Eblö 12

1‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑gbaa ꞊va ‑wo kwa ‑zü 'to ꞊va, 'ö ‑an 'yan 'dhö kwa ‑bha bhë, kö ‑kwa kwa ꞊kwaa' pë 'saadhö 'ö ꞊nɛ ꞊kwɛɛ‑ 'dhö, kwa ‑bha ‑ta ‑sü ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑sü 'gbloo 'piö ‑a ‑bha; kö 'wun yaa 'ö ‑ziö kwa ‑gɔ ‑dhɛ 'yaa 'gbee‑ bhë, 'kwa 'kan ‑a ‑bha kö ‑bla 'ö kwa ‑gɔ bhë, 'kwa‑ 'sü ö 'sü ‑kɔ 'ka. 2Yesu 'ö kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ‑gbaan 'ö yö ꞊nɛ 'ö dho ‑a 'ka ‑a 'gü ‑pë kë ‑sü ‑bha ‑a 'ka bhë, ‑kwa kwa 'yan kë ‑a ‑bha. 'Ö tɔɔ yö 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ‑we ‑a ‑bha kö ‑wo ö zë ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka; 'ö‑ lë‑ ꞊suu'‑ bhë yaa‑ kë, ꞊zuögludhi ꞊va 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka‑ ‑gɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Yö dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ, 'yö ‑ya ‑sü 'ka ‑yadhɛ ꞊bhlëzë 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑gbloo 'gü, ‑Zlan ꞊kwɛɛ‑ 'gü dhang‑ 'gü bhë ‑a 'gü. 3꞊Ya kë 'dhö, kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö, 'ö ka 'gü ‑yö ga 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka 'ö ka ꞊faan' ‑yö yën 'ta ‑sü ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑sü 'ka; 'ö tɔɔ yö 'ö bhë, këpëyaamɛ ‑nu ‑wo 'wun ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö ‑dhö ‑a ꞊kaa', 'yö bɔ ‑a 'gü; 4bhii ‑yö 'dhö 'püë‑ wo, ‑ka ka ‑de ‑ta ꞊kɔɔ'‑, ꞊kun ‑kë 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑dho ‑da ka ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'kɛɛ 'ko 'ka dho ‑a zë, ‑yaan kë ka ‑gɔ ‑to ‑a 'gü ‑ko 'ka, kaa‑ zë do. 5Mɛ ꞊faan' 'më ‑wo ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛ mɛ pë ꞊blɛɛ 'në ‑nu ‑dhë bhë kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö ‑an 'ka; 'ö bhii ‑ya pö: N gbö, kö ꞊kun 'ü Dëmɛ ‑bha mɛ ‑kun 'gbee‑ ‑sü ‑san ‑zë; kö ꞊kun 'ö ‑we ü ‑dhë ü ꞊dɔɔ' ‑sü 'ka 'ö 'ü ü ‑kɔ dho sia‑. 6Bhii mɛ 'ö Dëmɛ ‑ya ‑dhɔ ‑kë ꞊nɛ 'ö‑ kun 'gbee‑, 'ö mɛ 'ö‑ dɔ ꞊nɛ ö gbö ‑mü bhë ꞊nɛ 'ö‑ 'klo bhɔ. 7'Wun ‑nu 'wo wɔ ‑na ka ‑ta bhë ‑ka bɔ ‑an 'gü ꞊nɛ ꞊dhɛ 'ö mɛ dë ‑yö mɛ ꞊dɔɔ ‑a ‑bha ‑a 'dhö. ‑A ‑de 'wun ‑nu 'wo bhë ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ka ‑sü ꞊nɛ ö gbö ‑nu 'dhö. ‑A ‑ga gia‑ 'ka‑ wo bhë, 'ka 'në dë yö kö 'yaa 'we ö gbö ‑dhë 'iin 'yaa ö gbö ‑ma ‑a? 8'Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ka ꞊dɔɔ' ‑sü 'yaa 'dhö, kö 'kaa‑ gbö ‑nu giagia 'ka. 9Kwa gia‑ ‑kwa ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Kwa dë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö bhë, ꞊ya kë ‑wo 'wun ‑wɔ kwa ‑ta kwa 'nëdhɛ 'gü kö 'kwaan‑ 'wun ma ‑an ‑ta. Kö kwa Dë 'ö dhang‑ 'gü bhë, ‑gɔ ‑yɔɔ ‑a ‑dhë ‑sü ꞊suu'‑ ‑mlë 'ö dho kë kwa ‑gɔ kö ‑këdhösü ‑yaan kë kwa ‑gɔ bhë ꞊ɛɛ! 10Kë‑ wo bhë kwa dë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö bhë ꞊wa kë, ‑wo 'wun ‑wɔ kwa ‑ta pë 'ö ‑an 'yan 'dhiö kpengdhö 'kpongtaa zö 'töng