Lukö 14

1Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka, Yesu ‑yö ‑da Falizi ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ do ‑gɔ kɔɔ kö ‑waan pë ‑bhö. Mɛ ‑nu 'wo ‑kë kɔɔ ‑an 'yan ‑yö to ‑a 'piö. 2'Yö mɛ do 'ö ‑bhla ꞊yua' ‑ya ‑kë, 'yö ‑kë Yesu 'dhiö mü. 3'Ö Yesu ‑yö tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü bhë ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Kwa ‑bha tɔng ‑ya 'piö kö 'kwa mɛ ‑dhɛ bo ꞊glooyi 'ka i, 'iin ꞊dhë ꞊ɛ?» 4'Kɛɛ ‑an 'dhi ‑yö ‑kun 'ö waa 'we ‑a ‑bha ‑waan ‑a ‑daa kë ‑a ‑gɔ. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö 'yuamɛ bhë ‑a ‑bha 'yua ‑bo 'ö‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö 'dho. 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka ziën zö, mɛ do ‑bha 'në 'iin ‑a ‑bha ‑du ꞊ya ‑püö ‑klɔng ‑glu 'gü ꞊glooyi 'ka, yaa 'dho ‑a gan mü ꞊a?» 6Mɛ gbɛ ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ꞊dhɛɛ' 'yö‑ kpɔ bhë ‑yaan ‑a ‑daa kë ‑a ‑gɔ. 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ ‑nu ‑wo ‑nu pë ‑bhö ꞊dhia. Mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'wlaan‑ ‑ta bhë, ‑an ‑bha ‑yadhɛ ‑sɛɛbɔ 'sü ‑kɔ bhë, Yesu 'yan‑ ‑to ‑a 'piö. 'Yö‑ pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'töüdhö bhë ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka ꞊nɛɛ: 8«Mɛ ꞊ya ü ‑dhɛ dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta, kö ꞊kun 'ü dho 'ü ‑ya ‑yadhɛ ‑së ‑bha, bhii ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ do 'bhaa 'ö‑ 'tɔ 'dhö ‑a ‑bha 'ö ꞊zië' ü ‑ta, ꞊waa‑ ꞊dhɔɔ kë 'pö, ꞊ya nu 9kö mɛ 'ö ka ꞊dhɔɔ ‑kë bhë ‑ya pö ü ‑dhë: ‹‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü 'go mɛ ꞊nɛ ‑a ‑gɔ ‑gbloo 'gü, ‑yö ‑ya mü, bhi ‑zë 'dho 'ü ꞊yaannu zlöö ‑de!› ꞊Ya kë 'dhö kö lë‑ ꞊ya 'kpɔ ü ‑ta. 10꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊wa ü ꞊dhɔɔ kë 'wlaan‑ ‑ta, ‑bhö 'dho 'ü ‑ya ‑yadhɛ mɛ 'ö zlöö ‑a ‑bha. ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö ü ꞊dhɔɔ ‑kë bhë ꞊ya nu ꞊yaa‑ pö ü ‑dhë: ‹N 'bha, ‑bhö nu dhuö 'nö 'ü ‑ya ‑yadhɛ ‑së ‑dhɛ ‑bha!› ꞊Ya kë 'dhö ‑yö ‑dho kë ü ꞊bhlë 'kpɔ ‑wun ꞊va 'ka, mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ kë ü 'piö pë ‑bhö ‑a ‑ta ꞊gba ‑ta bhë ‑an ‑dhë. 11Bhii mɛ 'oo mɛ 'ö ö ‑de ꞊luu', ‑yö ‑dho dho sia‑; 'ö mɛ 'yö 'dhoë‑ ö ‑de ꞊yɔɔn sia‑, 'ö dho ꞊luu'‑ 'dhuu.» 12'Go mü 'ö Yesu ‑ya pö mɛ mɛ ꞊dhɔɔ ‑kë bhë ‑a ‑dhë: «'Bha mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ kë kö 'kaan‑ pë ‑nu ‑bhö ka 'ko ꞊bhaa, kö ꞊kun 'ü ü 'bhamɛ ‑nu, ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, mɛ ka ‑nu 'ka ‑mɛɛzë ‑nu 'iin ü dɔmɛ ꞊bhɔɔzë ‑nu gbɛ ꞊dhɔɔ ‑kë, bhii wo ‑de 'pö ‑wo ‑dho ü ꞊dhɔɔ kë 'pö; ꞊ya kë 'dhö kö 'wun ‑së 'ü‑ ‑kë bhë ꞊wa ü ‑bha ‑yɛ 'zü kë. 13'Kɛɛ ü 'dhoë‑ mɛ ꞊dhɔɔ kë ü bha 'wlaan‑ ‑ta, ‑bhö 'yenamɛ ‑nu, 'tɔsiömɛ ‑nu, 'yënngtiimɛ ‑nu ‑an ꞊dhɔɔ kë. 14Ü ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi, bhii 'ö tɔɔ waa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ü ‑bha ‑yɛ 'zü kë, 'kɛɛ ü ‑bha ‑yɛ 'zü ‑yö ‑dho kë yi 'ö mɛ ‑nu 'wo kpengdhö 'wo dho goë ga 'gü bhë ‑a 'ka.» 15꞊Dhɛ 'ö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ꞊wa bhɔ ‑a ma ‑sü ‑bha, mɛ ‑nu 'wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia bhë 'ö‑ mɛ do ‑ya pö Yesu ‑dhë: «'Gludhi ‑yö kë mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑bhöpë ‑bhö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü bhë ‑a ‑gɔ!» 16'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Mɛ do ‑yö ö bha 'wlaan‑ ꞊va ‑yi ‑da 'dhuu, 'yö mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë ꞊va 'ka kö ‑waan nu ‑a ‑ta. 17꞊Dhɛ 'ö pë ‑bhö 'töng ꞊ya ‑lo, 'yö ö bha yuökëmɛ bɔ mɛ ‑nu 'yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë bhë ‑an 'piö kö ‑ya pö ‑an ‑dhë: ‹N ‑gɔmɛ ‑ya ‑pö 'ka nu, bhii pë 'plɛ 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë!› 18'Ö mɛ 'ö ‑dhö 'yö‑ pö ꞊nɛɛ: ‹‑A ‑bha 'gën ‑mü, n 'ka nu gbɔ.› 'Ö‑ mɛ ‑blɛɛzë ‑ya pö bɔmɛ bhë ‑a ‑dhë: ‹'Ma ma ꞊bhlöödhɛ do 'dhɔ, a ‑dho dho ‑wo mü ꞊dhia, ꞊bhɛa'‑ 'a‑ wo ‑a ‑dhë ‑yö 'dho ö 'dhiö!› 19'Ö‑ mɛ do ‑ya pö 'zü: ‹'Ma ma ‑du 'gɔɔ‑ do 'dhɔ, a 'dho ‑na yuö kë ‑kɔ ‑ga ꞊dhia, ‑yö 'dho ö 'dhiö!› 20'Ö mɛ do 'bhaa ‑ya pö 'zü: ‹A ‑go ma dhe 'sü ꞊dhia 'piöklöözë ꞊nɛ; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö n 'ka 'dho nu, ‑yö 'dho ö 'dhiö!› 21'Ö bɔmɛ ‑yö ‑yɛ ö 'zü, 'yö nu ‑a ‑yɛ 'zü 'ka ö ‑gɔmɛ ꞊dhia. 'Ö 'wun ‑yö na ‑gɔmɛ ‑zuë, 'ö‑ pö ö bha yuökëmɛ bhë ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö 'dho 'siösiö 'dhɔɔkuëdhɛ ‑nu, plöö ‑kpinng 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'ü nu 'yenamɛ ‑nu, 'tɔsiömɛ ‑nu, 'yënngtiimɛ ‑nu ‑an 'ka!› 22꞊Dhɛ 'ö 'töng 'bhe 'tee ꞊ya ziö, 'ö‑ ‑bha yuökëmɛ ‑yö nu 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹N ‑Gɔmɛ, ‑wo 'ü‑ pö bhë, ‑a 'plɛ ꞊ya kë, 'kɛɛ ‑yadhɛ 'bhaa ‑yö ꞊tun ‑dhö.› 23'Ö‑ ‑gɔmɛ ‑ya pö 'zü ö bha yuökëmɛ ‑dhë: ‹‑Bhö 'yɛ ü 'zü, 'ü 'dho zian ‑gbloo ‑nu 'piö, bhlö‑ ‑gbaa ‑nu 'gü; mɛ 'oo mɛ 'ü 'dhoë‑ ‑a yö, ‑bhö ‑gban ‑a ‑bha ꞊naazë 'ka ‑yö nu. ‑Yö ‑kë 'dhö kö ‑yadhɛ mɛ 'wo to bhë ‑waan pa. 24A‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ ‑nu 'a ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'dhiö bhë, ‑a mɛ gbɛ yaa 'dho ma ‑bhöpë 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bhö gbɔ.