Zakö 5

1Mɛ 'ka ꞊bhɔɔmɛ 'ka, 'wun bhë ‑ya yö ka ‑bha 'sabla. ‑Ka 'gbo ‑nu bɔ ka ‑wo ‑ta 'gbee‑ 'ka, 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo dho nu ka ‑ta bhë ‑an ‑wun 'gü. 2‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ꞊bhɔɔpë ‑nu 'wo ka ‑gɔ bhë ‑an 'plɛ ‑wo 'bu ‑sü 'ka 'ö ka ‑bha ‑kë ‑bha ‑sɔ ‑nu 'wo bhë 'pö 'ö pë 'bhee‑ ‑nu ꞊wa ‑an ‑bhö 'saadhö. 3Kaa‑ 'sënng ‑nu waa‑ kaa‑ zën ‑nu 'wo bhë 'kaɔ ‑dho ‑an kun. 'Kaɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö dhö ‑zɔn ꞊nɛ ka këwun ‑yö ya (wo ꞊nɛ 'ö 'ka dhö bɔ ‑an ‑ta kö za ‑yaan ka 'kun). Pë do 'ö 'kaɔ ‑ya ‑kë kaa‑ zën waa‑ kaa‑ 'sënng ‑nu ‑an 'ka bhë ꞊nɛ 'ö dhoë‑ kë ka 'ka 'pö ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'güö 'ka‑ wo 'siö ꞊kwaa' ‑a 'dhö, 'ö tɔɔ 'töng ‑kaanta ‑nu ꞊wa yö ꞊klöö', 'ö 'ka ꞊tun ka ‑gɔ dɔ 'wëü‑ ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü ꞊nëdhö bhë. 4'Go mü, mɛ ‑nu 'wo yuö ‑nu kë ‑na ka ‑bha ꞊bhlöödhɛ ‑nu ‑bha bhë, kaa ‑an ꞊saan' bho. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Wo ꞊ga 'ö ‑an 'we ‑zuö 'dho dɔ ‑na 'ma bhë; yö ꞊ga 'zü 'ö mɛ ‑nu 'wo ka ‑bha ꞊bhlöödhɛ ‑yuö kë ‑na bhë, 'ö ‑an ‑wo 'yena ‑zë bhë ꞊ya ‑lo kwa Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë 'piö bhë. 5Ka ka ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ‑dhɛ ‑së ‑dhɛ 'gü 'kpongtaa zö 'ö 'ka ka ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu ‑kë; 'ka ‑ba ‑bhöpë ‑nu ‑së ‑gɔ ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑du 'wo‑ 'dhi gba kö ‑waan zë ‑a 'dhö. 6Mɛ 'ö kpengdhö 'ö yaa pë gbɛ kë, 'ka‑ kun 'ö 'ka‑ zë; 'yaa ö ‑de ‑ta ꞊kɔɔ' 'teete ‑dewo. 7N dhegluzë ‑nu (ka 'ö 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë), ka ꞊zuö' ‑yö kë ‑saa, ‑yö 'dho ‑yö yöë kwa Dëmɛ nu ‑yi ‑bha. ‑Ka kë ꞊nɛ pëtamɛ 'ö ö ‑bha tapë ‑nu ‑së dhi ‑yi 'dhiö ‑gan 'ö dho 'ö yöë ‑an bho ‑yi ‑bha ‑a 'dhö; ꞊ya kë 'dhö 'ö ö ꞊zuö' kë ‑saa 'ö dɔ 'ö dha 'yi ‑blɛɛzë ‑nu ‑wo yö sia‑, 'ö ꞊kpɔɔ ‑yö yö mü, 'ö toë 'dhö 'ö dha 'yi ‑kaanta ‑nu ‑wo ban, ‑yaan ꞊tun ö ‑kɔ ‑da ‑na ö ‑bha ꞊bhlöödhɛ 'gü. 8Ka ‑de 'pö, ka ꞊zuö' ‑yö kë ‑saa, 'ka ka 'gü dɔ 'gbee‑, 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ nu ‑yi ꞊ya yö ꞊klöö'. 9N dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ka ka ‑wo kpɔ ka 'ko ‑nu ‑gɔ ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö ‑Zlan dho za ‑lo ka tuö. ‑A ‑de za bhë ‑a 'kanmɛ ꞊ya yö ꞊klöö'. 10N dhegluzë ‑nu, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo ‑kë 'dhiö ꞊zian' 'wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊dhia kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü bhë, ‑ka ‑an ‑ga 'dhɛ! ‑An ‑bha ꞊zuö' ‑kë ‑saa ‑sü ‑wun 'gü wo ‑bha 'klobhɔdhe ‑nu 'gü, ‑ka ‑an 'sü ka ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka. 11Kwa ‑an ‑ya 'ti ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha ‑an 'dhö, 'ö tɔɔ ‑wo 'yena ‑kë, 'kɛɛ ‑wo ‑to ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha. 