Gadhatö 4 | Bible.is
Gadhatö 4

1‑Ka dɔ, 'a 'wun ꞊zuan' do ‑zɔn. 'Në gɔɔn‑ 'ö‑ dë ‑bha pë ‑nu dho to ‑a ‑gɔ ‑yö ꞊nɛ ꞊nua 'dhö; bhii 'kö ‑kë ꞊nɛ yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya 'to zlöö pë ‑nu 'wo bhë ‑an dëmɛ 'ka, ‑a ‑bha ‑kë 'tee ‑sü ‑wun 'gü, ‑a ‑kɔ 'yaa pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑ta. 2'Töng 'ö‑ dë ‑ya ‑ya bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ yaa ‑lo ꞊kun, kö ‑yö ꞊tun mɛ ‑nu 'wo wo ‑zo kë ‑na ‑a 'piö bhë ‑an kwɛɛ, ‑a ‑bha ‑kë 'tee ‑sü ‑wun 'gü. 3Kwa ‑de 'pö, ‑kɔ gia‑ bhë ꞊nɛ 'kwa ꞊kaa' kö kwa ꞊tun ꞊nɛ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'dhö bhii kwa kwa ‑zo 'plɛ dɔ Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ‑nu waa‑ ‑an ‑bha pë ‑nu kë ‑kɔ ‑nu ‑bha ('ö tɔɔ kwa ‑de 'pö ‑yö ‑kë kwa ‑zo 'piö ꞊nɛ pë ‑nu bhë ꞊nɛ 'wo dho kwa dha ‑be). 4'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö yi 'ö‑ kpɔ bhë ꞊ya ‑lo, ‑yö ö Gbö ‑bɔ; 'yö bɔ dhebɔ do 'gü 'yö bhɔ. Yö ‑de 'pö ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ꞊löö. 5‑Yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo ‑kë tɔng ꞊löö bhë ‑yö ‑an bho 'gan 'gü, ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa ꞊kaa' ‑Zlan gbö ‑nu 'ka. 6Pë 'ö‑ ‑zɔn ꞊nɛ ka ('dhö, yi 'dhö, kwa 'saadhö kwa) ‑Zlan gbö ‑nu 'ka bhë 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑a Gbö 'piö bhë ‑a ‑ya 'ö‑ wo kwa ꞊zuö' 'piö bhë; bhii kë‑ wo bhë, ‑Zuu 'slööslö bhë, ꞊ya kë ‑yö ‑we ꞊woë' ꞊nɛ: «N Dë!» 7꞊Ya kë 'dhö, kö 'kaa ꞊nua 'ka gbɔ, 'kɛɛ 'ka kë zlöö ‑a gbö ‑nu 'ka. 'Yö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'ka kë ‑a gbö ‑nu 'ka bhë, ‑Zlan ‑yö ‑dho ka gbaa pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'wo ‑ya ‑sü 'ka ka ‑bha 'ka bhë ‑a 'ka. 8Kë‑ wo 'dhiö ꞊zian' ‑be bhë, kaa ‑Zlan dɔ; ka ‑kɔ këpë ‑nu ꞊nɛ 'ö 'ka ‑an ‑ga ‑Zlan 'ka, 'yö 'ka ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü 'kɛɛ kö 'waa‑ 'ka. 9Zlöö ꞊nɛ bhë, ꞊dhɛ 'ö 'ka ‑Zlan giagia dɔ, 'iin 'ö ‑Zlan ꞊ya ka dɔ bhë, ‑yö ‑kë ꞊dhë 'zü 'ö 'ka ꞊dhië ‑de nu ‑a ‑dhë ‑pë 'tëëtë ‑nu 'ö 'wo mɛ 'bhee‑ ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü bhë ‑an 'piö e? ‑Yö ‑kë ꞊dhë 'ö 'ka dho ‑an 'piö 'zü kö ‑waan ka ꞊nuadhɛ ‑kë wo ꞊e? 10‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Ka ‑dhɛkpaɔyi 'bhaa ‑nu, 'su 'bhaa ‑nu, ‑kwɛ 'töng 'bhaa ‑nu waa‑ ‑kwɛ 'bhaa ‑nu ‑wun ‑kun 'gbee‑ ‑a 'bhaa ‑nu ‑bha. 11'Suö ‑yö n ‑kë ka ‑wun 'gü 'ö tɔɔ ꞊ya kë a n ‑de ꞊dhɛɛ' kpɔ 'a‑ pö kö yuö ‑nu 'a‑ ‑kë ka ‑wun 'gü bhë 'to 'pö 'dhoë‑ wo 'kpaan bhë ꞊e? 12N dhegluzë ‑nu, ꞊bhɛa'‑ 'a‑ wo ka ‑dhë; ‑ka kë ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ 'ka ꞊nɛ ‑a 'dhö bhii 'maa tɔng ꞊löö gbɔ. 13Kaa 'wun yaa gbɛ kë n 'ka. Ka gia‑ ‑yö ꞊tun ka 'yaan ꞊nɛ 'töng 'ö 'wuntaɔsë bhë 'a‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ka ‑dhë 'ma ‑blɛɛzë 'ka bhë, 'yua ‑yö ‑kë n kë ꞊dhia. 14'Yua ‑bha n kë 'ö‑ wo 'töng bhë ‑a 'ka bhë, ‑yö ‑kë ka ‑gɔ 'wun 'gbee‑ 'ö nu ka ‑ta ‑a 'ka, 'kɛɛ kaa n ‑san zë. Pë 'ka‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ n ‑nia 'kun 'ö 'ka‑ wo ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑mü 'iin Yesu Klito ‑mü ‑a 'dhö. 15'Töng bhë ‑a 'ka, ꞊zuögludhi ‑yö ‑kë ka ‑gɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑më 'pö ‑kë kaa ꞊ɛ? 'Kɛɛ a ‑mɔa 'a‑ pö: 'Töng bhë ‑a 'ka, ꞊ya kë ꞊nɛ ka ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑be, ka ‑dho ka 'yanga ‑nu bho mü 'ka n gbaa. 16Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, kë 'pö 'ma‑ wo ka yaagümɛ 'ka 'wun gia‑ ꞊blɛɛ'‑ 'a‑ wo bhë ‑a ‑wun 'gü bhë ee? 17Mɛ ‑nu 'wo‑ 'piö kö 'ka tɔng 'kun ö 'plɛ 'ka bhë, ka ‑wun ‑yö ‑an ‑gɔ 'gbee‑; 'kɛɛ ‑an ꞊zuö' 'piö ‑wun 'yaa ‑së. Pë 'wo‑ 'piö 'ö tɔɔ 'ka 'kan n ‑ma kö 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑an 'piö. 18꞊Dhɛ 'a‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, ꞊yö ‑së kö 'ka ka ‑zo 'tën pë ‑nu ‑dhë, 'kɛɛ ‑yö kë pë 'ö ‑së ‑a ‑wun 'gü 'iin kö ‑yö kë 'dhö ‑kplawo; kö ꞊kun 'ö ‑kë n ‑ma ‑kë ka ziën ‑sü 'töng 'sloo 'ka. 19Ma 'në ‑nu ‑wungbeezë, n 'yënng ‑yö bhɔ ‑na ka ‑wun 'gü ꞊nɛ pë 'wo‑ pö 'në 'kpɔ ‑sü 'yënngbhɔdhe 'ö dhebɔ ‑gɔ ‑a 'dhö; 'kɛɛ ‑yö ‑dho toë 'dhö 'ö dhoë 'ö yöë yi 'ö Klito dho ‑kian ‑a 'ka ka 'gü bhë ‑a ‑bha. 20Dɔ 'a‑ wo ꞊nɛ, n ‑ya ‑sü ‑mü ‑a ꞊wuën' kö 'a nu ka 'piö 'ma kö 'aan‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë ‑kɔ 'bhaa gbɛ ‑ta bhii pë 'a dhoë‑ kë zlöö ka ‑dhë 'maa‑ dɔ. 21Mɛ ‑nu 'ö 'ka‑ 'piö kö 'ka kë tɔng ꞊löö ꞊nɛ, ‑ka ka 'to 'to 'dhɛ! Pë 'ö tɔng ‑ya pö bhë, ka‑ ‑ma ‑a? 22‑Ya ‑pö Ablaamö ‑bha 'në ‑nu ‑wo ‑kë ꞊plɛ. ‑A mɛ do ‑yö ‑kë ꞊nuadhe do ('wo‑ ‑dhɛ Agaa), ‑a gbö 'ka, 'ö‑ mɛ do 'bhaa ‑yö ‑kë dhebɔ 'ö 'yaa ꞊nua 'ka ('wo‑ ‑dhɛ Saala bhë), ‑a gbö 'ka. 23'Në gɔɔn‑ 'ö waa‑ ꞊nuadhe 'wo‑ kpɔ bhë ‑yö ‑bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' ‑an mɛdhɛ ꞊dhɔɔbhaa 'ka ‑a 'dhö; 'kɛɛ ‑a mɛ 'ö waa‑ dhebɔ 'ö yaa kë ꞊nua 'ka 'wo‑ kpɔ bhë, ‑yö ‑bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ goë Ablaamö ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 24'Wun bhë ‑wo ‑mɔa ‑wa ma ꞊nɛ 'wun ꞊zuan' 'dhö. 