Gadhatö 2 | Bible.is
Gadhatö 2

1꞊Dhɛ 'ö ‑kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ‑yiisië ꞊ya ziö, a ‑yɛ n 'zü 'a dho Zeluzalɛmë ‑dëüwo, yië‑ Baanabasö yi 'ka, 'ö 'a Titö kpa n ‑ma. 2'Dho 'a‑ wo bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ꞊nɛ 'ö‑ pö n ‑dhë 'dhö. 'Yö ꞊dhɛ 'a dho 'a ‑lo 'ma, 'ö yië‑ 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu 'yi ‑ya 'kuë‑ ‑kë yi 'sloo 'ka, 'ö 'wuntaɔsë 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na mɛ 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë bhë, 'ö‑ ‑gɔgɔ ‑nu 'wo‑ ‑ta, 'a‑ sü 'a‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë; ‑yö ‑kë 'dhö kö yi ‑nu yi ‑wo ‑yaan kë ‑a 'gü do, ꞊kun ‑kë 'ö ma yuö ‑nu dho to 'kpaan. 3'Kɛɛ Titö, 'yö ‑kë n 'piö, 'yö ‑kë Glɛkö 'ka bhë waa‑ 'gbee‑ ‑ta bho kö ‑yaan 'dho 'bɔng. 4'Kɛɛ dhegluzë ꞊suazë ‑nu ‑wo ‑kaan yi 'ka ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu ‑waan 'dho 'bɔng, dhasü 'gbloo 'piö. Mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑da yi ziën ꞊nɛ ‑glunaɔkëmɛ ‑nu 'dhö kö ‑potaasü 'ö yi ‑gɔ Yesu Klito 'gü bhë ‑waan ‑a 'piö ‑ga; bhii pë 'ö ‑kë ‑an ‑zo 'piö ‑be 'ö tɔɔ kö 'yiën‑ kë ‑an ‑kɔ ꞊löö. 5'Kɛɛ yiëë 'töng 'bhe 'tee gbɛ nu ‑an ‑dhë, ‑yö kë 'dhö kö 'wuntaɔsë 'ö 'wun gia‑ 'ka bhë 'yiën‑ ‑a ‑wun 'to pin ꞊taa ka ‑dhë. 6'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë ꞊nɛ 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu 'dhö bhë, pë 'wo dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ n ‑dhë ‑yaan kë pë ‑dëü 'ka yaa kë ‑dhö. ‑A ‑de pë 'wo‑ 'ka, n 'to ‑de yaa kë ‑a 'piö, bhii ‑Zlan 'yaa mɛ ‑ga mɛbheedhɛ bun ‑bha. 7'Kɛɛ ‑wa ‑yö ꞊zian' ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya 'wuntaɔsë bhë ‑a ‑wun ‑lo n kwɛɛ kö 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ do gia‑ 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü tën ‑a 'ka Piɛɛ ‑bha Zuifö ‑nu ‑bha 'ka bhë ‑a 'dhö, 8bhii ‑Zlan ‑yö n ‑ya kö mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka bhë 'aan‑ kë bɔmɛ 'ka ‑an 'piö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Piɛɛ ꞊yaa' kö ‑yaan kaa bɔmɛ 'ka Zuifö ‑nu 'piö bhë ‑a 'dhö. 9Zakö 'dhö, Piɛɛ 'dhö waa‑ Zan 'ö ‑an ‑ya 'ti ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑gɔmɛ ‑nu 'dhö bhë, wo gia‑ ‑wa ‑dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö yuö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta bhë ‑a ‑wun ‑tën n ‑ma. 'Yö 'wo wo ‑kɔ ‑sɔ ma 'dhö, Baanabasö 'dhö yi kwɛɛ, ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ yi ‑mɔ ‑sü 'ka ‑a 'gü do kö 'yiën‑ 'kan yi 'kuë‑ kö 'yiën‑ 'dho mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an 'piö, kö wo ‑zë ‑waan 'dho Zuifö ‑nu 'piö. 10'Yö 'wo‑ pö yi ‑dhë yi ‑zo ‑yö ‑büö wo ‑bha 'fɛɛmɛ ‑nu ‑wun 'ka. Pë 'a‑ ‑de ‑kë yö ‑mü. 11꞊Dhɛ 'ö Piɛɛ ‑yö nu Antiɔsö, a 'wun ‑blɛɛ ‑a 'ka mɛ gbung 'gü 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë 