Kodhɔsö 2

1Mɛ ‑nu 'ö waa wo 'yan dɔ n ‑ma do ꞊nɛ Kolɔsö ‑mɛ ‑nu ka 'dhö, 'iin ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo Laodise ‑an 'dhö, a‑ 'piö kö 'ka‑ 'wun dɔ ꞊nɛ, yuö ꞊suu'‑ 'gbeezë 'a‑ kë ‑na ka ‑wun 'gü bhë, ꞊ya kë n ‑gɔ zlöö ꞊nɛ 'ko zë ‑sü 'dhö. 2'Ko ꞊suu'‑ 'ö bhë, 'a‑ ‑zë 'dhö kö ka ꞊faan' ‑yaan 'më kö 'kaan‑ kë do ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü 'gü. 'Go mü 'zü, kö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha pë 'ö ‑bin ‑sü 'ka ‑an ‑bha, 'ka‑ ‑gɛn ma, kö 'ka ‑an dɔ kpinngdhö. Ka ꞊dua' ‑mü 'ka mɛ 'ö Klito 'dhö ‑a 'ka, 'ka‑ dɔ 'wundɔdhe ꞊va 'ka. 3Bhii Klito do ꞊nɛ, 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑bha kö ‑yö 'wun bho 'kɔu dɔ ‑sü 'yö 'gianzë ꞊duö ‑a nu mɛ ‑nu ‑dhë, kö pë ‑nu 'ö 'wo 'wun giagia 'ka kö ‑waan dɔ. 4'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ a ‑an ‑blɛɛ ka ‑dhë 'dhö 'ö tɔɔ 'maa‑ 'piö kö mɛ 'waa gbɛ ‑yö ꞊sua ‑wun 'nɛɛnɛɛ ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë kö 'kaan‑ ‑püö. 5'Kö ‑kë ꞊nɛ a ‑kë ka 'ka ꞊gbiin 'dhee, n ꞊zuö' ‑yö ka 'piö 'ma ‑kplawo. 'Go mü 'zü, n 'gludhi ‑sü ‑mü 'ö tɔɔ 'kaa pë gbɛ ꞊kaan' 'kuë 'iin ka ‑bha ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü bhë ‑yö 'kpëdhö. 6꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑kë Yesu Klito, ‑yö kwa Dëmɛ 'ka, ꞊ya ka ‑zo 'kun bhë, kö ka 'ta ‑sü ‑kɔ ‑yö kë ꞊nɛ mɛ 'ö ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha ‑a ‑bha 'dhö. 7‑Ka 'to ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha; ‑ka ka ‑bha ‑tosiadhe 'kpɛkpɛ ‑da Klito 'gü! 'Go mü 'zü, kö ka ‑bha ‑zoyösü ‑gɛn ‑yö ‑gban kpinngdhö Yesu ‑ta, ‑yö dhoë 'dhiö ‑kplawo ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo ka ꞊daan ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Go mü 'zü, ‑ka ‑Zlan zuö pö yi 'kpɛkpɛ 'ka, ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka, pë 'plɛ ‑wun 'gü! 8‑Ka kë 'slë 'ka kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ka ‑dian ‑kë ö ‑bha 'wundɔdhe 'flëë 'ö mɛ ‑nu ‑püö ‑wo 'ka bhë ‑a 'ka! Bhii 'wundɔdhe ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑go mɛ 'bhee‑ ‑nu 'kpaan 'wawa 'gü; 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑gban ‑zuu ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'wo 'kpongtaa ‑an ‑gɔ. Waa 'go Klito 'piö. 9- 10Klito 'ö bhë, ‑zuu ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ, ‑yö ‑an ꞊kɔɔnmɛ 'ka. Klito 'ö bhɔ mɛbheedhɛ ‑kwi 'gü bhë, yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü ö 'plɛ 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, 'ka ‑klu ‑a ‑bha, pë 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑ya nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑yö ‑dho kë ka ‑gɔ 'fɛfɛdhö. 