Eblö 7

1Mɛsisedɛkö 'ö bhë ‑yö kë ‑gludë 'ka Salɛmë; 'kɛɛ ‑yö ‑kë 'pö ‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta bhë ‑a ‑bha slabhomɛ 'ka. Kë‑ wo 'kpa bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ Ablaamö ‑yö 'go ‑na ‑glu 'piö ‑to ‑a 'gbee‑ ‑sü 'ka ‑gludë ‑nu ‑ta, Mɛsisedɛkö ‑yö ‑dho ‑a ‑gɔ zian‑ 'yö 'dhuë‑ kpɔ ‑a ‑bha. 2Yö ꞊nɛ 'ö Ablaamö ‑yö ö ‑gɔ ‑pë ‑nu 'gü ‑kan 'gü 'gɔɔ‑ do ‑naa 'wo‑ ‑dhɛ dimë bhë ‑a bho ‑a ‑dhë. ꞊Waa‑ pö Mɛsisedɛkö, kö ‑wa ‑pö ‑gludë 'ö kpengdhö, yö 'ö 'dhö bhë, 'ö ‑kë ‑gludë 'ka Salɛmë; ꞊waa‑ pö 'dhö 'pö kö ‑wa ‑pö ꞊zuöyagluu ‑gludë. 3Kë‑ wo bhë, Mɛsisedɛkö dë waa‑ dhe 'iin ‑a ꞊suu'‑ ‑ta ‑mɛ 'ö dho kë ‑dhö kö mɛ ‑nu ‑waan pö 'wo kë ‑na ‑de, yi ‑an ‑dɔ waa kë ‑dhö. ‑A bhɔ ‑kɔ ‑nu, ‑a bhɔ ‑dhɛ ‑nu waa‑ ‑a ‑bha ga ‑sü ‑nu ‑an ‑wun yaa bɔ mɛ 'dhi do kö ‑waan pö ‑yö ‑kë ꞊nëdhö, yi‑ ‑dɔ, yaa kë ‑dhö. ‑A ‑bha sla‑ bho ‑yuö ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑bha 'dhö; 'ö bhii ‑yö slabhomɛ 'ka 'dhö ꞊toëpö 'ka. 4Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë! ꞊Waa‑ pö Ablaamö 'ö kwa 'bhɛma ꞊vava ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ do 'ka, pë 'saadhö 'ö ‑kë ‑a yö ꞊dhia ‑glu ‑nu 'piö ‑ya 'gü ‑kan 'gü 'gɔɔ‑ do ‑naa ‑bho mɛ bhë ‑a ‑dhë, kö mɛ bhë ‑yö ꞊va giagia 'ka. 5Levi 'ö ‑kë Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta 'ka bhë, ‑yö ‑de 'pö ‑a ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'wo bhë, ‑an mɛ ‑nu 'wo slabhomɛ ‑nu 'ka, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka tɔng 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ ‑an ꞊dua' ‑mü kö 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo wo ‑gɔ ‑pë ‑nu 'saadhö 'gü ‑kan 'gü 'gɔɔ‑ do ‑naa bho ‑an ‑dhë. 'Sɛgümɛ ‑nu 'wo bhë 'wo tɔɔ ‑an dhegluzë ‑nu 'kɛɛ kö wo 'wo 'dhö bhë ‑wo ‑go Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta 'gü. 6Kë‑ wo bhë, Mɛsisedɛkö yaa 'go Levi ꞊suu'‑ ‑ta 'gü 'kɛɛ Ablaamö ‑yö ö ‑bha pë 'gɔɔ‑ do ‑naa ‑bho ‑a ‑dhë, 'yö ‑dhɛ ‑ya, 'go mü 'yö 'dhuë‑ kpɔ Ablaamö 'ö ‑Zlan ‑yö pë 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑bha. 7'Kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, 'kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, mɛ 'ö 'dhuë‑ kpɔ mɛ ‑bha bhë ‑yö ꞊va 'ö ꞊zië' mɛ 'ö 'dhuë‑ ‑yö kpɔ ‑a ‑bha bhë ‑a ‑ta. 8꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa ꞊dhië'‑ slabhomɛ ‑nu 'wo ‑kë Levi ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka bhë ‑an 'piö ꞊zian', kwa‑ yö ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo pë 'gɔɔ‑ do ‑naa bho ‑na ‑an ‑dhë bhë, ‑wo mɛ ‑nu 'wo gamɛ 'ka ‑an 'ka, 'kɛɛ kö Mɛsisedɛkö ‑bha 