Gadhatö 1

1Ma Pɔlö, 'ö n ‑ma ‑kë Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka ‑sü bhë 'ö yaa kë ꞊nɛ bɔ 'a‑ wo mɛ ‑ta 'iin mɛ 'ö n ‑ya, 'kɛɛ 'ö sü Yesu Klito waa‑ kwa Dë ‑Zlan 'ö‑ bho ga 'gü ‑an ‑ta bhë, ma ꞊nɛ 'ö 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë. 2Dhegluzë ‑nu 'wo 'nö ‑wo ‑kpa yi ‑bha, 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ, yi ‑nu 'yi‑ bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka Galatö ‑sɛ 'gü ka ‑dhë ꞊woë' ꞊nɛɛ: 3Kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë kë ka 'ka, 'iin kö ‑wo ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka. 4Klito gia‑ ‑yö ö ‑de ‑nu kö 'kwa dha kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑gɔ, kö ‑yaan kwa bho pë yaa ‑nu 'wo 'kpongtaa ꞊dɛɛ ‑an kwɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa Dë ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 5꞊Ɛɛ, 'tɔbhɔdhe ‑yö kë ‑Zlan ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka! Amɛn. 6'Wun 'yö n 'te 'tun ‑wun giagia 'ka 'ö ꞊nɛ: Kö ‑yö ‑kë ꞊dhë 'ö 'ka ‑kan 'zodhö ‑Zlan 'ö ka ꞊dhɔɔ ‑kë Klito ‑bha 'glusë ꞊paa' bhë ‑a ‑bha 'ö 'ka ꞊dhië 'wun ‑taɔ gbɛ 'piö ee? 7‑A ‑de 'wuntaɔsë 'bhaa gbɛ 'yaa 'dhö. ‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ mɛ ‑nu ‑wo ‑dhö, 'wo‑ 'piö kö 'wo ka dɔ ‑gbɔudhö, bhii ‑wa 'piö kö ‑wo Klito ‑bha 'wuntaɔsë bho pin ꞊taa. 8A‑ ‑pö ka ‑dhë: Kö ꞊kun 'ö 'ka mɛ gbɛ ‑bha 'wuntaɔ gbɛ ꞊blɛɛ' ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. ‑A ‑de, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑mü 'ö go dhang‑ 'gü, 'ö nu, 'iin yi ‑de ꞊nɛ 'yi nu 'ö 'yi 'wun ‑taɔ gbɛ 'ö 'yaa‑ mɛ 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë ‑a 'ka 'yi‑ ꞊blɛɛ, 'dhangga ‑yö yi 'kun. 9Pë 'yië‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë do yö ‑mü; 'kɛɛ a‑ 'piö kö 'a ziö‑ 'gü do ka ‑dhë ꞊nɛɛ: 'Wuntaɔsë 'ö 'yaa‑ mɛ 'ö 'ka ‑we ‑a ‑wun ‑bha bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë, 'dhangga ‑ya 'kun. 10Kë‑ wo 'dhö bhë, yaa kë ꞊nɛ n ‑de 'tɔ 'a‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë. ‑Zlan ꞊nɛ 'a‑ kë ‑na ꞊zian' kö n ‑wun 'yi ‑yö 'kan ‑a 'dhi bhë. ꞊Ya kë 'dhö, kö ‑a kë 'pö 'a‑ wo ‑na kö 'aan‑ kë mɛ ‑nu 'yan 'dhiö ‑së 'pö bhë ꞊ee? ꞊Ya kë ꞊nɛ ‑yö 'dhö ‑bezë kö n 'ka kë yuö ‑kë Klito ‑dhë ‑mɛ 'ka gbɔ ꞊nɛ bhë 'sa. 11N dhegluzë ‑nu, a‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Wuntaɔsë 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë, mɛ 'bhee‑ ‑de ‑gɔ ‑zotadhe 'yaa ‑mü. 12Yaa 'go