Këwɔn ‑nu 4

1Piɛɛ waa‑ Zan ‑wo ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, 'ö slabhomɛ ‑nu, 'yan ‑to ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑bha ‑mɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑wo. 2Yaa dhi ‑an ‑dhë kö Yesu ‑bha bɔmɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo 'sɛgümɛ ‑nu ‑daan, ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ Yesu Klito ‑yö ‑go ga 'gü, kö ‑a ‑gɛn ‑yaan kë ꞊nɛ gamɛ ‑nu ‑wo ‑dho go ga 'gü. (Bhii 'ö tɔɔ Saduse ‑mɛ ‑nu 'waa ‑go ga 'gü ‑sü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑.) 3'Wo ‑an kun 'wo ‑an ‑zuö ‑kanso 'gü 'wo ‑wɔ mü 'ö ‑dhɛ ‑yö ꞊kpaɔ ‑a 'ka. Bhii 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'wo ‑an 'kun ‑na kö 'bin ꞊ya 'më 'saadhö. 4꞊Dhɛ 'ö kë ‑na 'dhö kö 'wuntaɔsë 'ö Piɛɛ waa‑ Zan 'wo‑ ꞊blɛɛ bhë mɛ ‑nu 'wo‑ ma, ‑an mɛdhɛvadhɛ ꞊wa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑kë ꞊va 'ö dho 'ö yöë mɛ ‑lü ‑vuu 'sɔɔdhu ‑bha. 5꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ ‑an ‑bha mɛ ziizii ‑nu, waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo 'ko ꞊bhaa Zeluzalɛmë plöö. 6'Ö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü slabhomɛ ꞊va 'wo‑ ‑dhɛ Anë waa‑ Kaifö 'dhö, Zan 'dhö, Alezandrë 'dhö waa‑ slabhomɛ ꞊va ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'töüdhö 'dhö ‑wo ‑kë mü. 7'Ö 'wo nu Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka ‑an 'dhiö, 'ö 'wo ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «‑Gɛnlomɛ 'ö ꞊nɛ 'ka‑ ‑dhɛ ‑bo ‑kɔklë ꞊ɛ? 'Piigbeedhɛ ‑mlë 'ö 'ka 'yua ꞊nɛ 'ka‑ boë ꞊ɛ? Dö ‑de 'ka 'yua ꞊nɛ 'ka‑ bo ‑a 'tɔ 'gü i?» 8'Ö to mü ‑Zuu 'slööslö ‑yö Piɛɛ pa, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu, mɛ ziizii ‑nu, 9'ka nu yi 'ka ꞊dɛɛ zakanmɛ 'dhiö zö, nu 'yi‑ wo ‑gɛnlomɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhë ‑a ‑dhɛ bo ‑sü 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü, 'go mü 'ö ‑kɔ 'ö dha ‑a 'ka, 'ö 'ka‑ ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑na yi ‑gɔ bhë. 10'Kɛɛ pë 'ö dho kë 'ö tɔɔ ka 'dhö, Izlaɛlö ‑sɛgümɛ ‑nu 'dhö, ka 'plɛ ka‑ dɔa ꞊nɛɛ gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ꞊ya ‑potaasü yö 'fɛfɛdhö Yesu Klito 'go Nazalɛtë 'ö 'ka‑ zë ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka, 'ö ‑Zlan ‑ya bho ga 'gü bhë ‑a 'tɔ 'piigbeezë bhë ‑a 'ka. 11Yesu bhë ꞊nɛ 'ö 'wun ‑yö ‑gban ‑a ‑bha 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑Guö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu 'ka‑ ꞊zong bhë, ꞊ya 'yɛ 'zü ꞊ya kë 'kɔ ‑gɛn ‑gban ‑a ‑ta ‑guö gia‑ 'ka. 12Yö dosɛn 'kpaan ꞊nɛ 'ö dhasü ‑yö go ‑a 'gü. Bhii 'tɔ 'waa gbɛ 'ö ‑Zlan dho ‑a nu mɛ ‑nu ‑dhë 'kpongtaa kö 'kwaan‑ bɔ ‑a ‑ta 'kwaan‑ dha 'yaa ‑dhö.» 13꞊Dhɛ ꞊wa Piɛɛ waa‑ Zan ‑an ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑kɔ 'ö ‑kë ‑zo ‑gban ‑sü 'gü bhë ‑a yö, 'ö ‑an 'te ‑yö ꞊tun, 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë ꞊nɛ 'sɛgümɛ ‑nu mɛ 'wo to ‑an 'dhö, 'waa mɛ ‑nu 'wo dhoë‑ pö ‑kwaa ‑an ꞊bhlë ‑ya ‑an 'ka 'pö 'sa. 