Kodhɔsö 3

1꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kaa‑ Klito ‑nu 'ka 'go ga 'gü bhë, kö pë ‑nu 'ö 'wo dhang‑ 'gü, ‑dhɛ 'ö Klito 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ꞊kwɛɛgüdhɛ gia‑ 'ö ꞊bhlëzë ‑a ‑bha bhë, wo ꞊nɛ 'ka dho ‑an ꞊mɛɛ'‑ kö 'kaan‑ ‑an yö. 2'Ka ka ‑zo bho 'kpongtaapë ‑nu 'piö kö 'ka ka 'yan ‑klu pë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë ‑an ‑bha! 3Bhii ka ga ‑sü 'ka 'kpongtaapë 'kpɛkpɛ ‑nu ‑gɔ, 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑tosiadhe ‑dëü waa‑ Klito ‑wo ‑bin ‑sü 'ka ‑Zlan 'gü. 4Ka ‑bha ‑tosiadhe giagia 'ö tɔɔ Klito. 'Töng 'ö Klito dho ‑wo ‑a 'ka 'kpongtaamɛ ‑nu 'kpɛkpɛ 'yan 'dhiö bhë, ka ‑de 'pö, ka ‑nu ka ‑dho ‑wo ‑a 'ka 'kpongtaamɛ ‑nu 'plɛ 'yan 'dhiö; 'yö‑ ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ö bhë, 'yö ka ‑nu 'ka dho kë ‑a 'gü. 5꞊Dhɛ 'ö 'ka ga 'kpongtaapë ‑nu ‑gɔ bhë, kö ‑ka ka ꞊kwaa'‑ pë yaa ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö ‑kë ka ‑bha ‑tosiadhe 'gü ‑an ‑zü! ‑Yö ‑kë 'nuëbɔ 'kun ‑sü 'ka oo, ‑da dhe 'piö ‑sü 'ka oo, ꞊mlaabɔ 'kun ‑sü 'ka oo, ‑zotadhe yaa 'ö ‑gban ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑bha oo, ꞊zuöyaadhɛ 'ö ‑kë ‑Zlan wö 'dhiö ꞊nɛ gbapë ‑nu gba ‑sü 'dhö, waa‑ ‑to pë ‑nu 'piö ‑ziögɔüsüzë 'ka ‑sü 'wo bhë 'saadhö, ‑ka ka ꞊kwaa' ‑an 'plɛ ‑zü! 6Wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë, 'yö ‑an ‑wun 'gü, 'wun ‑yö na ‑Zlan ‑zuë, 'yö dho za ‑lo mɛ ‑nu 'ö 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya bhë ‑an tuö. 7꞊Dhɛ 'ö 'ka ‑kë ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha 'gan 'gü ‑bezë, ka ‑kë wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë ‑a 'gü. 8'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ pë ‑nu 'ö 'wo ‑gban ‑naadhe ‑bha 'iin ꞊zuö' 'dhiö‑ ‑dhɛ ‑bha 'iin 'zü ꞊zuö' 'piö yaa ‑dhɛ ‑bha, ‑ka ka ‑kɔ bho ‑an 'gü! Kö ꞊kun mɛ gbɛ ‑yö 'si bho mɛ ‑gɔ 'iin kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö 'dhi yaa 'dɔɔ dɔ! 9'Go mü 'zü kö ꞊kun 'ka ꞊sua ‑kë ka 'ko ‑nu ‑gɔ! 'Ö tɔɔ 'ka ka ‑loo zii waa‑ ö kë ‑kɔ ‑nu bho ka ‑bha. 10'Ö ‑Zlan ‑yö ka gbaa ꞊sɔɔn ‑dëü 'yö dho ‑a ꞊dhië' ‑kwaa 'dhö ‑kplawo kö ‑yö 'dho, ‑yö kë ꞊nɛ yö 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑kë bhë ‑a ‑de ꞊sɔɔn 'dhö ‑a 'ka. Bhii ‑kɔ do bhë, 'ka dho dhoë kö 'ka ‑Zlan ꞊dɔa' 'fɛfɛdhö. 11Mɛ 'oo mɛ 'ö bɔ zian ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, ‑yö Zuifö 'ka oo, 'yaa Zuifö 'ka oo, ‑yö ‑go 'bɔn 'iin 'yaa 'go 'bɔng, 'iin mɛ ‑nu 'ö ‑an wɔ ‑kɔ 'yaa ꞊nɛ Glɛkö ‑mɛ ‑nu ‑bha 'dhö 'iin 'wo ‑wɔ ꞊nɛ ꞊kwɛzümɛ ‑nu 'dhö oo, ‑yö ‑kë ꞊nua 'ka 'iin 'yaa ꞊nua 'ka oo, pë ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊bhlë gbɛ 'yaa 'dhö. Pë do 'ö 'gianzë 'ö ꞊zië' pë 'plɛ ‑ta 'ö tɔɔ Klito 'ö mɛ ‑nu ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'wo bhë 'ö 'wo ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha bhë, ‑yö ‑an 'gü. 12꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ka kë ‑Zlan ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu 'ka, bhii ka ‑dhɔ ‑ya ‑kë, yö ꞊ga 'ö ka sü kö 'ka kë ‑a ‑bha 'ka bhë. Kö ka ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü, ‑ka kë mɛ ‑nu 'yena yö ‑mɛ ‑nu 'ka, 'iin 'wunsëkëmɛ ‑nu 'ka. Ka kë ‑de ‑yɔɔn sia‑ ‑mɛ 'ka. 