Këwɔn ‑nu 5

1Gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Ananiasö waa‑ ö bɔɔ 'wo‑ ‑dhɛ Safila ‑wo ‑kë ‑an kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka 'pö. 'Ö yö 'dhö waa‑ ö bɔɔ 'dhö 'ö ‑an ‑wo ‑yö ‑kë do, 'wo wo ‑bha ‑dhɛ do 'dhɔɔ dɔ. 2'Ö‑ 'wëü‑ bhë 'ö‑ 'bhaa sü 'ö‑ ‑bin ö ‑bha 'ka, 'ö‑ mɛ to, 'ö dhoë Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊dhia; ‑yö ‑kë ‑a bɔɔ 'yaan 'ka ‑wun 'ka. 3꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ananiasö, ‑më ‑kë 'ü ü ‑kwaa dü ‑zü 'ö ‑ya ü ꞊zuö' 'piö 'ö 'ü ꞊sua ‑kë ‑Zuu 'slööslö ‑gɔ, 'ö ‑dhɛ 'ü‑ 'dhɔɔ dɔ bhë 'ü‑ 'wëüga 'bhaa ‑bin ‑i? 4Dö 'ö ü 'gbee‑ ‑ta bho kö 'üën‑ ü bha ‑dhɛ 'dhɔɔ dɔ ꞊ɛ? ‑A 'wëüga bhë, ü bha ‑pë 'yaa ‑mü ‑a? ‑Më 'ö ‑kë 'ö 'slë ꞊suu'‑ 'ö bhë 'ö ‑da ü 'gü i? ꞊Sua 'ö ꞊nɛ ü 'ka‑ kë mɛ 'bhee‑ ‑gɔ, ‑Zlan ꞊nɛ 'ü‑ ‑kë ‑a ‑gɔ.» 5꞊Dhɛ 'ö ‑wo bhë Ananiasö ꞊yaa‑ ma, 'ö to mü 'ö ‑püö sia‑ 'ö ga. 'Ö mɛ 'saadhö 'wo 'wun bhë 'wo‑ ma, 'ö 'suö ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. 6'Ö ‑dadhëü 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo nu 'wo sɔ më ‑a ‑bha 'wo dhoë 'wo‑ ‑bin. 7꞊Dhɛ 'ö pë ‑mɔ 'lɛlɛ ‑yaaga ‑bha ꞊ya ziö, 'ö Ananiasö ‑bha dhebɔ ‑yö ‑da kɔɔ. 'Wun 'ö ‑kë bhë yaa‑ gbɛ ꞊tɛi' dɔ. 8'Ö Piɛɛ ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Bhö 'wun gia‑ ꞊blɛɛ'‑ n ‑dhë! 'Wëüga 'ö 'ka ka ‑bha ‑dhɛ 'dhɔɔ dɔ ‑a ‑bha bhë 'ö ꞊nɛ ꞊a?» 'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ii‑, ‑a 'wëü‑ 'ö bhë.» 9'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: «‑Më ‑kë ka ꞊zuö' ‑yö ‑kë do kö 'kaan‑ ‑Zlan ‑bha ‑Zuu 'gü dan ꞊ɛ? ‑Dhɛ ‑ga, mɛ ‑nu 'wo go ü ꞊gɔn ‑bin ꞊dhia, ‑wo 'kɔ 'dhiö kö ‑waan 'dho ü 'ka 'pö.» 10‑Yö ‑to ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'pö, 'ö ‑püö Piɛɛ ꞊gɛɛndhö mü, 'ö ga. 'Ö 'në gɔɔn‑ ‑nu 'wo ꞊sia 'zü, 'wo ‑da kɔɔ 'wo‑ yö kö ꞊ya ga 'pö; 'ö 'wo dhoë 'wo‑ ‑bin ‑a ꞊gɔn 'sian 'piö. 11꞊Dhɛ 'ö 'wun 'ö ꞊nɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'saadhö waa‑ mɛ ‑nu 'wo to 'ö ꞊waa‑ ma, 'suö ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. 12Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑dhidhaapë ꞊plëëzë ‑nu ‑kë 'sɛgümɛ ‑nu wö 'dhiö. Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊ya kë ‑wo ‑dho wo 'ko ꞊bhaa 'kɔdɔɔdɔdhɛ ꞊va mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Salomɔ ‑bha 'kɔdɔɔdɔdhɛ bhë ‑a 'gü. 13Mɛ ‑nu 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, ‑a ‑dhɔ 'yaa kë ‑an ‑bha kö ‑wo 'dho ‑an 'piö, kö 'wo kpa ‑an ‑bha. ‑Yö ‑kë 'dhö 'kɛɛ ‑wo ‑an 'tɔ ‑blü ‑an këwun ‑nu ‑wun 'gü. 14'Ö mɛ gbung ‑nu, gɔɔn‑ ‑nu, dhoo ‑nu ‑wo nu; ‑wo kë ꞊va 'ö 'wo kwa Dëmɛ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'wo ‑da Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bhüö 'gü. 15‑Dhidhaapë 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a kë ꞊dhia bhë ‑an ‑wun 'gü mɛ ‑nu ‑wo nu wo ‑bha 'yuamɛ ‑nu 'ka, zian ‑gblooga 'ö Piɛɛ dho bɔ ‑a ‑ta bhë ‑a 'piö, 'wo ‑an ‑da ꞊gba ‑nu, ꞊sɛɛ' ‑nu ‑ta kö ꞊ya kë ꞊nɛ Piɛɛ ‑yö ziö ‑na kö ‑a 'bin 'kpaan ‑ya kpa 'yuamɛ ‑nu 'wo bhë ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑ta kö ‑an ‑dhɛ ‑yaan bo. 16Mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo go 'pö pödhɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë ‑zü ‑zü 'to ‑dhɛ ‑nu ‑bha ‑an 'gü, 'wo nu wo ‑bha 'yuamɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑kë ‑an 'gü ‑an 'ka, 'ö ‑an 'plɛ ‑dhɛ ‑yö bo; ‑zuu yaa ‑nu ‑wo ‑go ‑an 'gü 'pö. 