Lukö 12

1‑A 'töng bhë ‑a 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo 'ko ꞊bhaa ‑vuu ꞊plëëzë 'ka. 'Ö ꞊dhɛ to zlöö kö ‑wo ꞊taa' ‑na wo 'ko ‑nu ‑gɛn 'dhɛ ‑ta, 'ö Yesu ‑yö ꞊dhië ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö Falizi ‑mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ꞊bluubhɛɛpë 'dhö bhë ‑an ‑gɔ, 'ö tɔɔ mɛ 'yan ‑ta ‑wun kë ‑mɛ ‑nu ‑mü ‑an 'ka! 2Pë 'yö ‑bin ‑sü 'ka ‑a 'plɛ ‑yö ‑dho yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü; 'ö 'sloo 'ka ‑wun 'yö ‑bin ‑sü 'ka 'yö dho yö plaan. 3‑A ‑wun 'gü, 'wun ‑nu 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑dhɛtiidhɛ 'gü, 'wo dho ‑a ma ‑dhɛ 'po ‑sü 'gü; 'ö 'wun ‑nu 'ka dho ‑an ꞊blɛɛ'‑ ka 'ko 'toodhö ka ‑gɔ kɔɔdhɛ ‑nu ‑bha, 'wo dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ziën.» 4«'Wun mɛ 'ö ꞊nɛ a‑ ‑blɛɛ mɛ 'ka n 'bhamɛ ‑nu 'ka ka ‑dhë: Kö ꞊kun 'ka ‑suö mɛ ‑nu 'wo dho ka zë, 'ö 'go mü waa 'dho pë 'waa gbɛ kë gbɔ bhë ‑an ‑dhë. 5A ‑dho mɛ 'ka dho suö ‑a ‑dhë ‑a ‑zɔn ka ‑dhë: ‑Ka 'suö ‑Zlan 'ö ꞊ya mɛ 'sü 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ kö ‑yaan mɛ ‑zuö ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü bhë ‑a ‑dhë. ꞊Ii‑, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka 'suö ‑a ‑dhë 'dhɛ! 6Kë 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'waa ꞊zöng' 'sɔɔdhu 'dhɔɔ dɔ 'wëü‑ 'tama ga ꞊plɛ ‑bha ‑a? 'Kɛɛ kö ‑Zlan ‑zlö 'yaa trö ‑a do ‑de ‑bha. 7'Go mü 'ö ka tuö ‑wun 'plɛ 'dho ꞊dhong' ‑sü 'ka. Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë, ka ‑wun ꞊yö 'gbee‑ 'yö ꞊zië' ꞊zöng' ‑nu ‑ta!» 8'Ö‑ pö: «A‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ 'oo mɛ 'yö 'dhoë‑ ‑a pö mɛ ‑nu ziën ‑yö n ‑ma 'ka, ma 'a Mɛgbö 'ka 'pö a ‑dho ‑a pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë ‑yö n ‑ma 'ka. 9'Kɛɛ mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ pö mɛ ‑nu ziën 'yaa n dɔ, ma 'a Mɛgbö 'ka 'pö, a ‑dho ‑a pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë 'maa‑ dɔ. 10Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ma 'a Mɛgbö 'ka n 'ka, ‑Zlan ‑dho ziö ‑a ‑bha 'wun yaa 'ö 'dhö bhë ‑a ‑ta; 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zuu 'slööslö ‑gɔ, yö 'ka 'dho ziö ‑a ‑bha 'wun yaa 'ö 'dhö bhë ‑a ‑ta. 11꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊wa ka 'kun, 'to 'ka‑ wo ‑na n 'piö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö ꞊wa 'dho ka 'ka Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'iin 'dhiö ‑sü ‑mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu, 'iin 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑an 'dhiö kö ‑waan 'wun dɔ ka ‑bha, kö ꞊kun 'ka dɔ pë 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ka ‑de ‑gɔ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü; 12bhii ‑Zuu 'slööslö ‑dho 'wun 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑zɔn ka ‑dhë 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka.» 13'Töng bhë ‑a 'ka, mɛ do ‑yö ‑bɔ mɛ gbung ziën 'ö‑ pö Yesu ‑dhë: «N Dëmɛ, ‑bhö ‑a pö n dheglu ‑dhë, pë ‑nu 'ö yi dë ‑ya to yi ‑gɔ bhë 'yi ‑an ‑glu!» 14'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ ꞊nɛ, dö 'ö n ‑ya kö 'aan‑ kë ü bha za ‑nu 'kan ‑mɛ 'ka, 'iin 'aan‑ kaa‑ pë ‑nu ‑glu ka 'ka ɛ?» 15꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö ‑an 'plɛ ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ka ‑klu ꞊bhɔɔpë ‑nu ‑bha, bhii mɛ ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü yaa 'dho yö ꞊bhɔɔpë ‑nu ‑bha ‑kë ‑a ‑gɔ ‑sü ‑bha, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ꞊bhɔɔzë ꞊duö 'dhee.» 16'Yö Yesu ‑yö 'wun ꞊zuan' do ‑zɔn ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ ꞊bhɔɔzë do 'ö tapë ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊va ‑yö ‑kë ‑dhö; 'yö pë ‑yö ‑dhi ‑a ‑gɔ. 17'Yö ö ‑zo ‑ta 'ö‑ pö ö ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: ‹A ‑dho ‑a kë ‑kɔklë ꞊oo? ꞊Dhɛ 'a dho ma pë ‑nu ‑lo ‑a ‑bha, 'maa‑ yö ‑na!› 18'Yö‑ pö ö ꞊zuö' 'piö 'zü ꞊nɛɛ: ‹Pë 'a dho ‑a kë 'ö ꞊nɛ: A ‑dho ma 'slëëdhɛ ‑nu wü 'a‑ gbɛ ꞊va kë, 'ö 'a ma ‑mlü ‑nu waa‑ ma pë ‑sɛɛbɔ 'töüdhö 'a ‑lo ‑a 'gü. 19꞊Ya kë 'dhö kö ma pë 'plɛ 'dhiö ꞊ya ‑mɔ, bhii kö n ‑bhöpë ‑nu ꞊wa kë ꞊va ‑kwɛ ꞊plëëzë ‑bha 'ka, kö n ꞊yaannu ‑sü ‑mü 'aan‑ n 'tɛɛ pa, 'aan‑ ‑bhöpë ‑nu ‑bhö 'aan‑ müpë ‑nu mü ꞊zuögludhi 'ka.› 20'Kɛɛ ‑Zlan ‑ya ‑pö mɛ 'ö 'dhö bhë ‑a ‑dhë: ‹Gɔɔn‑ 'ö 'yaa‑ 'wun dɔ ꞊nɛ, gbeng ‑yi do 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊nɛ ü bha 'të ‑sü ‑yö ‑dho ꞊gbaannu, ꞊ya kë 'dhö pë ‑nu 'ü ‑an ꞊waannu ü ‑bha 'ka ꞊nɛ, dö 'yö dho to ‑a ‑gɔ ‑ɛ?›» 21'Ö Yesu ‑ya pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Kɔ do 'ö ꞊nɛ 'yö dho kë ‑a 'ka mɛ 'yö ö ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'kpuɛ‑ 'kpɔ ‑na yö gia‑ ö ‑bha 'ka ö ‑de ‑yö ꞊bhɔɔzë ‑sü 'ka bhë ‑a 'ka, 'kɛɛ kö ‑yö 'fɛɛzë ‑Zlan wö 'dhiö.» 22꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑A ‑wun 'gü a‑ ‑pö ka ‑dhë: Kö ꞊kun 'ka dɔ ‑bhöpë 'ka dhoë ‑bhö 'kaan‑ ‑tosiadhe kë ‑a ‑ta ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta, 'iin sɔ ‑nu 'ka dhoë ‑da ka ‑bha ‑an ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta 'pö, 23bhii ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑wun ꞊yö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' ‑bhöpë ‑wun ‑ta, 'ö kwa bun ‑wun 'dho 'gbee‑ 'ö ꞊zië' sɔ 'ka dho ‑a ‑da ka ‑bha ‑a ‑wun ‑ta. 24‑Ka mua‑ ‑nu ‑ga! 