Eblö 6

1‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, pë 'kwa dho ‑a kë ꞊zian' zlöö 'ö tɔɔ 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ 'wun ‑dhɛ mɛ 'wo 'wun züdɔdhɛ 'ka Klito ‑bha zian ‑ta bhë ‑an ‑zü 'kwa kwaa‑ 'dho wo kwa 'dhiö, kö pë mɛ 'ö ‑kë mɛ 'wo mɛ ziizii 'ka Klito ‑bha zian ‑ta ‑an ‑bhöpë 'ka bhë 'kwa‑ ‑bhö. Kwa 'ka 'dho yɛ 'zü ‑dëüwo kö 'kwaan‑ pö ‑ka 'kan 'wun ‑nu 'ö ‑an ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö bhë ‑an ‑bha kö 'ka ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑, 2'iin kö mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ‑gban ‑bɔ yiö ‑sü ‑bha ‑nu, ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑kë, ‑kɔ 'wo‑ kpa ‑na mɛ ‑ta ꞊bhɛa' ‑sü 'ka bhë ‑nu, 'wun 'ö ‑gban gamɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü waa‑ ‑Zlan ‑bha za 'ö dho kan, kö mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑bha ‑dɔdhɛ 'ö dhö kë ꞊toëpö 'ka 'wo bhë ‑nu, kwa 'ka 'dho bhɔ kwa züë 'kwaan‑ nu ‑an ‑ta 'zü. 3‑Kwa 'dho kwa 'dhiö ꞊zian'! Pë 'kwa dho ‑a kë 'ö bhë kö ‑Zlan ꞊ya 'we ‑a ‑bha kwa ‑gɔ. 4‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, mɛ ‑nu 'ö ‑an 'yan 'dhi ꞊ya 'po 'saadhö 'ö pë ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha gbaɔ bhë ‑a ‑bha, 'ö ꞊wa kë ‑a 'gü ‑mɛ 'ka do ‑Zuu 'slööslö 'ö go dhang‑ 'gü ‑a 'gü bhë, 5wo 'ö ‑Zlan ‑wo bhë ꞊waa‑ dɔ ꞊nɛ ‑yö pë ‑së 'ka, 'ö pë ‑nu 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'ö 'wo dho nu bhë 'ö ꞊waa‑ 'piö ‑ga bhë, 6꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa wo ‑ta yö ‑zo yö ‑sü ‑bha, ‑an ꞊luu'‑ ‑dhɛ gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö gbɔ 'zü ‑dëüwo ‑waan 'go 'wun yaa 'gü. 'Ö tɔɔ ‑a ‑kë 'dhö ‑sü 'gü kö ‑Zlan Gbö 'ö bhë, ‑a dɔ ꞊nɛ 'wo‑ wo ‑na 'zü ‑gaatalü ‑bha bhë; ‑a ꞊bhlë ꞊siö ꞊nɛ 'wo‑ wo ‑na mɛ 'plɛ wö 'dhiö bhë. 7‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü bhë ‑yö ‑kë ꞊nɛ pë ta 'kwa‑ wo ‑na bhë ‑a 'dhö. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊wa pë ta, 'ö dha ꞊ya ban ‑a ‑ta piindhö, kö pë 'wo‑ ta bhë ‑yö dhi ö tamɛ ‑gɔ, kö ꞊ya kë ‑a 'yaan ꞊nɛ 'sɛ bhë, 'sɛ ‑së 'ö ‑Zlan ‑bha 'dhuë‑ 'dhö ‑a ‑ta yö ‑mü. 8꞊Ya kë ꞊nɛ 'sɛ bhë ꞊ya kë 'ginng ‑nu, ꞊blëë' ‑kpɔɔzë ‑nu ‑bhɔ ‑a ‑ta ‑dhɛ 'ka, kö ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö ꞊nɛ bhë; ‑Zlan ‑bha 'dhangga ‑ya ‑a 'ka ‑sü 'yaa 'ma ꞊gbiin gbɔ 'iin kö ‑yaan 'siö ‑da ‑a 'gü. 9'Kö ‑kë ꞊nɛ yi 'wun ‑nu ‑blɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, ‑yö yi 'yaan 'püë‑ wo ꞊nɛ ka 'ta 'sü ‑kɔ 'ö bhë ꞊yö ‑së; ‑yö dhasü 'gbloo 'piö. 10'Ö tɔɔ ‑Zlan 'yaa mɛ 'wo dho ‑a pö 'yaa kpengdhö ‑a 'ka. Pë ‑nu 'ka‑ kë ‑na bhë, ‑a ‑zlö 'ka 'dho trö ‑a ‑bha; 'iin yaa kë ꞊nɛ ‑a ‑zlö ‑dho trö ka ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë ‑a 'ka ‑sü 'ö ‑kë yuö ‑nu 'ka ꞊tun ‑dewo ‑a kë dhegluzë ‑nu 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka ‑an ‑dhë bhë ‑a 'ka. 11'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yi‑ ‑dhɔ ꞊kaa' kö mɛ 'ö ‑dhö, yuö ‑nu kë ‑faan do 