Lukö 10

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'bhaa ‑sü; ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ 'slaplɛ ö ga ꞊plɛ, 'yö ‑an dan ꞊plɛ ꞊plɛ, 'yö ‑an bɔ ö 'dhiö pödhɛ ‑nu 'saadhö waa‑ ‑dhɛ ‑nu 'töüdhö 'ö yö gia‑ 'ö dho bɔ ‑a ‑bha ‑a 'gü. 2'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Mlü ꞊ya ga ꞊va, 'kɛɛ ‑a 'kanmɛ ‑nu ‑wo 'tee. ‑Ka ꞊bhɛa'‑ bhlö‑ dëmɛ ‑dhë kö ‑yö yuökëmɛ 'bhaa bɔ kö ‑waan ‑a ‑bha ‑mlü 'kan. 3‑Ka 'dho! A ka ‑bɔ ꞊nɛ 'bhlanë ‑nu 'dhö ‑tɔn ‑bha gbɛn‑ ‑nu ziën. 4Kö ꞊kun 'ka 'wëüga ‑nu gbɛ sü; kö ꞊kun 'ka 'ta 'sü ꞊bhɔɔ' ‑nu gbɛ sü; kö ꞊kun 'ka ‑sakpa gbɛ sü; kö ꞊kun 'ka ꞊gbaannu 'ka ‑mɛɛ ‑kë mɛ gbɛ 'ka zian ‑gbloo ‑nu ‑ta. 5'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka ‑da 'kɔ do 'gü, ‑kaa ‑a pö ‑blɛɛzë 'ka: ꞊Zuöyagluu ‑yö kë 'kɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü! 6'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa 'ö dho we ka ‑bha 'dhuë‑ ‑wun ‑bha ꞊ya kë mü, ka ‑bha 'dhuë‑ ‑yö 'to ‑a ‑ta; 'yaa 'pö ka ‑bha 'dhuë‑ bhë ‑yö 'to ka ‑gɔ. 7‑Ka wɔ ka ‑nia ‑kun ‑a 'gü ‑kɔ 'gü 'ka ‑bhöpë ‑nu 'ö mɛ ‑nu 'dhoë‑ nu ka ‑dhë bhë 'ka‑ ‑bhö, bhii ‑yö yuökëmɛ ‑bha 'ka kö ‑waan ‑a ꞊saan' bho. Kö ꞊kun 'ka ‑nië kɔɔtodhɛ ‑nu ‑bha! 8꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ‑da pödhɛ do 'gü, 'ö ꞊wa ka ‑nia 'kun, ‑ka ‑bhöpë ‑nu 'ö mɛ ‑nu dho nuë ka ꞊dhia bhë ‑an ‑bhö. 9‑Ka mɛ ‑nu ‑dhɛ bo pödhɛ bhë ‑a 'gü, 'go mü 'ka‑ pö pö‑ 'ö bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë: ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ꞊ya yö ka 'ka ꞊klöö'. 10'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka ‑da pödhɛ 'bhaa 'gü 'ö waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo ka ‑nia 'kun, ‑ka ‑da zian ‑ta 'ka‑ pö ‑an ‑dhë: 11'Sɛ ‑de 'yö to yi ‑gɛn ‑bha bhë 'yi‑ bho ‑na yi ‑gɛn ‑bha pë 'ka‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ, 'kɛɛ ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ꞊ya yö ka 'ka ꞊klöö'. 12A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë: ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, pö‑ 'ö 'dhö bhë ‑a ‑bha 'klobhɔdhe ‑yö ‑dho kë ꞊va 'giasü 'ö ꞊zië' Sodɔmë ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë 'kpa ꞊zuö' yaa ‑mɛ ‑nu 'ka bhë ‑an ‑bha ‑ta!» 13'Yö Yesu ‑ya pö 'zü: «'Yena ‑wun ꞊ya kë ka 'ka, Kolazɛn ‑mɛ ‑nu! 'Yena ‑wun ꞊ya kë ka 'ka, Betesaida ‑mɛ ‑nu! Bhii ‑dhidhaapë ‑nu 'wo ‑kë ka ꞊plöö ꞊nɛ, ‑wo ‑kë Tii ‑dhɛ waa‑ Sidɔn ‑dhɛ ‑nu ‑an ‑bha ‑bezë, kö pödhɛ ‑nu bhë ‑an 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊wa wo ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑kwaa ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ 'saadhö, 'iin kö ꞊wa ꞊bhɔɔ' 'kaazë ‑da wo ‑bha 'iin ꞊wa 'yoo ‑lo wo ‑bha. 14‑A ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, ka ‑bha 'klobhɔdhe ‑yö ‑dho kë ꞊va 'giasü 'ö ꞊zië' Tii ‑dhɛ waa‑ Sidɔn ‑dhɛ ‑an ‑bha ‑ta. 15꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhi 'dhee, Kapɛɛnaɔmë, ‑yö ‑kë ü ‑de 'gü ꞊nɛ ü ‑gɔ ‑dho yö dhang‑ ‑bha! 