'ö bhë, mɛ gbɛ yaa‑ ‑bha ga ‑sü ‑wun ma kö ‑waan 'dhoë‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ bhë ꞊nɛ 'ö dimë ‑yö ‑bho ‑a ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö. 9'Ö ꞊ya 'go mü, 'kwa ‑dhɛ ‑ga 'zü kwa 'dhiö ꞊zian', Ablaamö ‑yö ö ‑bha pë 'gɔɔ‑ do ‑naa ‑bho; 'kɛɛ Levi 'ö‑ ꞊suu'‑ ‑ta 'në ‑nu bhë 'ö mɛ ‑nu ‑wo dimë bho ‑an ‑dhë bhë, yö ‑de gia‑, ‑yö ö ‑bha ‑bho 'pö. 10‑A bho ‑kɔ 'ö bhoë bhë 'ö tɔɔ 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑a 'töng bhë ‑a 'ka, kö yaa bhɔ ꞊kun, ‑yö ‑kë 'püë‑ wo ö 'bhɛma Ablaamö 'gü 'töng 'ö Mɛsisedɛkö ‑yö dho ‑a 'ka Ablaamö ‑gɔ zian bhë ‑a 'ka. (Kö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ Ablaamö ‑yö ö ‑gɔ ‑pë ‑nu kë 'gɔɔ‑ do ‑naa ‑bho Mɛsisedɛkö ‑dhë bhë, kö Levi ‑de 'pö ꞊ya ö ‑bha bho ꞊nɛ bhë). 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Levi waa‑ ö ‑gɔ kɔɔmɛ ‑nu Aalɔn ‑nu ‑an ‑bha sla‑ bho ‑sü 'ö ‑Zlan ‑dhë bhë ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ 'piö kö ‑yö kaa ‑a 'dhö, kö slabhomɛ gia‑ 'ö dho kë ꞊nɛ Mɛsisedɛkö 'dhö, ‑a ‑wun 'ka 'dho ‑da ‑be, 'ö bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu 'wo‑ dɔ Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a ‑gɛn ‑yö ‑go Levi waa‑ ö ‑gɔ kɔɔmɛ ‑nu ‑an ‑bha sla‑ bho ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'gü. 12'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊waa‑ pö slabhomɛ ꞊suu'‑ ‑dëü ꞊ya nu kö tɔng gbɛ dɔ ‑sü ‑mü; 13‑ka dɔ 'dhɛ! Kwa Dëmɛ Yesu 'ö 'wun ‑nu 'wo bhë 'wo ‑gban ‑a ‑bha bhë, yaa 'go Levi ‑gɔ 'gunng 'gü, 'ö mɛ gbɛ yaa 'go do ‑a ‑gɔ 'gunng 'gü kö ‑yaan yuö kë slabhodhɛ ‑bha; 14'Ö tɔɔ ‑yö mɛ 'plɛ 'yaan ꞊nɛ yö 'ö bhë, ‑yö ‑bhɔ Zuda ‑gɔ 'gunng 'gü. 'Kɛɛ kö 'wun 'ö ‑gban sla‑ bho ‑sü ‑yuö ‑bha bhë, Moizö yaa Zuda 'tɔ bɔ ‑a 'gü do. 15‑Ka dɔ 'dhɛ! 'Wun do 'ö dho 'wun ꞊nɛ ‑a ‑ta po ka ‑dhë ꞊ga ꞊nɛ: Slabhomɛ do 'ö ‑kë ꞊nɛ Mɛsisedɛkö 'dhö ‑yö ‑nu. 16‑Ya 'ö‑ wo slabhomɛ 'ka bhë, yaa 'sü mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü 'ö‑ tɔng ‑nu 'dhö mü ꞊nɛ mɛ ꞊nɛ ꞊ya kë ꞊nëdhö, kö ‑kwaa ‑ya slabhomɛ 'ka ‑a 'dhö, yaa 'sü ‑a ‑bha; kë‑ wo slabhomɛ 'ka bhë, 'piigbeedhɛ 'ö go ‑këdhösü 'ö 'yaa yën ‑a 'gü bhë ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊kwaa'. 17‑A ‑de 'wun 'ö bhë ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑yö ‑dhö 'ö‑ pö: Ü ‑dho kë slabhomɛ 'ka ꞊toëpö 'ka ꞊nɛ Mɛsisedɛkö 'dhö. 18Tɔng zii 'ö ‑kë Moizö ‑bha tɔng 'ka 'ö dɔ 'ö ‑gban slabhomɛ ‑nu ‑bha bhë, ‑a 'go ‑kɔ 'ö goë ꞊ga 'ö bhë 'ö bhii yaa kë 'gbee‑ 'iin ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö. 19꞊Dhɛ 'ö Moizö ‑bha tɔng bhë 'ö ꞊ya ziö 'dhö, ‑a ‑bha kwa ‑kë 'slööslö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö bhë ‑a ‑da 'ö yaa‑ wo 'dhiö bhë, yö ꞊ga 'ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑pë 'ö 'gianzë 'ö 'kwa bɔ ‑a ‑ta 'kwa ꞊yɔɔn ‑Zlan ‑bha bhë 'ö ꞊yaa‑ ‑da kwa ꞊zuö' 'piö bhë. 20'Go mü 'zü ‑Zlan ‑yö ö ‑wo ‑bhö 'wun bhë ‑a 'gü. 