Këwɔn ‑nu 8 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 8

1- 2Etiɛnë zë ‑sü bhë, Sɔlö ‑zo ‑yö ‑we ‑a ‑bha. 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya 'wo Etiɛnë ‑bin, 'ö 'wo 'gbo bɔ ꞊va ‑a ‑wun 'gü. Yi gia‑ bhë ‑a 'ka, ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë 'ö ‑an ‑bha 'klobhɔdhe ꞊va zü yö dɔa. 'Ö ‑kan Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑bha, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'plɛ ‑wo ‑pɛn, 'wo dho Zude ‑sɛ waa‑ Samali ‑sɛ 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 3Sɔlö ‑zë, ‑yö ö ꞊faan' sü kö ‑yaan ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'tiin yën. 'Ö ‑sɔ kɔɔdhɛ ‑nu ‑bha, 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu, gɔɔn‑ ‑nu, dhoo ‑nu ‑an kun 'ö ‑an ‑zuö ‑kanso 'gü. 4Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑pɛn bhë, ‑wo 'wuntaɔsë ‑blɛɛ 'wo dhoë ‑dhɛ 'plɛ 'gü. 5Filipö ‑yö ‑dho Samali ‑pö do 'gü, 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 6Mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü bhë, 'wun 'ö Filipö ‑yö ‑kë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia bhë, ‑an 'plɛ 'töüdhö ‑wo ‑kë wo 'to 'to ꞊dhia ‑a ‑bha ‑së 'ka, ‑dhidhaapë ‑nu 'ö ‑kë ‑a kë ꞊dhia 'ö 'wo ‑an yö bhë ‑an ‑wun 'gü. 7Bhii 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑an 'gü bhë, ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑kë ‑go ‑an 'gü ꞊dhia ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'ka 'gbee‑ 'ka; 'tinngmɛ ‑nu waa‑ ‑gɛntɔsiömɛ ‑nu 'wo ‑kë mü bhë 'ö ‑an ‑dhɛ ‑yö bo 'pö. 8'Ö pö‑ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'glu ‑yö ‑dhi ꞊va 'ka. 9Gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Simɔ ‑yö ‑kë pödhɛ bhë ‑a ‑bha. ‑Yö ‑kë ‑dɛbɔmɛ 'gbee‑ do 'ka, ‑a ‑wun kë ‑kɔ ‑wun 'gü, 'ö Samali ‑sɛgümɛ ‑nu 'te tun, 'yö ö ‑de ‑kë ꞊bhlëzë. 10'Ö mɛ ‑nu 'wo plöö mü 'töüdhö, 'ö yöë mɛ 'giangian ‑nu ‑ta, 'wo wo 'to to ‑a ‑bha ‑së 'ka 'wo‑ pö: «Kwa ‑bha ‑Zlan ꞊va bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö ‑kë Simɔ 'ka 'ö ꞊yɔɔ kwa 'piö bhë.» 11‑Wo wo 'to ‑to Simɔ ‑bha ‑së 'ka. 'Ö‑ ‑bha ‑dɛ 'ö‑ bɔ ‑na mü ‑kplawo 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ bhë, 'ö‑ ‑wun ‑yö ‑an 'te tun. 12'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ waa‑ Yesu Klito ‑an ‑bha, 'ö Filipö ꞊yaa‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë, 'ö gɔɔn‑ ‑nu, dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu 'wo plöö mü, 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'wo ‑an bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 13'Ö Simɔ ‑de gia‑ 'pö, 'yö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Ö 'wo‑ bɔ yiö. 