Eblö 11 | Bible.is
Eblö 11

1‑Zo yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö bhë, yö ‑mü ‑më 'ka ɛ? 'Ö tɔɔ pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go, 'kɛɛ 'ö waa kë ꞊kun bhë ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü; 'ö tɔɔ pë ‑nu 'ö mɛ yaa‑ yö do ('kɛɛ 'ö‑ ‑wun 'dhö ‑dhö) bhë, 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑sü. 2‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë 'dhiö mɛ ‑nu ‑gɔ 'ö ‑an ‑wun 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'dhii bhë. 3‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'kwa‑ 'wun dɔ ꞊nɛ ‑yö 'kpongtaadhɛ ‑pë ‑kë ö ‑wo 'ka; kö ꞊ya kë 'dhö pë 'ö kwa 'yan 'dhoë‑ ‑bha bhë ‑yö ‑go pë 'ö 'kwaa‑ yö ‑a 'gü. 4‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü do bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Abɛlö ‑gɔ 'yö sla‑ ‑nu 'ö waa‑ ö ꞊dhoo Kaɛn 'wo‑ bho bhë, 'ö‑ ‑bha ‑yö ‑Zlan ‑zo kun 'ö ‑ziö ‑a 'ka Kaɛn ‑bha ‑ta. ‑A ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü, 'yö ‑Zlan ‑ya yö kpengdhö, 'ö‑ ‑bha gbaɔpë ‑nu kun ꞊zuö' ‑së 'ka. Abɛlö 'ö bhë 'kö ‑kë ꞊nɛ ꞊ya ga, ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑yö ꞊tun 'wun ꞊zuan' 'ka kwa ‑bha 'ka ꞊dɛɛ. 5Enɔkö ‑de 'pö, ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü, ‑yö ‑to 'bhee‑, 'yö dho dhang‑ 'gü ‑Zlan 'piö; 'ö pë 'wo‑ ‑dhɛ ‑ga 'ö yaa‑ dɔ. Mɛ gbɛ yaa‑ yö gbɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan ‑ya ‑pö ‑dhɛ 'bhaa 'gü mü ꞊nɛ: ‑A kë ‑sü 'ka kö ‑yaan 'dho dhang‑ 'gü, ‑a 'ta ‑sü ‑kɔ ‑wun 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'dhii. 6'Ö tɔɔ mɛ gbɛ ‑wun 'yi yaa 'dhö kan ‑Zlan 'dhi 'kpaan 'ka kö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'yaa mɛ bhë ‑a ‑gɔ. ‑A ‑gɛn ꞊ga tɔɔ mɛ 'ü dho ꞊yɔɔn ‑Zlan ‑bha, ü ꞊dua' ‑mü kö 'ü‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ‑dhö; 'ö ‑mɔa kö ‑yö 'wun ‑së kë mɛ 'ö‑ ꞊mɛɛ ‑a ‑dhë. 7‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Noe ‑gɔ 'ö 'wun ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya to 'dhiö 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë bhë, 'ö‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'kɛɛ kö ‑a 'yan yaa ‑da ‑a 'gü ꞊kun. 'Yö‑ ‑wo ꞊bhlë ‑ya; 'yö 'wun bhë 'ö‑ to 'dhiö 'ö 'yitagɔ ‑pë ‑kë; 'ö ‑dhɛ 'ö 'yi ꞊ya pa, 'ö waa‑ ö ‑gɔ kɔɔmɛ ‑nu 'wo ‑da ‑a 'gü, 'wo dha. ‑A ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö za ‑yö ‑dhi ‑a ‑bha ‑Zlan wö 'dhiö, 'ö za ‑yö 'kpongtaamɛ ‑nu kun yi bhë ‑a 'ka, ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö yaa kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛ Noe 'dhö bhë ‑a ‑wun 'gü. 8Ablaamö ‑de 'pö, ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü ꞊nɛ, 'ö kë‑ wo 'kpa bhë, ‑a ꞊dhɔɔ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë 'ö‑ bɔ 'sɛgɔ 'ö dho kë ‑to ‑a ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ ‑pë 'ka ‑a 'gü bhë, 'ö yaa ‑kɔ ‑a 'ka. 'Yö ꞊luu ö ‑de ‑gɔ 'sɛ 'gü 'ö dho, kö 'yaa ö 'dhodhɛ ‑de dɔ. 9‑A ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö ‑kë 'sɛ 'ö ‑Zlan ꞊ya 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë ‑a 'gü ꞊nɛ ‑nia 'dhö bhë; 'ö 'wo ꞊kaa' 'dhö sɔ 'kɔ ‑nu 'gü mü yö 'dhö, Izaakö 'dhö waa‑ Zakɔbö 'ö wo ‑de 'pö 'ö pë 'tɔ 'go ‑wo do bhë 'ö ‑an ‑bha 'ka 'pö bhë. 10'Ö tɔɔ Ablaamö 'yan ‑yö ‑kë pödhɛ 'ö ‑Zlan yö ‑de gia‑ 'ö dho ‑a dɔ, 'ö 'yaa 'wü bhë ‑a ‑gɔ. 11‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö yö Ablaamö ‑mɛ, 'ö waa‑ ö bɔɔ Saala 'ö ꞊wa ziö 'në 'kpɔ 'töng ‑ta bhë 'ö 'wo ‑mɔa ‑bha 'wo 'në kpɔ. 