Eblö 10 | Bible.is
Eblö 10

1Zuifö ‑nu ‑bha tɔng 'yaa pë ‑nu 'ö 'wo 'dhö giagia 'ka ‑an ‑yö ‑an pin ꞊taa 'ka, ‑yö pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'wo dho nu ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha bhë ‑an 'bin 'ka; 'ö yaa ‑mɔa kö mɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊yɔɔn ‑na ‑Zlan ‑bha bhë, ‑yö ‑an kë 'slööslö. Kë ‑de 'ö‑ wo poo bhë ‑an ‑kë 'slööslö ‑kɔ ‑yö ‑dho kë 'më 'ka ɛɛ? Kö sla‑ ‑nu 'ö 'wo‑ bho ‑na do ‑kwɛ ‑bha 'ö 'waa yën ‑a kë ‑sü 'ka bhë yö ‑mü ꞊ee, 'iin ‑a ‑mlë ‑zë ‑mü? 2꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan gba ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë, mɛ ‑nu 'wo‑ wo ‑na bhë, ‑wo ‑kë 'slööslö do ‑bezë ꞊klöödhö, wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑gɔ, kö waa 'dho wo ‑de ‑ga 'zü ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka kö ‑waan 'dhö sla‑ bho 'zü. 3Kë‑ wo 'dhö bhë giagia 'ka, sla‑ ‑nu 'wo bhë, pë 'ö ‑an këpë 'ka 'ö tɔɔ mɛ ‑nu ‑zo ‑büö 'ö‑ wo ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'ka ‑kwɛ 'saadhö 'ka, 4'Ö tɔɔ ‑du gɔn waa‑ ‑bho gɔn ‑nu fɛi yaa 'dhö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa bho ‑an ‑bha 'gbɛɛdhö. 5‑A ‑wun 'gü, ‑dhɛ 'ö Klito 'dhoë‑ ‑da 'kpongtaa, ‑ya ‑pö ‑Zlan ‑dhë: 'Bhaa sla‑ 'piö 'iin 'bhaa gbaɔ gbɛ 'piö; 'kɛɛ 'bha n bun kë. 6Gbaɔ 'ö ‑kë wü ‑nu 'wo ‑an 'güö ‑na slabhodhɛ ‑bha 'iin sla‑ 'ö ‑kë mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑bho ‑an ‑bha ‑pë 'ka bhë, ‑an ‑wun 'yi 'yaa 'kan ü 'dhii. 7꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'a‑ pö: Ma ꞊ga 'a ꞊nɛ, (n Dë) ‑Zlan; a nu ‑na kö 'aan‑ ü ‑zo 'kun ‑wun kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka tɔng 'sëëdhɛ 'gü n ‑gɔ ‑wun 'gü 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö. 8'Kɛɛ ‑a ‑ga 'ka‑ wo bhë, ‑ya ‑pö ꞊kun: Sla‑ nu, gbaɔ ‑nu, wü ‑nu 'wo ‑an 'güö ‑na slabhodhɛ ‑bha bhë ‑nu, waa‑ sla‑ ‑nu 'wo‑ bho ‑na mɛ ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑bho ‑a ‑bha ‑sü 'ka bhë ‑nu, 'bhaa ‑an gbɛ 'piö kö ‑waan 'dhoë‑ pö ‑a 'yi‑ ‑kan ü 'dhii. 'Kɛɛ kö sla‑ ‑nu 'wo bhë, ‑wa ‑bho ꞊nɛ ‑kɔ 'ö tɔng ‑wo 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 9꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü zlöö 'ö‑ pö: Ma ꞊ga 'a ꞊nɛ, (n Dë) ‑Zlan, a nu ‑na kö 'aan‑ ü ‑zo 'kun ‑wun kë. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö sla‑ zii nu 'plɛ bho ‑a 'ka sɛa‑, 'ö ꞊ya Klito ‑bha yö ‑an ꞊zian' dhö bhë. 10꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ pë 'ö ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun 'ka, Yesu Klito ꞊yaa‑ ‑mɔ 'kuë bhë, kwa ‑bɔ sla‑ 'ö‑ bho ö bun 'gü do 'kpaan ö 'plɛ 'ka bhë ‑a ‑ta 'kwa kë 'slööslö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ. 11Kë‑ wo 'kpa bhë, slabhomɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ‑dɔ ö ‑gɛn ‑ta yi 'saadhö 'ka kö ‑yaan ö ‑bha yuö kë; ‑a 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, sla‑ 'ö ꞊yaa‑ bho do bhë 'ö ꞊ya kë 'ö‑ bho 'zü; 'kɛɛ kö waa ‑mɔ ‑a ‑bha ‑wo mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa bho ‑an ‑bha 'sa. 12Klito ‑bha 'ka, sla‑ do 'kpaan ꞊nɛ 'ö‑ bho ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'gü; 'yö‑ sla‑ 'ö 'dhö bhë, 'ö ‑kë yuö 'ö‑ 'piö ‑pë dhö ꞊glɔɔ ‑kplawo ‑a 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ bho 'dhö, ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian'. 13Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, pë 'ö ‑yaa ‑gɔ ‑dhɛ bhë ‑a 'gü zlöö 'ö tɔɔ kö ‑Zlan ‑yö ö yaagümɛ ‑nu kë ö ‑gɛn ꞊löö ‑pë 'ka. 14'Ö tɔɔ sla‑ do 'kpaan 'ö Klito ‑ya bho bhë, ꞊yaa‑ kë mɛ 'ö ꞊wa dha wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ bhë ꞊wa kë 'puu 'fɛfɛdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ 'piö bhë ‑a 'dhö ꞊toëpö 'ka. 15'Wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑blɛɛ 'ö‑ pö ‑blɛɛzë 'ka: 16'Yö kwa Dëmɛ ya pö: ‑Dhikuëdhe 'a dhoë‑ kë ‑an 'ka kö yi ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö ꞊ga ꞊nɛ: A ‑dho ma tɔng ‑nu ‑da ‑an ꞊zuö' 'gü, 'ö 'a‑ ‑ya ‑an ‑bha 'wundɔdhe ‑ta. 17꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü, 'yö‑ pö: N 'ka 'dho ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu waa‑ ‑an këwun yaa ‑nu ‑wun kun n ‑zuë gbɔ. 18Bhii ‑dhɛ 'ö ‑ziö ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ‑sü 'dhö ‑a ‑bha, kö sla‑ ‑bho ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'gü ‑sü gbɛ 'yaa mü gbɔ. 19꞊Ya kë 'dhö, n dhegluzë ‑nu, kö ‑potaasü ‑yö kwa ‑gɔ 'kwaan‑ ‑da ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö ‑bha Yesu fɛi 'ö ‑lo bhë ‑a ‑wun 'gü. 20꞊Ya zian ‑dëü 'ö ‑dhö ‑a ‑dëü 'gü bho kwa ‑dhë ‑dun 'kɔ 'dhiö ‑sɔ 'ö bhë, ꞊pɛɛ'‑ 'ö‑ wo bhë ‑a 'ka; ‑dun 'kɔ 'dhiö ‑sɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ‑dhɛ 'slööslö waa‑ ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö ‑an 'gü ‑kan 'gü ‑pë 'ka. ‑Kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑yö Yesu bun 'bin 'ka kwa ‑dhë. 21Kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va ‑yö ‑dhö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑gɔ 'dhiö. 22꞊Ya kë 'dhö kö ‑kwa ꞊yɔɔn ‑Zlan ‑bha, ꞊zuö' 'puu 'ka, ‑zo yö ‑sü 'ö‑ 'yan ‑toë ‑gɔ ‑pë 'dhö ‑gban ‑sü 'ka kpinngdhö ‑a 'gü bhë ‑a 'ka. Kö ꞊kun 'ö 'wun ‑yö to kwa ꞊zuö' ‑ta 'ö ‑kë kwa ‑gɔ ꞊zuö' ‑to zlöö ‑pë 'ka. Kwa bun ‑yö kë 'zlu ‑sü 'ka 'yi 'slööslö 'ka. 23‑Zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑pë 'ö 'kwa‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑kwaa ‑wun 'kun 'gbee‑, bhii ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë bhë, ‑yö ‑dho ‑a ‑de kë. 24‑Kwa kwa ‑zo 'to kwa 'ko ‑nu 'piö kwa 'ko ‑nu ꞊faan' 'më ‑sü 'ka ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü ‑bha 'iin kö pë 'ö këpë ‑nu ‑së 'ka kö 'kwaan‑ kë. 25Kö ꞊kun 'kwa kwa ‑ta yö ‑dho ‑bhɔkuëkëdhɛ ‑nu 'gü ‑sü ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ 'bhaa ‑nu 'dhoë‑ kë ‑na 'ka bhë ‑a 'dhö. Pë 'kwa dhoë‑ kë ꞊zian' 'ö tɔɔ 'kwa kwa 'ko ‑nu ꞊faan' 'më 'ö tɔɔ ka gia‑ ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ kwa Dëmɛ ‑bha nu ‑yi 'ö‑ ‑ya bhë ꞊ya yö ꞊klöö'. 