Eblö 4

1‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë 'ö ‑gban ‑ya ‑de 'flëë 'gü ‑dhɛ 'ö‑ 'piö ‑a ‑bha bhë, ‑a 'töng yaa ziö ꞊kun bhë, ‑kwa kwa ‑zo kë kwa ‑de 'piö, ꞊kun ‑kë 'ö mɛ ‑yö ‑kë ‑dhö kwa ziën 'ö ‑kë ‑tozlöömɛ 'ka. 2'Ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'ö bhë, 'kwa‑ ‑wun ma ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'yënng ꞊taa ‑an ‑gɔ bhë ‑a 'dhö; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö ‑an ‑bha 'ka, 'ö tɔɔ 'wun bhë ‑dhɛ 'wo‑ ma, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ kö ‑waan 'dho wo ꞊zuö' 'dhi po ‑a ‑gɔ. 3‑Zlan ‑ya ‑pö: A ‑da ‑naadhe 'gü; 'yö ‑dhɛ ‑kë 'dhö 'a n ‑wo ‑bhö ꞊nɛ wo 'ka 'dho ‑da 'gbɛɛdhö 'tɛɛpadhɛ 'ö n 'piö bhë ‑a ‑bha. 'Tɛɛpadhɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë, kwa 'ö 'kwa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, kwa ‑dho ‑da ‑a 'gü; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun bhë ‑ya ꞊blɛɛ 'dhö kö ꞊ya yën ö ‑bha yuö ‑nu ‑bha 'kpongtaadhɛ züdɔyi 'ka. 4‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑yö 'wun ‑gban ‑dhɛkpaɔyi kë 'slaplɛ ‑naa ‑bha, 'ö‑ pö: ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑Zlan ‑yö ö 'tɛɛ pa ‑a ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ ‑naa 'ka, kö ꞊ya yën yuö ‑nu bhë ‑an 'plɛ kë ‑sü ‑bha. 5Pë do bhë 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'zü 'ö‑ pö: Wo 'ka 'dhö ‑da 'tɛɛpadhɛ 'ö n 'piö bhë ‑a ‑bha. 6Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mɛ ‑blɛɛzë ‑nu 'ka 'ö 'wuntaɔsë bhë 'wo‑ ma bhë, waa ‑da 'tɛɛpadhɛ bhë ‑a ‑bha 'ö tɔɔ waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ mɛ‑ ‑mɔ ‑a ‑bha ‑yö ‑da mü. 7Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan ‑yö ꞊dɛɛ ‑yi ‑dëü 'bhaa ‑kë 'ö bhë. 'Yö ‑dhɛ 'ö 'töng ꞊plëëzë ꞊ya ziö, 'yö ‑bɔ Davidö ‑ta 'dhiö ꞊zian', 'ö‑ 'wun ꞊blɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ 'ö‑ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ‑Zlan ‑wo ma ꞊dɛɛ, kö ꞊kun 'ö ka 'too ‑yö ‑kë 'gbee‑! 8'Wun bhë ‑yö ‑kë 'dhö 'püë‑ wo 'kɛɛ Zozue ('ö yö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑dhë 'dhiö Moizö pin ꞊taa bhë) ꞊ya kë ꞊nɛ ‑ya ‑kë 'ö 'tɛɛ pa ‑sü bhë 'ö ‑kë ‑an ‑gɔ ‑bezë, kö ‑Zlan 'ka 'dho 'wun ‑gban yi gbɛ 'bhaa ‑bha ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ 'zü. 9‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, 'tɛɛpasü 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ö 'tɛɛ pa 'ö‑ wo ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ ‑naa 'ka ‑a 'dhö bhë, ‑yö mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑an ‑bha 'ka. 10'Ö tɔɔ mɛ 'ö ‑da 'tɛɛpadhɛ 'ö ‑Zlan 