›» 25Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑kë ‑ziö Yesu 'piö ꞊dhia. 'Yö Yesu ‑yö ꞊dhië ö ‑zü 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: 26«Mɛ 'ö nu n 'piö 'ö ꞊ya ö dë 'dhö, ö dhe 'dhö, ö bɔɔ 'dhö, ö bha 'në ‑nu 'dhö, ö dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, 'nëdhoo ‑nu 'dhö, ö ‑de ‑wun gia‑ 'dhö ‑an ‑dhɔ kë ‑yaan ziö n ‑wun ‑ta, kö yaa 'dho kë ma ꞊guë' 'ka. 27Mɛ 'ö yaa ö bha ‑gaatalü 'sü, ‑yaan ziö n 'piö, kö yaa 'dho kë ma ꞊guë' 'ka. 28Bhii ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ do ‑yö ‑dhö ka ziën, 'yö dho ö bha 'kɔ ꞊va do dɔ, ‑yö ‑dho ꞊yaannu poo ꞊kun 'yö ö ‑zo ‑ta ‑a ꞊sɔnng' ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü 'ka; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü 'sengdhö 'wëü‑ ꞊ya kë ‑a ‑gɔ ꞊va kö ‑yaan yuö 'ö bhë ‑a 'dhiö 'to, 'ö‑ yuö zü dɔ. 29'Yaa 'dhö ‑yö ‑dho 'kɔ zü ꞊luu'‑, 'ö‑ ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑a böü‑ 'kplong ꞊luu'‑. ꞊Ya kë 'dhö mɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo 'dhi ‑sü ‑a 'gü 'wo‑ pö: 30‹꞊N n, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'kɔ 'ö‑ zü dɔ bhë ‑a ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a 'dhiö 'to ‑sü ‑bha gbɔ!› 31‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, ‑gludë ‑yö 'dhoë‑ dho ‑glu gɔn ꞊dhia ö 'bha ‑gludë 'ka, ‑yö ꞊yaannu 'yö ö ‑zo ‑ta kö ‑yö ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö waa‑ ö bha mɛ ‑lü ‑vuu 'gɔɔ‑ do 'wo bhë ‑wo ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'waan‑ 'ko zë ö yaagümɛ 'ö nu ‑na ö ‑gɔ 'pö mɛ ‑lü ‑vuu 'gɔɔ‑ ꞊plɛ 'ka bhë ‑an 'ka ‑a ‑wun 'gü. 32'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha, 'yö mɛ ‑nu bɔ ‑gludë mɛ 'ö nu ‑na ‑a ‑gɔ bhë ‑a ‑dhë kö ‑yö ꞊tun 'ma ꞊gbiin; ‑yö kë 'dhö, kö 'yö dhidhe ꞊mɛɛ'‑ ‑a 'piö.» 33'Ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuö ‑a ‑ta dhe ‑kë, 'ö‑ pö: «‑Yö 'dhö ‑kɔ do bhë ‑a 'ka 'dhö: Mɛ gbɛ yaa 'dho kë ‑dhö ka ziën ‑yaan kë ma ꞊guë' 'ka ‑a 'ke yaa ö ꞊kwaa' pë ‑nu 'ö‑ ‑wun 'dho ‑a ‑gɔ 'gbee‑ ‑a ‑wun ‑zü.» 34'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «Kweezö ‑yö pë do ‑së 'ka, 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a din ꞊ya 'go ‑a ‑bha kö ‑a këdhɛ yaa 'dho kë ‑dhö kö ‑yö kë ‑së gbɔ. 35Wo 'ka 'dho ‑a ‑pɛn sia‑ 'püë‑ wo poo kö ‑yaan kë pëdhipë 'ka, 'kɛɛ ‑a ꞊zong' 'wo dho ‑a wo 'kpaan 'ka. ‑Ka ka 'to 'to, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö kö 'kaan‑ ‑a ‑gɛn dɔ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\