Lukö 13

1'Töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pilatö ‑yö Galile ‑mɛ 'bhaa ‑nu ‑zë 'töng 'ö 'wo sla‑ bhoë ‑Zlan ‑dhë bhë ‑a 'ka!» 2'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Yö ‑kë ka 'gü ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo Galile 'wo ‑an zë bhë, ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ꞊yö ꞊va 'ö ꞊zië' Galile ‑mɛ ‑nu mɛ 'wo to bhë ‑an ‑ta, 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö 'klobhɔdhe ꞊suu'‑ bhë 'ö nu ‑an ‑ta ‑a? 3A‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Abi', 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ kaa ka ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑kwaa, ka 'plɛ ka ‑dho ga 'töüdhö ꞊nɛ ‑an 'dhö! 4'Iin ꞊dhɛ 'ka‑ ‑ga ‑a 'gü 'sengdhö bhë, mɛ ‑lü 'gɔɔ‑ do ö ga 'slɛaga 'ö böü‑ 'kplong 'ö Siloe 'ö ‑an zë 'töng 'ö ꞊loë' ‑a 'ka bhë 'wun ‑bha ‑to ‑an tuö ‑sü bhë, ‑yö ꞊gbaɔnsü 'yö ꞊zië' mɛ ‑nu mɛ 'wo to 'wo Zeluzalɛmë bhë ‑an ‑ta ‑wun ‑mü ‑a? 5A‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Abi', 'kɛɛ kaa ka ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑kwaa, ka 'plɛ ka ‑dho ga ꞊nɛ ‑an 'dhö 'pö 'töüdhö!» 6'Go mü, Yesu ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö‑ pö: «Mɛ do ‑yö ö ‑bha figö ‑lü do ‑ta ö ‑bha lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö; 'yö nu ‑kpɔɔ ‑a bhɛ ‑wun 'gü ꞊dhia, 'kɛɛ yaa‑ bhɛ gbɛ yö ‑a tuö. 7'Yö‑ pö yuö ‑kë ‑a 'gü ‑mɛ ‑dhë: ‹‑Bhö ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Figö ‑lü 'ö ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'a yö ‑kpɔɔ ‑a bhɛ ‑wun 'gü ‑sü ‑bha, ‑a ‑kwɛ kë ‑yaaga; 'kɛɛ n 'ka‑ bhɛ gbɛ yö ‑a tuö do. ‑Bhöë 'kan! ‑Më 'bhaa 'yö‑ kë ‑na ‑dhɛ 'ö dɔ ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑kplawo bhë ꞊ɛ?› 8'Yö yuö ‑kë ‑a 'gü ‑mɛ ‑ya pö: ‹N ‑Gɔmɛ, ‑bhö ü ꞊kwaa' ‑a ‑zü ‑kwɛ mɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö ziö, a ‑dho 'sɛ pɔn 'a ꞊nië ‑a 'ka ‑a ‑zü 'a 'dunng ‑lo ‑a 'piö. 9꞊Ya kë 'dhö 'ma ‑dhɛ ‑ga, ‑kwɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ kë ꞊kwɛa, ‑yö ‑dho ö bhɛ ‑ya, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ yaa bha, to 'a‑ ꞊kaan.›» 10Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi do 'ka, Yesu ‑yö ‑kë mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ do 'gü. 11Dhebɔ do 'ö‑ 'tɔ‑ ‑siö ‑zuu yaa ꞊kwaa', 'ö‑ ‑kwɛ ꞊ya kë 'gɔɔ‑ do ö ga 'slɛaga, 'ö 'yaa ‑dɔ zɛnngdhö ‑dhɛ yö ‑yö ‑kë mü. 12- 13꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑ya yö, 'yö‑ ꞊dhɔɔ ‑kë 'yö ö ‑kɔ ‑lo ‑a tuö ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Dhebɔ, ü 'tɔsiödhɛ ꞊ya bo!» ‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha, 'yö ‑po zɛnngdhö, 'yö yö 'tan ‑bho ‑Zlan 'tɔ 'piö ‑sü ‑bha. 14'Kɛɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑gɔmɛ bhë, 'wun bhë yaa kë ‑a ‑dhë ‑së 'ö bhii kö Yesu ꞊ya mɛ ‑dhɛ bo 'ö‑ wo wo ‑bha ꞊glooyi 'ka bhë. 