'Kɛɛ kö mɛ ‑nu 'wo to bhë, ‑an ‑bha ‑kë slabhomɛ 'ka ‑sü bhë, ‑a ‑wo ‑bhö ‑sü ꞊suu'‑ 'ö bhë yaa kë mü. 21'Kɛɛ Yesu ‑bha 'ka, ‑a kë ꞊yië' kö ‑yaan ‑ya slabhomɛ 'ka, ‑Zlan ‑yö ö ‑wo ‑bhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö ꞊nɛɛ: Pë 'ö Dëmɛ (‑Zlan) ꞊ya ‑wobhödhe kë ‑a 'gü kö pë 'ö‑ ‑de dho kë yö ‑mü 'ö bhii ‑ya ‑pö Yesu ‑dhë: «Ü ‑dho kë slabhomɛ 'ka ꞊toëpö 'ka»; 'ö yö 'ka 'dho ‑lö ö ‑wo ‑zü. 22‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, Yesu bhë yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ mɛ 'ö kwaa‑ ‑Zlan ‑nu kwa ‑bha ‑dhikuëdhe bhë 'ö ‑yö ‑a songmɛ 'gianzë 'ka. 23Slabhomɛ ‑gwaa ꞊plɛzë 'wo bhë ‑an ‑bhokoudhɛ 'bhaa ‑yö mü 'zü. 'Ö tɔɔ slabhomɛ ‑nu 'wo ‑kë 'dhiö bhë, ‑wo ‑kë ꞊va; mɛ do ꞊ya ga, 'ö‑ mɛ 'bhaa gbɛ ‑yö yö ‑a pin ꞊taa kö ‑yaan 'dho ‑a kë ‑sü 'ka 'dhiö. 24'Kɛɛ Yesu 'ö bhë ‑yö 'bhee‑ ꞊toëpö 'ka; 'ö 'go mü 'ö‑ ‑bha sla‑ bho ‑yuö bhë 'ö‑ ‑wun ‑lo mɛ 'bhaa gbɛ kwɛɛ ‑sü gbɛ 'yaa 'dhö. 25‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu 'wo bɔ ‑na ‑a ‑ta 'wo ꞊yɔɔn ‑na ‑Zlan ‑bha, 'ö ‑mɔa ‑bha kö ‑yö ‑an dha; ‑yö ꞊tun ‑an dha ꞊dɛɛ 'ö dho dhoë 'dhiö ‑kplawo, bhii ‑yö 'bhee‑, 'ö dhö toë 'dhö kö ‑yaan ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑an ‑wun 'gü. 26'Kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, kö Yesu bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ slabhomɛ ꞊va 'ö‑ ‑wun 'dhö kwa ‑bha. ‑Yö 'slööslö, 'ö tɔɔ 'wun 'yaa‑ ‑bha. Yö 'ö bhë ‑yö ‑kan ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu ‑bha, 'ö sü 'dhuu, dhang‑ 'gü ‑Zlan 'piö. 27'Yaa ꞊nɛ slabhomɛ ꞊vava ‑nu 'wo to ‑an 'dhö bhii ‑a ‑bha ‑wun 'yaa sla‑ ‑bho ‑sü ‑bha yi 'saadhö 'ka yö ‑de gia‑ ö ‑bha 'wun yaa ‑nu ‑wun 'gü, kö ‑yaan mɛ ‑nu ‑bha wo 'pö. Sla‑ 'ö‑ bho kö ꞊ya ö ‑de kë slabhoëpë 'ka bhë 'ö tɔɔ sla‑ do 'ö dho to 'dhö. 28Tɔng 'ö Moizö ‑ya dɔ bhë, mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑sü bhë 'ö 'yaa ‑mɔ 'kuë ‑sü 'ka bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ‑ya slabhomɛ ꞊va 'ka. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑wo 'ö‑ ‑bhö zlöö kö tɔng ꞊ya dɔ 'saadhö bhë, mɛ 'ö‑ ‑ya slabhomɛ ꞊va 'ka 'ö tɔɔ ö Gbö 'ö‑ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü bhë 'ö‑ 'dhiö 'dhö ‑mɔ 'kuë ‑sü 'ka ꞊toëpö 'ka bhë, yö ‑mü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\