhe ‑kë ‑a 'gü ‑wun ‑nu dɔ. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, a‑ ‑dhɛ ü ‑gɔ kö 'ü ü 'to kë n ‑ma ꞊zuösaadhɛ 'ka. 4Zuifö ‑nu 'saadhö, n ‑ma ‑tosiadhe kë ‑kɔ 'a‑ ꞊kaa' 'ö sü ‑a 'ka n ‑ma ‑dadhëüdhɛ ‑bha 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha ‑wa ‑dɔ. 'Ö ‑kɔ 'a ‑tosiadhe ꞊kaa' n ‑ma 'sɛ 'gü waa‑ Zeluzalɛmë plöö, 'wo‑ dɔ 'pö. 5'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑wa 'piö kö 'wo n ‑ma ‑tɔmɔdhɛ kë kö ‑wo ‑dho ‑a pö, 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. 'Ö tɔɔ ‑wo n ‑dɔ Falizi kpö ‑nu 'ö 'wo Zuifö ‑nu ‑bha tɔng 'ö ‑an ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'wo‑ kun wo ꞊faan' 'plɛ 'ka, 'wo ‑ziö ‑a 'ka mɛ 'bhaa ‑nu ‑ta, ‑a 'gü ‑mɛ do 'ka 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ. 6'Ö zlöö ꞊nɛ bhë 'ma kë za ‑dɔ ‑a ‑bha ‑mɛ 'ka. Pë 'wo‑ ‑za ‑lo ‑na n tuö ‑a ‑wun 'gü bhë 'ö tɔɔ a ‑ya ‑sü 'ka pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go yi 'bhɛma ‑nu ‑dhë 'ö kë ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑Yamɛ ‑dho nu bhë ‑a ‑gɔ. 7Pë 'tɔ 'go ‑wo 'ö bhë, yi ‑bha 'gunng ‑gɔ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ‑ya ‑sü 'ka ‑a kë ‑yi ‑gɔ; 'yö 'wo yuö kë ‑na yi ‑bha ‑Zlan ‑dhë 'töng 'saadhö 'ka. Ü‑ ‑yö bhë ‑a, ‑gludë; 'wun 'ö bhë ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑wun do bhë 'ö Zuifö ‑nu ‑wo za dɔ ‑a ‑wun 'gü n ‑ma bhë.» 8'Ö Pɔlö ‑yö ‑sië mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü bhë ‑an 'piö 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ö 'ka‑ pö ka 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha kö kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha mɛ ‑bho ga 'gü ‑sü bhë ka 'ka 'dho ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ? 9Ma ‑zë, a‑ ‑ya n ‑zuë 'dhiö ‑be kö 'a pë yaa 'plɛ kë Yesu 'go Nazalɛtë 'ka. 10Pë 'a ‑kë ‑a kë ‑dhiadhö Zeluzalɛmë ꞊nɛ 'ö bhë. Slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑nu n ‑dhë, 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu bhë, 'a ‑an ‑dhɛvadhɛ ‑da ‑kanso 'gü. 'Ö 'go mü ꞊wa za ‑lo ‑an tuö kö ‑waan ‑an zë, 'ö yi ‑wo ‑yö ‑kë ‑a 'gü do. 11'Ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, 'a 'klobhɔdhe ‑wɔ ‑an ‑ta, Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'a ‑gban ‑an ‑bha kö ꞊wa pö wo 'ka 'dho dho wo ‑bha ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'ka 'dhiö gbɔ. N ‑ma ‑naazuëdhe ‑bha ‑kë 'gbee‑ ‑sü 'gü, a ‑dho 'kwipö gbɛ ‑nu 'gü 'ö 'a ‑an 'klo bhɔ 'ma.» 12'Ö Pɔlö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'ö dhoë 'dhiö, 'ö‑ pö: «‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a 'ka, 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu n ‑dhë, 'wo n bɔ Damasö plöö. 13'Yö 'a ‑da zian ‑ta; ꞊dhɛ 'kwa dɔ lënng 'gü, ‑gludë, 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'ö go dhang‑ 'gü 'ö‑ 'bhü ‑yö ‑ziö lan‑ 'bhü ‑ta bhë, 'yö sɔ ma 'dhö, ma mɛ ‑nu 'yi ‑kë 'ta 'sü ‑sü 'gü bhë 'dhö yi ‑ta. 14'Ö ‑dhɛ 'yi‑ ‑bha 'saadhö yi 'plɛ 'yi ‑püö sia‑. A 'we ‑wo do 'bhaa ‑ma. 