Eblö 8

1'Wun 'ö 'kwa 'go ‑na ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia ꞊nɛ ‑a ‑gɔ 'ö mü 'ö tɔɔ kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va do ‑yö ‑dhö; ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian'. 'Gɔ ‑gbloo 'ö bhë ꞊nɛ ‑Zlan 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta ‑a ‑gɔ bhë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑ta. 2Yesu ‑yö ö ‑bha ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka ‑sü ‑yuö kë ‑na slabhodhɛ 'slööslö 'gü. Slabhodhɛ 'ö bhë mɛ ꞊kwaa' ‑pë 'yaa ‑mü. Kwa Dëmɛ ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö‑ dɔ. Sla‑ ‑bho ‑a 'gü ‑kɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑a giagia 'ö‑ 'bin 'dhö 'kpongtaa. 3Slabhomɛ ꞊va 'saadhö ‑yö ‑ya kö ‑yaan pë ‑nu gbaɔ kë 'iin kö ‑yaan sla‑ ‑nu bho; kö ‑yö kwa ‑bha slabhomɛ ꞊va ‑bha kö pë ‑nu ‑wo kë kö ‑yaan gbaɔ 'pö. 4Kë ‑dewo poo bhë, ‑yö ‑kë 'kpongtaa zö ‑be, yö 'ka 'dho kë slabhomɛ 'ka; 'ö tɔɔ slabhomɛ ‑nu ‑wo zö bhë, ꞊ya kë ‑wo sla‑ ‑nu bho ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka Zuifö ‑nu ‑bha tɔng 'gü bhë ‑a 'dhö. 5'Ö bhii pë ‑nu 'ö slabhomɛ ‑nu 'wo bhë 'wo‑ kë ‑na bhë, ‑wo pë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü ‑an 'bin waa‑ ‑an ‑bhɔa 'ka; ‑yö pë 'ö ‑kë Moizö ‑bha 'töng 'ka bhë ‑a ꞊zuan' 'ka, 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'ö 'dhoë‑ sɔ 'kɔ dɔ, ‑Zlan ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: Pë 'a‑ ‑zɔn ü ‑dhë ‑tɔn tuö bhë, ‑a kë ‑së 'ka kö 'üën‑ ‑a ‑bhɔa dɔ ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ 'ü‑ yöë bhë ‑a 'dhö. 6'Kɛɛ 'ö sü ꞊dɛɛ ‑bha, 'ö dhoë 'dhiö, yuö 'ö ꞊va 'ö ‑ziö ‑an ‑bha ‑ta, ‑a ‑wun ‑ya ‑lo Yesu kwɛɛ kö ‑yaan kë. 'Ö tɔɔ ‑dhikuëdhe 'ö ꞊va 'ö ‑ziö ‑a 'saadhö ‑ta 'ö ‑gban pë ‑nu ‑wungbeezë ‑nu 'tɔ 'go ‑wo ‑nu ‑ta bhë, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑an mɛ 'ö ‑an ziën. 7‑Dhikuëdhe ‑blɛɛzë 'ö ‑kë bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun ‑go zian‑ ‑sü ‑zë yaa kë ‑a ‑bha ‑bezë, kö ‑a ‑peedë ‑naa ‑yö ‑a pin ꞊taa ‑wun ‑de 'ka 'dhö ‑da. 8'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö 'wun yaa ‑yö ö ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu ‑bha, 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka‑ 'ka‑ 'dhö ꞊nɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: Yi ‑nu ‑wo nu ‑na 'a dho ‑dhikuëdhe ‑dëü kun Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö 'a‑ ‑kë 'pö Zuda ‑mɛ ‑nu 'ka. 9Yaa 'dho kë ꞊nɛ ‑dhikuëdhe 'a‑ ‑kë ‑an dë ‑nu 'ka kö 'ma ‑ya ‑an ‑kɔ ‑bha 'ö yi ‑nu 'yië go Ezitö ‑sɛ 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Ö ‑Zlan ‑ya pö 'zü: ‑Dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑dhikuëdhe 'ö bhë waa‑ 'kun ‑kɔ ‑së kë bhë, yö ꞊ga 'ö ma ‑de 'pö 'ö 'a n ‑ta yö ‑an ‑bha bhë. 10'Kɛɛ ‑dhikuëdhe 'a dho ‑a kun Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ka bhë 'ö ꞊nɛ; 'ö Dëmɛ ‑ya pö: 'Töng ‑nu bhë ꞊wa ziö, a ‑dho ma tɔng ‑nu ‑da ‑an ‑bha 'wundɔdhe 'gü, 'ö dho to ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑an ꞊zuö' 'gü. A ‑dho kë ‑an ‑bha ‑Zlan 'ka, 'ö 'wo ‑kë ma 'sɛgɔ 'ka. 11Yi ‑nu bhë ‑an 'ka, mɛ gbɛ 'ka 'dho pë ‑zɔn ö 'bha ‑dhë, 'iin mɛ gbɛ 'ka 'dho pë ‑zɔn 'ö dheglu ‑dhë ꞊woë' ꞊nɛɛ: ‑Bhö Dëmɛ dɔ! 'Ö tɔɔ, mɛ 'kpɛkpɛ ‑wo ‑dho n dɔ 'ö sü 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑bha 'ö yöë mɛ ꞊vava ‑nu ‑bha. 12'Yö tɔɔ a ‑dho ziö ‑an ‑bha 'wun yaa ‑nu ‑ta; 'ö n 'ka 'dho ‑an ‑bha ꞊sɔɔnyaa ‑wun ‑nu to n ‑zuë gbɔ. 13Kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑dhi 'kuë ‑dëü ‑bha, ‑Zlan ꞊yaa‑ ꞊blɛɛ' kö ‑a ‑blɛɛzë 'ö 'dhiö bhë ꞊ya kë zii ꞊nɛ bhë; 'kɛɛ kö ꞊waa‑ pö pë mɛ ꞊nɛ ꞊ya kë zii 'iin ꞊ya ꞊glɔɔ, kö pë bhë ‑a 'gü ꞊siö' ‑sü ‑mü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\