kpö 'bhle 'ka ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'ka, ꞊ya 'wun wɔ kwa ‑ta, kö ‑ya ‑kë 'dhö kwa ‑wun 'gü (kwa ‑bha 'wun ‑së 'ka ꞊toëpö 'ka), kö 'kwaan‑ ‑kë 'slööslö 'pö ꞊nɛ ö 'dhö. 11'Yö 'wun ꞊ya wɔ kwa ‑ta, 'ö ‑kë kwa 'gü ‑a 'töng bhë ‑a 'ka ꞊nɛ ꞊zuö' ‑kaan 'kuë ‑wun 'dhö 'ö 'yaa kë kwa ‑bha ꞊zuögludhi ‑wun 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ ‑nu 'ö ꞊wa bɔ 'klobhɔdhe 'gü ꞊va, ‑a 'piö ‑pë bhë, ‑wa ‑kun 'yee 'ka. ‑A 'piö ‑pë 'ö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ꞊zuöyagluu waa‑ ‑këdhösü 'ö kpengdhö. 12꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ka ‑kɔ ‑nu 'ö ‑an 'gü ꞊ya ga bhë, ‑ka ‑an ꞊luu', 'ka ka kpɔngɔ ‑nu 'ö ꞊wa kë 'dhiö bhë ‑an gba ꞊faan' 'ka. 13‑Ka 'dho ka ‑bha ‑ta zian 'ö kpengdhö ‑a ‑ta ‑sü 'ka 'dhiö kö ꞊kun 'ö ka ‑gɛn mɛ 'ö ‑ziö 'kluë‑ ‑sü 'ka 'ö dho ka kë 'kɛɛ kö ‑yö bo ꞊zian'. 14‑Kaa këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ kö ꞊zuöyagluu ‑yö kë ka ‑gɔ mɛ 'plɛ buëndhö 'iin kö ka wɔ ‑kɔ ‑yö kë 'slööslö, 'ö tɔɔ mɛ 'ö‑ wɔ ‑kɔ 'yaa 'slööslö yaa 'dhö ö 'yan dɔ kwa Dëmɛ ‑bha. 15‑Kaa kë 'slë 'ka ꞊kun ‑kë 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑ta yö ‑Zlan ‑bha 'glusë bhë ‑a ‑bha. ‑Ka kë 'slë 'ka kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'blü 'dhɛ 'yi 'güüzësüzë 'dhö 'ö pë yaa ‑kë mɛ ꞊plëëzë 'ka ö ‑bha mɛ zë ‑pë 'ka. 16‑Ka kë 'slë 'ka kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑kë 'wun ‑yö yaansüzë kë ‑mɛ 'ka 'iin 'ö pë ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta bhë 'ö 'yaa ‑an ꞊bhlë ‑ya ꞊nɛ Ezai 'dhö; 'ö tɔɔ yö bhë ꞊nɛ 'ö 'dhuë‑ 'ö ‑an dë dhoë‑ kpɔ ‑a ‑bha ‑bezë ‑a ‑bha ‑kë mɛ ꞊va 'ka ‑sü ‑wun 'gü bhë, 'ö‑ ‑wun ‑zuö ö ‑kɔ ꞊taa ‑bhöpë do 'kpaan ‑wun 'gü zlöö. 17Ka gia‑ 'wun bhë, ka‑ 'dhiö 'to ‑kɔ ‑dɔ! Yö bhë ꞊nɛ 'ö yi do 'ka zlöö 'ö‑ këdhɛ ꞊mɛɛ kö ö dë ‑yaan 'dhuë‑ 'kpɔ ö ‑bha; 'ö‑ dë yaa 'we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ; 'ö tɔɔ 'slë 'kpaan gbɛ yaa kë ‑dhö gbɔ kö pë 'ö‑ ‑kë 'dhiö bhë ‑yaan ‑a ꞊dhië' ‑kwaa ö ‑bha; 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö 'gbo bɔ 'dhee. 18'Wun 'ö ‑gban ‑yɔɔn ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha 'ö kwa ‑gɔ 'iin 'ö Zuifö ‑nu 'piö bhë, ‑kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü 'kwee‑! Ka 'ö 'ka bhë yaa kë ꞊nɛ ‑tɔn 'ö mɛ ‑kɔ ‑mɔa ‑yö 'pa ‑a 'ka bhë ꞊nɛ 'ö 'ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑wa ꞊kaa' 'kpa bhë ‑a 'dhö; 'ö tɔɔ kë‑ wo bhë, ‑wo ‑kë ‑tɔn do 'wo‑ 'tɔ kpɔ Sinai 'ka bhë ‑a 'sɔɔ; yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'siö ‑ziizë 'dhö, ‑dhɛtiidhɛ ‑nu waa‑ 'buu ꞊va ‑wo ‑kë ‑dhö 'kpa. 19Yö do bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'truu ‑piö ‑wo waa‑ pë 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑yö ‑kë ‑dhö. 'Yö ‑dhɛ 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑wo bhë ‑a ma, 'wo‑ pö kö ꞊kun 'ö ‑wo 'bhaa ‑zuöatadhe ‑yö ‑kë ‑dhö 'zü. 20Bhii ‑wo bhë ‑yö tɔng dɔ ‑wo do 'ö ‑kë ‑an ‑dhë ‑ziizë ‑a 'ka; 'ö tɔng dɔ ꞊woë' ꞊nɛ: 'Të ‑pë 'ö 'dhoë‑ pa ‑tɔn bhë ‑a 'ka, yö wü 'piö oo, ‑yö mɛ 'piö oo, ‑wo ‑dho ‑a ‑zuö ‑guö 'ka 'ö to ‑a ꞊kwaa'. 