Zan 20

1꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö Mali 'go Madala ‑yö ‑so ‑dhiadhiö tii 'gü, 'ö dho blɔɔn‑ ꞊taa. ꞊Dhɛ ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo 'ma, 'ö‑ yö ꞊nɛ ‑guö 'fa 'ö 'wo‑ yö ‑guö ‑du bhë ‑a 'dhiö bhë, ꞊ya 'go ‑a 'dhiö. 2'Yö ‑ziö ‑bla 'ka 'ö dho Simɔ Piɛɛ waa‑ ꞊guë' mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö Yesu ‑kë ꞊duö bhë ‑an 'piö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Wa kwa Dëmɛ bho ‑a blɔɔn‑ 'gü ꞊wa dhoë ‑dhɛ gbɛ 'gü, 'ö 'kwaa‑ ‑dhɛ dɔ 'pö 'sa.» 3'Yö Piɛɛ waa‑ ꞊guë' mɛ bhë 'wo ‑ziö, 'wo dho blɔɔn‑ ꞊taa. 4'Dho 'wo ‑kë ‑a wo ꞊dhia bhë, ‑yö ‑kë ‑bla 'ka 'wo‑ sü; 'kɛɛ ꞊guë' 'ö bhë ‑yö ö ‑bha ‑sü 'gbee‑ 'ka 'ö dhoë Piɛɛ 'dhiö blɔɔn‑ ꞊taa. 5꞊Dhɛ ꞊ya ‑lo 'ma, 'yö ꞊kloo 'ö ‑dhɛ ‑ga ‑guö ꞊duudhö mü. 'Yö sɔ 'pɛn ‑nu 'wo‑ ꞊ploo Yesu 'ka bhë, 'yö‑ yö sia‑ mü. 'Kɛɛ yaa 'to mü yaa ‑da kɔɔ. 6'Ö Simɔ ‑yö ‑lo mü, 'yö ‑da blɔɔn‑ 'gü; 'yö sɔ 'pɛn ‑nu bhë ‑an yö sia‑ mü. 7Sɔ 'wo‑ kpa Yesu ‑gɔ ‑bha 'pö bhë ‑yö ‑kë mü 'pö, 'kɛɛ yaa kë sɔ 'pɛn ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö. ‑Yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka kpöë ‑de ‑ta ‑dhɛ gbɛ 'gü. 8꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊guë' mɛ 'ö ‑lo 'dhiö ꞊sia bhë, 'ö ‑da blɔɔn‑ 'gü mü 'pö. ꞊Dhɛ 'ö‑ 'yan ‑ya ‑da pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑ta 'dhö, 'ö‑ ꞊tɛi' dɔ ö ꞊zuö' 'gü ꞊nɛ Yesu ꞊ya 'go ga 'gü. 9'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'ö ‑kë Yesu ‑yö ‑dho go ga 'gü 'ka bhë, ꞊guë' ‑nu 'wo bhë kö waa‑ ‑gɛn ma ‑a ‑gɛn ma ‑kɔ gia‑ 'ka ꞊kun. 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë 'wo ‑yɛ wo 'zü, 'wo dho wo ꞊plöö. 11꞊Dhɛ pë ‑nu 'wo bhë ꞊wa kë 'dhö, Mali 'go Madala bhë, ‑yö ‑dho 'ma 'zü; 'ö dɔ plaan 'gbo bɔ ‑sü 'ka. 'Yö ꞊kloo kö ‑yaan ‑dhɛ ‑ga blɔɔn‑ 'gü. 12'Yö‑ 'yan ‑yö ‑da ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊plɛ ‑ta kö ‑wo ‑ya ‑sü 'ka ‑dhɛ 'ö Yesu ꞊glöö ‑yö ‑kë ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha; sɔ 'puu ‑yö ‑kë ‑an ‑bha. ‑A mɛ do ‑yö ‑kë ‑dhɛ 'ö bɔ Yesu ‑gɔ bɔ ‑dhɛ 'ka bhë ‑a ‑bha, 'ö‑ mɛ do 'bhaa ‑yö ‑kë 'pian 'ö Yesu ‑gɛn ‑yö bɔa bhë ‑a 'ka. 13'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Dhebɔ, ‑më 'ü‑ ‑gbo bɔ ꞊ɛ?» 'Ö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «N Dëmɛ bho 'wo‑ wo zö ꞊nɛ, ‑dhɛ 'wo dhoë ‑a ‑bha, 'maa‑ dɔ.» 14'Yö ꞊dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'yö ‑dhɛ ‑ga ö ꞊zlöö; 'ö Yesu yö kö ‑yö ꞊gbaannu ꞊süë' mü, 'kɛɛ yaa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ Yesu ‑mü. 15'Ö Yesu ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Dhebɔ, ‑më 'ü‑ ‑gbo bɔ ‑na ꞊nɛ ꞊ɛ? Dö 'ü‑ ꞊mɛɛ?» ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑yö ‑kë ‑a ‑zo 'piö ꞊nɛ 'lüdhɛɛdhɛ bhë ‑a ‑yuökëmɛ ‑mü; 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü‑ sü 'ü ‑ziö ‑a 'ka, ‑bhöë pö n ‑dhë kö 'aan‑ dho 'aan‑ 'sü.» 16'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Mali!» ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö ꞊luu 'ö ꞊sië ‑a 'piö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë Eblö ‑wo 'gü: «Labuni!» (꞊Waa‑ pö 'dhö kö ‑wa ‑pö «‑Gɔmɛ».) 17'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü n kuënnu, bhii n 'ka dho n Dë 'piö dhuö ꞊kun. 'Kɛɛ ‑bhö 'dho 'ü‑ pö n dhegluzë ‑nu ‑dhë a 'dho ‑na n Dë 'ö ka Dë 'ka, n ‑ma ‑Zlan 'ö ka ‑bha ‑Zlan 'ka 'pö bhë ‑a 'piö.» 18꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Mali 'ö go Madala bhë 'ö ‑ziö, 'ö dho ꞊guë' ‑nu 'piö 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Ma Dëmɛ yö!» 