'Go mü 'zü waa ‑an ꞊daan'‑ kö ‑waan 'wunbhokou dɔ. 'Ö 'wo ‑an dɔ ꞊nɛ ‑wo ‑kë Yesu 'piö ‑be. 14'Yö 'wo gɔɔn‑ 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo bhë ‑a yö kö ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑an 'sɔɔ mü, 'ö pë 'wo dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ waa‑ dɔ. 15꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'wo‑ pö Piɛɛ waa‑ Zan ‑an ‑dhë ‑wo yö plaan. ꞊Dhɛ ꞊wa 'kan wo 'kuë‑, 'ö zakanmɛ ‑nu 'wo wo 'ko yö, pë 'wo dho ‑a kë Piɛɛ waa‑ Zan ‑an 'ka ‑a ‑wun 'gü. 16'Wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑Më 'ö 'kwa dho ‑a kë mɛ 'wo ꞊nɛ ‑an 'ka ɛ? Bhii mɛ ‑nu 'saadhö 'wo Zeluzalɛmë plöö zö, ‑wa ꞊dua' ‑së 'ka ꞊nɛ, ‑dhidhaapë 'gblüünzë 'ö ‑kë ꞊nɛ wo ꞊nɛ 'wo‑ ‑kë, 'ö kwa gia‑ kwa 'ka 'dho ‑a ꞊kploo wo. 17'Kɛɛ ‑kwa yö ‑an ‑gɔ 'sɛi ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka kö ꞊kun 'ö 'wo 'wun ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë gbɔ Yesu 'tɔ 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'wun ꞊nɛ, 'ö‑ ‑taɔ ‑yö ‑pɛn.» 18'Ö 'wo Piɛɛ waa‑ Zan ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'wo‑ pö ‑an ‑dhë, ‑wo wo bo ö 'plɛ 'ka 'wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü waa‑ ‑an ꞊daan' Yesu 'ö bhë ‑a 'tɔ 'ka ‑sü 'ka. 19'Yö Piɛɛ waa‑ Zan 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka gia‑, 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü, ꞊yö ‑së ‑Zlan wö 'dhiö kö 'yi ka ꞊bhlë 'kpɔ 'yi ziëë ‑Zlan ‑ta ‑a? 20‑Abi', yi 'ka 'dho ‑mɔa 'yi yi bo 'wun 'yi‑ yö, 'yi‑ ma bhë ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka!» 21'Ö zakanmɛ ‑nu ‑wo 'suö ‑da ‑an 'gü 'zü 'ö ꞊zië' ‑a mɛ 'wo‑ ‑da ‑an 'gü 'dhiö bhë ‑a ‑ta, 'ö 'wo wo ꞊kwaa ‑an ‑zü, 'ö 'wo dho. 'Ö waa këdhɛ gbɛ yö kö ‑waan ‑an 'klo bhɔ 'ö tɔɔ 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑kë ‑Zlan 'tɔ ‑blü ꞊dhia, pë 'ö ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 22Gɔɔn‑ 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo ‑dhidhaazë 'ka bhë, ‑a ‑kwɛ ‑yö ‑ziö 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'gü. 23꞊Dhɛ 'ö ꞊wa wo ꞊kwaa' ‑an ‑zü, 'ö Piɛɛ waa‑ Zan 'wo dho woë‑ mɛ ‑nu 'piö, 'ö 'wun ‑nu 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë bhë, 'wo bɔ ‑a 'plɛ 'gü 'wo‑ ‑gɛn bho ‑an ‑dhë 'pö. 24'Yö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo ꞊bhɛa ‑Zlan ‑dhë ꞊zuö' do 'ka 'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, bhi ꞊nɛ 'ö dhang‑ 'dhö, 'sɛ 'dhö, 'yi waa‑ ‑an 'gü ‑pë ‑nu 'saadhö ‑an ‑kë. 25Bhi ꞊nɛ 'ö ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa' 'ü bɔ yi 'bhɛma ü ‑bha yuökëmɛ 'ö ‑kë Davidö 'ka bhë ‑a ‑ta 'ü‑ pö: ‑Më 'ö ‑kë 'ö mɛ 'waa Zuifö 'ka 'ö ‑naadhe ꞊va ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ 'ö ‑da ‑an 'gü ‑desüvadhe 'ka ɛ? 