'Waa pë gbɛ ta ‑waan 'dho ‑a 'kan, 'ö ‑an ‑bha 'siödhɛ 'iin 'slëëdhɛ gbɛ 'yaa ‑dhö, 'kɛɛ ‑Zlan ‑yö ‑bhöpë ‑nu ‑an ‑dhë 'sa. Ka ‑wun ꞊yö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' ‑ma ‑nu ‑ta! 25Dö ‑mü ka ziën 'yö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ö ‑de ‑bha yi ‑da 'dhiö ‑a ‑bha ‑dɔ ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑sü ‑wun 'gü i? 26꞊Dhɛ 'ö ka ‑kɔ gbɛ 'ka 'dho ‑mɔ pë 'sɛnsɛn ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an kë ‑sü ‑bha ꞊nɛ, ‑më ‑kë 'ka dɔ ka ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta pë ‑nu 'wo to ‑a ‑wun 'gü i? 27‑Ka 'lübin ‑kë ‑së ‑kɔ ‑nu ‑ga bhë 'dhɛ! 'Waa yuö gbɛ kë 'iin 'waa ꞊yee'‑ ꞊zloo'‑ ‑waan 'dho sɔ bɔ, 'kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë ka gia‑, ka Salomɔ 'ö ‑kë ‑gludë 'ka 'kpa bhë ‑a ‑bha ‑kë ꞊bhɔɔzë ‑kɔ ‑wun ‑dɔ. ‑Yö ‑kë 'dhö 'kɛɛ sɔ 'yö 'yan dho kë ‑së ꞊nɛ 'lübin ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an do 'dhö yaa kë ‑a ‑gɔ. 28꞊Ya kë ꞊nɛ 'lübin 'ö bhlö‑ lënng ꞊nɛ, ‑Zlan ꞊yaa‑ ‑kë ‑së, 'kɛɛ kö ꞊dhia' ‑wo ‑dho ‑a ‑güö, ‑më 'yö‑ ‑kë ka ‑de 'pö yaa 'dho ö ‑zo kë ka buënpë ‑nu ‑wun 'piö 'pö e? Ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë, kë 'ö‑ wo 'tee bhë yö ‑mü! 29Kö ꞊kun 'ka dɔ pë 'ka dho ‑a ‑bhö waa‑ pë 'ka dho ‑a mü ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑an ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka ‑kplawo, 'iin kö ꞊kun 'ka ka ‑zo ‑ta pë gbɛ ‑wun 'gü, 30bhii 'kpongtaamɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'gü 'wo pë ‑nu bhë 'wo ‑an ꞊mɛɛ' ‑na ‑kplawo bhë. 'Kɛɛ ka ‑zë ka Dë ‑ya ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ pë ‑nu 'wo bhë ka ‑bha ‑wun ‑ya ‑bha. 31'Wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha, ‑kaa ‑an ꞊mɛɛ' 'dhiö ꞊kun; ꞊ya kë 'dhö, ‑yö ‑dho pë ‑nu 'wo to ‑an nu ka ‑dhë.» 32'Ö‑ pö: «Ma ꞊guëzë ‑nu, 'kö ‑kë ꞊nɛ ka 'tee 'dhee, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë, bhii ‑yö ‑kë ka Dë ‑dhë ‑së kö 'ka kë ‑a ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü ‑në ‑nu 'ka! 33Ka ‑bha pë ‑nu 'wo ka ‑gɔ, ‑ka ‑an 'dhɔɔ dɔ, 'ka‑ ꞊naɔ ‑nu nu 'fɛɛmɛ ‑nu ‑dhë. ‑Ka ka ‑bha ꞊naɔ ‑da ‑a 'gü ‑pë ‑nu 'ö‑ 'gü 'yaa ꞊siö'‑ ‑a ‑yuö kë, 'ka ka ‑bha ꞊naɔ ‑nu ‑da dhang‑ 'gü ‑dhɛ 'ö‑ 'gü ‑yö 'ka 'dho ꞊siö'‑ 'gbɛɛdhö bhë ‑a 'gü, bhii ꞊kwaanmɛ gbɛ 'ka 'dho ‑wo 'ma 'iin 'lɔɔn ‑nu gbɛ 'yaa 'ma ‑yaan ‑a ꞊siö'‑. 