Zakö 3

1N dhegluzë ‑nu, ‑kë mɛ ꞊daan' ‑mɛ 'ka ‑sü 'ö 'ka ‑yaa ꞊wuën' ꞊plëëzë 'ka bhë, kö ꞊kun 'ö 'ka ‑kë ꞊plëëzë ‑a 'gü, bhii ‑a ‑ga 'ka‑ wo ‑na bhë mɛ 'yi‑ 'gü bhë, za 'ö dho kan bhë, yi ‑bha ‑dho kë 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka mɛ ‑nu 'ö 'waa‑ 'gü bhë ‑an ‑bha ‑ta. 2Kwa 'plɛsɛn, kwa ‑püö 'wun ‑nu 'gü ‑kɔ ꞊plëëzë ‑ta 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë mɛ 'ö 'yaa ‑püö 'gbɛɛdhö ö ꞊blɛɛ' ‑wun ‑nu 'gü, kö yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ mɛ 'ö‑ ‑bha 'ta ‑kɔ 'dho ‑mɔ ‑sü 'ka 'kuë. Mɛ 'ö 'dhö bhë ‑a ‑kɔ ‑yö ‑mɔa kö ‑yö ö ‑de ꞊kɔɔn. 3‑Kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa 'klang ‑nu yö ꞊soo ‑nu dhiö kö pë 'kwa‑ ꞊mɛɛ kun tɔɔ kö ‑waan 'wun ma kwa ‑ta ‑a? ‑Kɔ bhë ꞊nɛ ꞊ya kaa zlöö, 'ö kwa ‑kɔ ‑ya ‑mɔ ꞊soo ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑bha. 4'Iin 'zü ‑ka 'yitagɔ ꞊vava ‑nu ‑ga 'dhɛ! 'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑wo ꞊va 'dhee, 'ö ꞊ya kë 'ö 'tëë ‑nu ‑wo dho ‑an 'ka ‑dhɛ 'saadhö 'gü, pë 'kö ꞊ya kë 'ö‑ ‑blümɛ ꞊yaa‑ 'pa ö ‑de ‑dhë, 'ö zian ‑zɔn ‑a ‑dhë bhë ‑yö 'teete 'kpaan 'ka. 5‑Kɔ do bhë 'ö mɛ nɛga 'dhoë‑ 'ka 'pö mɛ bun ‑bha. ‑Yö 'teete 'ka 'dhö mɛ ‑dhɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha, 'kɛɛ ‑a ꞊blɛɛ' ‑wun ‑nu ‑wo ‑ziö ‑a ‑de ‑ta. Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ; ‑kɔ do 'ö 'siö pë 'tee ‑de ‑yö ꞊mɔa' 'ö blii ‑to 'dhö ‑sü ꞊kaa' siën‑ ꞊bhaa ‑dhɛ 'ka bhë ꞊nɛ 6'ö nɛga 'dhoë‑ 'ka 'pö. 'Wun yaa 'kpɛkpɛ ‑yö nɛga 'ö kwa ‑gɔ bhë ‑a 'gü. ‑Yö kwa dɔ do 'ka 'dhö 'kɛɛ ‑a ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑yö 'wun yaa ‑pɛn kwa bun 'gü ‑dhɛ 'plɛsɛn ‑bha. ꞊Ya kë 'ö 'siö 'ö 'go ‑na ꞊glöötiaandhö bhë 'ö‑ ‑da kwa ‑bha ‑tosiadhe 'plɛ 'gü. 7Mɛ ‑kɔ ‑yö ‑mɔa kö wü ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ 'ö 'blü ‑ya ‑to, ‑yö 'wun ma ‑a ‑ta; ‑yö ‑ma ‑nu 'piö oo, ‑yö 'wun ‑nu 'wo ꞊gblëë wo 'gu ‑ta ‑an 'piö oo, ‑yö 'yuö‑ ‑nu 'piö oo, ‑a mɛ 'ö dho kun ‑a 'ka 'yaa 'dhö. 8'Kɛɛ pë mɛ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ mɛ nɛga bhë, mɛ yaa kë ‑dhö do ꞊kun kö ‑yaan ‑a pö: «N ‑kɔ ꞊ya ‑mɔ ‑a ‑bha». ‑Yö 'wun yaa ‑go ‑a 'gü ‑pë 'ka 'dhö; yö do bhë 'zü, pë 'ö mɛ ‑ya kuënnu ‑kɔ dɔ 'yaa ‑mü, ‑yö pa ‑sü 'ka mɛ zë ‑pë 'ka. 9Yö ꞊nɛ ꞊ya kë 'kwa‑ sü 'ö 'kwa kwa Dëmɛ, kwa Dë zuö pö ‑a 'ka; 'yö yö do bhë 'zü ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'kwa‑ sü 'pö 'ö 'kwa 'dhangga ꞊yaa' mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑da ö ‑bhɔa 'ka bhë ‑an ‑bha. 10Ka gia‑ ka‑ ‑yö bhë ꞊a! 