Këwɔn ‑nu 3

1Yi do 'ka Piɛɛ waa‑ Zan ‑wo ‑kë 'dho ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'wɔ 'yɛ ‑lan 'ö ‑kë 'sɛgümɛ ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' 'töng 'ka bhë ‑a 'ka. 2'Wo ‑gɛnlomɛ do yö kö ‑yö ꞊yaannu ‑sü 'ka 'kɔdhi mɛ 'wo‑ ‑dhɛ 'kɔdhi ‑sëëzë bhë ‑a 'dhiö. Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑yö ‑bhɔ 'yua bhë ‑a 'ka. 'Ö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö ‑a 'ka, 'wo nuë 'wo‑ ‑ya mü, kö ‑yaan 'wëü‑ ‑gba ‑dhɛ, mɛ ‑nu 'wo ‑da ‑na ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë ‑an ‑gɔ. 3꞊Dhɛ 'ö Piɛɛ waa‑ Zan ‑an yö kö ‑wo 'dhoë‑ ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'yö ‑gba ‑dhɛ ‑an ‑gɔ. 4'Ö Piɛɛ waa‑ Zan 'wo‑ ‑ga ‑piindhö, 'ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö yi ‑ga!» 5'Yö gɔɔn‑ bhë 'ö ‑an ‑ga ‑së 'ka, bhii ‑a 'yan ‑yö pë 'wo dho ‑a nu ‑a ‑dhë zlöö ‑a ‑gɔ. 6'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «'Wëü‑ 'yaa n ‑gɔ kö 'aan‑ nu ü ‑dhë, 'kɛɛ pë 'bhaa ‑yö n ‑gɔ, 'a dho ‑a nu ü ‑dhë; ö tɔɔ: Yesu Klito 'ö go Nazalɛtë bhë ‑a 'tɔ 'gü, ‑bhö ꞊luu'‑ 'ü 'ta 'sü!» 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö ‑ya ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ ‑bha 'ö‑ ꞊luu. ꞊Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha 'ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö‑ ‑gɛn ‑nu ‑wo ‑po, 'wo ‑kë 'gɛngɛn. 8'Ö ꞊luu 'budhö, 'ö dɔ ö ‑gɛan, 'ö yö 'ta 'sü ‑sü ‑bha. 'Ö waa‑ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑da wo 'kuë ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü kö ‑yö 'ta 'sü ‑na ꞊löö 'lö ‑sü 'ka ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü 'ka. 9Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'töüdhö ‑wa ‑yö kö ‑yö 'ta 'sü ‑na ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü 'ka. 10꞊Dhɛ ꞊waa‑ ‑ga 'ö 'wo‑ dɔ 'sabla ꞊nɛ gɔɔn‑ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'kɔdhi ‑sëëzë 'dhiö, ‑gba ‑dhɛ ‑sü 'ka bhë yö ‑mü. 'Ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha 'saadhö 'wo pa 'suö waa‑ 'tetundhe ‑an 'ka, pë 'ö ‑kë ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü. 11Gɔɔn‑ 'ö bhë yaa 'go Piɛɛ waa‑ Zan ‑an 'piö. 'Ö mɛ ‑gbaa 'wo ‑kë ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë, 'ö ‑an 'te ‑yö tun, 'ö ‑an 'plɛ 'wo ‑bla sü 'wo nuë ‑an 'piö, 'kɔdɔɔdɔdhɛ ꞊vaazë 'wo‑ ‑dhɛ Salomɔ ‑bha 'kɔdɔɔdɔdhɛ bhë ‑a 'gü. 12꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo bhë 'ö Piɛɛ ꞊ya ‑an yö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu, ‑më ‑kë ka 'te‑ tun mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhɛ 'ö bo ꞊nɛ ‑a ‑wun 'gü i? ‑Më 'ö ‑kë 'ö 'ka yi ‑ga ꞊nɛ pë 'wo‑ pö yi ꞊nɛ 'yi gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'yi‑ ‑dhɛ bo yi ‑de ‑bha 'piigbeedhɛ waa‑ yi ‑bha ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü ‑a 'dhö e? 13Ablaamö 'dhö, Izaakö 'dhö waa‑ Zakɔbö ‑an ‑bha ‑Zlan 'ö kwa 'bhɛma ‑nu ‑bha ‑Zlan 'ka bhë, yö ꞊nɛ 'ö 'tɔbhɔdhe nu ö ‑bha yuökëmɛ Yesu ‑dhë. Yesu bhë ꞊nɛ 'ö Zuifö ‑nu ka gia‑ 'ka‑ kun, 'ka‑ dɔ kaa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ ‑an kwɛɛ, 'ö 'ka 'wun yaa ‑nu dɔ ‑a ‑bha Pilatö 'dhiö, 'kɛɛ kö Pilatö ‑zë, ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö 'ö ö ꞊kwaa'‑ ‑zü. 14'Yö mɛ 'ö 'slööslö, 'ö kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö bhë, kaa 'we ‑a ‑wun ‑bha, 'ö mɛ 'ö ‑kë mɛzëmɛ 'ka bhë, 'ka‑ ‑dhɛ Pilatö ‑gɔ kö ‑ya bho ‑kanso 'gü ka ‑dhë. 15Mɛ 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü gia‑ nu mɛ 'kpɛkpɛ ‑dhë bhë, ‑a kë ‑kɔ 'ka‑ ‑kë 'ka‑ zë bhë yö ꞊ga 'ö bhë. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑ya ‑bho ga 'gü 'ö 'yi‑ ꞊goo‑ 'ka. 16‑Zo ‑yö Yesu 'tɔ 'piigbeezë ‑bha ‑sü 'ö ꞊faan' nu, gɔɔn‑ 'ka‑ dɔ 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na ꞊nɛ ‑a ‑dhë. ‑Zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü bhë 'ö gɔɔn‑ ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɛ bo ö 'plɛ 'ka, ka 'plɛ 'töüdhö ka 'yaan 'ka ꞊nɛ. 17꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhë, n dhegluzë ‑nu, a‑ dɔa ꞊nɛ 'wun yaa 'ka‑ ‑kë Yesu 'ka 'dhö bhë, ka ‑nu oo, ka ‑gɔmɛ ‑nu oo, kaa‑ ‑gɛn dɔ bhë yö ‑mü. 18'Kɛɛ ‑kɔ 'ö bhë ‑a 'ka, 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑ya pö 'dhiö ‑be 'ö bɔa ö ‑wodhiölomɛ ‑nu 'saadhö ‑ta, 'ö‑ ꞊blɛɛ yö ‑mü; 'ö‑ ‑kë 'dhö kö ‑yaan 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë bhii ‑ya pö ö bha ‑Yamɛ 'klo‑ ‑dho bhɔ. 19‑A ‑wun 'gü ‑ka ka ‑bha ‑tosiadhe ꞊dhië' ‑kwaa, 'ka ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö kö ‑yö ziö ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta. 20'Go mü 'zü kö ‑yaan 'tɛɛpadhe ‑nu nu ka nii ‑nu ‑dhë kö ‑a ‑bha ‑Yamɛ 'ö ꞊yaa‑ 'sü ka ‑bha 'ka 'saadhö, 'ö Yesu 'ka bhë, ‑yaan ‑a bɔ ka ‑dhë. 21'Go mü 'zü pë dho kë 'ö tɔɔ Yesu Klito ‑dho to dhang‑ 'gü ꞊kun 'ö dhoë 'ö yöë 'töng 'ö ‑Zlan dho pë 'plɛ kaa ‑dëü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka 'ö bɔa ö ‑wodhiölomɛ 'slööslö ‑nu ‑ta 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ bhë ‑a 'dhö. 22'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑wun ‑bha, Moizö ‑ya ꞊blɛɛ 'yö‑ pö: Kwa Dëmɛ, kwa ‑bha ‑Zlan ‑yö ‑dho ö ‑wodhiölomɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ n 'dhö, 'yö dho go ka ꞊suu'‑ ‑ta 'gü 'ö‑ bɔ ka ‑dhë. 'Wun ‑nu 'saadhö 'ö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë bhë, ‑kaa ma ‑a ‑ta! 23Mɛ 'oo mɛ 'ö yaa dho 'wun ma ‑a ‑ta, ‑yö ‑dho go ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ziën, 'ö 'wo‑ zë. 24‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'töüdhö 'ö goë Samiɛlö ‑bha 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha, ‑an 'plɛ 'wun 'ö ‑gban yi 'ö 'kwa‑ 'gü ꞊nɛ ‑a ‑bha, ‑wa ꞊blɛɛ. 25Pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go 'ö bɔa ö ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta bhë, ‑yö ka ‑bha 'ka, 'ö 'go mü ‑dhi 'kuë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da waa‑ ka 'bhɛma ‑nu wo ziën, 'ö ka ‑bha 'ka 'pö; 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑ya ‑pö Ablaamö ‑dhë: ‹A ‑dho 'dhuë‑ kpɔ ü ꞊suu'‑ ‑ta 'në ‑nu ‑bha, 'ö 'a dho bɔ ‑an 'gü kö 'aan‑ 'dhuë‑ kpɔ 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö ‑bha.› 26‑Kɔ 'ö ꞊kaa' 'ö ‑Zlan ‑yö ö bha yuökëmɛ Yesu sü 'ö‑ bɔa ka ‑dhë 'dhiö ꞊kun bhë 'ö bhë. ‑Ya ‑bɔ 'dhö kö ‑yaan 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha 'ö‑ ‑kë kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö 'go ö ‑bha këpë yaa ‑nu ‑zian ‑ta.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\