34Bhii ‑dhɛ 'ö ü bha ꞊naɔpë ‑nu 'dho ‑a ‑bha, 'ö ü ꞊zuö' 'dhoë‑ ‑bha 'pö.» 35'Ö‑ pö: «‑Ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'ka ka ‑bha ‑du kwi dɔ sɔ ‑ta, 'ka ka ‑bha ꞊labang dɔ! 36‑Ka kë ꞊nɛ yuökëmɛ ‑nu 'wo ‑ya wo ‑gɔmɛ ‑gɔ ‑an 'dhö! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑an ‑gɔmɛ ꞊ya 'go 'wlaan‑ ‑ta ꞊ya nu yi 'oo yi 'ka, 'ö ꞊ya 'kwɛɛ ‑ta ‑ma kö ‑waan 'to mü ‑waan 'kwɛɛ 'po ‑a ‑gɔ. 37꞊Zuögludhi ‑yö kë yuökëmɛ ‑nu 'ö ‑an ‑gɔmɛ ꞊ya nu, 'ö dho ‑an yö ‑ya 'yaan ‑sü 'ka ‑an ‑gɔ! Bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ‑an ‑gɔmɛ ‑yö ‑dho ö bha ‑du kwi dɔ sɔ ‑ta 'yö ‑yadhɛ nu ‑an ‑dhë kö ‑waan pë ‑bhö, 'yö ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë. 38'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu gbeng ziën 'iin 'töng gbɛ 'ka, ꞊ya ‑an yö ‑ya 'yaan ‑sü 'ka, kö ꞊zuögludhi ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑gɔ! 39‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'kɔdëmɛ ‑yö ꞊kwaanmɛ nu ‑yi ‑dɔ ‑bezë, yaa 'dho ö ꞊kwaa' ‑a ‑zü kö ‑yaan ‑da kɔɔ. 40Kö ka ‑de 'pö, ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, bhii ma 'a Mɛgbö 'ka, n ‑yɛ 'zü ‑yi 'a dho nuë bhë 'kaa‑ dɔ!» 41꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Piɛɛ ‑ya ‑pö: «N Dëmɛ, 'wun ꞊zuan' 'ö ꞊nɛ ü‑ ‑zɔn yi ‑de 'sloo yi ‑dhë, 'iin ü‑ ‑kë mɛ 'saadhö yi ‑dhë e?» 42'Ö Dëmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Yuökëmɛ 'ö to ö ‑wo ‑ta 'yö 'wun dɔ, 'ö tɔɔ mɛ 'ö‑ ‑gɔmɛ 'dho 'wun 'plɛ ‑lo ‑na ‑a kwɛɛ kö mɛ ‑nu 'wo to ‑yaan ‑an ‑bha ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë 'töng 'wo dho ‑bhöpë ꞊bhöë' ‑a 'ka bhë. 43꞊Zuögludhi ‑yö kë yuökëmɛ 'ö‑ ‑gɔmɛ ‑yɛ 'zü 'töng 'ka ‑yaan nu ö ꞊plöö 'yö dho ‑a yö yuö ‑nu 'yö‑ nu ‑a ‑dhë bhë ‑a 'dhiö bhë ‑a ‑gɔ. 44A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑A ‑gɔmɛ ‑yö ‑dho ö bha pë ‑nu 'saadhö ‑a 'kluën bho ‑a ‑bha. 45'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ yuökëmɛ 'ö 'dhö bhë ꞊yaa‑ pö ö ‑de 'gü ꞊nɛɛ: ‹N ‑gɔmɛ 'yaa nu ‑na 'siö‑›, 'ö ꞊ya ‑ya yuökëgɔɔn ‑nu 'iin yuökëdhoo ‑nu mɛ 'wo to ‑an ‑ma ‑sü 'gü, 'ö ‑ya ö ‑de nu pë ‑bhö ‑sü waa‑ ‑drɔɔn 'yi mü ‑sü ‑an ‑dhë, 46‑a ‑gɔmɛ ‑dho nu yi 'ö 'yaa‑ dɔ 'iin 'lɛlɛ 'yaa‑ dɔ 'pö ‑a 'ka. ‑Yö ‑dho yuökëmɛ 'ö bhë ‑a 'klo bhɔ 'gbee‑ 'ka, 'yö‑ ‑kë 'yö dho mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka ‑an 'piö. 47Yuökëmɛ 'ö pë 'yö‑ ‑gɔmɛ 'dho ‑a 'piö 'yö‑ dɔ, 'kɛɛ 'ö 'yaa‑ 'piö kö 'yö ‑an kë bhë, ‑a 'klo ‑dho bhɔ ‑klaa ‑yan ꞊plëëzë ‑sü ‑a ‑bha ‑sü 'ka, 48'Ö ꞊zië' yuökëmɛ 'ö pë 'ö‑ ‑gɔmɛ 'dhoë‑ 'piö 'yaa‑ dɔ, 'kɛɛ 'ö 'wun ‑nu 'ö 'waa ‑së 'ö ‑an ‑kë, 'ö‑ ‑bha ‑klaa ‑yan ‑dho kë 'tee bhë ‑a ‑ta. Mɛ 'ö 'wo pë nu ‑a ‑dhë ꞊va ꞊nɛ, 'wo dho pë ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'pö ꞊va. 