'Yö‑ pö mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë ‑an ‑dhë: «‑Dhɛkpaɔyi 'slado ꞊nɛ 'ö tɔɔ yuö kë ‑yi, ‑ka nu ‑a ‑bha kö ‑waan ka ‑dhɛ bo, kö ꞊kun 'ka nu ꞊glooyi 'ka!» 15'Ö Dëmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ 'yan ‑ta ‑wun kë ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! ꞊Glooyi 'ka, ka ka ‑bha ‑du ‑nu 'iin ꞊soofang ‑nu ‑po 'ka dho ‑an 'ka 'yi mü ꞊dhia! 16'Yö ꞊dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ, ‑më ‑kë 'ö dhebɔ 'ö Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑në 'ka 'ö Satan ‑ya ‑lö 'ö ‑kwɛ ꞊ya kë 'gɔɔ‑ do ö ga 'slɛaga ꞊nɛ, 'yaa ‑së kö 'a ꞊bhüö' 'wo ꞊löë' bhë ‑a 'po ꞊glooyi 'ka ɛ?» 17‑A ‑daa 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë, ‑yö lë‑ ‑kpɔ ‑dɔ ‑a ‑gɔ 'yënng ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑ta; 'ö mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë 'yö ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi 'wun ‑sɛɛbɔ ‑nu 'ö ‑an kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 18Yesu ‑dho 'dhiö ö bha mɛ ꞊daan' ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: «‑Më 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö bhɔ ‑a ‑bha ‑ɛ? 'Iin ‑më 'a dho ‑a ꞊zuan' ꞊ɛ? 19‑Yö ‑kë ꞊nɛ mutaadö 'ö bhɔ ꞊kplɔɔ' ga ‑bha, 'ö mɛ do ‑ya ‑da 'sɛidhö ö bha pë ta ‑dhiadhö ‑a 'dhö; 'yö bhɔ, 'ö ꞊kpɛa 'ö ‑ma ‑nu ‑wo wo 'kɔ dɔ ‑a ‑kɔ ‑nu ‑ta, ‑a ‑bha kë ꞊va ‑sü ‑wun 'gü.» 20Yesu ‑ya ‑pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Më 'a dho ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑zɔn ‑a 'ka ɛ? 21A ‑dho ‑a ‑zɔn ꞊bluubhɛɛpë 'ö dhebɔ do 'dho ‑a ‑da ‑na 'bluubi 'kilong 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga 'sɔɔdhu 'piö 'ö ꞊yaa‑ 'yi bho 'ö ‑da ‑na bhë ‑a 'ka.» 22Yesu ‑yö ‑bɔ pödhɛ ꞊vava ‑nu waa‑ pödhɛ 'sɛɛn‑ ‑nu ‑an 'gü mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü 'ka, 'ö dhoë Zeluzalɛmë ꞊zian'. 23'Yö mɛ do ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «N ‑Gɔmɛ, mɛ ‑nu 'wo dho dhasü yö bhë, ‑wo 'teete ‑a?» 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: 24«‑Ka ka 'gü dɔ ka ‑de ‑gɔ 'gbee‑ 'ka ‑da kɔɔ 'kɔdhi 'sɔɔsɔ ‑bha, bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho ‑a kë ‑dhë ꞊mɛɛ', 'kɛɛ wo 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha. 25'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kɔ dëmɛ ꞊ya ö bha 'kɔdhi ta ꞊lakele 'ka, ka ‑zë ka ‑dho to plaan 'ö 'ka yö 'kwɛɛ ‑ta ‑ma ‑sü 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹Yi Dëmɛ, ‑bhö 'kwɛɛ 'po yi ‑gɔ!