21'Wun bhë ‑yö ‑kë ‑ziizë ꞊va yaazë 'ka. ‑A ‑de ‑a ‑wun 'gü Moizö ‑ya ‑pö: «A ꞊zluun ‑na 'siö ꞊va 'ö ‑kan n 'gluu bhë ‑a ꞊kwaa'.» 22'Kɛɛ ka ‑zë Siɔn ‑tɔn waa‑ ‑Zlan 'ö 'bhee‑ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a ‑bha pödhɛ 'ö waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑vuu ꞊plëëzë ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha, 'wo‑ ‑dhɛ Zeluzalɛmë ‑dhɛ mɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ꞊nɛ 'ö 'ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha bhë. 23‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu kpö ‑blɛɛzë 'ö ꞊zuögludhi 'dhö ‑an ‑gɔ, 'ö ‑an 'tɔ 'dhö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bhë, ꞊yɔɔn ꞊nɛ 'ka‑ wo ‑an ‑bha bhë. ‑Zlan 'ö zakanmɛ 'ka, mɛ 'plɛ waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë kpengdhö 'kpongtaa zö 'ö ꞊wa ‑da ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ 'ö 'wun 'yaa mɛ ‑bha ‑a 'gü ‑an ‑ta bhë, yö ꞊nɛ 'ö 'ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha bhë. 24Yesu 'ö ‑dhikuëdhe ‑dëü 'ö kwaa‑ ‑Zlan ‑nu kwa ziën ‑a song 'ka waa‑ ‑a fɛi 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ‑kɔ ‑së 'gü 'ö ‑ziö ‑a 'ka ‑kɔ 'ö Abɛlö ‑bha 'dhoë‑ kë ‑naa 'ka bhë ‑a ‑ta bhë, yö ꞊nɛ 'ö 'ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha bhë. 25꞊Ya kë 'dhö kö ‑ka kë 'slë 'ka! Kö ꞊kun mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë bhë, 'ka ‑kɔ ‑a ‑wo 'ka! Mɛ 'ö ‑kë mɛ ‑nu 'paan bho ꞊dhia 'kpongtaa zö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑a ‑wun 'ka bhë, mɛ ‑nu 'wo ‑kɔ wo 'to ‑to ‑a ‑bha ‑sü 'ka bhë, waa dha 'klobhɔdhe ‑gɔ. Pë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö, ‑an ‑bha ꞊ya kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü dhuö 'ma bhë, ‑më dho kë kwa 'ka kö 'kwa kwa ‑ta yö ‑a ‑bha ‑ɛ? 26Kë‑ wo 'kpa bhë ‑a ‑wo ‑ya ‑kë 'ö 'sɛ ‑yö ꞊zluun. 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ pë 'tɔ 'go ‑wo 'ö‑ ‑kë kwa ‑dhë 'ö tɔɔ: A ‑dho ‑a 'bhaa kë 'zü ‑dëüwo; 'sɛ ‑dho ꞊zluun 'dhö 'kɛɛ dhang‑ ‑dho ꞊zluun 'pö. 27‑Wo kpö 'ö ‑kë «'zü ‑dëüwo» 'ka bhë ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ pë ‑nu 'wo ‑kë 'ö 'wo ‑da bhë ‑wo ‑dho vin 'ö ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ‑siö kö ‑a mɛ 'ö 'yaa vinpë 'ka ‑yaan kë ‑dhö. 28꞊Dhɛ 'ö 'dhö, (n dhegluzë ‑nu,) ꞊dhɛ kë ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya kwa ‑ya ‑gludëdhɛ 'ö 'yaa vin ‑a 'gü ‑a këmɛ 'ka bhë, kö ‑yö 'to kwa 'yaan, kö yuö kë ‑kɔ 'kwa ‑dho ‑a kaa kö ‑yaan dhi ‑a ‑dhë bhë 'kwaan‑ kaa, ‑a ꞊bhlë ‑ya ‑sü waa‑ ‑suö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka. 29Bhii kwa ‑bha ‑Zlan 'ö bhë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'siö 'dhö, 'ö ꞊ya kë 'ö pë ‑nu 'gü ꞊siö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\