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ ‑a züdɔyi 'ka bhë, ‑yö 'dho ‑a 'ka 'dhiö; ‑yö kë 'dhö kö pë 'ö ka 'yan 'dho ‑a ‑gɔ bhë, ‑a ‑de ‑yö kë ö 'plɛ 'ka. 12'Ö tɔɔ 'yiëë‑ 'piö kö 'ka kë 'fiasü; yi‑ 'piö ꞊zian' kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë ‑to mɛ ‑gɔ ‑pë 'ka bhë, mɛ 'ö 'wo ‑ya ‑sü 'ka‑ ‑gɔ ꞊zuösaadhɛ 'ka, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü giagia 'ka bhë, 'ka ‑an kë ka ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka kö pë gia‑ 'ö bhë 'kaan‑ ka ‑bha yö. 13Kë‑ wo 'kpa bhë, ‑Zlan ‑yö pë 'tɔ ‑go Ablaamö ‑dhë; 'yö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, 'yö‑ ‑kë ‑wo ‑bhö ‑sü 'ka; 'kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ mɛ 'ö dho kë ꞊va ‑yaan ziö yö ‑Zlan ‑mɛ ö ‑ta yaa kë ‑dhö kö pë 'ö‑ 'tɔ go bhë ‑yaan ‑a 'gü ‑wo ‑bhö ‑a 'tɔ 'gü bhë, 'yö‑ ‑bhö ö ‑de 'tɔ 'gü 'ö‑ pö: 14A‑ ‑blɛɛ ü ‑dhë giagia 'ka ꞊nɛ a ‑dho 'dhuë‑ kpɔ ü ‑bha, 'a dho ü ꞊suu'‑ ‑ta ꞊bhɛɛ. 15꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑ya pö ‑a ‑dhë 'dhö, Ablaamö ‑yö ö ꞊zuö' ‑kë ‑saa 'ö ‑ya pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑gɔ. 'Yö pë 'ö 'dhö bhë, 'ö‑ ‑de ‑yö ‑kë ‑a ‑dhë. 16Mɛ 'bhee‑ ‑nu 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa wo ‑wo ‑bhö, kö ‑wa ‑bhö mɛ 'ö ꞊va ‑an ‑bha ‑a 'tɔ 'gü kö ‑yaan ‑zɔn ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑na bhë 'yaa ꞊troo' ꞊kaa' ‑pë 'ka, ‑yö kë 'dhö kö za ‑yaan 'go 'wun 'ö 'wo ‑wo ‑bhö ‑a ‑wun 'gü bhë ‑a 'gü. 17'Kɛɛ kö ‑Zlan ‑bha 'ka, ‑wo bhë ‑a ‑bhö ‑sü 'ka, ‑ya ‑kë 'dhö kö ‑yaan ‑zɔn mɛ ‑nu 'ö pë 'tɔ go ‑an ‑dhë bhë ‑an ‑dhë ꞊nɛ 'yaa ‑lö ö ‑wo ‑zü 'gbɛɛdhö; ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ pë 'tɔ 'go ‑wo 'ö‑ ‑kë bhë, 'ö‑ ‑gɛn ‑gbaan ‑yö ‑kë ‑wo 'ö‑ ‑bhö bhë ‑a 'ka. 18'Kɛɛ kö kwa ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü ‑së 'ka, kwa dɔ ‑sü 'ka këwun ‑gɔ ꞊plɛ 'ö ‑ziö ‑a ‑ta ‑dhɛ 'yaa 'dhö, 'ö ‑kë pë 'tɔ 'go ‑pë waa‑ ‑wo ‑bhö ‑a 'gü ‑wun 'ka ‑an ziën. 'Wun ‑nu 'wo 'dhö 'ö ‑Zlan ꞊ya ‑mɔ ‑an kë ‑sü 'gü 'dhö bhë, ‑a këdhɛ 'yaa ‑dhö kö ‑yö ‑an ꞊dhië' ‑kwaa, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑Zlan 'ö 'yaa ꞊sua kë ‑a 'ka. Mɛ 'ö 'kwa kwa ‑ya ‑dhɛ yö ‑a 'sɔɔ bhë, kwa ꞊faan' 'më ‑gɛn kun bhë ꞊a; ꞊ya kë 'dhö, ‑më 'kwa ‑ya ‑a ‑gɔ 'ö pë 'ö kwa 'yan 'dhö ‑a ‑gɔ bhë 'ö 'kwaa 'to ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha bhë ꞊ɛɛ? 19Pë 'ö kwa 'yan 'dhö ‑a ‑gɔ bhë, ‑yö kwa ‑gɔ ꞊nɛ ‑piö kpö 'ö ꞊bhüö' 'dhö ‑a ‑bha 'ö ꞊ya kë 'yitagɔgümɛ 'dhoë‑ ꞊zuö' ‑na 'yi ꞊löö kö ꞊wa ꞊gbaannu ‑yö kë 'dhö kö ‑waan 'to pin ꞊taa gɛnngdhö 'tëë 'gbee‑ ‑nu ‑gɔ bhë ‑a 'dhö. ‑Zo ‑yö ‑a ‑bha ‑pë giagia 'ö‑ ‑gɛn ‑gban ‑a ‑ta ‑pë 'dhö 'gbee‑ yö ‑mü. ‑A ‑dee sɔ 'ö ‑klu ‑sü 'ka 'kɔ 'dhiö ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ bhë ‑yö ‑bɔ ‑a 'gü, 'yö dho slabhodhɛ 'slööslö bhë ‑a ‑bha. 20‑Dhɛ ‑de bhë ꞊nɛ 'ö Yesu ‑yö ‑da ‑a ‑bha kwa 'dhiö kwa ‑wun 'gü; 'yö ꞊ya kë slabhomɛ ꞊va 'ka ꞊toëpö 'ka ꞊nɛ Mɛsisedɛkö 'dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\