Eblö 3

1'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha 'a 'go ‑na ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia bhë ‑an ‑bha ‑kë 'dhö ‑sü ‑wun 'gü, n dhegluzë ‑nu 'ö 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka, ka 'ö 'ka 'we ‑Zlan ‑bha ꞊dhɔɔ ‑wo ‑bha bhë, Yesu 'ö‑ bɔ kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va 'ka, 'kwa kwa ‑zo yö ‑a ‑bha 'ö 'kwa‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑ka ka 'yan kë ‑a ‑bha! 2Yö ꞊ga 'ö kë‑ wo 'dhö 'pö bhë 'sa, yuö 'ö ‑Zlan ‑ya ‑wun tën ‑a ‑bha bhë yaa ‑kɔ ‑a 'ka 'iin yaa 'kun ‑a 'ka ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö Moizö ‑yö ö ‑bha yuö ‑nu ꞊kaa' ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ziën bhë ‑a 'dhö bhë. 3‑Kɔ do 'ö 'kɔdɔmɛ 'dhoë‑ 'ka ꞊va 'ö ꞊zië' 'kɔ 'ö‑ dɔ ‑a ‑ta bhë ꞊nɛ 'ö Yesu 'dhoë‑ 'ka ꞊bhlëzë 'ö ꞊zië' Moizö 'ö ‑Zlan ‑bha 'kɔ 'ö‑ dɔ bhë 'ö‑ 'gü ‑mɛ do 'ka bhë ‑a ‑ta. 4‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ 'kɔ 'ö ‑dhö, kö mɛ ꞊nɛ 'ö‑ dɔ; kö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, ‑Zlan ꞊nɛ 'ö pë 'plɛ ‑da. 5Moizö ‑bha 'ka ‑yö ‑to ö ‑wo 'gü ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ ‑dhɛ 'saadhö 'gü; ‑yö ‑kë yuökëmɛ 'ö ꞊ya kë 'ö ‑Zlan ‑yö ‑bɔ ‑a 'gü 'ö 'wun ‑nu 'ö dhoë‑ kë 'ö‑ ꞊blɛɛ ö ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë ‑a 'ka. 6'Kɛɛ Klito ‑bha 'to 'ö‑ wo ö ‑wo 'gü bhë, ‑ya ‑wo 'dhö ‑a ‑bha ‑kë ‑Zlan Gbö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ö Dë ‑bha 'kɔ ꞊kɔɔnmɛ 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü; 'yö kwa ꞊nɛ 'kwa tɔɔ 'kɔ 'ö 'dhö bhë. ‑Yö ‑dho kë kwa ‑bha ‑kë 'gɔugɔ ‑gɛn 'ka, 'kɛɛ kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa 'to ‑gban ‑sü 'ka gɛnngdhö 'iin 'kwa kwa ‑zo yö pë 'ö kwa 'yan 'dhö ‑a ‑gɔ bhë ‑a ‑bha 'dhö. 7(꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ Klito ‑yö ꞊va Moizö ‑ta bhë kö ‑kɔ do 'ö 'ka 'wun maa Moizö ‑ta bhë), ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka ‑Zlan ‑wo ma ꞊dɛɛ, ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö, 8kö ꞊kun 'ö ka 'too ‑yö ‑kë 'gbee‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ka 'bhɛma ‑nu ‑wo dɔ ‑a 'ka n ‑gɔ 'yënng 'kpa 'ö 'wo n 'gü dan ‑a 'ka 'yënng ꞊taa bhë ‑a 'dhö. 9'Ö tɔɔ yi bhë ‑a 'ka, ka 'bhɛma ‑nu ‑wo ‑kë n 'gü dan ꞊dhia n ꞊woo' ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka; 'kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë, ‑an 'yan ‑yö ‑kë pë ‑nu 'a‑ ‑kë 'töüdhö bhë ‑a ‑bha, 'ö 'yi ꞊kaa' 'dhö ‑kwɛ 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'piö. 10Pë 'ö ‑kë 'ö 'ma ‑da ‑naadhe 'gü mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑bha 'ö bhë. 'Ö 'a‑ pö: ‑An ꞊zuöga ‑yö ꞊tun ‑an ‑da zian yaa ‑ta ‑an ‑zo 'ta ‑kɔ ‑nu 'gü. Ma tɔng ‑nu 'a‑ dɔ ‑na ‑këdhösü ‑wun 'gbloo 'piö bhë waa‑ dɔ ꞊kun 'gbɛɛdhö. 11'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö a ‑da ‑naadhe 'gü, 'ö 'a n ‑wo ‑bhö ꞊woë' ꞊nɛ: 'Tɛɛpadhe 'ö n 'piö bhë, wo 'ka 'dho ‑da ‑a ‑dhɛ ‑bha 'gbɛɛdhö. 12Kö n dhegluzë ‑nu, ‑kaa kë ‑së kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö ‑kë ka ziën 'ö ‑kë ꞊zuöyaamɛ 'ka 'iin 'ö‑ 'tou ‑yö ‑kë 'gbee‑; 'ö mɛ bhë 'yö ‑kan ‑Zlan 'ö 'bhee‑ ‑a ‑bha. 13'Kɛɛ ‑ka ka 'ko ‑nu ꞊faan' 'më 'töng 'saadhö 'ka ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ö ‑po ‑a 'ka 'dhö ‑kplawo kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dhö to ꞊sɔɔn yaa din 'piö 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑yö ‑ziö ‑a ‑gɔ 'ö to ‑a 'gü 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ‑kë 'glɔɔglɔ. 14'Ö tɔɔ kwa ‑dhö to Klito 'ö bhë ‑a 'piö 'kɛɛ kö ꞊ya kë ꞊nɛ kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ö bhë ꞊ya 'to ‑gban ‑sü 'ka kpinngdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' ‑a züdɔyi 'ka bhë ‑a 'dhö. 15Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ‑Zlan ‑wo ma ꞊dɛɛ, kö ꞊kun 'ö ka 'tou ‑yö ‑kë 'gbee‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' yi 'ö 'ka dɔ ‑a 'ka ‑Zlan ‑gɔ 'yënng bhë ‑a 'dhö. 16'Ö bhii ka gia‑ ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Dö 'kpaan 'ö dɔ ‑Zlan ‑gɔ 'yënng kö ꞊ya 'go ‑a ‑wo ma ꞊dhia ‑a 'ke yaa kë mɛ ‑nu 'ö Moizö ‑yö yö ‑an ‑dhë 'dhiö 'ö 'wo go Ezitö ‑sɛ 'gü bhë ‑an 'ka ɛ? 17Dö ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑naadhe ‑kë ‑an ‑bha ‑kwɛ 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'piö e? 'Wo tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊sɔɔn yaa ‑kë 'ö 'wo ga 'yënng ꞊taa bhë. 18‑Zlan ‑yö ö ‑wo ‑bhö ꞊woë' ꞊nɛ: Wo 'ka 'dho ‑da ma 'tɛɛpadhɛ ‑bha 'gbɛɛdhö n 'piö. ꞊Dhɛ 'ka‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, dö ‑nu 'pö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑bha 'wun ꞊blɛɛ bhë ꞊ɛ? 'Wo tɔɔ mɛ ‑nu 'wo dɔ ‑a ‑gɔ 'yënng. 19Pë 'ö‑ ‑de ‑kë yö ‑mü, bhii waa 'dho ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha gbɔ, 'wun bhë ‑a ‑dhɛ waa‑ wo 'wun gia‑ bhë ‑a ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\