Lukö 11

1Yi do 'ka Yesu ‑yö ‑dho ꞊bhɛa' ꞊dhia ‑dhɛ do 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya yën ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha, 'yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu mɛ do ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, ‑bhö yi ꞊daan' ꞊bhɛa' ‑kɔ 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Zan ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊daan ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö!» 2'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka 'dhoë‑ ꞊bhɛa'‑, ‑kaa pö: Yi Dë, ü 'tɔ 'slööslö bhë, mɛ ‑nu ‑wa ꞊bhlë ‑ya. Ü ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö kë 'kpongtaa. 3‑Dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, ‑bhöpë 'ö ‑mɔ yi ꞊tian' ‑a nu yi ‑dhë! 4‑Bhö ziö yi ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'yi ꞊zië' mɛ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta bhë ‑a 'dhö. Kö ꞊kun 'ü ü ꞊kwaa yi ‑zü 'ö dü ‑yö yi ‑püö!» 5'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Ka ka ‑zo 'ta 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ do ꞊ya kë ‑dhö ka ziën, ‑a 'bhamɛ ꞊ya kë ‑dhö, ꞊ya 'dho ‑a 'piö gbeng ziën ‑yaan pö ‑a ‑dhë: ‹N 'bhamɛ, ‑bhö 'bluu‑ bhɛ ‑yaaga 'pë dɔ n ‑ma, 6bhii 'ö tɔɔ n 'bhamɛ do 'yö go 'ta 'gü, 'yö ‑wo n ‑ta ꞊nɛ, pë gbɛ 'yaa n ‑gɔ kö 'aan‑ nu ‑a ‑dhë.› 7'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, ‑a 'bhamɛ ꞊ya bɔ kɔɔ ꞊yaa‑ pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö ü ꞊kwaa' n ‑zü 'sengdhö! 'Ma 'kwɛɛ ta 'saadhö ꞊lakele 'ka, yië‑ ma 'në ‑nu 'yië ꞊waannu, n ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'a ꞊luu'‑ 'aan‑ 'bluu‑ nu ü ‑dhë!› 8꞊Ao', a‑ ‑pö ka ‑dhë yaa 'dho ꞊luu' ‑yaan 'bluu‑ nu ‑a ‑dhë, ‑an ‑bha ‑kë 'kobaɔngzë 'ka ‑sü ‑wun 'gü, 'kɛɛ ‑yö ‑dho ꞊luu'‑ 'ö pë 'ö ‑dhɔ ꞊kaa' bhë 'ö‑ nu ‑a ‑dhë 'kwɛɛ ‑ta 'ö ‑ma ‑na ‑kplawo bhë ‑a ‑wun 'gü. 9꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ma ‑zë a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka pë ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ, ‑yö ‑dho ‑a nu ka ‑dhë; ‑ka pë ꞊mɛɛ' ‑Zlan 'piö, ka ‑dho ‑a yö; ‑ka 'kwɛɛ ‑ta ‑ma, ‑Zlan ‑yö ‑dho 'kwɛɛ po ka ‑gɔ. 10Bhii mɛ 'oo mɛ 'ö pë ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ, ‑ya ‑nu ‑a ‑dhë; 'ö mɛ 'ö pë ꞊mɛɛ ‑a 'piö, 'yö‑ yö; 'ö 'kwɛɛ ‑po mɛ 'yö 'kwɛɛ ‑ta ‑ma ‑a ‑gɔ. 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka ziën mɛ do ‑yö ‑dhö 'ö‑ ‑bha 'në 'dho ‑dhö, ꞊ya 'yuö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ, ‑yö ‑dho ꞊mɛɛ nu ‑a ‑dhë ‑a? 12'Iin ꞊ya pë ‑yan ‑dhɛ ‑a ‑gɔ, ‑yö ‑dho gian nu ‑a ‑dhë ‑a? 13'Wunyaakëmɛ ‑nu 'ka dɔ ꞊nɛ, ka pë ‑së ‑nu kaa‑ 'në ‑nu ‑dhë ‑dhɛ ‑dɔ. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑më 'yö ‑kë 'ö ka Dë 'yö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü, yaa 'dho ‑Zuu 'slööslö nu mɛ 'ö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ‑a ꞊dhë ꞊ɛ?» 14Mɛ do ‑yö ‑kë 'tuunzë, bhii ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü. ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑ya bho ‑a 'gü, 'yö yö 'we ‑sü ‑bha. 'Ö mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë 'ö ‑an 'te ‑yö tun. 15'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë mü 'wo‑ pö: «Bɛɛzebilö 'ö tɔɔ dü 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑gɔmɛ 'ka bhë, 'yö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑a ‑dhë, 'ö ‑zuu yaa ‑nu kë ‑na ‑a 'ka bhë!» 16'Ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑kë kö 'waan‑ ‑a 'gü dan 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ‑dhidhaapë do 'yö dho ‑a ‑zɔn ꞊nɛ ü bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü bhë ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö ‑a kë!» 17Yesu ‑yö ‑an ‑bha ‑zotadhe ‑dɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Sɛgɔ ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ 'wo 'ko zë ‑na wo 'ko 'ka ‑an 'dhiötodhɛ 'ö tɔɔ ‑an 'gü ꞊siö' ‑sü, ‑an ‑bha 'kɔ ‑nu ‑wo ‑dho ‑lo. 18꞊Ya kë ꞊nɛ dü ꞊ya 'ko zë ö ‑de 'ka, ‑a ‑bha 'sɛgɔ ‑dho ꞊glɔɔ ‑kɔklë ꞊ɛ? Bhii ka‑ ‑pö ꞊nɛɛ a ‑zuu yaa ‑kë mɛ ‑nu 'gü, 'ö tɔɔ Bɛɛzebilö ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu n ‑dhë. 19꞊Ya kë 'dhö kö dö 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ka ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë 'wo ‑zuu yaa ‑kë ‑a 'ka ɛ? Ka ‑de ‑bha mɛ ‑nu ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ za yaa ‑yö ka 'piö. 20'Wun gia‑ 'ka, ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊nɛ 'a ‑zuu yaa ‑kë ‑a 'ka, kö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ꞊ya nu ka 'piö 'saadhö. 21Bhii ꞊ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ 'gügbeezë 'ö 'ko ꞊zaa' ‑piö 'dhoë‑ ‑gɔ, ꞊ya ö ‑zo kë ö bha 'kɔ 'piö, ‑a ‑bha kɔɔpë 'plɛ ‑dho ꞊waannu ‑së 'ka. 22'Ö gɔɔn‑ do 'yö‑ 'gü 'dho 'gbee‑ 'yö ‑ziö ‑a ‑ta, ꞊ya ‑wo 'ö ꞊ya 'to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑a ‑ta, ‑ya ‑bha 'ko ꞊zaa' ‑piö 'yö ö ‑zo yö ‑a ‑bha bhë ‑ya 'plɛ ‑sü ‑a ‑gɔ; 'go mü 'yö‑ ‑bha pë ‑nu 'yö‑ sü bhë, 'yö‑ ‑glu ö ‑bha mɛ ‑nu 'ka. 23A‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ 'yaa n 'piö, kö ma mɛ 'yaa ‑mü; 'go mü mɛ 'ö yaa nu n ‑dhë ma pë ‑kpɔ 'kuë‑ ‑sü 'gü, kö ‑yö ‑nu n ‑ma pë 'pɛn ꞊dhia.» 24'Yö Yesu ‑ya pö: «‑Zuu yaa ꞊ya 'go mɛ ‑nu 'gü, 'yö dho 'ö ꞊nië nië ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha ‑a ‑bha kö ‑yaan ö ‑yadhɛ ꞊mɛɛ'‑. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa‑ yö ‑na, 'yö‑ pö ö ‑de ‑dhë ꞊nɛɛ: ‹A ‑dho yɛ n 'zü 'a dho n ‑yadhɛ 'a go ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha.› 25'Ö ‑yɛ ö 'zü 'yö nu; 'yö ‑dhɛ mɛ 'ö ‑kë ‑a ‑bha 'dhiö bhë ‑a yö kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kɔ 'ö ‑a 'gü ‑dhɛ 'dho go ‑sü 'ka, 'ö pë 'plɛ 'dho ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ka ‑a 'gü bhë ‑a 'dhö. 26꞊Ya kë 'dhö 'ö ‑zuu yaa 'slaplɛ 'ö ‑an këwun 'dho ya 'ö ꞊ziö' ‑a ‑ta bhë 'yö ‑an kpa ö ‑bha, 'ö wo 'plɛ 'wo nu 'wo wo ‑yadhɛ kun ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha. ꞊Ya kë 'dhö zlöö kö gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑bha 'wun kë ‑kɔ ꞊ya kë ya, ꞊ya ziö ‑a mɛ 'ö 'dhiö ‑a ‑ta.» 27꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'wun 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö dhebɔ do ‑yö ‑bɔ mɛ gbung 'gü, 'yö‑ pö: «꞊Zuögludhi ‑yö kë dhebɔ 'yö ü ‑gu sü 'yö ü gbaa 'yɔn 'ka bhë ‑a ‑gɔ!» 28'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «꞊Zuögludhi ‑yö kë ꞊zian' mɛ 'wo ‑Zlan ‑wo ma 'ö 'wo‑ ꞊bhlë ‑ya ‑an ‑gɔ.» 29꞊Dhɛ 'ö mɛ ‑nu 'dho bhɔ ‑na 'kuë‑ ꞊va Yesu ‑zü, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊nɛ ‑an këwun 'yaa ‑së; wo 'ö 'wo 'dhö bhë, 'wo ‑dhidhaapë 'yö dho kë ꞊duakëpë 'yö go ‑Zlan 'piö 'wo‑ ꞊mɛɛ, 'kɛɛ ‑dhidhaapë gbɛ 'ka 'dho kë ‑a 'ke yaa kë Zonasö ‑bha ‑dha ga ‑gɔ ‑sü 'ka; ('kɛɛ kö ꞊ya ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga kë 'yuö‑ 'guu). 30‑Kɔ do 'ö Zonasö ‑yö ꞊kaa' ꞊duakëpë do 'ka, mɛ ‑nu 'wo Ninivö ‑an ‑bha 'ka 'dhiö ‑be bhë, ‑kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö ma 'a Mɛgbö 'ka 'a dho kaa mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑an ‑bha ꞊duakëpë do 'ka. 31‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, ‑gludhe 'yö ‑kë Seba ‑sɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ka bhë ‑yö ‑dho ꞊luu'‑ mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑an ‑gɔ, 'yö za ‑lo ‑an tuö; bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑go 'sɛ ꞊gbiin gbɛ ‑ta, 'yö nu 'yö ö 'to to Salomɔ ‑wo 'ö 'kpaakpadhɛ 'ö ‑Zlan ‑ya nu ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑bha. Yö do bhë 'zü, ‑dhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü mɛ do 'yö ꞊va 'ö ꞊zië' Salomɔ ‑ta ‑yö zö. 32'Go mü ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, mɛ ‑nu 'wo Ninivö ‑wo ‑dho ꞊luu'‑ mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑an ‑gɔ, 'wo za ‑lo ‑an tuö, bhii 'ö tɔɔ ꞊dhɛ Zonasö ꞊ya ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë, ‑wo wo ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië ‑kwaa ‑Zlan 'piö, 'kɛɛ kö mɛ 'yö ꞊va 'yö ꞊zië' Zonasö ‑ta 'yö zö.» 33'Ö‑ pö: «'Waa ꞊labang dɔ kö ‑waan ‑a ‑bin, 'iin kö ‑waan 'gbonggbo 'gblü ‑a ‑ta. ‑Abi'! ‑Wa ‑dɔ ꞊zian' ö ‑dɔ ‑a ‑ta dhuö ‑pë ‑ta; ‑yö ‑kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo ‑da ‑na kɔɔ bhë ‑waan ‑dhɛpuudhɛ yö. 34Mɛ 'yan ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ bun ‑bha ꞊labang 'dhö. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑potaasü ꞊ya kë ‑an ‑gɔ, kö bun ‑yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü; 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑potaasü 'yaa ‑an ‑gɔ kö bun ‑yö ‑dhɛtiidhɛ 'gü. 35꞊Dhɛ 'ö 'dhö kö ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, kö ꞊kun 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'yö ka 'gü bhë 'yö ‑kë ka ‑gɔ ‑dhɛtiidhɛ 'ka. 36'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka bun ‑dhɛ 'saadhö ꞊ya 'bhü, 'ö ‑a ‑dhɛ gbɛ yaa 'to ‑dhɛtiidhɛ 'gü, ‑dhɛpuudhɛ ‑dho ‑a pa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊labang 'dho ö bha 'bhü ‑sü yö ‑na ‑a 'ka kɔɔ bhë ‑a 'dhö 'papadhö.» 37꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha 'dhö, 'ö Falizi ‑mɛ do ‑ya ꞊dhɔɔ ‑kë ö ‑gɔ kɔɔ kö 'waan‑ pë ‑bhö. Yesu ‑yö ‑dho ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'yö‑ ‑nia kun kö ‑waan pë ‑bhö. 38Falizi ‑mɛ bhë ‑a 'te ‑yö ‑tun ‑kɔ 'ö Yesu yaa‑ 'zlu ꞊nɛ ‑an ‑bha wɔ 'dhö ‑yaan ꞊tun pë ‑bhö ‑na bhë ‑a ‑wun 'gü. 39'Ö Dëmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu, 'ka ‑a 'ka, ꞊ga 'ö ꞊nɛ: Ka 'yi mü ‑kɔɔ ‑nu waa‑ 'tia‑ ‑nu ‑an bun 'kpaan ‑zlu 'kɛɛ 'kaa ‑an 'gü ‑dhɛ 'zlu; ka ‑de ꞊zuö' 'piö, ka ‑ya ‑sü 'ka ꞊kwaan ‑sü waa‑ 'glu yaa ‑an ‑wuën! 40'Wun ‑yö 'yaan ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! ‑Zlan 'yö pë plaan ‑dhɛ ‑pë ‑kë bhë, yö do kun 'ö pë 'gü ‑dhɛ ‑yuö ‑kë 'pö a? 41‑Ka pë ‑nu nu ka ꞊zuöga 'plɛ 'ka ꞊zian', 'ka pë ‑nu 'wo ka ‑gɔ ‑an nu 'yenamɛ ‑nu ‑dhë; ꞊ya kë 'dhö ka ‑bha pë 'plɛ ‑dho kë 'slööslö. 42'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka, Falizi ‑mɛ ‑nu, 'ö tɔɔ ka ka ‑bha pë 'gɔɔ‑ do ‑naa ‑bho ka ‑bha 'too ꞊dhɛɛ' ‑pë 'sɛnsɛn 'plɛ 'ka, 'ö 'kaa ka ‑zo ‑kë ka ‑de 'piö, ‑kë kpengdhö ‑sü 'ka waa‑ ‑Zlan ‑dhɔ ‑ya ka ꞊zuö' 'piö ‑sü 'ka bhë. Pë 'ö 'ka dho ‑a kë ‑bezë 'ö bhë, kö ‑yaan 'to ‑an mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha. 43'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka, Falizi ‑mɛ ‑nu, 'ö tɔɔ ka‑ ‑dhɔ ‑kë ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑nu 'ö 'wo ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü bhë ‑an 'ka 'iin kö mɛ ‑nu ‑wo ‑mɛɛ kë ka 'ka ꞊bhlë 'gü 'dhëëdhɛ ‑nu 'gü. 44'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka, 