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö slabhomɛ ꞊va waa‑ ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë Saduse ‑mɛ ‑nu 'ka, ‑wo pa ꞊druɛi 'ka Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an buëndhö. 'Wo‑ pö ‑wo ‑dho pë 'bhaa kë ‑an 'ka; 18'wo Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu kun, 'wo ‑an ‑da ‑kanso 'kɔɔdhö. 19꞊Dhɛ 'ö ꞊wa dɔ gbeng, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö nu 'yö ‑kanso 'kɔdhi ‑po ‑an ‑gɔ, 'ö ‑an yö plaan, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 20«‑Ka 'dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ka ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑dëü ‑zian 'ö bhë ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë!» 21'Ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo 'wun ma ‑a ‑wo ‑ta. 'Ö ‑dhiadhiö tii 'gü 'wo dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü 'wo yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha. 'Ö slabhomɛ ꞊va waa‑ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë ‑a 'piö, 'wo Zuifö mɛ ziizii ‑nu 'saadhö ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa kö ‑waan ‑ya 'kuë‑ kë. ('Yan ‑to ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑yö ‑kë ‑an ziën mü 'pö.) ꞊Dhɛ ꞊ya ‑kë 'pö, 'wo 'dhasi ‑nu bɔ kö ‑waan 'dho Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhɛ ꞊dhia ‑kanso 'kɔɔdhö. 22'Kɛɛ ꞊dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo ‑kanso 'kɔɔdhö, waa ‑an yö. 'Wo ‑yɛ wo 'zü 'wo nu, 'ö 'wun 'ö ‑kë 'ma bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ, 23'wo‑ pö: «꞊Dhɛ 'yi ‑lo 'ma, yi ‑kanso 'kɔdhi ‑nu ‑yö kö ‑wo ta ‑sü 'ka ‑së 'ka. 'Yi 'yan ‑to 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑nu yö kö ‑wo dɔ ‑sü 'ka ‑kanso 'kɔdhi ‑nu ‑bha. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'yi 'kwɛɛ ‑po 'yi ꞊kpɔɔ kɔɔ, yië mɛ gbɛ yö.» 24꞊Dhɛ 'ö 'yan ‑to ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ waa‑ slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ꞊wa 'wun bhë ‑a ma, 'ö‑ ‑wun ‑yö ‑an 'te tun, Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑bha ꞊dhɔng 'wo‑ wo ‑kanso 'kɔɔdhö bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Ö pë 'wo dho ‑a kë waa‑ dɔ. 'Ö 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑Më 'ö 'dhoë‑ kë bhë ‑o?» 25‑Wo ‑to mü, 'ö mɛ do ‑yö ‑wo, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka dɔ! Mɛ ‑nu 'ö 'ka ‑an kun, 'ka ‑an ‑da ‑kanso 'gü bhë, ‑wo ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑de, mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia!» 26꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'yan ‑to ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ waa‑ ö bha mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑an ziën mü bhë 'wo dho 'wo ‑an kun, 'wo nu ‑an 'ka. 'Kɛɛ waa pë 'dhiö‑ gbɛ kë ‑an 'ka, bhii ‑wo ‑suö kö ꞊kun 'ö 'sɛgümɛ ‑nu dho wo ‑zuö ‑guö 'ka. 27꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo, 'wo dho ‑an 'ka ‑yakuëkëmɛ ‑nu 'dhiö. 'Ö slabhomɛ ꞊va ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ, 28'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Yiëë ka tɔng dɔ, yiëë‑ pö kö ꞊kun 'ka mɛ gbɛ ꞊daan gbɔ mɛ 'ö bhë ‑a 'tɔ 'ka a? 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, ‑më 'ö 'ka‑ kë ‑na ꞊nɛ ꞊ɛ? 