Efɛzö 2 | Bible.is
Efɛzö 2

1'Dhiö ‑be, ‑Zlan wö 'dhiö ꞊zian', ka ‑kë ga ‑sü 'ka ka ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü waa‑ ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü; 2'ö 'ka 'ta sü ‑tosiadhe kë ‑kɔ yaa 'ö 'kpongtaa zö ‑a kë ‑kɔ 'ka; 'ka ꞊bhlëyadhe nu ‑zuu yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'wo 'dhung‑ ‑ta ‑an ꞊kɔɔnmɛ ‑dhë. Dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, yö ꞊nɛ 'ö yuö kë ‑na mɛ 'bhee‑ ‑nu 'waa ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya ‑an 'gü bhë. 3Kwa 'saadhö kwa ‑kë ꞊nɛ ‑an 'dhö 'dhiö ‑bezë; kwa ‑kë ‑tosiadhe 'ö ‑kë kwa ‑bha mɛbheedhɛ ‑bha ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'ka ‑an kë ꞊dhia; 'ö pë yaa ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö kwa bun waa‑ kwa ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑an ‑dhë ‑së, 'kwa ‑kë ‑an kë ꞊dhia. Pë 'ö 'kwa ꞊kaa' bhë ‑a ‑wun 'gü 'kwa ‑ya kö ‑Zlan ‑bha ‑naadhe ‑yö nu kwa ‑ta ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'dhö. 4'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha kwa 'yena yö ‑sü ꞊yö ꞊va 'sönggö ‑sönggö. ‑Dhɔ 'ö‑ ‑kë kwa 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü, 5mɛ 'ö kwa ‑kë ga ‑sü 'ka ‑a wö 'dhiö ꞊zian' ‑be kwa ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑wun 'gü bhë, ‑yö ‑ko 'zü 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu kwaa‑ Klito ‑nu kwa ‑dhë. Bhii ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö‑ ‑kë kwa 'ka bhë ꞊nɛ 'ka bɔ ‑a ‑ta 'ö dhasü ‑yö ‑kë ka ‑gɔ. 6Kwaa‑ Yesu Klito ‑nu kwa ‑bha ‑klu 'kuë‑ ‑sü 'gü, ‑Zlan ꞊ya kwa bho ga 'gü ‑a 'gü ꞊zian'. ꞊Ya kwa ‑ya dhang‑ 'gü kö kwaa‑ Klito ‑nu 'kwaan‑ ‑gludëdhɛ kë. 7‑Yö 'wun ‑së ‑kë kwa ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka, ‑yö kë 'dhö kö 'töng 'saadhö 'ö dho nu, kö 'glusë 'gblüünzë 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta 'yö‑ ‑kë kwa ‑dhë bhë ‑yaan ‑zɔn. 8Bhii ‑Zlan ‑bha 'glusë bhë ꞊nɛ, 'ka bɔ ‑a ‑ta, 'ka dhasü yö, ka ‑bha ‑zo yö ‑sü 'ka. Dhasü 'ö bhë ‑a ‑gɛn yaa 'go ka 'gü. ‑Yö ‑Zlan ‑bha gbaɔ 'kpaan 'ö ‑kë ‑a 'ka. 9'Yaa ‑de ‑bha yuö 'ka‑ ‑kë ‑a ꞊truën 'ka; ꞊dhɛ 'ö 'pö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑de sü ꞊va! 10Bhii ‑Zlan ꞊nɛ 'ö kwa ‑yuö ‑kë; ‑yö ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑dëü ‑nu kwa ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka ‑yö kë 'dhö kö yuö ‑së ‑nu 'ö ꞊ya ‑an kë ‑piö ‑nu 'dho 'kuë‑ ‑an ‑ya kwa ‑gɔ ‑sü 'ka bhë 'kwaan‑ ‑an kë ‑së 'ka. 11꞊Dhɛ 'ö 'pö, mɛ ‑nu 'ö 'kaa Zuifö 'ka, ka 'ö Zuifö ‑nu ‑wo ka ‑dhɛ ꞊druɛn, 'kɛɛ kö wo ‑zë ‑wo wo ‑de ‑dhɛ ‑kwɛazë ‑nu, ꞊duakëpë 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu 'dho ‑a kë ‑na wo bun 'gü 'kpaan bhë ‑a ‑wun 'gü, ka ‑de 'pö ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑kɔ 'ö 'ka ꞊kaa' 'dhiö ꞊zian' bhë ‑a 'ka. 12'Töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, ka ‑kë Klito 'ka ꞊gbiin, 'ö kaa kë ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔ 'ö‑ sü ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka; ka ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑dhi 'kuë 'ö‑ ‑kë ö ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'ka 'ö pë 'tɔ 'go ‑sü 'ka ‑an ‑dhë bhë ‑a ‑gɔ plaan ꞊zian'; ka ka ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑kë 'kpongtaa ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ ‑an 'dhö. 13'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ kaa‑ Yesu Klito ‑nu ka ‑bha ‑kpa 'kuë‑ ‑sü 'gü, ka 'ka ‑kë 'ma ꞊gbiin ‑be bhë, 'ka ꞊yɔɔn ‑Zlan 'ka ꞊klöö' ‑bɔ Klito fɛi 'ö ‑lo ‑a ‑bha ga ‑sü 'ka bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka. 14Bhii Klito ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö nu ꞊zuöyagluu 'ka kwa ꞊dhia; yö ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑kë 'sɛgɔ do 'gü ‑mɛ 'ka. 'Go mü 'zü, 'ö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ böü‑ 'kplong 'dhö 'ö‑ ‑naa ‑da ‑an ziën 'ö 'wo ‑kë yaagümɛ 'ka wo 'ko ‑nu ‑dhë bhë 'ö‑ ‑lo. 15꞊Ya Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ‑nu, ö 'gü ‑dhiodɔwo ‑nu waa‑ ö 'kun ‑kɔ ‑nu 'gü ꞊siö'‑ 'fɛfɛdhö kö ‑yaan mɛ ꞊suu'‑ ‑ta ꞊plɛ 'wo bhë ‑an kë 'sɛgɔ do ‑dëü 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka ‑kë do ‑sü 'gü ö 'piö kö ‑yaan kë ꞊zuöyagluu nu ‑sü 'ka. 16Klito ‑bha ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka ꞊ya 'ko ‑san zë ‑sü 'plɛ yën, ‑an ‑kpa 'kuë‑ ‑sü 'ka ‑Zlan 'piö ꞊nɛ mɛ ‑lü dosɛn 'dhö. ꞊Ya dhidhe ‑da waa‑ ‑Zlan ‑an ziën. 17‑Kɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö Klito ‑yö nuë ꞊zuögludhi ‑wuntaɔsë bhë ‑a 'ka mɛ ‑nu 'kaa Zuifö 'ka, 'ka kë ‑Zlan 'ka ꞊gbiin waa‑ mɛ ‑nu 'yi Zuifö 'ka 'yi‑ 'ka ꞊klöö', ‑a 'ka kwa 'plɛ kwa ꞊dhia. 18Bhii Klito 'gü ꞊nɛ 'ö kwa 'saadhö, ü Zuifö 'ka oo, 'bhaa Zuifö 'ka oo, 'kwa dho ‑mɔa kö 'kwaan‑ 'dho ‑Zlan wö 'dhiö ‑Zuu 'slööslö do 'ö bhë ‑a ‑bha ‑nu kwa ‑dhë ‑sü 'ka. 19꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, mɛ ‑nu kaa kë Zuifö 'ka bhë, 'kaa ‑nia ‑nu 'iin mɛ ‑nu 'wo go plaan ‑an 'ka gbɔ. 'Kɛɛ ka zlöö ‑Zlan ‑bha 'sɛ 'gü 'në ‑nu, mɛ ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'ka ‑an 'ka 'pö. 20Ka ‑de 'pö, 'kɔ 'ö dɔ 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'dhö ‑a 'zü ‑gban ‑a tapë 'ka bhë, ka‑ dɔ ‑pë 'bhaa ‑nu 'ka; 'ö ‑an kuënnu ‑guö 'ö ꞊ya kë 'wo‑ ‑da ‑na 'kɔ 'bhong 'piö 'ö 'kɔ 'dho dɔ ‑na gɛnngdhö bhë 'yö ‑kë Yesu Klito gia‑ bhë ‑a 'ka. 21Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'kɔ 'ö bhë ‑a ‑gɛn 'gɛn‑ ‑gɛn; ‑yö kë 'dhö kö ‑yö 'dho dhuö ‑yaan kë ‑Zlan ‑bha 'kɔ 'slööslö 'ka Dëmɛ 'gü ꞊zian'. 22Ka ‑bha ‑kpa 'kuë‑ ‑sü 'ka ‑a 'gü, ka ‑de 'pö 'ka kë 'kɔ 'pian mɛ ‑nu 'wo dho nu ‑waan kpa ‑a mɛ 'wo to ‑an ‑bha 'kaan‑ kë 'kɔ 'ö ‑Zlan 'dho ‑a 'gü ö ‑bha ‑Zuu 'slööslö 'ka ‑a 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\