Gadhatö 3

1'Öö, Galatö ‑mɛ ‑nu, 'kaa 'wun dɔ ꞊dhɛɛ! Dö 'pö ka 'bɔnkan bhë? 'Kɛɛ kö ka 'ö 'ka bhë, Yesu ‑bha ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑sü bhë ‑a ‑wun ‑yö ‑bho 'kou ka ‑dhë 'papadhö ka 'yaan. 2꞊Dhɛɛ' do 'kpaan ‑yö n ‑gɔ. ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a yö 'ka‑ wo ꞊nɛ, tɔng 'kun 'pö 'ka‑ wo bhë yö ‑mü 'iin 'wuntaɔsë ‑dhɛ 'pö 'ka‑ wo 'wun gia‑ bhë yö ‑mü ‑ee? 3Ka ‑dɔ ‑gbɔudhö ꞊dhë? ‑A zü 'ka‑ dɔ ‑së 'ka ‑Zuu 'slööslö 'ka bhë, ka ‑dho ‑a 'dhiö to zlöö ka ‑de ꞊faan' 'ka a? 4'Wun ‑nu 'ka bɔ ‑an 'gü bhë, 'to 'pö 'dhoë‑ wo 'dhö 'kpaan bhë ꞊a? Këpë 'yaa ‑mü 'sa! 5‑Zuu 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya nu ka ‑dhë, 'ö ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑na ka ziën bhë, tɔng 'pö 'ka‑ kun bhë yö ‑mü 'iin 'wuntaɔsë ‑wun 'ka‑ ma 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë yö ‑mü ee? 6‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö ‑gban Ablaamö ‑bha ‑ya ‑pö: ‑Yö ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha 'ö ‑Zlan ‑ya yö mɛ kpengdhö 'ka; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö ‑sü ‑a ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑bha. 7꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑zo yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'dhoë‑ ‑an ‑gɔ bhë, Ablaamö gbö giagia ‑nu ꞊nɛ 'wo bhë. 8Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö ‑Zlan ‑yö ‑dho mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an kë kpengdhö ö wö 'dhiö, 'kɛɛ ‑yö ‑dho sü ‑an ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑bha; 'wunsë 'ö bhë 'yö‑ to 'dhiö 'ö‑ ꞊blɛɛ Ablaamö ‑dhë ꞊nɛ: ‑Zlan ‑yö ‑dho bɔ ü 'gü 'yö 'dhuë‑ kpɔ 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'saadhö 'wo 'kpongtaa ‑an ‑bha. 9'Wun bhë Ablaamö ‑ya ‑dhɛ 'wun gia‑; 'yö ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ kpɔ ‑a ‑bha. Mɛ ‑nu 'saadhö 'ö 'wo 'dhoë‑ wo ‑zo yö ‑Zlan ‑bha, 'dhuë‑ ‑dho kpɔ ‑an ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kpɔa Ablaamö ‑bha bhë ‑a 'dhö. 10Mɛ ‑nu 'wo wo ‑zo yö ‑na tɔng 'kun ‑sü ‑bha bhë, 'dhangga ‑yö ‑dho ‑an kun. Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya pö: «Pë ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka tɔng 'sëëdhɛ ‑be 'gü bhë, mɛ 'ö yaa 'dho ‑a do ꞊bhlë ‑ya, 'dhangga ‑ya 'kun.» 11‑A ‑de ‑a ‑ta ‑yö 'po ‑sü 'ka ꞊nɛ mɛ gbɛ 'ka 'dho kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ö ‑bha tɔng 'kun ‑sü ‑wun 'gü; bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: Mɛ 'ö 'dhoë‑ kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ö ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö. 12'Kɛɛ ‑kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka; tɔng 'kun ‑sü ‑wun yaa 'go ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü. 'Ö tɔɔ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö ꞊zian' ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ tɔng ꞊bhlë ‑ya ö 'plɛ 'ka, ‑a ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑gɛn 'godhɛ ꞊nɛ 'ö bhë. ('Kɛɛ kö 'pian do 'piö, ꞊ya kë ꞊nɛ kwa ‑kɔ yaa ‑mɔa ‑bha, kö 'dhangga ‑yö kwa ‑ta.) 13'Dhangga 'ö ‑ya kwa ‑bha ‑be bhë, ꞊ya ‑ya Klito ‑bha kwa pin ꞊taa. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö Klito ‑yö kwa dhaa 'dhangga 'ö kwa kun tɔng ‑wun 'gü bhë ‑a ‑gɔ; bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: Mɛ 'oo mɛ 'ö 'wo‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha, kö 'dhangga ꞊yaa‑ 'kun. 14‑Yö ‑kë 'dhö kö 'dhuë‑ 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go Ablaamö ‑dhë ('ö ‑gban Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑bha dhasü ‑wun 'gü) bhë ‑yaan nu 'pö mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë ‑bɔ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka 'iin kö kwa ‑bha ‑zo yö ‑sü 'gü kö ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë bhë, 'kwaan‑ yö. 15N dhegluzë ‑nu, ‑ka ka 'to 'to 'dhɛ! 