Këwɔn ‑nu 6 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 6

1꞊Dhɛ 'ö 'töng 'bhaa ꞊ya ziö, kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo kë ‑na ꞊va ‑kplawo, 'wun ‑blɛɛ ‑wo ꞊löö ‑sü ‑yö ‑da Zuifö ‑nu 'wo bhë ‑an mɛ ‑nu 'wo Glɛkö ‑wo ma 'wo bhɔ 'sɛ gbɛ 'gü waa‑ Zuifö 'në giagia ‑nu ‑an ziën. ‑An mɛ ‑nu 'wo bhɔ 'sɛ gbɛ 'gü bhë ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia 'waa ‑bhöpë nu wo ‑bha ꞊gɛandhoo ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ nu ‑na ‑a 'ka ‑a mɛ 'wo to ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö, pë ꞊bhöü‑ 'wo‑ ‑glu ‑na yi 'saadhö 'ka bhë ‑a 'ka. 2- 3'Ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë 'wo ‑to Yesu 'piö ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa, 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «Yi dhegluzë ‑nu, yaa 'dho kë ‑së kö 'yiën‑ yi ꞊kwaa'‑ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü ‑zü kö 'yiën‑ yi ‑zo kë ‑bhöpë ‑wun 'piö! ꞊Dhɛ ‑kë 'pö, ‑ka mɛ 'slaplɛ 'ö mɛ 'plɛ ‑wo ‑an 'tɔ ‑së to 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhö ‑an pa ‑sü 'ka, 'ö 'kpaakpadhɛ 'dho ‑an ‑gɔ ‑an 'sü ka ziën kö 'yiën‑ yuö 'ö bhë ‑a kpɔ ‑an kwɛɛ. 4꞊Ya kë 'pö, 'yi ‑dho ‑mɔa kö 'yiën‑ 'töng 'plɛ 'sü 'yiën‑ dhoë 'dhiö, ꞊bhɛa' ‑sü waa‑ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka.» 5'Ö ‑an 'saadhö 'plɛ ‑wo ‑we ‑an ‑wo bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'wo Etiɛnë 'ö pa ‑sü 'ka ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ‑Zuu 'slööslö 'ka bhë, 'wo‑ sü. 'Wo Filipö sü, 'wo Plokɔlö sü, 'wo Nikanɔɔ sü, 'wo Timɔ sü, 'wo Paamenasö sü, 'ö Nikola 'ö go Antiɔsö 'ö ö ꞊zuö' ꞊dhië Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' ‑kɔ 'gü 'dhiö ‑be bhë, 'wo‑ sü. 6'Wo ‑an ‑zɔn Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë; 'wo ꞊bhɛa ‑an ‑wun 'gü wo ‑kɔ ‑kpa ‑an ‑ta ‑sü 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ‑wo ‑ya ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha 'ka yuö bhë ‑a kë ‑sü 'ka. 7‑Zlan ‑wo ‑yö ‑kë 'dho ꞊dhia 'dhiö, kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö kë ꞊dhia ꞊va ‑kplawo Zeluzalɛmë plöö; slabhomɛ ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑wo ‑we ‑a ‑bha kö ‑wo wo ‑zo yö Yesu ‑bha 'pö. 8Etiɛnë 'ö ‑Zlan ‑bha 'dhuë‑ waa‑ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ bhë, ‑yö ‑dhidhaapë ꞊vava ‑nu ‑kë mɛ ‑nu wö 'dhiö. 9'Yö Zuifö ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑an ‑dhɛ «‑go 'gan 'gü ‑mɛ ‑nu» 'wo go Silɛnë ‑sɛ 'gü 'dhö oo, ‑a mɛ ‑nu ‑wo go Alezandri ‑sɛ 'gü waa‑ Zuifö mɛ 'bhaa ‑nu gbɛ 'ö 'wo go Silisi ‑dhɛ waa‑ Azi ‑dhɛ ‑an 'gü 'wo yö zaɔdhe kë ‑sü ‑bha Etiɛnë 'ka. 10'Kɛɛ ‑an 'dhi ‑yö ‑kun 'ö ‑an ‑kɔ yaa ‑mɔa ‑bha kö ‑waan 'wun ꞊blɛɛ'‑ 'zü, bhii Etiɛnë ‑yö 'wun ‑blɛɛ 'kpaakpadhɛ 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya nu ‑a ‑dhë bhë ‑a 'ka. 11꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'wo më mɛ ‑nu 'piö 'wëü‑ 'ka kö ‑waan ‑a pö: «Yi‑ ‑wo ‑ma kö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na Moizö waa‑ ‑Zlan ‑an ‑gɔ.» 12‑Kɔ 'ö 'wo 'sɛgümɛ ‑nu, mɛ ziizii ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo ‑an zü ꞊blüë' bhë 'ö bhë. 'Ö 'wo ‑lo Etiɛnë ‑ta 'wo‑ kun 'wo dho ‑a 'ka zakanmɛ ꞊va ‑nu 'dhiö. 13'Yö 'wo nu mɛ ‑nu 'wo dho ꞊sua ‑wun dɔ Etiɛnë ‑bha bhë ‑an 'ka 'ö mɛ ‑nu bhë 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'yaa ö bo 'wun ꞊blɛɛ' kwa ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'slööslö waa‑ Moizö ‑bha tɔng ‑nu ‑bha ‑sü 'ka. 14Yi‑ ‑wo ‑nu ‑ma ꞊nɛ Yesu 'ö go Nazalɛtë bhë ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ꞊siö' 'ö kwa wɔ ‑kɔ 'ö Moizö ‑ya nu kwa 'bhɛma ‑nu ‑dhë bhë 'ö‑ bho piin.» 15Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë za 'kënng 'gü mü, 'wo wo 'yan bɔ Etiɛnë 'piö, 'wo‑ ‑ga ‑piindhö 'ö 'wo‑ wöödhɛ yö kö ‑yö 'bhü ‑na ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ wöödhɛ 'dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\