11Ka ‑bha 'klu Klito ‑bha ‑sü 'gü, 'ka go 'bɔng 'pö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Zuifö ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ 'bɔn 'yö bhë, yaa kë 'bɔn zë ‑sü 'ö mɛ bun ‑bha ‑a 'ka; 'kɛɛ Klito ꞊nɛ 'ö ka bho ka ‑bha wɔ ‑kɔ yaa ‑nu 'gü; ka bun 'plɛ 'yaa ꞊sɔɔn yaa ‑bha ꞊nuadhɛ 'gü gbɔ. 12'Ö tɔɔ ꞊nɛɛ, ꞊wa ka bɔ yiö; ‑ya ‑zɔn ꞊nɛɛ kaa‑ Klito ‑nu 'ka ga. ꞊Wa ka ‑bin 'ö ‑Zlan ꞊ya ka ‑nu ka bho ga 'gü. Ka bho 'ö‑ wo ga 'gü bhë, ‑a ‑gɛn tɔɔ ka ka ‑zo ‑yö ‑Zlan 'ö Klito bho ga 'gü bhë, ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ ‑a ‑bha. 13'Dhiö ‑bezë (kö kaa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊kun bhë), ‑tosiadhe ‑dëü yaa kë ka ‑gɔ. Ka ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ‑Zlan wö 'dhiö ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑an 'dhö. 'Yö tɔɔ ka ‑kë ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu 'ka. 'Go mü 'zü, 'ö kaa kë ‑Zlan ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu 'ka. 'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ, kaa‑ Klito ‑nu ‑Zlan ꞊ya ka bho ga 'gü; ꞊ya ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'kpɛkpɛ ‑ta. 14Kë 'ö‑ wo 'dhiö ‑bezë bhë, ‑Zlan ‑bha za ‑yö ‑kë ‑lo ‑sü 'ka kwa tuö. ‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ kwaa ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu ꞊bhlë ‑ya. 'Kɛɛ ‑Zlan ꞊ya kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'wo bhë, ꞊ya ziö ‑an ‑ta ‑an ‑lo ‑sü 'ka Klito ‑ta, 'töng 'wo‑ ꞊dua' ‑gaatalü ‑bha bhë ‑a 'ka. 15'Töng 'ö Klito ‑yö ga ‑a 'ka ‑gaatalü ‑bha bhë, ‑yö ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka, ‑zuu yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ ‑an ‑ta, ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü 'kpongtaamɛ 'kpɛkpɛ wö 'dhiö ꞊nɛ yö ꞊nɛ 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ö ‑gɔ 'ö ꞊zië' ‑an 'plɛ ‑ta. 'Go mü 'zü 'ö‑ 'tɔ 'dhö ꞊va 'ö ꞊zië' ‑an 'plɛ ‑ta. 16꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö bhë, kö ꞊kun 'ö 'ka 'we ‑a ‑bha 'ö mɛ 'waa gbɛ ‑yö za ‑nu dɔ ka ‑bha, ka ‑bha ‑bhöpë 'iin ka ‑bha müpë ‑nu ‑wun 'gü. 'Iin kö ꞊kun mɛ 'waa gbɛ ‑yö za ‑nu dɔ ka ‑bha 'zü, ‑a ‑pö ka ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Më ‑kë 'ö Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ ‑nu 'wo ‑kwɛ ‑bha, 'wo 'su ‑bha, 'wo 'dhɔɔgɔ ‑bha, 'kaa ‑an ꞊bhlë ‑ya ‑ɛ? 17Pë ‑nu 'wo bhë 'töüdhö, ‑wo kë ‑sü 'ka ꞊nɛ pë ‑nu 'ö 'wo dho nu 'kɛɛ 'ö waa nu ꞊kun ‑an 'bin ‑nu 'dhö. 'Kɛɛ Klito ꞊nɛ 'ö pë ‑nu 'wo bhë ‑a ‑de giagia 'ka. 18Kö ꞊kun 'ka ‑we ‑a ‑bha kö mɛ 'waa gbɛ ‑yö za ‑lo ka tuö ‑a ‑pö ‑sü 'ka ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Ka ꞊dua' ‑mü kö 'ka ka ‑de 'sü 'tee 'iin kö 'ka ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu gba. 