Eblö 9

1‑Dhikuëdhe ‑blɛɛzë bhë tɔng ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan gba ‑kɔ waa‑ ‑a ‑gba 'gü ‑kɔ 'ö ‑kë dɔ ‑sü 'ka 'kpongtaa zö bhë, ‑wo ‑kë ‑a 'gü. 2Sɔ 'kɔ do ‑yö ‑kë dɔ ‑sü 'ka; ‑a 'gü ‑kë ‑glu ‑sü 'ka. ‑A 'gü ‑dhɛ ‑blɛɛzë bhë, 'wo‑ ‑dhɛ ‑dhɛ 'slööslö. ‑Dhɛ ‑blɛɛzë ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊labang waa‑ sla‑ ꞊bhoë' ꞊gba 'ö ꞊bluu'‑ 'ö ꞊waa‑ gbaɔ 'ö‑ ‑ta bhë 'wo ‑kë ‑a ‑bha; 3‑a ‑dhɛ mɛ 'ö ‑dun 'kɔ 'dhiö ‑sɔ ꞊plɛ ‑naa ꞊zlöö bhë, 'ö 'wo‑ ‑dhɛ ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö. 4‑Dhɛ bhë sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë 'ö ‑kë 'sënng 'ka 'ö 'wo pë 'tëë ‑sëëzë 'güö ‑na ‑a ‑ta bhë waa‑ tɔng ꞊gbëü 'ö 'sënng ‑yö ‑kë 'më ‑sü 'ka ‑a buën‑ ‑dhɛ 'saadhö 'gü bhë ‑wo ‑kë ‑a ‑bha. 'Ö 'sënng ‑gblɔng bhë ꞊nɛ 'ö 'sënng gbɔ 'në ‑yö ‑kë ‑a 'gü. Yö ꞊nɛ 'ö ꞊bluu'‑ ꞊suu'‑ 'ö go dhang‑ 'gü 'kpa 'wo‑ ‑dhɛ 'manë bhë 'ö ‑kë ‑a 'gü. Aalɔn ‑bha 'lü 'në 'ö‑ 'bin ‑yö bhɔ waa‑ ‑guö 'fa ‑nu 'ö ‑dhi 'kuë ‑wo ‑nu 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑ta bhë 'wo ‑kë ꞊gbëü do bhë ‑a 'gü mü 'pö. 5‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'tɔbhɔsüzë 'bin ‑yö ‑kë dɔ ‑sü 'ka ꞊gbëü bhë ‑a ‑ta dhuö ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. Wo ꞊nɛ 'ö ‑an gban ‑nu 'dhö dɔ ‑sü 'ka ‑ziö mɛ ‑nu ‑bha këwun yaa ‑nu ‑dhɛ bhë ‑a ‑ta. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑wun ‑blɛɛ ‑yö sia‑ ‑sü 'ka ‑sü ‑dhɛ 'yaa ‑mü ꞊nɛ. 6Pë ‑nu 'wo bhë, ‑an 'plɛ dɔ ‑kɔ ꞊nɛ bhë; 'ö ꞊ya kë 'ö slabhomɛ ‑nu ‑wo ‑da ‑a kɔɔdhɛ ‑blɛɛzë ‑bha wo ‑bha yuö ‑nu kë ‑sü 'ka. 7'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö, 'kɔ bhë ‑a ‑dhɛ ‑peedë ‑naa bhë, slabhomɛ ꞊va ꞊nɛ 'ö ‑da mü. 'Kɛɛ ‑ya ‑kë 'dhö do ‑kwɛ ‑bha. Pë ꞊ya kë 'ö dhoë 'ma 'ö tɔɔ wü fɛi 'ö ꞊ya kë 'ö ‑Zlan gba ‑a 'ka, yö 'dhö waa‑ 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö wo ‑bha këpë yaa ‑nu ‑wun 'gü 'iin pë mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'waa pë dɔ ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü. 8‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ ‑dho ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö ‑zian 'dhi yaa 'po ꞊kun, kö 'töng bhë ‑a 'ka sɔ 'kɔ ‑yö ꞊tun ‑dhö. 9'Wun bhë ‑yö 'wun ꞊zuan' 'ka 'töng ‑nu 'kwa‑ 'gü ꞊nɛ ‑an ‑bha 'ka. ‑A ‑gɛn tɔɔ gbaɔ ‑nu waa‑ sla‑ ‑bho ‑a 'ka ‑pë ‑nu ‑kë ‑Zlan ‑dhë ‑sü bhë waa 'dho ‑mɔa ‑bha kö pë ‑nu 'wo bhë ‑a këmɛ ‑nu ꞊zuögüdhɛ ‑yö kë 'slööslö, ‑an ꞊zuö' ‑bha ‑to zlöö ‑sü ‑wun 'gü. 10Pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑gban ‑bhöpë ‑nu, müpë ‑nu 'iin 'wun ‑nu 'wo ‑gban mɛ bun ‑bha ‑kë 'slööslö ‑sü ‑nu ‑bha ‑an ‑bha. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, pë ‑nu 'wo bhë 'saadhö ‑wo mɛ bun ‑bha ‑pë ‑nu tɔng dɔ ‑sü 'ka 'dhö ꞊kun ‑yaan ꞊toë' 'dhö ‑yaan yöë 'töng 'ö ‑Zlan dho pë 'plɛ ꞊sië' ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha. 11'Kɛɛ yö ꞊ga 'sa 'ö Klito ꞊ya nu bhë; yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ pë ‑nu 'wo dho nu bhë, ‑a slabhomɛ ꞊va 'ö‑ ‑bha slabhodhɛ bhë 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑, 'ö 'slööslö 'ö ꞊zië' ‑a ‑blɛɛzë ‑ta. Mɛ ‑kɔ këpë ‑de 'yaa ‑mü kö ‑waan 'dhoë‑ pö ‑yö ‑go 'kpongtaa zö. 12‑Da do 'ö Klito ‑ya wo ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö 'gü bhë yaa kë ꞊nɛ ‑bho gɔn 'iin ‑du ‑nu ꞊nɛ 'ö sla‑ bho ‑an 'ka 'ö ‑an fɛi kë gbaɔ 'ka; 'kɛɛ yö ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö ö ‑de kë sla‑ ‑bho ‑a 'ka ‑pë 'ka 'ö ö ‑de fɛi ‑kë gbaɔ 'ka kö ‑yaan kwa ‑gɔ ‑ta dhɔa ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü, 'ö dhö toë 'dhö ꞊toëpö 'ka. 13Bhii 'kpa bhë, ‑dhɛ 'ö ‑bho gɔn ‑nu, ‑du gɔn ‑nu fɛi waa‑ ‑du mu 'güö 'yoo ‑bi 'dhoë‑ ‑bha 'ö 'wo‑ kë ‑na mɛ ‑dhiizë ‑nu ‑bha kö bun ‑bha ‑kë 'slööslö ‑sü ‑yaan kë ‑an ‑gɔ bhë, 14kö ‑yö ‑dho kë ꞊dhë mü Klito fɛi 'piö ee! 'Ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka, ‑ya ‑kë 'ö ö ‑de ‑kë sla‑ ꞊bhoë' pë 'ö‑ ꞊zaadhɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha bhë ‑a 'ka; 'yö ö ‑de gbaɔ ‑Zlan ‑dhë. ‑A fɛi bhë ꞊nɛ 'ö dho kwa ꞊zuöpiödhɛ kë 'slööslö pë ‑nu 'ö ‑an ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö bhë ‑an ‑gɔ, ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan 'ö 'bhee‑ bhë, 'kwaan‑ yuö ‑nu kë ‑a ‑dhë. 15Klito 'ö bhë ‑a ‑bha ‑kë ‑dhikuëdhe ‑dëü 'ö bhë ‑a ‑da ‑mɛ 'ka ‑sü ‑gɛn ꞊ga 'ö bhë; ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë bhë, pë 'ö‑ 'tɔ go ‑an ‑dhë 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë, ‑waan yö. Kë‑ wo 'dhö bhë, ‑a ‑bha ‑kë ‑an ‑gɔ ‑sü 'ö bhë, ‑yö ‑sü ‑a ‑bha ga ‑sü 'ö ‑da 'wun bhë ‑a 'gü, kö ‑yaan mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë ꞊sɔɔn yaa 'gü kö ‑wo ꞊tun ‑dhikuëdhe zii bhë ‑a ꞊löö bhë, ‑an ‑gɔ ‑ta 'dhɔ ‑sü 'ka ‑an ‑bha 'wun yaa ‑nu ‑gɔ. 16'Wun ꞊zuan' do ga ꞊nɛ. 'Wun mɛ 'ö ‑gban pë ‑nu 'wo dho kë kö mɛ ꞊ya ga 'ö ‑kë mɛ ‑wo ‑kaanta 'ka ‑yaan ꞊tun ga ‑na bhë, ꞊waa‑ pö ‑wa ‑wun yö 'sɛi, kö mɛ 'ö 'wun ‑yö ‑gban ‑a ‑bha bhë ꞊ya ga. 17'Ö tɔɔ 'wun 'ö ‑gban mɛ ‑wo ‑kaanta ‑bha 'ö dho kë, ‑a ‑wun ‑yö ‑yö 'sɛi 'kɛɛ kö mɛ 'ö 'dhö bhë ꞊ya ga, 'kɛɛ ‑a ‑wun ‑yö 'flëë kö ‑a ‑mɛ ‑yö ꞊tun 'bhee‑. 