'Wun ꞊zuan' do ꞊ga ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ do ‑yö ö ‑bha 'wun ‑kaanta ‑nu ꞊blɛɛ' ‑na ‑mɔ 'kuë ‑sü ‑zë 'ka, mɛ gbɛ yaa 'dho kë ‑dhö kö ‑yaan yö züë‑ 'iin kö ‑yaan ‑wo 'waa gbɛ ‑zuö ‑a ‑ta. 16꞊Ao'! ‑Ka dɔ! ‑Zlan ‑yö ö ‑bha pë 'tɔ ‑go Ablaamö 'dhö waa‑ ö ꞊suu'‑ ‑ta ‑në ‑an ‑dhë. Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü yaa‑ pö: Kaa‑ ü ꞊suu'‑ ‑ta ‑në ka ‑dhë ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa mɛ ꞊plëëzë ‑mü ‑a 'dhö. 'Kɛɛ ‑ya ‑pö: Kaa‑ ü ꞊suu'‑ ‑ta 'në ka ‑dhë. ꞊Yaa‑ pö 'dhö kö ‑ya ‑pö mɛ dosɛn; mɛ dosɛn bhë 'ö tɔɔ Klito. 17'Ma‑ pö 'dhö kö a‑ ‑pö: ‑Zlan ‑yö pë 'tɔ 'go ‑wo ‑nu (Ablaamö ‑dhë), 'yö‑ pö ‑yö ‑dho to pin ꞊taa. Tɔng 'ö nu kö ‑kwɛ ꞊këng' ‑yiisië 'ö ‑kɔ ‑yaaga ꞊ya ziö bhë yö 'pö 'yö dho ‑Zlan ‑bha pë 'tɔ 'go ‑wo bhë ‑a yö züë‑ kö ‑yaan ‑a ‑bha pë 'tɔ 'go ‑wo ‑nu 'to 'kpaan bhë ꞊ee? 18'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ gbaɔ 'ö ‑Zlan dho ‑a nu ꞊nɛ ‑to mɛ ‑gɔ ‑pë 'dhö bhë ꞊ya 'sü tɔng ‑bha kö yaa 'sü pë 'tɔ 'go ‑wo ‑bha gbɔ ꞊nɛ bhë 'sa. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'tɔ ‑go mɛ ‑dhë ‑pë bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö bɔ ‑a ‑ta 'yö ö ‑bha 'glusë ‑kë Ablaamö 'ka. 19꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ tɔng ‑yö ‑dɔ ‑më ‑wun 'gü i? Nu 'ö tɔng ‑ya wo 'ö ‑daa ‑ta bhë, ‑yö ‑nu 'dhö kö 'wun ‑nu 'waa ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun ‑zian ‑ta bhë kö ‑yaan kë kö mɛ ‑nu ‑waan dɔ, ‑yaan kaa 'dhö ‑bezë ‑yaan 'dho ‑yaan yöë Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑në 'ö 'wun ‑yö ‑gban ‑a ‑bha 'ö 'wo‑ 'tɔ go bhë, ‑a ‑bha nu ‑sü ‑bha. ‑A ‑de ‑Zlan ‑yö ‑bɔ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'gü 'ö tɔng dɔ, 'ö mɛ do ‑ya ‑wun ‑lo mɛ ‑nu ‑bha; 20'kɛɛ ‑dhɛ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ ö ‑bha pë 'tɔ go (Ablaamö ‑dhë), yaa bɔ mɛ gbɛ 'gü. 21Kë‑ wo 'dhö bhë, kë 'pö tɔng ‑ya wo ‑dɔ ‑Zlan ‑bha 'tɔ 'go ‑mɛ ‑dhë ‑pë ‑gɔ 'yënng ‑pë 'ka bhë ꞊a? Yaa 'dho kë 'dhö 'dhɛ! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ tɔng ‑yö ‑kë ‑dhö 'ö mɛ ‑nu ‑wo bɔ ‑a ‑ta 'wo ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö kö mɛ ‑yö ‑dho ‑mɔa ‑be ‑yö kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö tɔng 'kun ‑sü ‑wun 'gü. 22'Kɛɛ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö, 'kpongtaamɛ ‑nu 'töüdhö ‑wo ꞊sɔɔn yaa ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊löö, ‑yö kë 'dhö kö gbaɔ 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ wo ‑zo yö Yesu Klito ‑bha bhë ‑an ‑dhë. 23꞊Dhɛ 'ö ꞊tun ‑be kö ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü 'töng yaa ‑lo ꞊kun, kwa ‑kë tɔng ‑gɔ ‑kanso 'gü 'ö toë 'dhö 'ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö yöë plaan. 24Tɔng ‑bha ‑kë 'yan ‑to kwa ‑bha ‑mɛ 'ka ‑gɛn 'ö ꞊kaa' bhë ö ꞊ga bhë. 'Yö‑ ꞊kaa' 'dhö 'ö dhoë 'ö yöë yi 'ö Klito ‑yö nuë 'ö 'kwa ꞊kaa' kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö kwa ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü bhë ‑a ‑bha. 25Zlöö ꞊nɛ, ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü 'töng ꞊ya ‑lo. Pë 'ö ö 'yan to kwa ‑bha ‑be bhë, 'kwaa‑ ‑kɔ ꞊löö gbɔ. 26Ka 'saadhö ka ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka ‑sü ‑yö ‑bɔ ka ‑bha ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü ‑ta. 27'Ö tɔɔ kë‑ wo bhë ka 'plɛ 'töüdhö ‑wo ka ‑bɔ yiö kö kaa‑ Yesu Klito ‑nu 'kaan‑ kë do; 'go mü 'zü, 'ö 'ka ‑tosiadhe ‑dëü 'ö Yesu Klito 'gü bhë, 'ka‑ ‑da ka ‑bha. 28꞊Ya kë 'dhö kö ‑nii gbɛ 'yaa Zuifö ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ziën; 'yaa ꞊nua ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑potaasü 'dho ‑an ‑gɔ ‑an ziën; 'yaa gɔɔn‑ ‑nu waa‑ dhoo ‑nu ‑an ziën. Ka 'saadhö ka ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ‑mü do Yesu Klito 'gü. 29꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka kë Klito ‑bha 'ka kö ka Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka, 'ö ‑to mɛ ‑gɔ ‑pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë 'ö 'ka dho ‑a yö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\