Gadhatö 5

1Klito ‑yö ‑potaasü ‑nu kwa ‑dhë kö ‑potaasü giagia ‑yaan kë kwa ‑gɔ. ‑Potaasü 'ö ka ‑gɔ bhë, ‑kaa ‑wun 'kun 'gbee‑, 'go mü 'ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö kö ꞊kun 'ka dho kë 'zü ꞊nua 'ka. 2‑Ka dɔ! Ma Pɔlö ‑mɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka 'dho 'bɔng (‑a pö ‑sü 'ka ka ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ yö ꞊nɛ 'ka dho bɔ ‑a ‑ta kö 'kaan‑ dha), kö Klito ‑yöë ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö ꞊nɛ bhë 'sa. 3A‑ 'piö 'a bɔ ‑a 'gü 'zü 'a‑ yö sia‑ ka ‑dhë ‑së 'ka ꞊nɛ: Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë ‑a kë ö ꞊zuö' 'piö kö ‑yaan 'dho 'bɔng, kö ‑a 'gbee‑ ‑ta bho ‑sü ‑mü kö ‑yaan tɔng ‑to 'dhö ‑sü 'plɛ 'kun. 4‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'ka‑ këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑na kö 'kaan‑ kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ka ‑bha tɔng 'kun ‑sü ‑wun 'gü bhë, 'ka 'dho Klito 'ka ꞊gbiin; ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö bhë 'ka ka ‑de 'kan ‑a ‑bha ꞊nɛ bhë. 5Mɛ ‑nu 'kwa to bhë, kwa ‑zo yö ‑sü ‑mü ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ‑dho kwa kë kpengdhö ö wö 'dhiö. Pë 'ö kwa ‑bha ‑zo yö ‑sü 'gü 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ kë ‑na 'piigbeedhɛ 'ka kwa ꞊zuö' 'piö bhë 'ö bhë. 6Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa kë Yesu Klito ‑bha 'ka, 'kö ‑kë ꞊nɛ kwa ‑dho 'bɔng oo, kwaa 'dho 'bɔng oo, kwa 'to 'ka 'dho kë mü: Pë mɛ 'ö‑ ‑wun 'dho 'gbee‑ dha ‑sü 'ö bhë ‑a 'gü 'ö tɔɔ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ꞊ya kë mɛ ‑gɔ 'ö 'wo pë ‑nu kë ‑na ‑dhɔ 'gü bhë. 7‑A zü dɔ ‑kɔ ‑blɛɛzë 'ka‑ zü dɔa bhë, ‑yö ‑kë ‑së. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ dö 'pö‑ ‑kë 'ö 'ka ka bo 'wun gia‑ ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka ɛ? 8Pë 'ö mɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ kö 'kaan‑ ka ‑zo tën ‑a ‑dhë bhë, ‑Zlan 'ö ka ꞊dhɔɔ kë ‑na bhë, yaa 'go ‑a 'piö. 9Pë ‑de 'ö ‑kë 'ö mɛ ‑nu 'dho ‑piën bɔ ‑na 'wo‑ pö ‑na: «꞊Bluubhɛɛpë 'bhle 'tee ‑yö ꞊bluu'‑ ‑to 'dhö ‑sü ‑da 'ö bhë.» (Bhii mɛ do ꞊ya kë ka ziën kö ‑a këwun ‑yaan kë ya; ‑yö ‑dho mɛ 'plɛ ‑gɔ 'gü ꞊siö'‑.) 10'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑yö ꞊zuöyagluu ‑nu n ‑dhë ka ‑wun 'gü bhii ‑ya ‑kë 'ö n ꞊zuö' ‑yö ‑kë ‑saa ꞊nɛ 'wun 'ö bhë, ka 'dhö, ma 'dhö, kwa ꞊zuö' ‑ya 'gü do. 'Kɛɛ mɛ 'oo mɛ 'ö ka ꞊zuö' ꞊kaan' ‑na 'kuë bhë, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a 'klo bhɔ. 11Ka‑ ‑yö bhë ꞊a, n dhegluzë ‑nu; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ kë‑ wo bhë ‑dho 'bɔng ‑sü ꞊nɛ 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ ‑bezë ꞊nɛ ‑a ‑wun ‑yö 'gbee‑ dha ‑sü 'gbloo 'piö, kö ‑wo ‑dho n 'klo bhɔ ‑be ‑a? ꞊Ya kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë 'wun gia‑ 'ka ‑bezë kö 'wun 'ö ‑gban Klito ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü ‑bha bhë 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë kö yaa 'dho yɛ mɛ gbɛ ‑bha. 12‑A ‑de a‑ 'piö kö mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑wo 'dho 'wun bhë ‑a 'ka ꞊gbiin ‑wa ziö ꞊gɔü', ‑wo wo bo ‑kë gɔɔn‑ 'ka ‑sü 'ka. 13N dhegluzë ‑nu, ka ‑zë, ‑Zlan ‑yö ka ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'kaan‑ kë ‑potaasü 'gü. 'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö ‑potaasü 'ö bhë 'ka‑ ‑kë ꞊saandhepë 'ka ka ‑de ‑gɔ 'ö 'ka ka ‑bha ‑tosiadhe ꞊kaa' ka ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'gü. 