'Dhi do bhë, ꞊sɛɛ‑ pö ‑wo waa‑ 'dhangga ‑ya mɛ 'ka ‑wo ‑wo go ‑a 'gü ꞊dhɛɛ? N dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ö 'kwa‑ ‑kë 'dhö. 11(꞊Dhɛ 'ö 'ka bhɔ ꞊nɛ,) 'ka‑ yö do ꞊nɛ 'yi 'güüzë waa‑ 'yi din ‑sëëzë ꞊wa bhɔ do 'yi 'tɔɔ‑ ‑gɔ do ꞊bhaa ꞊a? 12'Iin 'zü olivö bhɛ ꞊ya ‑ya do figö ‑lü tuö 'iin figö bhɛ ꞊ya ‑ya do lɛzɛn ‑kpa 'lü 'wo ‑drɔɔn kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a ‑lü tuö, 'ka‑ yö a? N dhegluzë ‑nu, 'ö bhii ‑kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö kweezö ‑yi bhë ꞊waa‑ 'tɔ 'yaa kë mɛ ‑gɔ 'yi din ‑sëëzë 'ka. 13('Ö ꞊ya 'go mü 'zü, n dhegluzë ‑nu, a ‑dho ‑a pö ka ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ:) Kö mɛ ꞊ya kë ka ziën 'ö 'kpaakpa, 'ö 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ dɔ, kö ‑a 'ta ‑sü ‑kɔ ‑nu, ‑a ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑nu ‑wo kë ‑së; 'iin kö ‑yö ö ‑de sü 'tee ꞊nɛ mɛ 'ö 'kpaakpa ‑a 'dhö. 14'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊zuögüdhɛ yaa 'ö ꞊ya kë 'ö nu ꞊gluɛng' waa‑ pë ‑ta ꞊kɔɔ' ‑sü ‑an 'ka bhë ‑yö ka ‑gɔ, kö ꞊kun 'ka ka ‑de sü ꞊va ꞊nɛ ka 'kpaakpa, 'ka 'wun gia‑ to, 'ö 'ka ꞊sua ‑kë. 15꞊Ya kë 'dhö kö 'kpaakpadhɛ ꞊suu'‑ mɛ bhë, yaa 'go ‑Zlan 'piö, 'kɛɛ ‑yö 'kpongtaadhɛ waa‑ ö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑an wɔ ‑kɔ ‑bha 'ka, kö ‑yö ‑go dü 'gü. 16'Ö bhii ‑dhɛ 'oo ‑dhɛ kö ꞊gluɛng' waa‑ pë ‑ta ꞊kɔɔ' dhe 'wo‑ ‑bha, kö ‑dhɛ bhë pë ‑kaankuëdhe waa‑ pë yaa ꞊suu'‑ 'saadhö ‑wa ‑bha 'pö. 17'Kɛɛ 'kpaakpadhɛ mɛ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑yö ‑kë 'puu; ‑yö ꞊nɛ 'ö ꞊zuöyagluu 'dhö, ‑kë 'lëëlë ‑sü waa‑ 'kowogümadhe 'wo go ‑a 'gü. ‑A 'glu ꞊yö ‑së, 'ö‑ këwun ‑nu 'dhö ‑së; 'yaa pë ‑nu kë mɛ ‑nu ‑zë 'gü dhe ‑bha 'iin 'yaa pë ‑nu kë dɔ 'a‑ kë ꞊nëdhö ‑an 'yaan‑ kun ‑sü 'ka ‑sü ‑bha. 18Mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha pë ‑nu kë ‑sü 'gü, 'wo kë ‑na ꞊zuöyagluu ‑gɛn 'ka mɛ ‑nu 'wo ‑an ‑zü 'to ‑an ‑dhë bhë, pë 'ö kë ‑na ‑an ꞊truën 'ka 'ö tɔɔ ‑tosiadhe 'ö kpengdhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\