'Kwa ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'piö, dhebɔ ꞊plɛ 'wo bhë, kwa ‑dho ‑an ‑zɔn ‑dhi 'kuë ꞊plɛ 'ka. ‑A do 'ö 'kwa‑ ‑zɔn dhebɔ mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Agaa ‑a 'ka bhë, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑dhi 'kuë 'ö ‑kë Sinai ‑tɔn tuö. Yö ꞊nɛ 'ö 'në ‑nu kpɔ 'ö 'wo ‑kë ꞊nua 'ka. 25Agaa bhë, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ Sinai ‑tɔn 'ö Alabi ‑sɛ 'gü; yö ꞊nɛ 'ö 'töng 'kwa dɔa ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü 'ö tɔɔ Zeluzalɛmë 'ö waa‑ ö ‑bha 'në ‑nu 'ö 'wo (Moizö ‑bha tɔng ‑gɔ) ꞊nuadhɛ 'gü. 26'Kɛɛ Zeluzalɛmë ‑dhɛ mɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ꞊nɛ 'ö ‑potaasü 'dhoë‑ ‑gɔ. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ kwa dhe. 27Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: Dhebɔ, bhi ü 'ka 'në gbɛ 'kpɔ bhë, ‑bhö ꞊zuögludhi kë; bhi ü 'ka bɔ 'në 'kpɔ ‑sü 'yënngbhɔdhe 'gü do ꞊nɛ, ‑bhö 'we ꞊zuögludhi ‑tan ‑nu 'ka! Bhii ꞊saandhe bhë ‑a ‑bha 'në ‑nu ‑wo ‑dho kë ꞊va 'wo ꞊zië' dhebɔ mɛ 'ö ꞊tun kun ‑së bhë ‑a ‑ta. 28'Kɛɛ n dhegluzë ‑nu, ka ‑zë ka 'në ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an 'tɔ go 'ö 'ka bhɔ ‑an 'ka ꞊nɛ Izaakö 'dhö. 29Kë‑ wo 'kpa bhë, 'në 'ö bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaa 'gü ‑a 'dhö bhë ‑yö ‑kë ‑a mɛ 'ö bhɔ ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa' bhë ‑a 'klo bhɔ ꞊dhia ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'dhö; 'ö 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhö 'dhiö ‑kplawo bhë. 30'Kɛɛ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: ‑Bhö ꞊nuadhe waa‑ ö ‑bha 'në ‑an kë; bhii ꞊nuadhe ‑bha 'në bhë, pë 'ö yö 'dhö waa‑ dhebɔ 'ö 'yaa ꞊nua 'ka, ‑a ‑bha 'në 'dhö 'ö ‑an dë ‑bha pë ‑nu 'ka, ‑a ‑bha 'yaa‑ 'gü. 31꞊Ya kë 'dhö kö, n dhegluzë ‑nu, 'kwaa ꞊nuadhe ‑bha 'në ‑nu 'ka, 'kɛɛ kwa dhebɔ ‑potaasüzë ‑bha 'në ‑nu 'ka. (꞊Ya kë 'dhö kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë, kwa ‑dho ‑a yö.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\