Zan 16 | Bible.is
Zan 16

1'Yö Yesu ‑ya pö 'zü: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ka dho ka bo ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'ka. 2‑Wo ‑dho ka kë, 'wo ka bho ‑an ziën wo ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. ‑A ‑de 'töng 'bhaa 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ka zë ‑a pö ‑sü 'ka wo ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ ‑wo ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë ‑na. 3‑A kë 'wo dhoë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ waa n Dë dɔ 'iin waa n dɔ. 4‑A pö 'a‑ wo ‑na ka ‑dhë 'dhö bhë 'ö tɔɔ kö yi 'ö ‑an ‑bha 'töng dho ‑lo ‑a 'ka kö ‑waan pë ‑nu kë ka 'ka ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö ka ‑zo ‑yaan ‑büö ꞊nɛ 'ma‑ 'to 'dhiö 'ma‑ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë 'saadhö. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑a ꞊blɛɛ' 'ö n 'ka‑ wo ka ‑dhë 'dhö ‑blɛɛzë 'ka bhë 'ö tɔɔ kö a ꞊tun ka 'piö.» 5'Yö Yesu ‑yö dhoë 'dhiö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ n 'dho ‑sü ‑mü mɛ 'ö n bɔ ‑a 'piö bhë ꞊nɛ, 'a 'wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'dhö bhë. ‑A ‑wun 'gü 'ka ‑ya diindhö, 'ö mɛ 'yaa ‑dhö ka ziën kö ‑yö n ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ: ‹Ü ‑dho mɛɛ?› 'ka bhë, 6'ö tɔɔ ‑wɛɛ ꞊ya 'kpɔ ka ‑ta 'wun ‑nu 'wo bhë ‑a ‑wun 'gü. 7'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: ꞊Yö ‑së ka ‑bha 'ka kö 'a 'dho ka 'dhiö, 'yaa 'dhö mɛ 'ö dho nu kö ‑yaan nu ka ‑dhë bhë yaa 'dho ‑lo ka ‑ta. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'dho, yö ꞊nɛ 'a dho ‑a bɔ ka ‑dhë. 8Yö bhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya nu, 'ö dho ‑a ‑zɔn 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ 'wun 'ö ‑gban ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑bha, 'wun 'ö ‑gban pë 'ö kpengdhö ‑a ‑bha, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha za 'ö dho ‑a dɔ ‑a ‑bha, ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑an ꞊zuö' 'piö bhë 'yaa 'dhö; wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na bhë. 9Wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban ꞊sɔɔn yaa ‑bha ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ 'waa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 10Wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban pë 'ö kpengdhö ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ n 'dho ‑sü ‑mü n Dë 'piö; ka 'ka 'dho n yö gbɔ; 11'iin 'zü, wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo ‑na 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha za 'ö dho ‑a kan ‑a ‑wun 'ka bhë 'ö tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊kɔɔnmɛ bhë ‑a ‑bha za ꞊ya 'kan 'saadhö, ‑a ‑gɔ ꞊ya 'toë‑ 'gü.» 12'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Wun ‑yö n ‑gɔ ꞊va kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë; 'kɛɛ 'ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑an 'plɛ 'ka 'dho to ka 'toë‑, dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ ‑a 'gü. 13‑Zuu 'ö 'wun gia‑ ‑go ‑a 'gü ‑mɛ 'ka bhë ꞊ya nu, yö ꞊nɛ 'ö dho yö ka ‑dhë 'dhiö 'wun gia‑ ‑zian ‑ta. Yö ꞊nɛ ꞊ya nu, 'ö pë ‑nu 'ö‑ ma 'iin pë ‑nu 'wo dho kë, 'ö dho ‑an 'plɛ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yaa 'dho kë yö ‑de 'sloo ‑a ‑de ‑ta ‑wun 'ka. 14‑Yö ‑dho n 'tɔ kë ꞊va, 'ö tɔɔ ma ꞊nɛ 'a dho n ‑wo ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ kö ‑yaan nu ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. 15Pë 'saadhö 'ö n Dë ‑bha 'ka, kö ma pë ‑mü. Pë 'ö ‑kë 'a‑ pö ‑Zuu 'slööslö 'ö bhë a ‑dho n ‑wo ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ kö ‑yaan nu ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'ö bhë.» 16'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë 'yaa ꞊va gbɔ; n ‑go ka 'yan 'dhiö ‑sü ‑mü kö 'aan‑ 'dho; 'ö ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ yaa 'dhö ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü.» 