'Ö 'we ‑wo bhë 'ö‑ pö n ‑dhë Eblö ‑wo 'gü: ‹Sɔlö, Sɔlö, ‑më 'ö ‑kë 'ü n 'klo bhɔ ꞊ɛ? 'Ko zë 'ü‑ wo ‑na n 'ka bhë, pë 'dhiö‑ 'ü‑ kë ‑na ü ‑de 'ka bhë ɔɔ!› 15꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'a‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'a‑ pö: ‹Dö ‑mü ü 'ka ɛ, n Dëmɛ?› 'Ö Dëmɛ ‑ya pö: ‹Ma Yesu, 'ü n 'klo bhɔ ‑na bhë. 16'Kɛɛ ‑bhö ꞊luu'‑, 'ü dɔ ü ‑gɛan! A n ‑de ‑zɔn ü ‑dhë kö 'üën‑ kë n ‑ma yuökëmɛ 'ka; ü ‑dho kë n ‑ma ꞊goo‑ 'ka kö ‑kɔ 'a n ‑de ꞊zuan' ü ‑dhë ꞊dɛɛ bhë 'üën‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑dhë. 'Go mü, pë 'a dho ‑a ‑zɔn ü ‑dhë 'zü, 'ü dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'pö. 17A ‑dho ü bɔ Zuifö ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an 'piö. ꞊Wa dɔ ü ‑gɔ 'yënng a ‑dho ü bho ‑an kwɛɛ kö ꞊kun 'wo dho ü zë. 18A ü ‑bɔ kö 'üën‑ ‑an 'yan 'po kö ‑waan 'go ‑dhɛtiidhɛ 'gü ‑waan nu ‑dhɛpuudhɛ 'gü. 'Go mü 'zü kö ‑wo 'go Satan ‑kɔ ꞊löö ‑wo nu ‑Zlan 'piö. ‑Yö kë 'dhö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ‑Zlan ‑yö ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta, 'go mü kö ‑waan wo ‑bha ‑yadhɛ yö, mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an sü bhë ‑an ziën.›» 19'Ö Pɔlö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'ö dhoë 'dhiö ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Kɔ 'ö bhë ‑a 'ka, ‑gludë Aglipa, 'ö 'yanpiöpë 'ö go dhang‑ 'gü 'a‑ yö bhë, 'ö 'a 'wun ma ‑a ‑ta. 20'Ö 'a ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo Damasö plöö ‑an ‑dhë. 'Ö 'a‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë plöö ‑an ‑dhë. 'Go mü 'zü 'a‑ ꞊blɛɛ ‑an mɛ 'bhaa ‑nu 'wo Zude ‑sɛ ‑dhɛ 'saadhö 'gü ‑an ‑dhë. 'Ö 'a ‑yɛ n 'zü 'a‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑wo wo ‑bha ‑tosiadhe ꞊dhië' ‑kwaa, ‑go wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü ‑sü 'ka kö ‑wo ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö. 'Go mü ‑wo këpë ‑nu 'ö ‑dho ‑a ‑zɔn giagiawo ꞊nɛ ꞊wa wo ‑bha ‑tosiadhe ꞊dhië' ‑kwaa ‑an kë. 21N 'kun 'ö Zuifö ‑nu ‑wa wo kö a yi ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö 'wo‑ ‑kë kö ‑waan n zë bhë ‑a ‑gɛn 'plɛ ꞊nɛ bhë. 22'Kɛɛ ‑Zlan ‑yö ‑nu n 'piö ‑kplawo, 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha kö 'aan‑ n ‑ma ‑tɔmɔdhɛ kë, mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊bhlë 'yaa ‑dhö waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊bhlë 'dhö ‑dhö ‑an 'dhiö. N 'ka 'wun gbɛ 'bhaa ꞊blɛɛ'‑, ‑a 'ke 'ö yaa kë 'wun 'ö Moizö waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'wo‑ ꞊blɛɛ 'dhiö ‑a 'ka ꞊nɛɛ: 23‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'klo dho bhɔ 'ö ga, 'ö ‑kë mɛ ‑blɛɛzë 'ö go ga 'gü ‑a 'ka kö ‑yaan dhasü 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑dhɛpuudhɛ 'dhö bhë ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ Zuifö ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë.» 24Pɔlö ‑yö ‑kë ö ‑de dha ‑wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, 'ö Fetusö ‑yö ‑gbla 'ö‑ pö: «'Blɔɔn‑ ꞊ya ‑da ü 'gü a, Pɔlö! 'Sëëdhɛ ꞊daan' 'ü‑ wo ꞊duö bhë ꞊ya ü kë 'blɔɔnzë ‑a?» 25'Ö Pɔlö ꞊ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Blɔɔn‑ yaa ‑da n 'gü, 'sɛdë ꞊va. 'Wun ‑nu 'a ‑an ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑wo 'wun giagia 'ka, 'ö 'wo 'kpaakpadhɛ ‑zian ‑ta. 26‑Gludë Aglipa ‑yö pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a ‑dho ‑mɔa ‑bha 'a ‑an ꞊blɛɛ ‑potaasü 'ka ‑a wö 'dhiö. A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ 'wun ‑nu 'wo bhë ‑yö ‑an 'plɛ ‑dɔ, bhii pë ‑nu 'wo bhë ‑a gbɛ yaa kë ‑bin ‑sü 'ka.» 27'Go mü 'ö Pɔlö ‑ya pö ‑gludë Aglipa ‑dhë: «‑Gludë Aglipa, 'wun 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ bhë, ü‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑a? A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ü‑ ‑dhɛ 'wun gia‑!» 28'Ö Aglipa ‑ya pö Pɔlö ‑dhë: «‑Yö ü ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ ü ‑dho n kë Klito ‑bha mɛ 'ka 'gbee‑ ‑ta ‑a? Ü 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha!» 29'Ö Pɔlö ‑ya pö: «'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë 'gbee‑ ‑ta, 'iin ‑yö ‑kë ü ‑de ꞊zuö', a ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë kö ꞊kun 'ö ‑kë bhi ‑de 'sloo ü 'ka, 'kɛɛ mɛ 'plɛ 'ka ka 'to 'to ‑na n ‑ma zö ꞊dɛɛ bhë kö ka 'plɛ 'ka kë Klito ‑bha mɛ 'ka ꞊nɛ n 'dhö. 'Kɛɛ 'maa‑ 'piö kö 'ka kë ‑kanso 'kɔɔmɛ 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'a dɔa ꞊nɛ ‑a 'dhö.» 30꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑gludë 'dhö, 'sɛdë 'dhö, Belenisö waa‑ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü bhë, 'wo ꞊luu. 31'Ö ꞊dhɛ ꞊wa 'go wo pin ‑bha, 'wo‑ pö wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'wun yaa 'ö dho kë ‑a kë ‑mɛ 'ka kö ‑yaan kë ‑a zë ‑gɛn 'ka, 'iin ‑a ‑da ‑kanso 'gü ‑gɛn 'ka 'yaa ‑dhö.» 32꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Aglipa ‑ya pö Fetusö ‑dhë: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑kë ‑bezë ꞊nɛ yaa 'dho 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va 'dhiö ‑sü ‑dhɛ kwa ‑gɔ ‑bezë kö kwa ‑dho ‑mɔa ‑bha 'kwa ‑potaasü nu ‑a ‑dhë. ꞊Ɛɛ, ꞊dhɛ 'ö 'dhö bhë, ‑yö ‑dho to ‑kanso 'gü 'ö 'kwa‑ bɔ ‑a ‑dhë.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\