Zan 18:28 | ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo go Yesu 'ka Kaifö ‑gɔ kɔɔ, 'wo dho ‑a 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ö Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑ya 'sɛgɔ 'ö bhë ‑a ‑ta bhë ‑a ‑gɔ 'kwɛandhö. ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö 'kwa dɔ ‑dhiadhiö tii 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, Zuifö ‑gɔmɛ ‑nu waa ‑da ‑a 'ka Pilatö ‑gɔ kɔɔ mü 'ö bhii kö ꞊wa wo ‑de kë ‑dhiizë ‑be wo ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü ‑Zlan wö 'dhiö; kö wo 'ka 'dho Paakö 'wlaan‑ ‑bhöpë ‑bhö ꞊nɛ bhë.
Zan 18:28

28꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo go Yesu 'ka Kaifö ‑gɔ kɔɔ, 'wo dho ‑a 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ö Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑ya 'sɛgɔ 'ö bhë ‑a ‑ta bhë ‑a ‑gɔ 'kwɛandhö. ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö 'kwa dɔ ‑dhiadhiö tii 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, Zuifö ‑gɔmɛ ‑nu waa ‑da ‑a 'ka Pilatö ‑gɔ kɔɔ mü 'ö bhii kö ꞊wa wo ‑de kë ‑dhiizë ‑be wo ‑bha wɔ ‑kɔ 'gü ‑Zlan wö 'dhiö; kö wo 'ka 'dho Paakö 'wlaan‑ ‑bhöpë ‑bhö ꞊nɛ bhë.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More