'Ka ka ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu sa Zeluzalɛmë plöö ‑dhɛ 'plɛ 'gü; 'yö gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑bha ga ‑sü bhë 'ka‑ 'piö kö 'kaan‑ ‑a ‑wun ‑lo yi tuö.» 29'Ö Piɛɛ waa‑ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo to, 'wo ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Yi ‑dho 'wun ma ‑Zlan ‑ta 'ö ꞊zië' mɛ 'bhee‑ ‑ta! 30Yesu 'ka‑ zë, ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka bhë, kwa 'bhɛma ‑nu ‑bha ‑Zlan ꞊yaa‑ bho ga 'gü, 31꞊yaa‑ ꞊luu' ö 'piö ꞊yaa‑ ‑ya ö bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha. 'Go mü 'ö‑ ‑ya ‑Gɔmɛ waa‑ Mɛdhamɛ 'ka, 'ö‑ ‑kë kö Izlaɛlö 'sɛgümɛ ‑nu ‑waan bɔ ‑a ‑ta ‑waan wo ‑bha ‑tosiadhe ꞊dhië' ‑kwaa kö ‑wo ꞊dhië'‑ ‑a 'piö kö ‑Zlan ‑yaan ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta. 32'Wun ‑nu 'wo bhë yi ‑an ‑tɔmɔ 'ka. 'Ö ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya nu mɛ 'wo 'wun ma ‑a ‑ta ‑an ‑dhë bhë, 'ö‑ ‑tɔmɔ 'ka 'pö.» 33꞊Dhɛ 'ö ‑yakuëkëmɛ ‑nu ꞊wa ‑wo 'ö bhë ‑a ma, 'ö 'wun ‑yö na ‑an ‑zuë ꞊duö, 'ö 'wo ‑kë ‑a 'piö kö 'wo Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu zë. 34'Kɛɛ ‑an ziën, Falizi ‑mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Gamaliɛlö 'ö ‑kë tɔnggɔmɛ do 'ö 'sɛgümɛ ‑nu ‑wa ꞊bhlë ‑ya ꞊va 'ka ‑a 'ka, ‑yö ‑kë mü. 'Ö ꞊luu ‑yakuëkëmɛ ‑nu ziën, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë ‑wo Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu yö plaan. 35꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö‑ pö ‑yakuëkëmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë: «Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu, ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, pë 'ka dho ‑a kë mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü 'dhɛ! 36‑A ‑dhɛ yaa ꞊glɔɔ ꞊kun 'ö mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Tëuda bhë, ‑yö nu 'ö ö ‑de sü mɛ 'gianzë 'ka. 'Ö mɛ 'wo ‑mɔ mɛ ‑lü ꞊këng' ‑yiisië ‑bha 'wo ‑ziö ‑a 'piö. 'Kɛɛ ‑wa ‑zë. 'Ö ꞊dhɛ ꞊waa‑ zë 'ö mɛ 'töüdhö 'wo ‑kë ‑a 'piö 'wo ‑pɛn 'ö ‑an 'plɛ ‑wo ‑kan wo 'kuë‑. 37꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ ꞊dhong' ‑kwɛ 'töng 'ka 'zü, 'ö Galile mi 'wo‑ ‑dhɛ Zuda, 'ö nu 'ö mɛ ꞊plëëzë ‑gan ö 'piö, 'ö 'wo‑ zë 'pö; 'kɛɛ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑ziö ‑a 'piö bhë 'wo ‑pɛn 'zü. 38꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö ꞊nɛ, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka ka ‑zo bho gɔɔn‑ ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö, 'ka ka ꞊kwaa'‑ ‑an ‑zü, ‑wo 'dho! Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑an ‑bha 'slë waa‑ ‑an këyuö ‑nu bhë ‑wo ‑go mɛ 'bhee‑ 'gü, kö ‑yö ‑dho wü. 39'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ‑go gia‑ wo ‑Zlan 'piö, ka ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa kö 'ka‑ 'gü ꞊siö'‑. ‑Kaa kë 'slë 'ka kö ꞊kun 'ka 'ko zë ‑Zlan 'ka!» 'Ö ‑yakuëkëmɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑we Gamaliɛlö ‑wo ‑bha. 40'Ö 'wo Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë. 'Wo‑ pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo ‑an ‑ma. ꞊Dhɛ ꞊wa ‑an ‑ma, 'wo‑ pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë gbɔ Yesu 'tɔ 'ka; 'ö 'wo wo ꞊kwaa ‑an ‑zü. 41'Ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo go ‑ya 'kuë‑ bhë ‑a ‑ta, ꞊zuögludhi ꞊va 'ka, bhii ‑yö wo ‑ma 'kun ‑wun 'ka kö wo 'klo ‑yaan bhɔ Yesu 'tɔ ‑wun 'gü. 42'Ö yi 'saadhö 'ka, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑dhɛ waa‑ kɔɔdhɛ ‑nu ‑bha, 'wo mɛ ‑nu ꞊daan ‑kplawo 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka ‑a ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\