'Ö 'wo 'slë 'ö‑ ‑yöë ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö bhë 'wo‑ kan kwa Dëmɛ ‑gɔ ‑ɛ? 26'Kpongtaa ‑gludë ‑nu ꞊wa dɔ ‑a ‑gɔ 'yënng. 'Go mü mɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊wa 'dho wo 'ko ꞊zlöö kwa Dëmɛ ‑Zlan waa‑ ö ‑bha ‑Yamɛ ‑an ‑gɔ. 27‑Yö 'wun giagia 'ka ꞊nɛ Elɔdö 'dhö, Pɔnsö Pilatö 'dhö, mɛ 'bhaa ‑nu 'waa Zuifö 'ka waa‑ Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'dhö, ‑an 'plɛ 'töüdhö, ‑wo ‑dho wo 'kuë‑, pödhɛ bhë ‑a 'gü, ü bha yuökëmɛ 'slööslö Yesu 'ö ü ‑bha ‑Yamɛ ka bhë ‑a ‑gɔ. 28‑Kɔ 'ö bhë ‑a 'ka, ‑wo pë 'saadhö 'ü ‑we ‑a ‑bha 'dhiö ü ‑bha 'piigbeedhɛ 'ka kö ‑yaan kë ü ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun 'ka bhë ‑wa ‑kë. 29꞊Dhɛ 'ö 'pö bhë, n Dëmɛ, ‑an ‑bha 'suö ‑da mɛ 'gü ‑wo ‑nu ꞊nɛ ‑bhöë ma, ‑bhö 'we ‑a ‑bha yi 'yi ‑kë ü ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'ka bhë yi ‑gɔ, kö 'yi ü ‑bha 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑zo ‑gban ‑sü 'ka! 30‑Bhö ü ‑bha 'piigbeedhɛ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë, mɛ ‑dhɛ bo ‑sü waa‑ ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑sü 'ka, ü ‑bha yuökëmɛ 'slööslö Yesu 'tɔ 'ka.» 31꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yën ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha, 'ö ‑dhɛ 'wo ‑kë ‑a ‑bha bhë, 'ö yö ꞊zluun ‑sü ‑bha; 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑an pa 'töüdhö 'ö 'wo yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑zogbandhe 'ka mɛ ‑nu ‑dhë. 32Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu gbung 'wo bhë ‑an ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun waa‑ ‑an ‑dhi ‑an ‑dhë ‑wun ‑yö ‑kë do. Mɛ do gbɛ 'yaa‑ pö: «Pë ‑së ‑nu 'wo ꞊nɛ, ma do ma pë ‑mü.» 'Kɛɛ mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ö ‑gɔ ‑pë ‑nu ‑glu mɛ 'kpaan ‑nu 'wo to ‑an 'ka. 33'Piigbeedhɛ ꞊nɛ 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo kwa Dëmɛ Yesu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑tɔmɔdhɛ ‑kë ‑a 'ka. 'Ö ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha ꞊va 'ka 'töüdhö. 34'Ö ‑an ziën pë ‑wun ‑saan 'yaa mɛ gbɛ kë. Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊bhlöödhɛ ‑nu, 'kɔ ‑nu 'dhö ‑an ‑gɔ, ꞊waa‑ 'dhɔɔ dɔ 35'wo dho 'wëü‑ 'ö bhë ‑a 'ka Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊dhia, 'wo‑ ꞊waannu kö ‑waan ‑glu mɛ ‑nu 'ka. 'Ö mɛ 'ö ‑dhö, ‑kɔ 'ö‑ ‑bha ‑wun ‑yö yöë 'wëüga ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ 'ö‑ mɛ 'ö‑ ꞊tian' 'wo‑ gbaa ‑a 'ka. 36‑A ‑de Zozɛfu 'ö ‑kë Levi ‑bha 'gunng 'gü 'në do 'ka, 'ö bhɔ Siplë 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wa 'tɔ kpɔ Baanabasö 'ka (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ Glɛkö ‑wo 'gü «gɔɔn‑ 'ö mɛ ꞊faan' më»), 37‑yö ö ‑bha ꞊bhlöödhɛ do 'dhɔɔ ‑dɔ, 'yö nu ‑a 'wëüga bhë ‑a 'ka Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊dhia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\