Efɛzö 1

1Ma Pɔlö 'ö ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun 'ka, 'a Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka, 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka Efɛzö 'ka ‑to ꞊wou' ‑sü 'ka, ‑klu Klito ‑bha ‑sü 'gü ka ‑dhë. 2'Ka ꞊büee! ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë kë ka 'ka, ‑wo ꞊zuöyagluu nu ka ‑dhë. 3‑Kwa kwa Dëmɛ Yesu Klito Dë ‑Zlan 'tɔ ‑blü! ꞊Ya 'dhuë‑ 'kpɔ kwa ‑bha kwa ‑bha ‑klu Klito ‑bha ‑sü 'gü; yö ꞊ga 'ö 'dhuë‑ ꞊suu'‑ 'saadhö kpɔ kwa ‑bha ‑Zuu 'slööslö 'gü ꞊zian' ‑dhɛ ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü ‑an ‑bha bhë. 4Bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö kwa ‑sü 'dhiö ‑yaan ꞊tun 'kpongtaadhɛ kë ‑na; 'ö kwa ‑ya kö 'kwaan‑ kë Klito ‑bha mɛ ‑nu 'ka, ‑yö kë 'dhö 'kwaan‑ kë mɛ ‑nu 'wo 'slööslö 'ö 'wun ꞊zaa' ‑sü gbɛ 'yaa ‑an ‑bha ‑an 'ka ‑a wö 'dhiö. 5Bhii kwa ‑dhɔ 'ö ‑Zlan ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü, 'yö kwa sü 'dhiö ꞊zian' kö 'kwaan‑ kë ‑a ‑bha 'në ‑nu 'ka ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka; ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö ‑yö kë 'dhö 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë ‑a ‑dhë ‑së. 6‑Yö kë 'dhö kö ‑Zlan 'tɔ ‑yaan bhɔ 'glusë ꞊va 'ö‑ ‑kë kwa 'ka 'ö bɔa ö Gbö ‑dhɔkësüzë ‑ta bhë ‑a ‑wun 'gü. 7Bhii Klito fɛi 'ö ‑lo ‑a ‑bha ga ‑sü 'ka bhë ꞊nɛ 'ö kwa bhoë 'gan 'gü 'ö ‑Zlan ‑yö ‑ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'glusë ꞊va bhë ‑a ꞊zuan', 8'ö 'wun ‑bho 'kou kë dhe waa‑ 'kpaakpadhɛ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑an nu kwa ‑dhë ꞊va 'ka. 9Bhii ‑a ‑bha 'slë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'yö ‑we ‑a ‑bha 'dhiö kö 'yaan‑ ‑a 'gü ‑pë kë ꞊bɔa' Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë, ‑ya ‑zɔn kwa ‑dhë. 10'Slë 'ö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑dho pë ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑an 'plɛ kpa 'kuë‑ kö ‑yaan ‑an ꞊kɔɔnmɛ kë do Klito 'ka. 'Slë 'ö bhë ‑ya ‑kë 'dhö kö ‑a yi ꞊ya ‑lo ‑yaan ‑a 'dhiö ‑mɔ 'kuë. 11Mɛ ‑nu 'ö 'kwa ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka Zuifö ‑nu ziën bhë, kwa ‑bha ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'ka, pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka kwa ‑gɔ bhë 'kwa kwa ‑bha yö. Bhii ‑Zlan ‑yö kwa ‑sü 'dhiö yö gia‑ ö ‑bha 'slë ‑nu kë ‑kɔ 'ka; ‑Zlan ‑de bhë, ‑yö ö ‑bha 'wun ‑nu 'plɛ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ ꞊yaa' ö ꞊zuö' 'piö bhë ‑a 'dhö. 12꞊Dhɛ 'ö 'pö, mɛ ‑nu 'ö 'kwa Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑blɛɛzë 'ka bhë kwa ‑bha ‑tosiadhe kë ‑sü ‑yö kë ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑gɛn 'ka! 13Bhii mɛ 'kaa Zuifö 'ka, ka ‑de 'pö, ꞊dhɛ 'ka ka 'to 'to 'wun 'ö ‑gban 'wun gia‑ 'ö 'wuntaɔsë 'ö nu dha ‑sü 'ka ka ꞊dhia ꞊nɛ ‑a ‑bha, 'ka‑ ma, ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ Klito 'gü. ꞊Dhɛ 'ö 'pö ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya ꞊duakëpë ‑ya ka ‑bha ‑a 'tɔ 'gü ‑Zuu 'slööslö 'ö‑ 'tɔ go ka ‑dhë bhë ‑a ‑nu ka ‑dhë ‑sü 'ka. 14‑Zuu 'slööslö 'ö bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya kwa kwɛɛ ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'ö‑ 'tɔ go kwa ‑dhë bhë ‑yö ‑dho ‑a ‑de kë. ‑Ya ‑pö ‑yö ‑dho kë ‑to kwa ‑gɔ ‑pë 'ö dho to kwa ‑gɔ yi 'ö kwa ‑bha ‑ya ‑de 'flëë 'gü ‑sü dho yöë 'ko 'dhiö ‑a 'ka. ꞊Dhɛ 'ö 'pö ‑kwa ‑Zlan ‑bha ‑kë ꞊va ‑sü 'tɔ ‑blü! 15Pë 'ö ‑kë 'ö ꞊dhɛ 'ö ka ‑bha ‑zo yö ‑sü 'ö Dëmɛ Yesu 'gü waa‑ ka ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'saadhö 'ka ‑sü bhë 'ma‑ ma, 16n ‑zo ‑yö ‑büö ka ‑wun 'ka ‑kplawo ma ꞊bhɛa' ‑sü 'gü, 'ö ꞊ya kë 'dhö, 'maa n bo ‑Zlan zuö pö ꞊dhia ka ‑wun 'gü 'ö bhë. 17‑Yö kë 'dhö kö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha ‑Zlan 'ö kwa Dë 'tɔ bhɔ ‑sü ‑zë 'ka bhë ‑yö ka gbaa 'wundɔdhe 'ka 'go mü ‑yaan ö ‑de ‑zɔn ka ‑dhë 'kaan‑ ‑a dɔ 'kpakpadhö. 18'Go mü kö ‑yö ka ꞊zuö' 'yan 'dhi 'po, kö 'ka pë ‑nu 'wo‑ ‑bha ꞊dhɔɔ kë ‑wo 'piö ‑pë ‑nu waa‑ pë ‑nu 'tɔ bhɔ ‑sü ‑zë 'ö‑ ‑gɔ pë ‑nu 'ka 'ö‑ ‑ya ö ‑bha mɛ ‑nu ‑bha 'ka bhë 'kaan‑ ‑an dɔ, 19kö 'piigbeedhɛ 'ö nu ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka ‑an ‑dhë kö ‑a ‑bha ‑kë 'gblüünzë ‑kɔ bhë 'kaan‑ ‑dɔ 'pö. 'Piigbeedhɛ gia‑ 'ö bhë 'ö ‑Zlan ‑ya sü 'ö ö ‑bha 'wun ‑nu ꞊kaa' 'gügbeedhɛ 'ka. 20Bhii yö ꞊nɛ 'ö Klito bhoë ga 'gü 'ö‑ süë, 'ö‑ ꞊yaa' ö ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha ‑dhɛ 'ö dhang‑ 'gü ‑a ‑bha. 21‑Dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü, Klito ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑wogbiindhɛ 'saadhö, ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'saadhö, 'piigbeedhɛ ꞊suu'‑ 'saadhö 'wo 'kpongtaa waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, ‑ya mɛ ‑gɔ ꞊taa ‑sü 'saadhö waa‑ 'tɔ 'saadhö 'ö 'yaa 'tɔ mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑an ‑de 'sloo 'ka 'kɛɛ 'tɔ mɛ ‑nu 'wo dho kë ‑dhö 'dhiö ꞊zian' ‑an 'plɛ ‑yö ‑ya ‑an ‑gɔ ꞊taa. 22‑Zlan ‑yö pë ‑nu 'saadhö ‑an 'plɛ ‑lo Klito ‑gɛn ꞊löö; 'go mü ꞊yaa‑ ‑ya ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑to 'dhö ‑sü ꞊kɔɔnmɛ ꞊va 'ka. 23‑An ‑to 'dhö ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ Klito bun; ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö Klito 'ö ‑dhɛ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑a 'gü bhë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha ö 'plɛ 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\