'Ö tɔɔ kë 'ö‑ wo 'dhö bhë ‑wa ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ 'wun 'kö ꞊ya 'go ‑Zlan 'dhi ꞊ya yö plaan pë 'tɔ 'go ‑wo 'ka, kö pë 'ö dho ‑a kë yö ‑mü. 12‑Kɔ 'ö ꞊kaa' zlöö 'ö Ablaamö 'ö ꞊ya kë zii ‑be, 'ö‑ 'nëkpɔdhɛ 'yaa ‑dhö gbɔ bhë 'ö 'në kpɔ, 'yö 'waa ‑mɔa kö ‑wa ꞊suu'‑ ‑ta ‑dho 'kuë‑ ‑sü dɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'susongga ‑nu 'dho ‑a 'ka dhang‑ ‑bha 'iin 'zü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yënng ga ‑nu 'dhoë‑ 'ka 'yoo ꞊bhaa ‑a 'dhö bhë. 13Mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑to ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, ‑wo ‑ga, 'kɛɛ kö pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë waa‑ yö; kë‑ wo 'dhö bhë ‑an 'yan ‑yö ‑da ‑an 'gü 'ö 'wo to ꞊gbiin 'wo wo ‑kɔ ꞊luu ‑an ‑dhë; 'ö tɔɔ kö ꞊waa‑ 'wun dɔ ꞊nɛ wo ‑nia 'ka, ziö ‑mɛ ‑nu 'ka 'kpong ꞊nɛ ‑a ꞊taa. 14Kë‑ wo 'dhö bhë mɛ ‑nu 'wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na 'dhö bhë, ‑wa ‑zɔn gia‑ 'ka ꞊nɛ ‑wo 'sɛ 'ö dho kë wo ‑de ‑gɔ ‑sɛ 'ka ‑a ꞊mɛɛ' ‑na. 15'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'sɛ 'wo go ‑a 'gü bhë ‑wo ‑kë wo ‑zo ‑ta ‑a 'gü ꞊dhia ꞊zuötozlöödhe 'ka ‑be, kö ‑wo ‑dho yɛ wo 'zü, 'wo dho ‑a 'gü. 16'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë pë 'ö ‑kë ‑an ꞊zuö' 'piö 'ö tɔɔ 'sɛgɔ 'ö ꞊bhlëzë 'ö ‑ziö ‑a 'ka ‑a mɛ 'wo go ‑a 'gü ‑a ‑ta bhë. Yö ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a mɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a 'ka bhë. Pë 'ö ‑kë 'ö 'yaa ‑Zlan ‑bha lë‑ ‑wun 'ka kö ‑wa ‑dhɛ wo ‑bha ‑Zlan 'ö bhë 'ö bhii yö gia‑ ‑de ꞊nɛ 'ö ‑an ‑bha pö‑ dɔ 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑gɔ. 17Ablaamö ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'gü, 'yö ö gbö Izaakö 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ 'dhö do 'kpaan bhë 'ö‑ ‑kë slabhoëpë 'ka kö ‑Zlan ꞊yaa‑ ꞊zuö' ‑ga, kë ꞊nɛ ‑yö ö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ‑yaan ꞊tɛi' dɔ. 'Yö Ablaamö ‑ya ‑kë kö ‑yaan ö gbö bhë ‑a kë sla‑ 'ka 'kɛɛ kö ‑a gbö 'ö 'dhö bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ‑kë ‑a ‑dhë pë 'tɔ go ‑wo 'ka bhë. 18'Kɛɛ kö ‑Zlan ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë 'dhiö: Izaakö bhë ꞊nɛ 'ö dho kë ü ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ‑go ‑a 'gü ‑mɛ 'ka. 19‑Yö ‑kë Ablaamö 'yaan ꞊nɛ ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ‑Zlan ‑gɔ, 'ö ‑mɔa ‑dewo 'ö mɛ ‑nu bho ga 'gü. Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan ‑yö Izaakö nu Ablaamö ‑dhë 'zü ‑dëüwo bhë 'ö bhë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö mɛ 'ö ga bhë ꞊ya 'go ga 'gü, ꞊ya ‑wo ‑a 'dhö. 20‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü do bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Izaakö ‑gɔ, 'yö to 'bhee‑, 'yö 'dhuë‑ kpɔ ö gbö Zakɔbö waa‑ Ezau ‑an ‑bha 'wun dho kë ‑an 'ka ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' 'piö bhë ‑a ‑wun 'gü bhë. 21‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü do bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Zakɔbö ‑gɔ, 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö Zozɛfu gbö ‑nu 'wo bhë 'ö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha do do 'ka ‑yaan ꞊tun ga ‑na; yi bhë ‑a 'ka, ‑yö ö ‑bha 'lü 'në ‑gban ö ‑gɔ 'ö dɔ gɛnngdhö ö ‑gɛn ‑ta 'ö ‑Zlan gba. 22‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Zozɛfu ‑gɔ 'ö ꞊dhɛ 'ö 'dhoë‑ ga, 'ö 'töng 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu dho go ‑a 'ka Ezitö ‑sɛ 'gü bhë 'ö‑ to 'dhiö 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ; 'ö 'wun ‑gban ‑kɔ 'wo dho ö ꞊glöö ga 'lü ‑nu kaa ‑nu 'ö‑ 'plɛ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 23‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë 'ö ‑kë Moizö 'kpɔmɛ ‑nu ‑gɔ 'ö 'wo‑ 'blë ꞊biin bin 'su ‑yaaga 'piö kö ꞊kun 'ö 'wo dho ‑a zë (꞊nɛ ‑kɔ 'ö Ezitö ‑gludë ‑ya pö ‑wa kaa Zuifö 'ka 'kpa bhë ‑a 'dhö); 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, waa 'suö ‑gludë 'ö bhë ‑a ‑dhë kö ‑wa ‑wo ꞊bhlë ‑ya ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö 'në bhë ‑a ‑bha ‑kë ‑së ‑sü ‑wun 'gü. 24‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Moizö ‑gɔ; 'yö ꞊dhɛ 'ö ꞊ya kë ꞊va, 'ö yaa 'we ‑a ‑bha gbɔ kö ‑wo ö ‑dhɛ Falaɔn 'dhu ‑bha 'në. 25'Ö‑ ‑dhɔ ‑kë kö waa‑ ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu wo 'klo ‑yö bhɔ 'ö ꞊zië' ‑kë ‑Zlan 'ka ꞊gbiin ‑sü 'ö 'wo ‑kë wo ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'ö dho ziö bhë ‑a 'gü ‑sü ‑ta. 26'Yö lë‑ ‑kpɔ ‑a ‑ta ‑sü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' Klito 'ka ‑a 'dhö bhë, 'ö‑ yö 'gianzë 'ö ‑ziö ‑a 'ka ꞊bhɔɔpë ‑nu 'wo Ezitö bhë ‑an ‑ta. Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ kö ‑a 'yan ‑yö pë 'ö dho kë ‑a ꞊saan' 'ka 'dhiö ꞊zian' ‑Zlan 'piö bhë ‑a ‑bha. 27‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë Moizö ‑gɔ 'ö yaa 'suö Ezitö ‑gludë ‑dhë; 'ö to ö ‑wo ‑ta 'ö go pödhɛ bhë ‑a 'gü ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑Zlan 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ yö bhë, ‑ya 'yan 'dhiö ‑a 'dhö. 28‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö tɔng dɔ Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑dhë kö ‑wo Paakö 'wlaan‑ kë; 'ö 'go mü 'ö‑ pö ‑an ‑dhë 'bhlanë ‑nu 'wo dho ‑an zë bhë, ‑wo ‑an fɛi kë kpong ‑nu ‑bha ꞊kun ‑kë 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö dho nu pë 'gü ꞊siö' ꞊dhia bhë 'ö dho ‑da Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑gɔ kɔɔ ‑yaan 'në gɔɔn‑ 'saadhö 'ö dhe ‑bha 'në ‑blɛɛzë 'ka ‑a zë. (‑Kɔ 'ö ꞊kaa' zlöö 'ö Paakö 'wlaan‑ ‑yö ꞊daa' 'ö bhë.) 29‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊nɛ 'ö ‑kë Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑gɔ 'ö‑ ‑wun 'gü, 'ö 'Yoo nuɛazë ‑yö ‑kan 'kuë‑ 'ö 'wo‑ ‑kan ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑dhɛ 'kpɛa ‑dhɛ ‑mü ‑a 'dhö bhë, 'kɛɛ kö ꞊dhɛ 'ö Ezitö ‑mɛ ‑nu ‑wo yö mü 'ö ‑an 'plɛ ‑wo to yiö. 30‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ‑kë Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö ꞊dhɛ 'ö ꞊wa ꞊nië' Zeliko ‑pö ‑zü 'to ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ 'piö 'ö‑ böü‑ 'kplong 'ö‑ ‑zü 'to bhë, 'ö ‑lo. 31‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ‑kë Laabö 'ö ‑kë ꞊sɔɔnkëdhe 'ka ‑a ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö mɛ ‑nu 'ö waa 'wun ma ‑Zlan ‑ta bhë 'ö wo ‑nu waa ga bhë 'ö tɔɔ ‑glunaɔkëmɛ ‑nu 'wo go Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ziën 'töng bhë ‑a 'ka bhë, ‑yö ‑an ‑nia ‑kun ‑së 'ka Zeliko plöö. 32'Wun ‑yö n ‑gɔ ꞊va kö 'aan‑ ꞊blɛɛ' 'wun ꞊zuan' 'ka 'wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha ‑a ‑bha; ‑a kë ꞊yië' 'aan‑ bɔ Zedeɔn ‑bha 'gü, 'aan‑ bɔ Balaakö 'dhö, Sansɔn 'dhö, Zɛfüte 'dhö, Davidö 'dhö, Samiɛlö waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha ꞊blɛɛ'‑, kö 'kwa 'dho ꞊gbiin. 33'Kɛɛ ‑yö kë kwa 'yaan poo ꞊nɛ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ‑kë ‑an ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'wo to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑gludë ‑nu ‑ta 'sɛgɔ ‑nu 'gü, 'ö 'wun kpengdhö kë ‑sü ‑yö ‑kë ‑an ꞊zuö' 'gü; 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ‑an ‑dhë bhë, 'wo‑ yö. ‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü do bhë ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu ‑an ‑dhë 'ö 'wo ꞊laa' ‑nu 'dhi yö ‑a 'ka 'kuë‑, 34'ö 'wo 'siö ꞊vava ‑nu ꞊dhuu ‑an 'ka, 'ö 'wo dha ‑ga ‑dhaa ꞊kwaa' ‑sü ‑gɔ. ꞊Faan' yaa kë ‑an ‑gɔ 'kɛɛ ‑wo ‑kë ꞊faan' ‑zë (wo ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü). ‑Wo ‑kë 'gbee‑ ‑glu ‑nu 'gü 'ö 'wo to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑glugɔnmɛ ‑nu 'wo go 'sɛ gbɛ 'gü ‑an ‑ta. 35‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu ‑gɔ 'kpa, 'ö ‑an ‑mɛ ‑nu 'wo ga, 'wo go ga 'gü ‑an ‑dhë. ‑Wo mɛ 'bhaa ‑nu ‑kun, 'wo ‑an zë ‑kë wo 'kɛɛ 'ö waa 'we ‑a ‑bha gbɔ kö 'wo 'go 'gan 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑waan 'go ga 'gü ‑këdhösü 'gianzë ‑bha 'ka. 36'Wun do bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'wo 'yee to mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha, 'ö 'wo ‑an 'bhaa ‑nu ‑ma, 'wo ꞊yɔɔ' yö ‑an ‑bha, 'ö 'wo ‑an ‑zuö ‑kanso 'gü, 37kö ‑wo ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ꞊zëë 'zë ‑na ‑guö 'ka, ‑wo 'to ‑na ‑a ꞊kwaa' kö ‑wa mɛ 'bhaa ‑nu 'klu 'kan ‑na 'sii‑ 'ka 'iin kö ‑wo ‑an ‑gɔ 'kan ‑na ‑dhaa 'ka; ‑wo ‑kë 'fɛɛzë; ‑an ‑ya ‑dhɛ kpinngdhö yaa kë ‑dhö; ‑wo 'bhla kwi ‑nu 'iin ‑bho kwi ‑nu ‑da wo ‑bha ꞊nɛ sɔ 'dhö; kö ‑an 'klo bhɔ ‑na. 38Mɛ ‑nu 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑wo ‑kë 'dhö 'yënng ꞊taa ‑dhɛ ‑nu ‑bha, ‑tɔn 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, ‑guö ꞊duu' ‑dhɛ ‑nu waa‑ 'sɛi ‑dhɛ ‑nu ‑bha 'dhö, 'kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë ‑wo ꞊va 'ö‑ ‑de 'yaa 'kpongtaamɛ ‑nu ‑ma 'kun poo kö ‑wo kë ‑an ziën. 39'Kɛɛ mɛ 'ö 'wo bhë 'saadhö, ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü, ‑an ‑wun 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'dhi, 'kɛɛ kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë, waa‑ yö. 40Bhii ‑Zlan ‑yö pë 'gianzë ‑ya kwa ‑gɔ. Pë 'ö ‑kë ‑an ‑bha dhasü yaa ‑da kwa 'dhiö bhë 'ö bhë, ‑yö kë 'dhö kö dhasü 'ö ‑dhö bhë 'kwaan‑ yö kwa 'kuë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\