'Kɛɛ ‑abi'! Ü ‑gɔ ‑dho ꞊yɔɔ'‑ ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü.» 16'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë 'zü: «Mɛ ꞊ya ö 'to kë ka ‑wo ‑bha, kö ꞊ya ö 'to kë n ‑wo ‑bha; mɛ yaa bɔ ka 'ka kö yaa bɔ n 'ka ꞊nɛ bhë; 'ö mɛ yaa bɔ n 'ka, kö mɛ 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ yaa bɔ ‑a 'ka bhë.» 17꞊Guë' ‑nu 'gɔɔ‑ 'slaplɛ ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ‑yɛ wo 'zü 'wo nu ꞊zuögludhi 'ka, 'ö 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ‑zuu yaa ‑nu ‑de 'yië 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an 'ka ü 'tɔ 'gü, ‑wo 'wun ‑ma yi ‑ta 'wo go mɛ ‑nu 'gü.» 18'Ö Yesu ꞊ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «A Satan ‑bha ‑go dhang‑ 'gü ‑sü 'yö ‑püö bhë ‑a ‑yö ꞊nɛ pë ‑bha 'yan bɔ ‑sü 'dhö. 19'Kɛɛ ‑ka ka 'to 'to: A ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑nu ka ‑dhë kö 'kaan‑ ꞊taa'‑ ꞊mɛɛ ‑nu, gian ‑nu ‑an ‑ta, 'iin 'kaan‑ dü ‑bha 'piigbeedhɛ 'plɛ 'gü ꞊siö'‑; 'go mü pë gbɛ yaa 'dho pë 'dhiö‑ kë ka 'ka. 20'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö ka ꞊zuö' 'glu ‑yö 'dhi, ‑zuu yaa ‑bha 'wun ‑ma ka ‑ta ‑sü ‑wun 'gü; ka ꞊zuögludhi ꞊zian' ka 'tɔ ‑bha ‑ya ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑sü ‑wun 'gü!» 21'Töng gia‑ 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, Yesu ‑yö ‑pa ꞊zuögludhi 'ka ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa' 'yö‑ pö: «O n Dë, 'ü dhang‑ waa‑ 'kpongtaadhɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ka, a ü zuö ‑pö pë 'ü‑ ‑bin mɛ ‑nu 'wo 'kpaakpa waa‑ 'wundɔmɛ ‑nu ‑an ‑gɔ, 'ü‑ ‑zɔn mɛ ‑nu 'wo wo ‑de ‑sü 'tee ‑an ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü; ꞊ii‑, n Dë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, bhii 'ö tɔɔ bhi gia‑ ü 'yi ‑kan ‑a ‑dhë ‑wun ‑mü.» 22'Go mü 'yö‑ pö: «N Dë ‑yö pë 'plɛ ‑lo n kwɛɛ; mɛ gbɛ 'yaa ma 'a‑ Gbö 'ka n dɔ ‑a 'ke yaa kë n Dë 'ka. 'Ö go mü mɛ gbɛ 'yaa n Dë dɔ ‑a 'ke yaa kë ma 'a‑ Gbö 'ka waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'a‑ ‑zɔn ‑na ‑an ‑dhë bhë ‑an 'ka.» 23꞊Dhɛ Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'to wo 'sloo 'ka, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Zuögludhi ‑yö kë ka ‑gɔ, pë ‑nu 'ö 'ka ‑an yö bhë ‑an ‑wun 'gü, 24bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë mɛdhɛvadhɛ 'wo ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'ka waa‑ ‑gludë ‑nu 'wo 'dhiö ‑be, ‑wa ‑dhɔ ‑kë kö n këpë ‑nu 'ö 'ka ‑an yö ‑na ꞊nɛ 'waan‑ ‑an yö 'kɛɛ waa ‑an yö; 'iin pë ‑nu 'ka ‑an ma ꞊nɛ 'waan‑ ‑an ma 'ö waa ‑an ma.» 25꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, tɔnggɔmɛ do ‑yö ‑luu 'yö Yesu 'gü dan ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'ka 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, a ‑dho ‑a kë ꞊dhë kö ꞊toëpö ‑këdhösü ‑yaan kë n ‑gɔ ‑ɛ?» 26'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha tɔng 'gü i? 'Bha ‑a pö, ü‑ ‑ma ‑kɔklë ꞊ɛ?» 27'Ö gɔɔn‑ bhë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö tɔɔ: ‑Bhö ü Dëmɛ ü ‑bha ‑Zlan ‑dhɔ kë ü ꞊zuöga 'plɛ 'ka, ü nii 'plɛ 'ka, ü ꞊faan' 'plɛ 'ka, ü ‑zo ‑ta 'gü ‑wun 'plɛ 'ka! 'Go mü, ‑bhö ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ü ‑de 'dhö!» 28꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «Ü‑ ‑daa ‑kë ‑së, ‑bhö ‑a kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö bhë ‑a 'dhö, ü ‑dho kë ‑dhö ꞊toëpö 'ka!» 29'Kɛɛ tɔnggɔmɛ 'ö bhë 'yaa‑ 'piö kö za ‑yö ö 'kun. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ꞊nɛɛ: «Dö tɔɔ n ‑ya 'yɔɔ ꞊ɛ?» 30'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑a ‑dhë ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ do ‑yö ‑go Zeluzalɛmë, 'yö ‑kë 'dho ꞊dhia Zeliko. ꞊Dhɛ 'ö këpëyaamɛ ‑nu ꞊wa ‑lo ‑a ‑ta zian‑, 'wo‑ ‑bha pë ‑nu 'plɛ kun ‑a ‑gɔ 'wo‑ ‑ma, 'ö to ‑an kwɛɛ 'ö ꞊fuë. 'Wo‑ to sia‑ mü 'wo ‑ziö. 31‑Zlan ‑bha slabhomɛ do ‑yö ‑kë zian bhë ‑a ‑ta 'pö ziö ‑dhiadhö. ꞊Dhɛ ꞊ya gɔɔn‑ bhë ‑a yö, 'yö bɔ ‑kpinng 'to 'pian gbɛ ‑ta, 'ö ‑ziö. 32‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö mɛ do 'yö go Levi ‑nu ꞊suu'‑ 'gü 'yö nuë. ꞊Dhɛ ꞊ya yö ‑a ꞊tɛi' 'ka, 'yö ꞊yɔɔn gɔɔn‑ bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ yö, 'yö saan 'yö bɔ ‑kpinng 'to gbɛ ‑ta 'ö ‑ziö. 33'Kɛɛ Samali (‑sɛ 'ö‑ 'gü ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu 'waa wo 'ko ‑dhë ‑së bhë ‑a) mi do 'yö ‑kë 'dho ꞊dhia 'ta 'gü; ‑yö ‑kë zian ‑gblooga do bhë ‑a ‑ta; 'yö ‑wo ‑a ‑ta mü. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ yö, 'yö‑ 'yena ‑yö ‑da ‑a 'gü, 34'yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'yö ‑drɔɔn waa‑ 'yɔn yö ‑a ‑bha bhüö ‑nu 'gü, 'yö ‑an ‑lö sɔ 'pɛn 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ ‑ya ö bha ꞊soofang ꞊taa 'yö dhoë ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'wo‑ ꞊saan' bho ‑na bhë ‑a do 'gü. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, 'yö ö ‑zo ‑kë ‑a 'piö. 35꞊Dhɛ 'ö ‑a ‑tadhɛ ꞊ya 'po, 'yö dönie ꞊plɛ sü 'yö‑ nu ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ bhë ‑a ‑gɔmɛ ‑dhë ‑a pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Bhö ü ‑zo kë mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'piö; ꞊ya kë ꞊nɛ a 'yɛ ‑na n 'zü a 'dho ‑na n ꞊plöö, pë ‑nu 'ü 'dhoë‑ kë ‑a ‑wun 'gü 'töüdhö bhë a ‑dho ü ‑bha ‑yɛ 'zü kë.›» 36'Yö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «꞊Ya kë 'dhö kö mɛ ‑yaaga 'wo bhë ‑a dö ‑zë 'yö tɔɔ mɛ 'ö këpëyaamɛ ‑nu ‑wa ‑ma bhë ‑a ‑ya 'yɔɔ ꞊ɛ?» 37'Ö tɔnggɔmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Ö tɔɔ mɛ 'ö‑ 'yena yö bhë.» ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Kö ‑bhö 'dho 'ü‑ kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö!» 38꞊Dhɛ Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa ‑da zian ‑ta, ‑wo ‑dho 'wo ‑da pödhɛ do 'gü. Dhebɔ do ‑yö ‑kë mü, 'wo‑ ‑dhɛ Maatö; 'yö Yesu ‑nia kun ö ‑gɔ kɔɔ. 39‑A dheglu 'nëdhe 'wo‑ ‑dhɛ Mali, ‑yö ‑kë ꞊yaannu ꞊süë' Dëmɛ ꞊gɛɛndhö ö 'to ‑to ‑a ‑bha ‑mɛ ꞊daan' ‑wo ‑bha ꞊dhia. 40Maatö ‑yö ‑kë yuö ꞊plëëzë kë ꞊dhia, 'yö nu 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, kö n dheglu ‑yö yuö ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑ya 'plɛ 'to n ‑kɔ ‑ta ꞊nëdhö ꞊nɛ, 'yaa ü ‑dhë pë gbɛ 'ka a? ‑Bhöë pö ‑a ‑dhë ‑yö nu n ‑dhë!» 41'Yö Dëmɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: «Maatö, Maatö, ‑zo ‑ta 'wun 'gü ‑sü waa‑ pë ꞊plëëzë kë ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë, 42'kɛɛ 'wun do ‑yö mü, 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑. Yö ꞊nɛ 'ö Mali 'dhoë‑ 'piö bhë; yaa 'dho 'go ‑a ‑gɔ gbɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\