'Iin 'zü 'wo‑ pö ꞊nɛɛ ‑Zlan ꞊ya 'wun 'bhaa ‑nu ‑zɔn wo ‑dhë 'yanpiöpë 'gü. Mɛ ‑nu ꞊suu'‑ 'wo bhë, ‑wo wo ‑de ‑sü ꞊va 'kpaan 'wawa. ‑An ‑bha ‑zotadhe ‑yö ‑go 'kpongtaa zö ꞊zian'. 19Mɛ ‑nu 'wo bhë 'waa 'we ‑a ‑bha kö 'wo ‑klu Klito 'ö ‑ya ‑sü 'ka ö ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü kwa ‑gɔ 'dhiö bhë ‑a ‑bha. (Wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo). Bhii ka ‑de gia‑ ka‑ ‑dɔ ꞊nɛ, mɛ 'oo mɛ 'ö ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha bhë, ‑a ‑bha ꞊faan' ‑yö ‑go Klito 'gü, 'ö wo ‑nu 'wo ‑klu ‑sü 'ka wo 'kuë‑ bhii ‑naa gbɛ 'yaa ‑an ziën ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ 'bhee‑ dɔ ‑nu 'dhö ‑a 'ka mɛ buën‑ bhë ‑a 'dhö; pë 'ö ‑an ziën 'dhö bhë 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊mlëë waa‑ mɛ ‑gɛn ‑an ‑yö 'ko tuö ‑dhɛ ‑nu 'ö mɛ ga ‑nu ‑klu ‑na 'kuë‑ bhë ‑a 'dhö. Klito ‑yö ö ‑bha ‑to ö 'piö ‑mɛ ‑nu ‑lo 'kuë‑ kö ‑waan kë ꞊nɛ mɛ ‑lü dosɛn 'dhö. Yö ꞊nɛ 'ö Yesu ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ‑wo ꞊kpɛa' ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'gü bhë ‑a 'dhö. 20꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kaa‑ Klito ‑nu 'ka ga bhë, kö 'ka 'go ‑zuu yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ ‑nu 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'ö 'wo 'kpongtaa bhë ‑an 'piö. ‑Më 'ö ‑kë 'ö 'ka ka ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ꞊nɛ 'kpongtaamɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa 'piigbeezë ‑yö ‑an ꞊kɔɔn ‑an 'dhö e? ‑Më 'yö ‑kë 'ö 'ka ‑we ‑a ‑bha 'ö 'wo ka 'gbee‑ ‑ta bho wo ‑bha tɔng ‑nu 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka ꞊tun ‑a 'ka 'kpongtaa ‑a 'dhö e? 'Ö tɔɔ ‑wa ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ: 21«Pë ꞊suu'‑ 'bhaa ‑nu 'wo ꞊nɛ kö ꞊kun 'ka ‑an sü, ‑an 'bhaa ‑nu 'wo ꞊nɛ kö ꞊kun 'ka ‑an ‑bhö, ‑an mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ kö ꞊kun 'ka pa ‑an 'ka!» 22Tɔng ‑nu 'wo 'dhö bhë, ‑wo ‑go mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑zotadhe 'gü, waa 'go ‑Zlan 'piö, 'wo tɔɔ pë ‑nu 'wo ‑gban ‑an mɛ 'ö wo 'ka dho to, 'wo ‑an dɔ ‑na ka ‑dhë bhë; ‑Zlan ‑yö ‑an ‑nu kwa ‑dhë, kö 'kwaan‑ ‑an kë ‑bhöpë 'ka 'iin kö 'kwa kwa ‑bha ‑wun kë ‑an 'ka. 23'Wun gia‑ ‑mü, tɔng ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑kë mɛ 'bhee‑ ‑nu wö 'dhiö ꞊nɛ tɔng 'ö‑ 'kun ‑sü 'dhö ‑së ‑an 'dhö. Bhii ‑wa ‑kë kö ‑zuu 'piigbeezë ‑nu, 'ö 'waa mɛ gbɛ 'yan 'dhiö bhë kö mɛ ‑nu ‑wo ‑an gba ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an ꞊zuö' 'piö bhë ‑a 'dhö. 'Iin 'zü, 'wo‑ ‑kë kö ‑waan wo ‑de ꞊yɔɔn sia‑. 'Go mü 'zü kö ‑waan wo ‑de bun 'klo bhɔ. 'Kɛɛ tɔng ‑nu 'wo bhë, ‑an ꞊bhlë 'yaa 'dhö, 'ö tɔɔ ‑kɔ ‑mɔa ‑bha ‑sü gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ kö ‑waan nu mɛ 'bhee‑ ‑dhë ‑zo ‑kë ‑de bun 'piö ‑sü ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\