Kodhɔsö 4 | Bible.is
Kodhɔsö 4

1‑Gɔmɛ ‑nu, pë 'ö ka ‑bha ꞊nua ‑nu ꞊dua' 'ka, ‑kaa kë ‑an ‑dhë ö 'plɛ 'ka! Bhii ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ka ‑de 'pö, ka ‑gɔmɛ ‑yö ‑dhö; ‑yö dhang‑ 'gü. 2‑Ka 'dho 'dhiö ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ka ‑kplawo! Kö ꞊kun ka 'gü ‑yö ga ‑Zlan zuö pö ‑sü 'ka! 3꞊Bhɛa' ‑sü 'ö 'dhö bhë, ka‑ wo ‑na, ‑kaa wo yi ‑wun 'gü 'pö, kö ‑Zlan ‑yaan zian 'dhi 'po yi ‑gɔ kö 'yiën‑ ‑a ‑wo ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë, pë 'ö ‑gban Klito ‑bha 'ö ‑bin ‑sü 'ka kö 'yiën‑ ‑a ‑gɛn pö mɛ ‑nu ‑dhë. Bhii pë 'a‑ ‑kë ‑kanso 'kɔɔdhö zö 'ö bhë. 4‑Ka ꞊bhɛa' 'dhö kö pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka bhë 'aan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑a ‑gɛn ma 'papadhö; bhii yuö 'ö ‑Zlan ‑ya 'kluën bho n ‑ma 'ö bhë. 5‑Ka kë 'kpaakpa mɛ ‑nu 'ö 'waa Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑an 'piö! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kaa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë, 'ka kë ka 'ko ꞊bhaa, kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë 'ö 'töng bhë 'ö ‑ziö ka ‑ta 'kpaan 'wawa, 'kɛɛ ‑ka ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë! 6Ka 'wun ꞊blɛɛ' ‑na, ka 'dhi ‑wo ‑nu ‑wo kë ‑së, ‑a din ‑yö 'to mɛ ‑nu 'dhii! 'Ka 'wun ‑nu ‑daa kë mɛ ‑nu ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'yi dho ‑kan ‑a 'ka ‑Zlan 'dhi ‑a 'dhö! 7Tisikö, kwa dheglu 'nëgɔɔnzë 'ö ‑kë Yesu ‑bha mɛ ‑nu ‑bha yuökëmɛ ‑to ‑wo 'gü ‑sü ‑zë 'ka, 'ö ‑kë n yuökëyɔɔ 'ka kwa Dëmɛ ‑bha yuö 'gü bhë, yö ꞊nɛ 'ö 'wun 'ö ‑gban n ‑ma, 'ö dho ‑a 'plɛ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. 8A‑ ‑bɔ ka ‑dhë 'dhö kö ka ꞊faan' ‑yaan 'më yi ‑bha ‑tosiadhe ‑nu 'ö 'yi‑ kë ‑na 'nö bhë ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'ö 'dhoë‑ wo ka ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü. 9Onezimë 'ö ‑kë kwa dheglu 'nëgɔɔnzë ‑to ‑wo 'gü ‑sü ‑zë 'ka, 'ö ‑kë Kolɔsö 'në 'ka bhë, 'ö waa‑ Tisikö 'wo dho nu ka 'piö 'wun 'saadhö 'ö kë ‑na zö, 'ö ‑gban yi ‑bha ‑a 'ka bhë. 10Alitaakö 'ö yi ‑nu 'yi ‑kanso 'kɔɔdhö zö bhë, ꞊ya 'we kaa! Maakö 'ö ‑kë Baanabasö dë dheglu ‑bha 'në 'ka bhë, ꞊ya 'we kaa 'pö! ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu ka 'piö 'ma, ‑kaa ‑nia 'kun ‑së 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'a ka 'paan bhoë bhë ‑a 'dhö! 11Yesu 'wo‑ ‑dhɛ ‑na Zutusö bhë, ꞊ya 'we kaa 'pö. Zuifö ‑nu ꞊plëëzë 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑a mɛ ‑yaaga 'kpaan ꞊nɛ 'ö yi ‑nu 'yi ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ kë ‑sü ‑yuö kë ‑na. ‑An ‑bha yuö ‑kë n 'piö ‑sü 'ö bhë, ‑ya ‑kë 'ö n ꞊faan' ‑yö më ꞊duö. 12Epaflasö, ka ‑de ‑gɔ 'sɛ 'gü 'në, ꞊ya 'we kaa! Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ ‑mü ‑a 'ka. ‑A 'gü 'yaa ga 'gbɛɛdhö ꞊bhɛa' ka ‑wun 'gü ꞊faan' ꞊va 'ka ‑a 'ka. ‑Yö ꞊bhɛa'‑ 'dhö kö 'kaan‑ dɔ ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, 'iin 'zü kö 'kaan‑ kë mɛ ‑kiansü 'ka ‑Zlan ‑bha zian ‑ta. 'Go mü zü kö 'kaan‑ ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'plɛsɛn dɔ 'fɛfɛdhö kö 'kaan‑ 'we ‑a kë ‑sü ‑bha. 13A ‑mɔa ‑bha kö 'a ‑tɔmɔdhɛ kë Epaflasö ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Yö ö ꞊faan' 'plɛ ‑sü 'ö ꞊bhɛa ‑a 'ka, ka 'dhö, ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Laodise waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'ö 'wo Ilapolisö ka 'plɛ ka ‑wun 'gü. 14Lukö, kwa ‑bha ꞊dhɔngtrɔ 'glusëëzë waa‑ Demasö ꞊wa 'we kaa! 15'Ma 'we kwa dhegluzë ‑nu 'wo Klito 'gü 'ö 'wo Laodise ‑an 'ka! 'Ma 'we Nɛfa waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo bhɔ 'kuë‑ kë ‑na ‑a ‑gɔ kɔɔ bhë ‑an 'ka! 16꞊Ya kë ꞊nɛ 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ 'ka yën ‑a pö ‑sü ‑bha, ‑ka ka ‑zo kë ‑a 'piö kö 'kaan‑ ‑a bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Laodise ‑an ‑dhë, kö wo ‑de 'pö ‑waan ‑a pö. Laodise ‑mɛ ‑nu ‑bha 'a‑ bɔ ‑an ‑dhë bhë, ‑wo ‑dho ‑a bɔ ka ‑dhë; ‑kaa pö 'pö! 17꞊Ya 'go mü, ‑kaa pö Asipö ‑dhë ꞊nɛ kwa Dëmɛ ‑bha yuö 'ö‑ 'kluën ‑yö bho ‑a ‑bha bhë, ‑yö ö ‑zo kë ‑a 'piö, ‑ya kë ‑së 'ka! 18꞊Wekawo 'ö ꞊nɛ n ‑de ‑kɔ pin giagia ‑mü: Ma Pɔlö, 'ma 'we kaa! Kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö ꞊nɛ a ꞊tun ‑kanso 'kɔɔdhö! ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ kpɔ ka ‑bha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\