mɛ gbɛ kwɛɛ kö ‑yaan ‑a nu n ‑dhë 'iin mɛ gbɛ kun 'ö n ꞊daan ‑a 'ka; 'kɛɛ Yesu Klito ꞊nɛ 'ö 'dhɛ bho ‑a ‑ta n ‑dhë. 13Ka gia‑, ‑kɔ 'a ꞊kaa' kö a ꞊tun ‑klu ‑sü 'ka Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' ‑kɔ ‑bha bhë ka‑ ‑wun ‑ma; 'ö ‑kɔ 'a ‑kë 'wun ꞊wɔa' ꞊dhia ꞊faan' 'ka ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑ta kö 'aan‑ ‑an 'gü ꞊siö' bhë 'ka‑ ꞊tɛi' dɔ. 14'Töng bhë ‑a 'ka, n 'bhamɛ ‑nu 'wo ‑kë Zuifö 'ka 'pö bhë, a ‑kë 'gbee‑ ‑an ‑bha, Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' ‑kɔ 'gü. N ꞊zuö' ‑de ‑yö ‑luu yi 'bhɛma ‑nu wɔ ‑kɔ ‑wun 'gü. 15'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü, ‑yö n ‑sü 'ö n ‑ya ‑de ‑ta, ‑a ‑de kö a ꞊tun n dhe 'guu, 'yö n ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'a yuö kë ö ‑dhë. 16'Ö ꞊dhɛ 'ö yi 'ö‑ ‑ya kö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑a Gbö ‑bha bhë, ‑yaan ‑a ‑ta 'po n ‑dhë kö 'aan‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë bhë, 'ö ꞊ya ‑lo, n 'ka 'dho mɛ gbɛ 'piö kö ‑yaan n ꞊kpaɔ, 17'iin n 'ka 'dho Zeluzalɛmë, mɛ ‑nu 'wo ‑kë Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka n 'dhiö bhë ‑an 'piö kö ‑waan n ꞊kpaɔ. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'a go mü a ‑dho vɛɛdhö Alabi ‑sɛ 'gü ꞊zian' (n 'sloo 'ka); 'ö ꞊dhɛ 'a go mü, 'a dho Damasö. 18꞊Dhɛ 'ö ‑kwɛ ‑yaaga ꞊ya ziö, 'a dho Zeluzalɛmë kö yië‑ Piɛɛ 'yiën‑ ‑kpën yi 'kuë‑ 'yiën‑ yi 'ko dɔ. 'Ö yi ‑nu 'yi 'dhɔɔgɔ ꞊plɛ ‑kë yi 'kuë‑ mü. 19Yesu ‑bha bɔmɛ 'bhaa gbɛ 'a dho ‑kpën ‑a ‑bha 'ma 'zü yaa ‑kë ‑dhö ‑a 'ke yaa kë kwa Dëmɛ dheglu Zakö 'ka. 20Pë ‑nu 'a ‑an ‑ya 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, 'wun gia‑ ‑mü; ‑Zlan ‑de ‑yö n ꞊goo‑ 'ka. 21꞊Dhɛ 'ma 'go mü, a ‑dho Sili ‑sɛ waa‑ Silisi ‑sɛ ‑an 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 22'Töng bhë ‑a 'ka, kö Klito ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'wo Zude ‑sɛ 'gü bhë, ‑an 'yan yaa ‑kpën n ‑ma ꞊kun. 23Pë do 'ö ‑da ‑an 'toudhö 'wo‑ dɔ 'ö tɔɔ ‑wa ‑pö 'ö bɔ ‑na mɛ ‑nu 'dhii do do 'ka ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ‑kë 'wun wɔ ꞊dhia ‑be kwa ‑ta 'wuntaɔsë ‑wun 'gü bhë, yö ꞊nɛ 'ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü ‑bha bhë 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na zlöö bhë; 'kɛɛ kö ‑yö ‑kë 'slë ꞊suu'‑ 'saadhö ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑be kö ‑yaan ‑an 'gü ꞊siö'‑.» 24'Ö ꞊ya kë 'dhö, 'wo ‑Zlan 'tɔ ‑kë ꞊va n ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\