Eblö 2

1‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'wun giagia ('ö ‑gban Yesu Klito ‑bha) 'ö 'kwa‑ ma bhë, 'ö 'kwa dho to ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha gɛnngdhö, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'kwa dho dho ‑an 'ka ꞊gbiin kö 'kwaan‑ ‑da ꞊dhɔng ‑zian ‑ta; 2'Ö tɔɔ tɔng dɔ ‑wo 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo nuë yi bhë ‑a 'ka (Moizö ꞊dhia kö ‑ya dɔ Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑dhë) bhë, ‑a 'gü ‑wun ‑yö ‑kë; 'ö tɔɔ mɛ 'ö yaa‑ ‑ya 'ti kë 'iin 'ö yaa 'wun ma ‑a ‑ta, ‑a 'klo ‑yö ‑bhɔ. 3꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë 'dhö, 'klobhɔdhe 'ö bhë kwa ‑dho dha ‑a ‑gɔ ‑kɔklë 'kɛɛ kö dhasü ꞊va 'ö bhë 'kwa‑ ‑wun 'sü ‑kɔ ꞊taa ꞊ɛɛ? 'Kɛɛ kö ka gia‑ ‑yö ka 'yaan ꞊nɛ 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha bhë, kwa Dëmɛ gia‑ ‑de ‑ya ‑blɛɛ ‑blɛɛzë 'ka. 'Ö mɛ ‑nu 'wo‑ ma 'wo‑ ‑bha ‑kë ꞊bhlëzë ‑sü ‑zɔn kwa ‑dhë. 4'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, kö ‑Zlan ‑yö 'wun bhë ‑a ‑bha ‑kë 'wun gia‑ 'ka ‑sü 'gü ‑pë kë ‑na ꞊duakëpë ‑nu, ‑dhidhaapë ‑nu waa‑ 'wun 'gblüünzë ꞊plëëzë kë ‑sü 'ka. Yö do bhë 'zü 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑bha gbaɔ ‑nu ‑glu mɛ ‑nu 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑an 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑dhi ‑a 'ka ‑a ‑dhë ‑a 'dhö. 5'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑Zlan yaa ö ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑ya ‑a ‑gɔ 'dhiö ‑mɛ 'ka; (Yesu Klito ꞊nɛ 'ö ‑yadhɛ bhë ‑a ‑bha). 6Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊zian' 'wun bhë ‑a ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: 'Aa, (n Dë ‑Zlan), mɛbheedhe ‑yö ‑kë ‑më 'ka 'yö ü ‑zo ‑yö ‑büö ‑a 'ka ɛ? 'Iin mɛbheedhe 'kpaan ‑yö ‑kë ‑më 'ka 'yö ü ‑ya ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑ɛ? 7'Bha‑ ‑gɔ ꞊yɔɔ' 'töng 'dɛdɛ 'ka ü ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊löö; 'bha 'tɔbhɔdhe waa‑ ꞊bhlëyadhe nu ‑a ‑dhë ‑gludëdhɛ ‑kwaa. 8'Bha pë 'plɛsɛn ‑lo ‑a ‑kɔ ꞊löö. ꞊Waa‑ pö ‑Zlan ꞊ya pë 'plɛ ‑lo ‑a ‑kɔ ꞊löö, kö pë 'plɛ giagia ꞊nɛ 'wo ‑we ‑a 'ka; pë do 'yaa 'dhö kö ‑yaan 'kun ‑kë ‑a ‑kɔ ꞊löö ‑sü 'ka. ꞊Ɛɛ, 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊nɛ pë 'plɛ ‑bha ‑kë ‑a ‑kɔ ꞊löö ‑sü 'ö bhë yaa kë ‑dhö ꞊kun kwa 'yaan 'ka. 9'Kɛɛ pë do 'ö kwa 'yaan 'ö tɔɔ 'töng 'ö Yesu ‑yö ꞊kaa' 'kpongtaa zö bhë ‑Zlan ‑ya ‑kë 'tee 'ö dho ‑dewo 'ö‑ ‑kë ö ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊löö, 'ö‑ 'yënng ‑yö bhɔ, 'ö ga. ‑Zlan ‑ya ‑kë 'dhö ö ‑bha 'glusë 'gü kö ‑yaan ga mɛ 'plɛ ‑wun 'gü. Dɔ 'ö 'kwa‑ wo zlöö 'ö 'kwa‑ ‑ga ‑na ꞊bhlëzë 'ka 'ö‑ 'tɔ 'dhö bhɔ ‑na bhë, ‑dhɛ 'ö bɔ ‑a ‑bha bhë 'ö bhë. 10Bhii 'wun ‑mɔ 'kuë ‑sü ‑zë 'ö mü 'ö tɔɔ ‑Zlan 'ö pë 'plɛsɛn ‑kë 'ö pë 'plɛ 'dhö ‑a kwɛɛ bhë, ‑yö Yesu ‑kë mɛ 'ö dho bɔ 'klobhɔdhe 'gü ‑a 'ka mɛ 'plɛsɛn ‑wun 'gü; 'ö ꞊dhɛ ꞊ya 'go mü 'dhö, 'yö‑ ‑kë mɛ 'ö 'wun ꞊zaa' ‑sü 'yaa‑ ‑bha, 'ö dhasü nu mɛ 'plɛ ‑dhë, kö mɛ ꞊plëëzë ‑waan kë ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü bhë ‑a 'ka. 11'Ö tɔɔ mɛ 'ö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu bho ‑an ‑bha waa‑ mɛ gia‑ 'wo bhë, ‑an ‑go ‑a 'gü ‑mɛ ‑yö do kwa Dë 'ka. Pë ‑de 'ö ‑kë 'ö lë‑ 'yaa Yesu kë ‑an ‑dhɛ ö dheglu ‑sü 'ö bhë. 12'Ö tɔɔ ‑ya ‑pö: (N Dë ‑Zlan), a ‑dho ü ‑wun ꞊blɛɛ'‑ n dhegluzë ‑nu ‑dhë. A ‑dho 'tan bho ü 'tɔ 'piö ü ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ziën. 13'Yö‑ pö 'zü: A ‑dho n ‑zo yö ‑Zlan ‑bha. 'Yö ‑dhɛ 'bhaa 'gü 'zü, 'yö‑ pö: Ma ꞊ga 'ö yië‑ 'në ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya nu n ‑dhë 'yi ‑ya ꞊nɛ. 14꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö Yesu ‑yö ‑an ‑dhɛ ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu bhë, ‑wo ‑kë mɛbheedhe 'ka bhë, 'ö ö ‑de ‑kë mɛbheedhe 'ka ꞊nɛ ‑an 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan bɔ ga ‑sü ‑ta kö mɛ 'ö ga ‑bha 'piigbeedhɛ 'dhoë‑ ‑gɔ bhë ‑yaan 'gü ꞊siö'‑. Mɛ bhë tɔɔ dü; 15'iin kö mɛ ‑nu 'wo ‑kë wo ‑bha ‑tosiadhe 'gü ꞊nɛ mɛ‑ ‑kë ꞊nuadhɛ 'gü ‑an ‑bha ‑suö ga ‑dhë ‑sü ‑wun 'gü bhë ‑yaan kë ‑an dha ‑kɔ 'ka 'pö. 16'Ö tɔɔ yaa kë ꞊nɛ mɛ 'wo ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka bhë ꞊nɛ 'yö nu ‑an ‑dhë; 'kɛɛ pë 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ ‑yö ‑nu ꞊zian' mɛ 'wo Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka bhë ‑an ‑bha nu 'ka. 17Kë ‑dewo 'dhö bhë poo, ‑ya ‑bha kö ‑yö bhɔ ö dhegluzë ‑nu ‑bha pë 'plɛ 'ka kö ‑yaan kë slabhomɛ ꞊va 'ö mɛ 'yena yö 'iin 'ö ‑to ‑wo 'gü ‑sü zë 'ka ‑a 'ka, ö ‑bha yuö ‑kë ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'gü, kö ‑yaan ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta; 18bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑bɔ 'güdandhe 'gü 'ö‑ 'klo ‑yö bhɔ 'pö; ꞊ya kë 'dhö kö ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö nu mɛ ‑nu 'ö 'güdandhe 'dhö nu ‑na ‑an ‑ta bhë ‑an ‑dhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\