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'bhaa ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü ‑bha wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «‑Wo ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ 'saadhö ꞊nɛ ‹'töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë yaa ꞊va gbɔ; n ‑go ka 'yan 'dhiö ‑sü ‑mü kö 'aan‑ 'dho, 'ö ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ 'ka 'dho ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü›, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‹'ö tɔɔ n 'dho ‑sü ‑mü n Dë 'piö› 'wo bhë 'saadhö, ‑an ‑gɛn tɔɔ ‑më, 'kwa dɔa ꞊nɛɛ? 18‹'Töng 'yaa ꞊va gbɔ› ‑de 'kö‑ pö ‑na ꞊nɛ ‑a ‑gɛn tɔɔ ‑më poo ꞊ee? Pë ‑nu 'ö‑ pö ‑na 'saadhö bhë, 'kwaa‑ ‑gɛn ma 'sa!» 19꞊Dhɛ Yesu ꞊yaa‑ ‑dhɛ yö ꞊nɛ ‑wa 'piö 'wo ꞊dhɛɛkpɔdhe kë ö ‑gɔ, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Töng 'ö n ‑gɔ ka 'piö zö bhë 'yaa ꞊va gbɔ; n 'go ‑sü ‑mü ka 'yan 'dhiö kö 'aan‑ 'dho, ꞊ya 'go mü, ‑a ‑dhɛ yaa 'dhö ꞊glɔɔ 'ö 'ka ‑kpën n ‑ma 'zü; 'wun bhë 'pö 'ka‑ ‑ta ꞊dhɛɛ' kpɔ ka 'ko ‑nu ‑gɔ bhë ee? 20A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Ka ‑dho 'gbo ‑nu bɔ 'yenazë 'ka; 'kɛɛ 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi. Ka ‑dho kë 'yenazë 'dhö, 'kɛɛ ka ‑bha 'yena ‑wun bhë ‑yö ‑dho gla ꞊zuögludhi ‑wun 'gü. 21‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! 'Wun bhë ‑a ꞊tɛi' ꞊ga ꞊nɛ: Koyiga ꞊ya dhebɔ 'kun, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑kaan 'kuë; 'ö tɔɔ 'töng 'ö‑ 'yënng dho bhɔa bhë ꞊ya ‑lo. 'Kɛɛ ꞊ya yën 'bë bho ‑sü ‑bha, 'ö‑ ‑zlö ‑yö ‑trö 'yënngbhɔdhe bhë ‑a 'ka, 'ö tɔɔ ‑a ꞊zuö' 'glu ꞊ya dhi mɛ 'bhee‑ 'ö‑ ‑da 'kpongtaa bhë ‑a ‑wun 'gü. 22‑Kɔ do gia‑ bhë 'ö‑ 'ka 'pö ꞊dɛɛ. 'Ö tɔɔ ka ‑de 'pö ka ꞊zuö' ꞊ya ꞊kaan' 'kuë. 'Kɛɛ a ‑dho yɛ n 'zü. ‑Yö n 'gü ꞊nɛ ‑a yi bhë ‑a 'ka, ka ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi; mɛ gbɛ ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa kö ꞊zuögludhi 'ö dho kë ka ‑gɔ bhë, ‑ya 'kun ka ‑gɔ. 23Yi bhë ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑lo, ꞊dhɛɛkpɔdhe gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö 'wun gbɛ ‑wun 'gü gbɔ. A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Pë 'oo pë 'ka‑ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ n 'tɔ 'gü, ‑yö ‑dho ‑a nu ka ‑dhë. 24'Ö yö ꞊dɛɛ ‑bha, kaa pë gbɛ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ do n 'tɔ 'gü ꞊kun. ‑Ka pë ‑gba ‑dhɛ 'dhɛ! Ka ‑dho ‑a yö; ꞊ya kë 'dhö ka ‑bha ꞊zuögludhi ‑dho ‑mɔ 'kuë.» 25'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'saadhö bhë, a ‑an ‑kë 'dhö 'wun ꞊zuan' 'ka. 'Kɛɛ ‑a 'töng ‑yö nu ‑na 'ö n 'ka 'dho 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ka ‑dhë, 'wun ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑sü 'ka; ‑a yi bhë ‑a 'ka, 'wun ‑nu 'wo ‑gban n Dë ‑bha, a ‑dho ‑an ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'puu 'ka. 26Yi bhë ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑lo, ka ‑dho pë ‑nu ‑dhɛ n Dë ‑gɔ n 'tɔ 'gü; n ‑ma ‑wun 'ka 'dho kë ‑a ‑bha ‑dewo kö 'a ꞊bhɛa' ‑a ‑dhë 'zü pë 'ka‑ ‑dhɛ bhë ‑a ‑wun 'gü kö ‑yaan ꞊tun ‑a nu ‑na ka ‑dhë, 27'ö tɔɔ n Dë ‑de gia‑ ‑yö ka ‑dhɔ ‑kë. Ka ‑dhɔ ‑ya ‑kë, 'ö tɔɔ n ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë, 'ö 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ a ‑go ‑Zlan 'piö. 28A ‑go n Dë 'piö, 'a nu 'kpongtaa zö. 'Kɛɛ a 'go ‑na 'kpongtaa, a 'dho ‑na n Dë 'piö.» 29꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «꞊Nnn'‑, 'wun ꞊ga 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'puu 'ka bhë. ‑A mɛ bhë 'yaa 'wun ꞊zuan' 'ka. 30Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, ꞊ya kë yi 'yaan 'sabla ꞊nɛ ü pë 'plɛ ‑dɔ, 'ö ü ‑bha ‑wun 'yaa‑ ‑bha kö 'yi ü ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'zü 'wun 'bhaa ‑wun 'ka. ‑A ‑wun 'gü, yi‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ ü ‑go ‑Zlan 'piö 'ü nu.» 31'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «'Ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'sabla ‑a? 32꞊Ao'; 'kɛɛ ‑a yi ‑yö nu ‑na, 'ö‑ ‑de ꞊ya ‑lo 'saadhö, 'ö 'ka dho kan n ‑zü, mɛ 'ö ‑dhö, ‑yaan 'dho ö ꞊plöö kö 'kaan‑ n 'to 'sloo 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'maa n 'sloo 'ka, 'wun gia‑ 'ka, bhii n Dë ‑yö n 'piö. 33Pë ‑nu 'wo bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'dhö 'saadhö ‑yö kë 'dhö kö ka ‑bha ‑klu n ‑ma ‑sü 'gü, ꞊zuöyagluu ‑yaan kë ka ‑gɔ. Ka 'yënng ‑dho bhɔ 'kpongtaa zö. 'Kɛɛ ‑ka ka 'gü dɔ 'gbee‑! 'Ma 'to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑gludë 'ö 'kpongtaa zö bhë ‑a ‑ta.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\