'Go mü 'zü kö 'ka kë mɛ 'lëëlë 'ka 'iin 'zü ꞊zuösaamɛ 'ka. 13‑Ka kë 'lëëlë ‑da ‑naadhe 'gü ꞊dhia ka 'ko ‑nu buëndhö! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya 'wun yaa ‑kë ka 'ka, ‑kaa ‑bha ‑wun 'to ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ ‑yö ‑ziö ‑a 'ka ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ‑a 'dhö! 14'Kɛɛ pë 'ö‑ ꞊bhlë 'dhö ꞊va 'ö tɔɔ kö 'ka ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë. ‑Dhɔ ꞊suu'‑ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö dho ka ‑klu 'kuë‑ 'kpëdhö. 15꞊Zuöyagluu 'ö Klito 'dhö ‑a nu ‑na ka ‑dhë bhë 'ö dho yö ka ‑dhë 'dhiö kö ka ‑bha 'ta 'sü ‑kɔ ‑nu 'ö ka 'ko ‑nu 'piö ‑yö kë ꞊zuöyagluu ꞊suu'‑ 'ö ‑Zlan ‑yö ka ‑dhɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'gü. ꞊Ya kë 'dhö kö ka ‑dho kë dosɛn 'kpaan ꞊nɛ mɛ ‑lü do 'dhö. ‑Ka ‑Zlan zuö pö pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑wun 'gü! 16꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka 'dho ka 'ko ꞊bhaa, ‑ka 'we ‑a ‑bha kö ‑wo 'ö ‑gban Klito ‑bha ‑wa ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë ö 'plɛ 'ka! ‑Ka ka 'ko ‑nu ꞊daan'‑ ‑Zlan ‑wo 'ö bhë ‑a 'ka! 'Go mü 'zü kö 'ka ka 'ko ‑nu ꞊faan' 'më 'wun dɔ ‑sü 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a 'ka. ‑Ka 'tan ‑nu bho ‑Zlan zuö pö ‑sü 'ö ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka ‑a 'ka! ‑Ka 'Tan 'sëëdhɛ 'gü ‑tan bho ‑Zlan 'piö! 'Go mü 'zü, ‑ka 'tan 'ö dho Yesu 'tɔ kë ꞊va, 'ka‑ ‑da 'iin 'tan ‑dhɛ ‑nu 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑zɔn ka ‑dhë, ‑ka ‑an ‑da 'pö! 17Pë ‑dhɛ ‑nu 'ö 'wo dho kwa Dëmɛ Yesu 'tɔ bhɔ, ‑ka ‑an kë ka këyuö waa‑ ka ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑nu 'plɛ 'gü! ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka bhë, ‑kaa zuö pö pë 'plɛ 'ö bɔ ‑a 'ka Yesu Klito ‑ta 'ö‑ nu kwa ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü! 18Gwaan ‑dhoo ‑nu, ‑ka ka 'to 'to! Dhebɔ ꞊dua' ‑mü kö ‑yaan ö ‑gɔ ꞊yɔɔn ö ꞊gɔn ‑dhë sia‑. Bhii dhoo ‑nu 'wo ‑klu ‑sü 'ka kwa Dëmɛ ‑bha bhë, ‑a ‑kë 'dhö ‑sü ‑yö ‑an ‑ma ‑kun. 19Dhe ‑mɛ dë ‑nu, ka ‑de 'pö, ‑ka ka 'to 'to! Gɔɔn‑ ꞊dua' ‑mü kö ‑a bɔɔ ‑dhɔ ‑ya kë; kö ꞊kun 'ö 'ka ‑an 'yënng bhɔ! 20'Në ‑nu, ‑ka 'wun ma ka 'kpɔmɛ ‑nu ‑ta, pë 'saadhö 'plɛ 'gü! Bhii ‑a ‑kë 'dhö ‑sü ‑yö ‑dhi ‑Zlan ‑dhë, mɛ 'ö 'ka ‑klu ‑sü 'ka kwa Dëmɛ ‑bha ka ‑bha 'ka. 21'Në dë ‑nu, kö ꞊kun 'ka ‑we 'në ‑dhë ‑kplawo ‑kplawo! ꞊Ya kë 'dhö, ‑an 'gü dho ga ka ‑wun 'ka ꞊tëë' ꞊tëëdhö. 22꞊Nua ‑nu, ‑ka 'wun ma ka ‑gɔmɛ ‑nu ‑ta, pë 'saadhö 'plɛ 'gü! Kö ꞊kun 'ka mɛ ‑nu 'yan 'dhiö ‑yuö ‑kë kö ‑waan ka ‑wun ‑së ꞊blɛɛ'‑, 'kɛɛ ‑ka kaa‑ yuö kë ꞊zuö' 'puu 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ ‑nu 'ka kwa Dëmɛ ꞊bhlë kpɔ 'ö ka ‑ma kuën bhë ‑a 'dhö. 23‑Yö ‑kë yuö ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ 'wo‑ nu ka ‑dhë ‑a 'ka, ‑kaa kë ka ꞊faan' 'plɛsɛn 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka kwa Dëmɛ ‑bha yuö ꞊kaa' ‑a 'dhö! 24Bhii ka ‑gɔmɛ giagia 'ö 'ka yuö kë ‑na ‑a ‑dhë bhë, 'ö tɔɔ Klito; yö ꞊nɛ 'ö dho ka 'kian 'ö ‑kë pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑gɔ bhë ‑a nu ka ‑dhë. 25Bhii 'wun yaakëmɛ ‑nu 'wo bhë, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a bho ‑an ‑gɔ, yö ꞊ga tɔɔ 'yaa mɛ gbɛ ‑zë 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\