Efɛzö 3 | Bible.is
Efɛzö 3

1‑Ka ‑dhɛ ‑ga! Ma Pɔlö ma ꞊ga 'ö ‑kë Klito ‑we ‑a ‑bha ‑wun 'ka 'a ‑ya ‑kanso 'gü yuö 'a‑ kë ‑na ‑a ‑dhë ka ziën bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ. 'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'kaa Zuifö 'ka, a ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ka ‑wun 'gü. 2'Ma ‑dhɛ ‑ga, yuö 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü 'ö‑ kpɔ n kwɛɛ ka ‑bha 'ka bhë, 'ka‑ ‑wun ma. 3Bhii ‑Zlan ‑yö ‑we ‑a ‑bha 'yö n sü 'ö‑ ‑bha 'slë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka bhë 'ö‑ ‑zɔn n ‑dhë. (A 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha ‑a 'bhaa ‑nu ‑ya dhuö zian. 4‑Yö kë 'dhö, ꞊ya kë ꞊nɛ ka‑ pö ‑na kö 'wunbhokoudɔdhe ꞊suu'‑ 'ö‑ nu n ‑dhë pë ‑nu 'wo ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'wo ‑gban Yesu Klito ‑bha ‑an 'gü bhë 'kaan‑ ‑a ꞊tɛi' dɔ.) 5Pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'kpa bhë, yaa‑ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë; 'kɛɛ ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü, ‑Zlan ꞊yaa‑ yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü, ꞊yaa‑ ‑zɔn ꞊bɔa' ‑Zuu 'slööslö ‑ta ‑sü 'ka Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ ö ‑wodhiölomɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊dɛɛ ‑an ‑dhë. 6Pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka bhë 'ö ꞊nɛ: 'Wuntaɔsë 'ö bhë mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ꞊wa bɔ ‑a ‑ta ꞊wa yö mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka ‑an ‑bha, ꞊wa kpa wo 'kuë‑; pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu ‑bha 'ka ꞊waa‑ yö. ꞊Wa kë bun do 'gü ‑mɛ 'ka; 'ö 'go mü ꞊wa kë ‑ziö pë 'tɔ 'go ‑wo 'ö ‑Zlan ‑yö bɔa 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha bhë ‑a 'gü bhë ‑a 'piö ‑mɛ 'ka ꞊waa‑ yö. 7'Wuntaɔsë 'ö bhë 'ma kë ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ 'ka, gbaɔ do 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë n ‑dhë ö ‑bha 'glusë 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. ‑Ya ‑kë n ‑dhë 'dhö ö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 8A mɛ 'gügaüzë ‑nu ‑bha mɛ 'gügaüzë 'ka ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'slööslö ziën; 'kɛɛ ‑Zlan ‑yö ‑we ‑a ‑bha n ‑gɔ kö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'gblüünzë 'wo Klito 'gü bhë 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë. 9'Go mü 'zü kö 'aan‑ kë kö mɛ ‑nu 'töüdhö ‑waan ‑Zlan ‑bha 'slë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka bhë ‑a kë ‑kɔ 'yö dho kaa kö ‑wa yö. ‑Zlan 'ö pë 'plɛ ‑da bhë ‑yö ‑kë 'slë 'ö bhë ‑a ‑bin ꞊dhia 'dhö ‑be ‑kplawo, 10‑yö kë 'dhö kö zlöö ‑bha ꞊nɛ bhë, ‑wogbiindhɛ ‑nu, 'piigbeedhɛ ‑nu 'wo këdhɛ 'ö dhang‑ 'gü ‑a ‑bha ‑waan ‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑wun dɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta ꞊bɔa' Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü wɔ ‑kɔ ‑ta ‑sü 'ka. 11‑Zlan ‑ya ‑kë 'dhö bhii pë 'ö‑ ‑yö 'ko 'dhiö ‑kë ö ꞊zuö' 'piö ꞊toëpö 'ka, 'ö‑ ‑de ‑kë ꞊bɔa' kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka yö ‑mü. 12Kwa ‑bha ‑kë do ‑sü 'gü waa‑ kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü bhë ‑yö ‑potaasü ‑nu kwa ‑dhë kö 'kwaan‑ 'dho ‑Zlan wö 'dhiö ‑zo yö ‑sü giagia 'ka. 13꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhë a‑ ‑pö ka ‑dhë kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ‑dhë ya 'ö ka 'gü ‑yö ga 'klobhɔdhe ‑nu 'wo nu ‑na n ‑ta ka ‑wun 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü; bhii yö ꞊nɛ 'ka dho bɔ ‑a ‑ta 'kaan‑ 'wun ‑së yö. 14Pë ‑nu 'ö kwa Dë ‑Zlan ‑ya ‑kë kwa ‑dhë 'töüdhö bhë, 'ma n ‑zo 'ta ‑a 'gü, a ‑lo n kpɔn 'gü ‑a wö 'dhiö ꞊bhɛa' ‑sü 'ka; 15yö ꞊nɛ 'ö 'të ‑pë ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'saadhö 'wo dhang‑ ‑nu 'gü waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa 'ö ‑an ‑bha ‑këdhösü ‑yö go ‑a kwɛɛ. 16A‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ kö ‑a ‑bha 'glusë ꞊va 'gü ‑yö ka ‑zo ‑gban ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa'; 17kö Klito ‑yaan ‑ya ka ꞊zuö' 'gü ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'gü, kö ka ‑gɛn ‑yö ‑gban 'gbee‑ 'ka ‑dhɔ 'ö ‑Zlan ‑ya kë kaa bhë ‑a 'gü. 18Bhii ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ka ‑bha ‑kpa ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'slööslö ‑bha ‑sü 'ka, 'ka dho ‑mɔa kö ‑kɔ 'ö Klito ‑bha ‑dhɔ ‑ta 'dho ‑a 'ka 'gbɛa ꞊zian' 'plɛ 'ka, 'ö‑ dhuö ‑zian 'dho ꞊gbiin, 'ö‑ sia‑ ‑zian 'dho ꞊gbiin bhë 'kaan‑ ‑a ‑gɛn dɔ; 19'go mü kö ‑a ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë kwa 'ka ‑sü 'ö ziö mɛ 'bhee‑ ‑bha 'wundɔdhe ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta bhë kö 'kaan‑ ‑a 'zü yö ‑yaan dhoë 'dhö kö 'dhuë‑ 'saadhö 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑yaan ‑a nu ka ‑dhë ö 'plɛ 'ka. 20‑Zlan 'ö bhë ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑ya ‑gɔ kö ‑yaan pë ‑nu kë ‑yaan zië ꞊gbiin kwa ‑dhɛ ‑pë ‑nu 'iin kwa ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu 'plɛ ‑ta 'piigbeedhɛ 'ö yuö kë ‑na kwa 'gü bhë ‑a ꞊kwaa'; 21kö ‑yö ‑Zlan 'tɔ bhɔ, ‑yö kë ‑a ‑bha 'ka bɔa Yesu 'ö Mɛdhamɛ 'ka bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka, ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ziën 'töng 'saadhö 'ka, ꞊toëpö 'ka! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\