'Kɛɛ ‑ka dɔ, ‑dhɔ ‑yö yö ka ‑dhë 'dhiö kö 'kaan‑ yuö kë ka 'ko ‑nu ‑dhë. 14Bhii tɔng ‑nu 'wo bhë 'kwa ‑an 'plɛ 'dho 'kuë‑ ‑wo do 'ka, ‑ya ‑pö: ‑Bhö ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ü ‑de 'dhö. 15'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ka kë ‑kɔ ‑nu ꞊wa kë ꞊nɛ wü ‑nu kë ‑kɔ 'dhö ka 'ko ‑nu ‑gi ‑sü 'iin ka 'ko ‑nu 'yënng bhɔ ‑sü ‑nu 'ka bhë, kö ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö kö ꞊kun 'ö 'ka dho ka 'ko ‑nu 'gü ꞊siö'‑! 16꞊Ɛɛ, ꞊ya kë 'dhö, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka ka ꞊kwaa'‑ ‑Zuu 'slööslö ‑zü ‑yö yö ka ‑dhë 'dhiö ka ‑bha ‑tosiadhe 'gü; kö ꞊kun 'ka 'wun ma ka mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu ‑ta ka 'gü; 17bhii 'ö tɔɔ mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu ‑wo ‑de ‑ta; 'waa ‑Zuu 'slööslö ‑bha zian ‑ta; ‑kɔ do bhë 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ 'ka mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'ka; ‑wo ‑de ‑ta 'gbönggböng. ꞊Ya kë 'dhö ka 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha kö pë 'ö ‑dhi ka ‑dhë 'kaan‑ kë. 18'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö ꞊nɛ 'ö yö ka ‑dhë 'dhiö, kö 'kaa tɔng ꞊löö. 19Kwa gia‑, ‑kwa ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Mɛ 'ö ziö ‑na ö ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu yaa 'piö bhë, ‑a këpë ‑nu 'saadhö ‑wo ‑gban ꞊sɔɔn kë ‑sü, ‑dhuupë ‑nu, ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ö 'wo 'to ‑na ‑a din 'piö 'wo 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhiö ‑kplawo, 20pë gba ‑sü ‑nu waa‑ ‑dɛ bɔ ‑sü ‑nu; kö mɛ ‑nu ‑wo ꞊gluɛng' kë ‑na wo 'ko ‑nu ‑bha, ‑yö 'gla ‑na ‑an ‑gɔ ꞊druɛi 'gü, ‑wo ‑da ‑na ‑naazuëdhe 'gü wo 'ko ‑nu buëndhö, ‑wo 'dhinaa ‑nu kë ‑na, ‑wo kë ‑na yaagümɛ ‑nu 'ka wo 'ko ‑nu ‑dhë; kö 'gügludhe ‑yö ‑da ‑na ‑an ziën kö ‑wo 'pɛ ‑na 'gü. 21‑Wo ‑ya ‑sü 'ka mɛ 'waa gbɛ ‑bha pë ‑dhɔ 'ka; ‑wo wo ‑de ‑nu ‑drɔɔn mü ‑sü ‑dhë, ‑wo ꞊kian' yaa ‑nu ‑kë, 'wo 'wun 'vlanvlan 'bhaa ‑nu ‑kë ‑ziögɔüsüzë 'ka. 'Kɛɛ a ka ꞊kpaɔ ‑na 'zü ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ ꞊kaa' 'dhiö bhë ‑a 'dhö. Mɛ ‑nu 'wo wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë, 'wo‑ kë ‑na bhë, wo 'ka 'dho ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü. 22'Kɛɛ mɛ 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dho 'dhiö 'sü ‑na ‑a 'ka ‑a këpë ‑nu 'wo tɔɔ ‑dhɔ, ꞊zuögludhi, ꞊zuöyagluu, ꞊zuösaadhɛ, këwun ‑së ‑nu, 'glusë, ‑to ‑wo 'gü ‑sü, ‑kë 'lëëlë ‑sü waa‑ ‑de kuënnu ‑sü. 23Pë ‑nu 'wo bhë 'saadhö mɛ 'ö ꞊ya 'to ‑a 'gü, 'klobhɔdhe 'ö sü tɔng ‑bha bhë, yaa 'dhö nu ‑a ‑ta. 24Mɛ ‑nu 'wo Yesu Klito ‑bha 'ka, mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'wo bhë ꞊wa ga ‑an ‑dhë 'ö bhii ꞊waa‑ kpa Yesu Klito ‑bha, ꞊waa‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha. 25‑Zuu 'slööslö ꞊ya kwa gbaa ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ka; kö kwa ꞊dua' ‑mü 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ ‑zü ‑yö yö kwa 'ta ‑sü ‑kɔ ‑dhë 'dhiö kwa ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'pö 'sa. 26Kö ꞊kun 'ö 'kwa ‑kë ‑desüvamɛ 'ka, 'ö 'kwa kwa 'ko ‑nu ꞊woo' ꞊mɛɛ 'iin 'ö 'kwa ‑ya kwa 'ko ‑nu ‑bha pë ‑nu ‑dhɔ 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\