› 'Kɛɛ ‑yö ‑dhoë pö ka ‑dhë: ‹'Maa ka dɔ!› 26꞊Ya kë 'dhö ka ‑dho ‑a pö ‑a ‑dhë: ‹Kwa pë ‑bhö 'kwa müpë ‑nu mü kwa 'ko ꞊bhaa, 'ö 'ü yi ꞊daan ‑kpinngga ‑nu 'piö yi ‑gɔ pödhɛ ‑nu ‑bha!› 27‑Yö ‑dhoë pö ka ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: ‹A‑ ‑pö ka ‑dhë 'maa ka dɔ; ‑ka bhɔ n ‑dhë ꞊taa'! 'Wunyaakëmɛ ‑nu ‑mü ka 'ka!› 28'Ö yi 'ka dho Ablaamö 'dhö, Izaakö 'dhö, Zakɔbö 'dhö waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'töüdhö 'wo ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑an yö, ka ‑zë ka ‑dho ꞊zong plaan, 'ö ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha 'ka 'gbo ‑nu bɔ 'ka ka 'sɔn ‑nu ‑bhö mü. 29Mɛ ‑nu ‑wo ‑dho go ‑dhɛ 'saadhö 'gü 'kpongtaa, 'ö 'wo ‑yadhɛ sü ‑Zlan 'piö ‑dhɛ ‑bha. 30‑Kaa dɔa ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü 'wo zlöö bhë 'wo dho kë mɛ ‑blɛɛzë 'ka, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü 'wo mɛ ‑blɛɛzë 'ka bhë, 'wo dho kë ‑tozlöömɛ 'ka.» 31'Töng 'dhö bhë ‑a 'ka, Falizi ‑mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'go zö 'ü 'dho ‑dhɛ gbɛ 'gü, bhii 'ö tɔɔ Elɔdö ‑ya 'piö kö 'yö ü zë!» 32'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Ka 'dho 'ka‑ pö 'slëkanmɛ ‑gɔmɛ bhë ‑a ‑dhë: A ‑zuu yaa bho ‑na mɛ ‑nu 'gü, a 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü ‑zë kë ‑na mɛ ‑nu ‑dhɛ bo ‑sü 'ka ꞊dɛɛ waa‑ ꞊dhia', 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa 'ka bhë 'a dho ma yuö 'dhiö to ‑a 'ka. 33‑Yö ‑kë ‑kɔ 'oo ‑kɔ ‑ta, a ‑dho ‑da zian ‑ta ꞊dɛɛ waa‑ ꞊dhia' 'ö dho 'ö yöë ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö ‑a ‑bha. Bhii 'yaa ‑së kö ‑wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ zë ‑dhɛ gbɛ 'gü ‑a 'ke yaa kë Zeluzalɛmë plöö ‑dhɛ ‑bha.» 34꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö: «Zeluzalɛmë ‑mɛ ‑nu, Zeluzalɛmë ‑mɛ ‑nu, ka 'ka ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu zë, 'ka mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an bɔ ka ‑dhë 'ka ‑an zë ‑an ‑zuö ‑guö 'ka ‑sü 'ka ꞊nɛ, ‑a ‑gwaa ꞊ya kë ꞊plëëzë, 'ö 'ma‑ kë kö 'aan‑ ka ꞊kpaakpa 'kuë‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑tɔ mu 'dhö ö 'në ‑nu ꞊kpaakpa ‑na 'ka 'kuë‑ ö gban ꞊löö bhë ‑a 'dhö! 'Kɛɛ kaa 'we ‑a ‑bha! 35꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑Zlan ‑dho ö ꞊kwaa' ka ‑bha 'kɔ ‑nu ‑wun ‑zü zlöö ö 'plɛ 'ka. 'Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ kaa 'dho n yö gbɔ 'ö dho 'ö yöë yi 'ka ‑dho ‑a pö ‑a 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ mɛ 'ö 'dhoë‑ nu ‑a 'tɔ 'gü ‑a ‑bha!›»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\