'ö tɔɔ ka ‑kë ꞊nɛ blɔɔn‑ 'ö mɛ gbɛ 'yan 'yaa‑ yö 'ö 'wo ꞊taa ‑a ‑ta, 'waa ‑a ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ mɛ ꞊glöö 'buu ‑ya 'gü bhë ‑a 'dhö!» 45꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö tɔnggɔmɛ do ‑ya pö Yesu ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ü 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö kö 'si 'ü‑ bho ‑na yi ‑de 'pö yi ‑gɔ bhë!» 46'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Yena ‑wun ‑dho kë tɔnggɔmɛ ‑nu ka ‑de 'pö ka 'ka! Bhii 'ö tɔɔ ka ꞊kwɛɛ‑ ꞊va ‑sü 'ka‑ dɔ mɛ ‑nu tuö 'ö 'kaa nu ‑an ‑dhë 'bhe 'tee wo kö 'kaan‑ ‑an ‑bha ꞊kwɛɛ‑ ‑nu bho ‑an ‑ta. 47'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka! Bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'ö ka 'bhɛma ‑nu ‑wo ‑an zë bhë ka‑ blɔɔn‑ ‑ta dhuö ‑dhɛ ‑pë ‑kë. 48‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü ka‑ ‑zɔn ꞊nɛ ka 'bhɛma ‑nu ‑bha yuö kë ‑kɔ 'yi‑ ‑kan ka 'dhii! Bhii wo ‑zë ‑wo ‑an ‑zë, 'ö ka ‑zë 'ö 'ka 'kɔ ‑nu dɔ ‑an blɔɔn‑ ‑ta. 49Bhii ‑Zlan ‑ya ‑blɛɛ ö ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ka 'dhiö ‑be ꞊nɛɛ: A ‑dho ma ‑wodhiölomɛ ‑nu waa‑ ma bɔmɛ ‑nu bɔ ‑an ‑dhë; ‑wo ‑dho ‑a mɛ 'bhaa ‑nu zë 'ö 'wo‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'klo bhɔ. 50'Kɛɛ pë dho kë 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, ‑an 'klo ‑dho bhɔ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo ‑an zë 'ö sü 'kpongtaadhɛ züdɔyi ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü 51'ö sü Abɛlö zë ‑yi 'ö ‑kë mɛ zë ‑sü ‑blɛɛzë 'ka 'kpongtaa zö bhë ‑a ‑bha ‑yö yöë Zakali 'wo‑ zë sla‑ bho ‑dhɛ waa‑ ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö ‑an ziën bhë ‑a ‑wun 'gü. A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë giagia 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ, ‑an 'klo ‑dho bhɔ mɛ zë 'ö ‑an 'bhɛma ‑nu ‑wa wo bhë ‑a ‑wun 'gü. 52'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka, tɔnggɔmɛ ‑nu, bhii 'ö tɔɔ 'ka ꞊lakele 'yö dho 'kwɛɛ po mɛ ‑nu ‑gɔ kö ‑waan ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu dɔ bhë, 'ka‑ sü 'ö ka 'ö ka 'ka 'dho ‑da kɔɔ bhë, 'ka‑ ‑kë 'ö mɛ ‑nu 'wo‑ ‑dhɔ ꞊kaa' kö 'waan‑ ‑da kɔɔ bhë, 'kaa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo ‑dakɔɔdhɛ yö.» 53꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya 'go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo yö ‑ziö ‑a 'piö ‑sü 'gü ‑naazuëdhe 'ka, 'ö 'wo ꞊dhɛɛ' ‑nu kpɔ ‑a ‑gɔ 'wun ‑nu ꞊plëëzë ‑gɛn 'ka; 54'kɛɛ ‑yö ‑kë 'slë 'ka 'wo‑ ‑kan ‑a ‑gɔ ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka kö ‑waan ‑a 'kun ö ‑wo ‑nu ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\