'Yö to Filipö 'piö; ‑dhidhaapë ꞊vava ‑nu 'ö Filipö 'dhö ‑an kë ‑na bhë 'ö ‑an yö 'ö‑ ‑wun ‑ya 'te tun. 14꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë Zeluzalɛmë ‑wa ma ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo Samali, ꞊wa ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo Piɛɛ waa‑ Zan ‑an bɔ ‑an ‑dhë. 15꞊Dhɛ mɛ 'wo bhë ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo Samali ‑sɛ 'gü, 'ö 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑waan ‑Zuu 'slööslö yö. 16Bhii 'ö tɔɔ kö waa ‑Zuu 'slööslö yö ꞊kun. ‑An bɔ 'wo‑ wo yiö 'kpaan 'ka kwa Dëmɛ Yesu 'tɔ 'ka. 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ waa‑ Zan 'wo wo ‑kɔ kpa ‑an ‑ta, 'ö 'wo ‑Zuu 'slööslö yö. 18꞊Dhɛ 'ö Simɔ ‑ya yö ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya ‑Zuu 'slööslö nu Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë, Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑bha ‑kɔ 'wo‑ ‑kpa ‑an ‑ta bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö 'wëü‑ nu Piɛɛ waa‑ Zan ‑an ‑dhë, 19'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü bhë, ‑kaa nu n ‑dhë, ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'a 'dhoë‑ n ‑kɔ kpa ‑a ‑ta ‑yaan ‑Zuu 'slööslö yö 'pö!» 20'Yö Piɛɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «Bhi 'dhö, ü ‑bha 'wëü‑ 'dhö, ka 'gü ‑yö ꞊siö'‑! 'Ö tɔɔ ü ü ‑zo ‑ta ꞊nɛ 'bha 'wëü‑ nu yi ‑dhë, ‑Zlan ‑dho ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu ü ‑dhë, 'wëü‑ bhë ‑a ꞊truën 'ka kö 'üën‑ ‑Zuu 'slööslö nu ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑dhë. 21Ü ‑bha 'wun gbɛ 'yaa pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑wun 'gü. Bhii 'ö tɔɔ 'bhaa 'kpëdhö ‑Zlan wö 'dhiö. 22‑Bhö ü ‑ta yö ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun yaa ‑nu ‑bha 'ü ꞊bhɛa'‑ kwa Dëmɛ ‑dhë kö ‑yaan ziö ü ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun yaa ‑nu 'ö 'wo 'dhö bhë ‑an ‑ta! 23Bhii a‑ ‑yö ꞊nɛɛ ü pa ‑sü 'ka 'wun yaa ꞊va 'ka. 'Go mü ü ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'gan 'gü.» 24'Ö Simɔ ‑ya pö Piɛɛ waa‑ Zan ‑an ‑dhë: «Ka gia‑, ‑ka ꞊bhɛa' Dëmɛ ‑dhë n ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö pë ‑nu 'ka‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'ö‑ gbɛ dho kë n 'ka!» 25꞊Dhɛ 'ö Piɛɛ waa‑ Zan pë 'wo‑ dɔ Yesu Klito ‑wun 'gü ꞊waa‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë, 'ö ꞊wa kwa Dëmɛ ‑bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑, 'wo ‑yɛ wo 'zü, 'wo dho Zeluzalɛmë. 'Ö ꞊dhɛ 'wo 'dho ‑na, 'wo 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ pödhɛ ‑nu 'wo ‑kë bɔ ꞊dhia ‑an 'gü Samali bhë ‑an 'gü. 26(Filipö ‑yö ‑kë Zeluzalɛmë, 'ö) kwa Dëmɛ ‑bha bɔmɛ ‑ya pö Filipö ‑dhë: «‑Bhö 'dho goo ꞊zian', ‑kpinngga 'ö go Zeluzalɛmë 'ö dho Gaza bhë ‑a 'ka! ‑Kpinngga 'ö bhë 'yaa mɛ ‑nu 'gbloo 'ka ꞊duö gbɔ.» 27'Ö Filipö ‑yö ꞊luu 'ö dho. 'Ö‑ ‑bha 'dho ‑sü 'ka, 'ö yö gɔɔn‑ do 'ö 'yaa ‑gbabhö ‑a ‑bha zian‑. Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑yö ‑kë ꞊lamɛ ꞊va do 'ö go Etiopi ‑sɛ 'gü 'ö ö ‑zo ‑kë Etiopi ‑sɛ ꞊kɔɔndhe 'wo‑ ‑dhɛ Kandasö bhë, ‑a ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'saadhö ‑an 'piö ‑a 'ka. ‑Yö ‑nu Zeluzalɛmë ‑Zlan gba ꞊dhia. 28‑Yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ö ‑bha ‑yaagüpë 'ö ꞊soo ‑nu ‑wa ‑gan ‑a 'gü kö ‑yö 'dho ‑na ö ꞊plöö. ‑Yö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑bha 'sëëdhɛ ‑be pö ꞊dhia. 29'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya pö Filipö ‑dhë: «‑Bhö 'dho ‑yaagüpë bhë ‑a 'sɔɔ!» 30'Ö Filipö ‑yö ‑dho ‑bla 'ka 'ö yö Etiopi mi 'ö bhë ‑a ‑bha. 'Ö‑ ‑wo ma kö ‑yö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑bha 'sëëdhɛ ‑be pö ‑na. 'Ö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Pë 'ü‑ pö ‑na bhë 'ü‑ ‑gɛn ‑ma ‑a?» 31'Ö gɔɔn‑ bhë 'ö‑ ‑daa ‑kë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ gbɛ yaa‑ ‑gɛn pö n ‑dhë, a ‑dho ‑a dɔ ‑kɔklë ꞊ɛ?» 'Ö‑ pö Filipö ‑dhë: «‑Bhö ‑da n 'piö!» 'Ö Filipö ‑yö ‑da ‑a 'piö. 32Pë 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, 'ö Etiopi mi ‑yö ‑kë ‑a pö ꞊dhia dhö bhë ‑ya pö: ‑Yö ‑kë ꞊nɛ 'bhla 'wo 'dho ‑na ‑a 'ka ‑a zë ꞊dhia ‑a 'dhö. 'Ö ‑kë ꞊nɛ 'bhlanë 'ö 'wo‑ kaa‑ bho ‑na ‑a ‑bha 'ö 'yaa 'we ‑a 'dhö. Yaa ö 'dhi 'po. 33Mɛ ‑nu ‑wo 'yan ꞊ziö' ꞊kaa' ö waa 'wun gia‑ ꞊blɛɛ'‑, ‑a ‑bha za dɔ ‑sü 'gü. Mɛ gbɛ 'yaa ‑mɔa ‑bha kö ‑ya ꞊suu'‑ ‑ta 'në ‑nu ‑wun ꞊blɛɛ'‑, bhii ‑wa ‑zë. 34'Ö Etiopi mi 'ö bhë 'ö Filipö ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «꞊Bhɛa' 'a‑ wo ü ‑dhë, dö 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛɛ? Yö gia‑ 'yö ö ‑de ‑wun ꞊blɛɛ e, 'iin 'wun 'ö bhë ‑yö ‑gban mɛ gbɛ ‑bha e?» 35'Ö Filipö ‑yö dɔ 'wun kpö 'ö‑ pö bhë ‑a ‑ta, 'ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë. 36‑Wo ‑kë 'dho ꞊dhia 'ö 'wo yö 'yipuë do 'sɔɔ; 'ö Etiopi mi 'ö bhë 'ö‑ pö: «'Yi ꞊ga ꞊nɛ; ‑më 'bhaa 'ö n ‑ma 'zü 'ö dhoë‑ kë kö 'üën‑ 'kun n ‑bɔ yiö ‑sü 'ka ɛ?» 37(('Ö Filipö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ꞊ya kë ü ‑gɔ ü ꞊zuöga 'plɛ 'ka, kö ü ‑dho ‑mɔa ‑bha 'ü ‑bɔ yiö.» 'Ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö‑ pö: «A‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ Yesu Klito bhë ‑Zlan Gbö ‑mü.»)) 38꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö Etiopi mi 'ö bhë 'ö‑ pö mɛ 'ö ‑yaagüpë ‑blü ‑na bhë ‑a ‑dhë ‑yö ꞊gbaannu. ꞊Dhɛ 'ö ꞊gbaannu, 'ö Etiopi mi waa‑ Filipö 'wo yö sia‑, 'ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ 'wo ꞊yɔɔ 'yi ꞊bhaa, 'ö Filipö ‑yö Etiopi mi ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 39꞊Dhɛ 'ö ꞊wa 'go yiö 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö Filipö sü ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö dho ‑a 'ka. 'Ö Etiopi mi 'ö bhë yaa‑ yö gbɔ. 'Kɛɛ yö ‑zë, ‑yö ‑dho ö ‑bha 'ta 'ka 'dhiö 'gludhi 'ka. 40Filipö ‑zë ꞊dhɛ 'ö dho ‑a ‑ga kö ‑yö Azo ‑pö 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö dho ö ‑bha 'ta 'ka 'dhiö, 'ö 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ pödhɛ ‑nu 'gü 'ö dhoë 'ö ꞊loë' Sezale plöö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\