'Wun 'ö ‑gban Zɔbö ‑bha ꞊zuösaadhɛ ‑bha ka‑ ‑ma; 'go mü 'zü, 'wun ‑së 'ö kwa Dëmɛ ‑ya ‑kë ‑a ‑dhë ‑a ‑bha 'yena 'dhiötoyi 'ka bhë, ka‑ ‑taa ‑ma 'pö; 'ö bhii kwa Dëmɛ 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë ‑a ‑bha mɛ 'yena yö ‑sü waa‑ ‑a ‑bha 'glusë ‑wo ꞊va giagiawo. 12N dhegluzë ‑nu, ‑ka ka 'to 'to n ‑ma: Kö ꞊kun 'ka ka ‑wobhödhe kë (‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'ka‑ ‑wo ‑bhö bhë 'wun gia‑ ‑mü), 'ö 'ka‑ wo ‑Zlan 'ö dhang‑ 'gü ‑a 'tɔ 'ka, 'sɛ ‑tɔ 'ka, 'iin ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta. 'Kɛɛ 'ka 'wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö ꞊dhɛɛ' ꞊ya kë ‑a 'piö ꞊waa‑ 'kpɔ ka ‑gɔ, 'ö‑ ‑daa dho kë ‑dhö, ꞊ya kë ꞊ii‑ 'ka, ‑kaa ꞊ii‑ pö; 'ö ꞊ya kë ‑abi' 'ka, ‑kaa ‑abi' pö, ‑yö 'to 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun ‑Zlan ‑bha za 'ö dhö kan mɛ 'plɛ ‑bha bhë, 'ö dho ka kun. 13꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ka ziën 'ö ꞊ya kë ꞊wa ‑bhö ‑sü 'gü, kö ‑yö ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë; 'iin 'zü 'ö ꞊zuögludhi 'gü kö ‑yö 'tan ‑nu bho ‑Zlan 'tɔ 'piö. 14꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya kë ka ziën 'zü 'ö 'yaa 'po ‑sü 'ka ꞊taa', kö mɛ 'wo mɛ ziizii ‑nu 'ka ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ bhë, ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ kë kö ‑waan ‑a 'dhiö ꞊bhɛa' wo ‑Zlan ‑dhë, 'yɔn ‑yö ‑a tuö ‑sü 'ka kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü. 15'Yö ꞊bhɛawodhe 'ö ‑kë kwa Dëmɛ ‑dhë bhë, ꞊ya kë ‑zo yö ‑sü 'ka, mɛ bhë kwa Dëmɛ ‑yö ‑dho ‑potaasü nu ‑a ‑dhë, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun ‑ya ‑bha ‑tosiadhe 'gü, 'ö dho ziö ‑a ‑ta. 16‑Ka ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ka 'ko ‑nu ‑dhë; ('ö ꞊ya kë 'dhö 'ka ꞊bhɛa' ka 'ko ‑nu ‑wun 'gü,) 'ö ‑Zlan ‑yö ka ‑dhɛ bo; 'ö tɔɔ mɛ 'ö kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö bhë, ꞊ya ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ö ꞊zuö' 'plɛ 'ka, ‑a 'gü ‑pë ‑yö ‑kë 'gbönggböng. 17‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! 'Wun ꞊zuan' do ꞊ga ꞊nɛ. (‑Zlan ‑wodhiölomɛ do ‑yö ‑kë ‑dhö 'kpa, 'wo‑ ‑dhɛ Eli.) Eli bhë kë‑ wo 'kpa, ‑yö ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ö ꞊zuö' 'plɛ 'ka kö ꞊kun 'ö dha dho ban; 'ö‑ ‑de ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑dhɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö; dha yaa ban 'dhö ‑kwɛ ‑yaaga waa‑ ö 'gbu ‑an 'piö; 'kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, Eli ‑yö ‑kë mɛ 'bhee‑ 'ka ꞊nɛ kwa 'dhö 'pö. 18'Yö ꞊dhɛ 'ö go mü, 'yö ꞊bhɛa 'zü, 'ö dha ‑yö ban 'ö tapë ‑nu ‑wo ‑dhi 'kpongtaa. 19N dhegluzë ‑nu, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ka ziën 'ö ꞊ya 'go 'wun gia‑ ‑zian ‑ta, kö ‑kaa 'slë ꞊mɛɛ'‑ 'kaan‑ ‑da zian kpengdhö ‑ta; 20bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë, mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ mɛ 'ö ꞊ya ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑a bho zian 'ö‑ 'dhiötodhɛ ‑yö ‑kë ga 'ka bhë ‑a ‑ta, kö ꞊yaa‑ kë mɛ bhë ꞊ya ‑da ‑Zlan ‑bha zian ‑ta; ‑Zlan ‑yö ‑dho ziö mɛ bhë ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\