Lukö 15

1'Nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ ꞊ya ꞊siö'‑, ‑wo ‑yɔɔn Yesu ‑bha kö 'waan‑ wo 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha. 2‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ wo ‑wo ꞊löö 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö 'wunyaakëmɛ ‑nu 'yi ‑kan, 'ö wo ‑nu 'wo pë ‑bhö wo 'ko ꞊bhaa.» 3'Ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö‑ pö: 4«Mɛ do ꞊ya kë ‑dhö ka ziën 'ö 'bhla ꞊këng' do ꞊ya kë ‑a ‑gɔ, 'ö‑ do ꞊ya ꞊dhɔng ‑an ziën, yaa 'dho ‑a 'gɔɔ‑ 'sɛisië ö ga 'sɛisië 'wo bhë ‑an to ‑an këdhɛ ‑bha ‑yaan 'dho ‑a do 'ö ꞊dhɔng bhë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑yaan 'dho ‑yaan ‑a yö ꞊a? 5꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊yaa‑ yö, ꞊zuögludhi ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ, ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'bhla bhë 'yö ‑da ö ‑gban ‑ta, 6'yö nuë ö ‑gɔ kɔɔ, 'yö ö 'bhamɛ ‑nu, ö dɔmɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹‑Kwa ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi, bhii 'ö tɔɔ ma 'bhla 'ö ꞊dhɔng bhë 'ma‑ yö!› 7‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ꞊Zuögludhi ‑yö ‑dho kë dhang‑ 'gü mɛ do 'yö 'dhoë‑ go ö bha ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑a ‑bha 'ka 'ö ‑ziö mɛ ‑lü 'gɔɔ‑ 'sɛisië ö ga 'sɛisië 'wo wo ‑de ‑sü kpengdhö 'ö 'waa wo ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑Zlan 'piö bhë ‑an ‑ta!» 8'Ö‑ pö: «'Go mü 'zü ꞊ya kë ꞊nɛ dhebɔ do ꞊ya ö bha 'wëü‑ 'tama 'gɔɔ‑ do ꞊waannu, 'ö‑ do ꞊ya ꞊dhɔng, ‑yö ‑dho ꞊labang dɔ 'yö ‑dhɛ ‑go 'kɔbhongtodhɛ ‑nu 'plɛ ‑bha 'ö‑ ꞊mɛɛ ꞊naazë 'ka, 'yö dho 'ö‑ yö. 9꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊yaa‑ yö, 'yö ö 'bhamɛ ‑nu, ö dɔmɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹Kwa ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi, bhii 'ö tɔɔ ma 'wëü‑ 'tama ga 'yö ꞊dhɔng bhë, 'ma‑ yö!› 10‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ꞊Zuögludhi ‑yö ‑dho kë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑gɔ, mɛ do 'kpaan 'yö 'dhoë‑ go ö bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü!» 11'Ö Yesu ‑ya pö 'zü ‑an ‑dhë: «Mɛ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'ö‑ ‑bha 'në ‑nu ꞊plɛ ‑wo ‑kë ‑dhö. 12'Ö‑ 'teezë ‑ya pö ö dë ‑dhë: ‹N dë, pë ‑nu 'ü dho ‑a nu n ‑dhë 'dhiö ꞊zian' bhë, ‑bhö ‑an nu n ‑dhë ꞊klöödhö!