18Pë 'ö ‑kë 'ö ‑dhikuëdhe ‑blɛɛzë bhë, ‑a kë ‑yi 'ka kö ‑yaan ‑gban, 'ö fɛi ‑yö ‑lo ‑a ‑wun 'gü 'ö bhë. 19‑Blɛɛzë 'ka, Moizö ‑yö tɔng ‑dhoo ‑bho Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö tɔng ‑nu 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya yën, ‑yö ‑du 'në ‑nu waa‑ ‑bho gɔn ‑nu ‑an fɛi ‑sü 'ö 'yi ꞊kaan ‑a 'ka; 'yö‑ 'bhaa ꞊kpënng tɔng ꞊bɛɛn' ‑wo ‑ta; 'ö‑ 'bhaa ‑kë 'sɛgümɛ ‑nu ‑bha; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'lü 'wo‑ ‑dhɛ izɔpö bhë, ‑a ‑gbiö do 'ö 'bhla kaa‑ nuɛazë ‑yö ‑kë ‑a 'dhiö bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë ‑a 'ka ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 20Pë 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ fɛi 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë ‑dhikuëdhe 'ka 'ö‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë. 21‑Kɔ do bhë 'ö‑ ꞊kaa' sɔ 'kɔ waa‑ pë ‑nu 'ö 'wo ‑Zlan ꞊gbaa' ‑pë ‑nu ‑yuö ꞊kaa', 'ö‑ ‑Zlan gbadhɛ ‑bha bhë ‑an ‑bha, fɛi ‑kpëng ‑an ‑ta ‑sü 'ka 'pö. 22‑Wo pë 'plɛ ‑kë 'slööslö ‑Zlan wö 'dhiö fɛi bhë ‑a 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö tɔng ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö; 'ö tɔɔ ‑a 'ke fɛi yaa ‑lo, ‑ziö ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ‑sü 'ka 'dhö kë ‑dhö. 23Pë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë ‑an 'bin ‑nu 'wo 'kpongtaa zö bhë ‑an ‑bha ‑kë 'slööslö ‑kɔ ꞊ga bhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑a gia‑ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë ‑an ‑bha ‑wun ‑yö sla‑ 'gianzë ‑nu ‑bha. Pë ‑kë 'ö Klito ‑yö ö ‑de ‑kë sla‑ 'ka bhë 'ö bhë. 24'Ö tɔɔ yaa kë ꞊nɛ slabhodhɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a 'bin 'ö mɛ ‑nu ‑wa dɔ wo ꞊kwaa' ꞊nɛ 'ö Klito ‑yö ‑da ‑a 'gü. ‑A gia‑ 'ö dhang‑ 'gü bhë ꞊nɛ 'ö ‑da ‑a 'gü; ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö dɔ ‑sü 'ka ‑a ‑bha ‑Zlan wö 'dhiö kwa ꞊wuën'. 25Zuifö ‑nu ‑bha slabhomɛ ꞊va ‑yö ‑da ‑kwɛ ‑bha do sla‑ bho ‑dhɛ 'gü wü fɛi 'ka; 'kɛɛ Klito ‑bha 'ka yaa ‑da mü ꞊plëëzë 'ka kö ‑yaan ö ‑de kë slabhoëpë 'ka. 26'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö 'dhö, kö ‑yö ‑dho bɔ 'klobhɔdhe 'gü ‑bezë ‑gwaa ꞊plëëzë 'ka, 'go 'kpongtaadhɛ züdɔyi ‑bha. 'Kɛɛ pë 'ö ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'ö yi ‑kaanta ‑nu ꞊wa yö ꞊klöö', ‑yö ‑nu 'dhö do 'kpaan kö ‑yaan ꞊sɔɔn yaa 'gü ꞊siö'‑; yö ꞊ga 'ö‑ ‑de ‑kë 'dhö ö ‑de ‑nu slabhoëpë 'ka ‑sü 'ka bhë. 27Mɛ 'oo mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ‑dho ga dosɛn 'kpaan; 'ö ꞊ya 'go mü 'ö ‑lo ‑Zlan 'dhiö kö ‑a ‑bha za ‑yaan 'kan. 28‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö Klito ‑yö ꞊kaa' do slabhoëpë 'ka kö ‑yaan mɛ 'bhee‑ ‑nu ꞊va ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu bho ‑an ‑bha. ‑Yö ‑dho nu 'zü; 'kɛɛ yaa nu kö ‑yaan mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa bho ‑an ‑bha; ‑yö ‑nu kö mɛ ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑gɔ bhë, ‑an dha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\