'Ö 'wun ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë bhë 'ö‑ 'plɛ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 19Yi gia‑ bhë ‑a 'yinia 'piö, Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë wo 'kuë‑ 'kɔ do 'gü. 'Yö 'wo 'kɔdhi ‑nu ‑zuö wo ‑blü bhii 'suö ‑yö ‑an ‑kë Zuifö ‑nu ‑dhë. ꞊Dhɛ 'wo dho ‑a ‑ga kö Yesu ꞊ya ‑wo ‑an ziën mü. 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Zuöyagluu ‑yö kë ka ‑gɔ!» 20꞊Dhɛ ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'dhö, 'ö ö ‑kɔ ‑nu waa‑ ö 'sɛn 'piö ‑dhɛ ‑zɔn ‑an ‑dhë. 'Ö ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi Dëmɛ yö 'wo‑ wo bhë ‑a ‑wun 'gü. 21'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «꞊Zuöyagluu ‑yö kë ka ‑gɔ! ‑Kɔ do gia‑ 'ö n Dë ‑yö n bɔ ‑a 'ka 'a nuë ka 'piö bhë, ma ‑de 'pö 'ma ka bɔ.» 22꞊Dhɛ ꞊ya ‑wo ‑nu 'wo bhë ‑a pö ‑an ‑dhë 'dhö, 'ö 'tëë ‑piö ‑an ‑bha 'ö‑ pö: «‑Zuu 'slööslö 'a‑ nu ka ‑dhë bhë! 23Mɛ ‑nu 'ö 'ka 'dhoë‑ ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta, ‑Zlan ‑dho ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'ö bhë ‑a ‑ta; mɛ ‑nu 'ö 'ka dho ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑nu ‑lo ‑an tuö, ‑Zlan 'ka 'dhö ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'ö bhë ‑a ‑ta.» 24꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö Yesu ꞊ya nu ö ‑bha mɛ ‑nu ziën bhë, ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ꞊ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Toma 'wo‑ 'tɔ kpɔ ‑Flɛan 'ka bhë, yaa kë mü. 25꞊Dhɛ ꞊ya 'yɛ ö 'zü ꞊ya nu, 'ö‑ 'bhamɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «'Yië kwa Dëmɛ yö.» 'Yö Toma ‑ya pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊taanga pin ‑nu 'wo‑ ‑kɔ ‑nu ‑bha n 'ka n 'yan dɔ ‑an ‑bha, 'ö n 'ka n ‑kɔnëga ‑sɔ ‑a pin ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö, 'iin ‑a 'sɛn 'piö ‑dhɛ 'wo‑ zlɔa bhë 'ö n 'ka n ‑kɔ ‑sɔ ‑a 'piö, kö pë 'ka‑ pö ‑na bhë n 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑.» 26꞊Dhɛ 'dhɔɔgɔ do ꞊ya ziö, Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë wo 'kuë‑ 'zü 'kɔ bhë ‑a 'gü kö ꞊wa 'kɔdhi ‑nu ‑zuö wo ‑blü, 'ö Yesu ‑yö ‑da ‑an 'piö kɔɔ 'ö dɔ ‑an ziën. Toma ‑yö ‑kë ‑an 'piö yi bhë ‑a 'ka. 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Zuöwaannudhe ‑yö kë ka ‑gɔ!» 27'Yö‑ pö Toma ‑dhë: «‑Dhɛ ‑ga zö 'dhɛ! Ü ‑kɔnëga 'pa ma bhüö pin ‑nu 'ka n kwɛɛ 'dhɛ! Ü ‑kɔ ‑sɔ n 'sɛn 'piö 'dhɛ! ‑Bhö ü bo ‑kɔ pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka 'ü n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑!» 28'Yö Toma ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ma ‑Zlan!» 29'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'bha n yö bhë, 'ü n ‑ma ‑go ga 'gü ‑sü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ɔɔ? 'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö waa n yö 'ö 'wo n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, ‑an ‑bha ꞊yö ‑së!» 30Kë‑ wo bhë Yesu ‑yö ‑dhidhaapë ꞊plëëzë 'bhaa ‑nu ‑kë ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'yan 'dhiö, 'kɛɛ 'waa ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü. 31'Kɛɛ ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka zö bhë, ‑wo ‑ya 'dhö kö Yesu ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ, ‑a Gbö 'ka ‑sü 'ö bhë 'kaan‑ ‑dhɛ 'wun gia‑, 'iin kö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü do 'ö bhë 'kaan‑ bɔ ‑a ‑ta kö ꞊toëpö ‑këdhösü bhë 'kaan‑ ‑a yö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\