26Bhii ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun giagia dɔ ‑sü ꞊ya kë kwa ‑gɔ 'ö 'kwa 'go ‑a 'gü 'kwa ꞊sɔɔn yaa kë kwa ‑de ꞊dhɔɔbhaa 'ka, kö ꞊kun 'ö ‑kë kwa ‑zo 'piö ꞊nɛ sla‑ ‑bho ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'gü ‑sü 'bhaa ‑yö ‑dho kö ‑yaan kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu bho kwa ‑bha. 27Pë 'ö ‑ya kwa ‑gɔ zlöö 'ö tɔɔ kö 'kwa dɔ kwa ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta za 'gblüünzë waa‑ ö 'piö 'siö ꞊va 'ö dho ꞊gɔü' 'gbee‑ ‑mɛ ‑nu 'gü ꞊siö'‑ bhë ‑a ‑gɔ. 28Kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ 'ö Moizö ‑bha tɔng dɔ 'gü, kö ‑a ‑tɔmɔ ‑nu ‑wo kë ꞊plɛ 'iin ‑yaaga, ‑a zë ꞊nɛ 'wo‑ wo; ‑a 'yënng yö ‑sü gbɛ 'yaa kë ‑dhö. 29Pë ‑nu 'wo bhë, ꞊wa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö mɛ 'ö ‑Zlan Gbö giagia sü ‑bha ‑zë, 'ö‑ fɛi 'ö ‑lo ‑dhikuëdhe ‑pë 'ka 'ö ‑Zlan ‑yö bɔ ‑a ‑ta 'ö mɛ ‑ga 'slööslö bhë, ꞊yaa‑ sü ꞊nɛ pë 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö ‑a 'dhö, 'ö ꞊ya ö 'dhi ‑ya ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö‑ ‑kɔ ‑së 'dhö kwa ‑ta bhë ‑a ‑bha, kö ‑a ‑mɛ bhë 'klobhɔdhe 'ö dho nu ‑a ‑ta bhë, 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑yö ‑dho kë ‑a ‑gɔ mü ꞊dhë ꞊ɛɛ? Ka gia‑, 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü, yö 'ka 'dho kë ꞊gbaɔnsü mɛ 'ö bhë ‑a ‑bha 'ka a? 30Bhii ‑Zlan 'ö 'wun ꞊blɛɛ 'ö‑ pö: Ma ꞊nɛ 'a dho n ‑de ‑gbɔ bho, ma ꞊nɛ 'a dho 'wun bho 'wunyaakëmɛ ‑nu 'gü bhë, kwa‑ dɔ. Yö do bhë ꞊nɛ 'ö‑ pö 'zü: Kwa Dëmɛ ‑dho ö ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu ‑bha za kan. 31(N dhegluzë ‑nu,) ‑Zlan 'ö 'bhee‑ bhë, ‑da ‑a kwɛɛ ‑sü ꞊suu'‑ 'ö bhë ‑yö 'wun 'gblüünzë do 'bhaa 'ka. 32‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö 'wun ‑nu 'ka bɔ ‑an 'gü kö 'ka ‑da ‑Zlan ‑wo 'gü, ꞊saan' ‑nu 'ka‑ wo kö ‑Zlan ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'ö bhë 'ka‑ yö, 'wun 'gbee‑ ‑nu ‑wo ‑nu ka ‑ta, 'kɛɛ 'ö 'ka to ‑a 'gbee‑ 'ka 'wun ‑nu bhë ‑an 'gü bhë ‑an 'ka; 33kö ‑wo 'si ‑nu bho ‑na ka ‑gɔ, kö ‑wo pë 'dhiö‑ ‑nu kë ‑na ka 'ka mɛ 'kpɛkpɛ wö 'dhiö; 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, kö mɛ ‑nu 'wo pë kë ‑na ‑an 'ka 'dhö bhë kö ka 'dho ‑na ‑an ‑dhë; 34'iin 'zü mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kanso 'gü, ka ‑da ‑na ‑an 'yënng 'gü; ka ‑bha pë ‑sɛɛbɔ ‑bho ka ‑gɔ ‑sü bhë, ka ‑we ‑a ‑bha 'gludhi 'ka. 'Ö tɔɔ ka‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛ pë ‑sɛɛbɔ 'gian ‑zë ‑nu 'ö 'wo dho ꞊glɔɔ ꞊toëpö 'ka ‑wo ka ‑gɔ. 35꞊Ya kë 'dhö, ‑zogbansü 'ö ka ‑gɔ bhë, kö ꞊kun 'ka kun ‑a 'ka; bhii ‑a 'piö ‑pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ka ‑gɔ ‑yö ‑dhö. 36'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ka ‑bha ‑wun ‑yö ‑kë ꞊naazë ‑sü ‑bha kö 'kaan‑ ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun kë ‑yö kë 'dhö kö pë 'ö‑ 'tɔ go bhë ‑yaan ‑a nu ka ‑dhë. 37'Ö tɔɔ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑A 'töng ꞊ya 'to 'tee, 'tee giagia 'ka, kö mɛ 'ö dho nu bhë ‑yaan nu, yö 'ka 'dho lan‑ bhɔ nu ꞊dhia. 38'Kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë mɛ 'ö kpengdhö n wö 'dhiö ‑yö ‑këdhösü 'ö n 'piö bhë ‑a yö ‑a ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'gü, 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya 'yɛ ö 'zü ꞊ya bhɔ ö züë ‑a ‑wun 'yi 'ka 'dho kan n 'dhii. 39Kwa 'pö, 'kwaa ꞊nɛ mɛ 'ö 'wo bhɔ ‑na wo züë 'ö 'wo zian yaa 'sü ‑na bhë ‑an 'dhö. ‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö kwa ‑gɔ; 'ö kwa dha ‑zian ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\