'piö bhë ‑a ‑bha kö yuö 'ö‑ ‑kë bhë 'ö‑ 'gü 'tɛɛ pa ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊kaa' ö ‑bha 'ka bhë ‑a 'dhö bhë. 11꞊Ya kë 'dhö, kö ‑kwa kwa 'gü dɔ 'gbee‑ kö 'tɛɛpadhɛ 'ö bhë 'kwa ‑da ‑a 'gü; kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑kë kwa ziën 'ö ö ‑de ‑püö ꞊gɔügbeedhɛ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'yënng ꞊taa 'kpa 'wo‑ ꞊kaa' 'ö waa ‑da 'tɛɛpadhɛ bhë ‑a 'gü gbɔ bhë ‑an 'dhö. 12‑Zlan ‑wo 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë ‑yö 'bhee‑, 'ö 'wun 'plɛ ‑bɔa ‑ta 'ka. ‑A ‑bha ‑kë 'dhiözë ‑sü ‑de 'ö bhë, ‑yö ‑ziö ‑dhaa 'ö‑ 'dhiö 'dhö zian ꞊plɛ 'ka ‑a ‑ta. ‑A ‑bha ‑kë 'dhö ‑sü ‑wun 'gü, ‑yö ‑mɔa 'ö dho ‑dewo mɛbheedhe 'gü, ‑dhɛ 'ö mɛ nii waa‑ mɛ ‑zuu 'ö ‑an ‑naa 'ka bhë ‑a ‑bha. ‑Kɔ do bhë 'ö ‑mɔa 'pö 'ö ‑da mɛ bun 'gü kö ‑dhɛ 'ö mɛ ga ‑nu ‑yö 'ko tuö ‑dhɛ waa‑ mɛ 'yɔn ‑an ‑naa 'ka bhë, ‑yö ‑da ‑a ‑bha mü. Pë 'ö ꞊ya kë 'ö mɛ ‑ya ‑yö 'ko 'dhiö ‑kë ö ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ pë ꞊nɛ a‑ 'piö kö 'a‑ kë 'iin mɛ ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu bhë, ‑yö ‑dhɛ ‑yö ‑an 'plɛ 'gü 'ö ‑an 'piö ‑ga; 'ö ꞊ya kë 'ö yö ‑an ‑bha. 13Pë 'bhle 'ö dho kë ‑bin ‑sü 'ka ‑Zlan ‑gɔ 'yaa 'dhö. Pë 'kö ‑Zlan ‑da ‑pë 'ka, ‑yö plaan 'ö 'dhɛ 'dhö ‑go ‑a ‑ta ‑sü 'ka, ‑a 'yan 'dhiö; ‑Zlan 'ö bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa dho pë 'plɛ ‑gɛn bho ‑a ‑dhë. 14‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ Yesu 'ö ‑Zlan Gbö 'ka, 'ö kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va 'ka 'ö ꞊ya bɔ 'wun 'plɛ 'gü ꞊ya ‑da ‑Zlan wö 'dhiö bhë, yö 'ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ö 'kwa‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na 'ö kwa ‑gɔ bhë, ‑kwa kwa 'gü dɔ 'gbee‑ kö 'kwa 'to ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha. 15Slabhomɛ 'ö kwa ‑gɔ bhë 'yaa slabhomɛ 'ö‑ ‑kɔ ‑yö kun kwa 'yena yö ‑sü 'ka ‑yaan 'kun ‑nu kwa ‑dhë ‑sü 'ka ‑a 'ka kwa ‑bha ‑kë 'tëëtë ‑sü 'gü; yö 'ö bhë, ‑a 'gü ‑yö ‑dan 'ö bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' kwa ‑gɔ ‑a 'dhö; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yaa ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü. 16꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va ‑yö ‑dhö Yesu 'ka bhë kö ‑kwa bɔ ‑a ‑ta, 'kwa ꞊yɔɔn ‑zo ‑gban ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhɛ këdhɛ 'ö ꞊tun ꞊ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'glusë 'gü bhë ‑a ‑bha, kö 'kwaan‑ kë ‑a ‑bha kwa 'yena yö ‑sü 'gü 'iin kö ‑a ‑kɔ ‑së ‑bha ‑to kwa 'piö ‑sü ‑yaan kë kwa 'yaan yi 'gbee‑ ‑nu 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\