'Ö mɛ 'wo pë 'kluën bho ‑a ‑bha ꞊va, 'wo dho ‑a ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ꞊va 'zü!» 49'Yö‑ pö 'zü: «A ‑nu 'siö ‑da ꞊dhia 'kpongtaa. ‑Më 'kpaan 'ö dho kë n ‑dhë ‑së ‑yaan zië ‑a ‑bha 'kun ‑sü ‑ta ‑ɛ! 50'Kɛɛ 'dhiö ‑blɛɛzë a ‑dho bɔ 'yënngbhɔdhe 'gü; n ꞊zuö' ꞊ya ‑da ‑dewo ‑a 'yena 'gü ‑yaan 'dho ‑yaan yöë ‑a 'dhiö ‑mɔ 'kuë ‑yi ‑bha! 51‑Yö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ a ‑nu ꞊zuöyagluu nu ꞊dhia 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë ‑a? A‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Abi', 'kɛɛ 'gügludhe ‑da ka ziën ‑sü ‑mü ꞊zian', bhii 'ö tɔɔ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dho we n ‑wun ‑bha, 'ö ‑an 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kɔ n ‑wun 'ka. 52꞊Dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü zlöö, 'gügludhe ‑yö ‑dho ‑da 'kɔ do 'gü ‑mɛ ‑nu 'wo wo 'kuëdhö 'sɔɔdhu ‑an ziën; mɛ ‑yaaga ‑wo ‑dho ‑trö mɛ ꞊plɛ ‑bha, 'ö mɛ ꞊plɛ ‑wo ‑ya mɛ ‑yaaga ‑bha. 53'Nëdë ‑dho dɔ ö bha 'në ‑gɔ 'yënng, 'ö 'në ‑de 'pö 'yö dɔ ö dë ‑gɔ 'yënng; 'ö dhe dho dɔ ö 'dhu ‑gɔ 'yënng, 'ö‑ 'dhu ‑de 'pö 'yö dho dɔ ö dhe ‑gɔ 'yënng. 'Në gɔɔn‑ dhe ‑dho dɔ ö bha 'në bɔɔ ‑gɔ 'yënng, 'ö 'në bɔɔ ‑de 'pö 'yö dɔ 'në gɔɔn‑ dhe ‑gɔ 'yënng.» 54Yesu ‑ya ‑pö 'zü mɛ gbung 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë: «'Sɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, ꞊ya kë ꞊nɛ dha ꞊ya nu lan‑ ‑püö ꞊zian', 'ö 'ka to mü 'ka‑ pö dha 'dhoë‑ ban; ꞊ya kë 'ö‑ ‑de ‑kë. 55'Ö 'ka‑ ma ꞊nɛ 'tëë ‑yö ‑piö ‑na lan‑ 'sian 'piö ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian', 'ka‑ pö 'siö 'dhoë‑ dɔ, ꞊ya kë 'ö‑ ‑de ‑kë. 56'Ö, mɛ 'yan ‑ta ‑wun kë ‑mɛ ‑nu! Ka ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha 'ka ꞊duakëpë ‑nu 'wo dho kë sia‑ 'iin dhang‑ 'gü ‑an dɔ; ꞊dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑më 'yö‑ ‑kë 'wun ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë 'ö 'kaa‑ ‑gɛn kpinngdhö dɔ ꞊ɛ? 57‑Më ‑kë ka gia‑ 'kaa 'wun 'ö kpengdhö ‑a ‑bho 'kou dɔ ꞊nɛɛ? 58꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya 'wun dɔ ü ‑bha, 'ka 'dho ‑na zakanmɛ ‑nu 'dhiö, ‑bhöë këdhɛ ꞊mɛɛ' ka ‑wo ‑yö ‑mɔ 'kuë kö ka ꞊tun zian ‑ta; ‑yö ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö dho ü dɔ zakanmɛ ‑nu kwɛɛ, kö zakanmɛ ‑nu ‑de 'pö ‑waan ü dɔ 'dhasi ‑nu kwɛɛ, kö 'dhasi ‑nu ‑de 'pö ‑waan ü ‑zuö ‑kanso 'gü. 59A‑ ‑pö ü ‑dhë ꞊nɛɛ: Ü 'ka 'dho go ‑kanso 'kɔɔdhö ‑a 'ke ü 'ka ‑su ga 'pë 'ö to ü ‑bha bhë ‑a 'dhiö 'to nu ‑a 'ka!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\