'wun ꞊zaa' ‑sü 'gü. 12‑A ‑kë 'dhö ‑gɛn tɔɔ: ꞊Dhɛ 'ö mɛ ‑nu 'ö Zakö ‑yö ‑an bɔ bhë 'ö waa ‑lo ꞊kun, ‑yö ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia dhegluzë ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an 'piö; 'kɛɛ ꞊dhɛ 'ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑lo, 'yö ‑kan pë ‑bhö ‑an 'piö ‑sü ‑bha, bhii ‑yö ‑suö mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka 'ö 'wo bɔ 'wun 'ö ‑gban ‑dho 'bɔng ‑sü ‑wun ‑bha ‑a 'ka bhë ‑an ‑dhë. 13'Yö dhegluzë ‑nu 'wo Zuifö 'ka bhë, 'wo yö ‑ziö Piɛɛ 'piö ‑sü ‑bha 'suö 'ka. Baanabasö ‑de 'pö ‑yö ‑to ‑an 'piö ‑an ‑bha 'suö bhë ‑a 'gü. 14꞊Dhɛ 'a‑ yö ꞊nɛ 'waa 'ta 'sü ‑kɔ kpengdhö kë ‑na ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wun gia‑ 'dhoë‑ 'ka 'wuntaɔsë 'gü bhë ‑a 'dhö, 'a‑ pö Piɛɛ ‑dhë mɛ 'plɛ wö 'dhiö mü ꞊nɛɛ: «Bhi 'ü Zuifö 'ka, 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ 'ö 'bhaa Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ꞊löö gbɔ ‑potaasü 'ö ü ‑gɔ 'wuntaɔsë ‑wun 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑yö ‑kë ꞊dhë 'ü‑ 'piö kö mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ꞊bhlë ‑ya 'zü ii?» 15Yi gia‑ 'yi Zuifö 'ka 'yi bhɔa, 'yiëë tɔng ‑lö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ 'sɛgɔ gbɛ 'gü ‑mɛ ‑nu 'dhö. 16'Kɛɛ yi‑ ‑dɔ ꞊nɛ mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö bhë ‑yö ‑sü dosɛn ‑a ‑bha ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü ‑bha, yaa 'sü ‑a ‑bha tɔng 'kun ‑sü ‑bha. Yi ‑de 'pö, pë 'yi‑ ‑kë kö 'yiën‑ ꞊tun kë ‑na kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö yö kun tɔɔ tɔng 'kun ‑sü; 'kɛɛ 'we 'yi‑ wo Yesu Klito ‑wun ‑bha 'ö 'yi yi ‑zo yö ‑a ‑bha bhë ‑a ‑wun ‑mü; 'ö tɔɔ mɛ gbɛ 'ka 'dho kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ö ‑bha tɔng 'kun ‑sü ‑wun 'gü. 17꞊Ya kë ꞊nɛ yi 'ö 'yi‑ këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑na kö 'yiën‑ kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö, yiëë‑ Klito ‑nu yi ‑bha ‑kë do ‑sü ‑wun 'gü bhë, 'yië kë ꞊sɔɔnyaakëmɛ ‑nu 'ka, kö Klito ꞊ya kë ꞊sɔɔn yaa ‑gɛn ‑gban ‑dhɛ 'ka; 'wun ‑yö ꞊gɔa' ‑kɔ 'yaa kë 'dhö! 18꞊Ya kë ꞊nɛ pë ‑nu 'a‑ ꞊wüü bhë, 'ma‑ pö 'a‑ dɔ 'zü, kö kë 'pö 'a‑ wo 'wun ‑ma tɔng ‑ta ‑mɛ 'ka bhë ꞊aa? 19'Wun mɛ 'ö ‑gban tɔng ‑bha bhë, a ga ‑sü 'ka ‑a ‑gɔ, 'ö bhii ꞊dhɛ 'maa tɔng ꞊bhlë ‑ya bhë, tɔng ‑de gia‑ ꞊ya za ‑lo n tuö, kö ‑yö kë 'dhö kö 'a ‑kë ‑a 'gü ‑sü kë ‑Zlan ‑bha 'ka. Yië‑ Klito ꞊nɛ 'wo yi dɔ ‑gaatalü ‑bha, 'yi ga bhë; 20꞊ya kë 'dhö kö ma gia‑ 'maa ‑tosiadhe kë ‑sü 'gü gbɔ, 'kɛɛ Klito ꞊nɛ 'ö ‑tosiadhe kë ‑na n 'gü bhë. ‑Tosiadhe 'yö n ‑gɔ zlöö bhë, a‑ ‑kë ‑zo ‑yö ‑Zlan Gbö 'ö n ‑dhɔ ‑kë 'ö ö ‑de nu n ‑wun 'gü bhë ‑a ‑bha ‑sü 'ka. 21N 'ka ꞊duë ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑dhë. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑sü ‑yö ‑bɔ tɔng ‑ta, kö Klito ‑yö ‑ga 'kpaan 'sa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\