› 'Ö ‑an dë ‑yö pë 'ö‑ ‑bha pë 'ka bhë 'yö‑ ‑glu ö bha 'në ‑nu ‑peedë 'wo bhë ‑an 'ka. 13꞊Dhɛ 'töng pë 'bhle ꞊ya ziö, 'ö‑ 'teezë ‑yö ö bha pë ‑nu 'wo bhë 'yö ‑an 'plɛ sü, 'yö dho ‑a 'ka 'sɛgɔ ꞊gbiin gbɛ 'gü. 'Sɛ bhë ‑a 'gü 'yö ‑ya ꞊naɔ 'ö bhë ‑a 'gü ꞊siö' ‑sü ‑bha 'wun yaya ‑nu 'gü. 14꞊Dhɛ pë ‑nu 'wo‑ ‑gɔ ꞊yaa‑ 'plɛ 'gü ꞊siö' 'töüdhö, 'ö din ‑yö ‑da 'sɛgɔ 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö pë ‑wun ‑saan ‑yö yö ‑a kë ‑sü ‑bha. 15'Ö dho 'ö ‑da yuö 'gü 'sɛ bhë ‑a 'gü mi do 'piö, 'ö 'wo‑ bɔ ꞊bhlöö‑ kö ‑yaan ‑bhɔtii ‑nu ‑maa kë. 16‑Ya ‑dhɔ ‑kë ‑a 'ka kö ‑bhöpë ‑nu 'wo‑ nu ‑na ‑a 'ka ‑bhɔtii ‑nu ꞊dhia bhë kö ‑waan ö ‑bha nu, 'kɛɛ mɛ gbɛ 'yaa‑ nu ‑a ‑dhë. 17꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö ‑ya ö ‑zo 'ta ‑sü ‑bha ö ‑de kë ‑kɔ ‑wun 'gü, 'yö‑ pö ö ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: ‹‑Bhöpë ‑yö n dë ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑gɔ ꞊va, 'ö 'waa‑ 'plɛ ‑bhö, 'ö ma 'pö 'a 'dhoë‑ ga din ‑dhë zö 'kpaan ꞊nɛ! 18A ‑dho dho n dë 'piö kö 'a‑ pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: N dë, 'ma ꞊sɔɔn yaa kë ‑Zlan 'ka, 'go mü, 'ma‑ kë ü 'ka, 19yaa n ‑ma 'kun gbɔ kö 'üën‑ n ‑dhɛ ü bha 'në, ‑bhö n 'sü zlöö ꞊nɛ ü bha yuökëmɛ do 'dhö!› 20꞊Dhɛ ꞊ya ö ‑zo 'ta 'dhö, 'ö ꞊luu 'ö dho ö dë 'piö. ‑Yö ‑to ꞊gbiin, 'ö‑ dë ‑ya yö, 'ö‑ 'yena ‑yö ‑da ‑a 'gü, 'yö dho ‑a ‑gɔ zian‑ ‑bla 'ka 'ö wü ‑a ‑bha ‑a 'kpeng mü ‑sü 'ka. 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ gbö ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹N dë, 'ma ꞊sɔɔn yaa kë ‑Zlan 'ka, 'go mü 'ma‑ kë ü 'ka, yaa n ‑ma 'kun gbɔ kö 'ü n ‑dhɛ ü bha 'në!› 22'Yö‑ dë ‑ya ‑pö ö bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë: ‹‑Kaa kë 'siösiö 'ka nu sɔ ‑së do 'ka kö 'a‑ ‑da ‑a ‑bha, 'ka ‑vaaga do yö ‑a ‑kɔ ‑bha, 'ka ‑sakpa ‑nu yö ‑a ‑gɛn ‑bha! 23‑Ka nu ‑du ‑gbɔng 'ö 'kwa‑ ‑to bhë ‑a 'ka, 'ka‑ zë, 'kwa 'wlaan‑ kë! 24Bhii ma 'në 'ka‑ ‑ga ‑na ꞊nɛ, ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ga ‑a 'dhö, 'kɛɛ ꞊ya 'go ga 'gü; ‑yö ‑dhɔng 'kɛɛ 'ma‑ yö!› 'Ö ꞊zuögludhi 'wlaan‑ zü ‑yö dɔ. 25꞊Dhɛ 'wo‑ kë ‑na 'dhö kö mɛ bhë ‑a ‑bha 'në ‑blɛɛzë ‑yö ꞊bhlöö‑. ꞊Dhɛ 'yö 'go ‑na ꞊bhlöö‑, 'ö ꞊yɔɔn ‑na 'kɔ 'sɔɔ, 'ö 'tan bho ‑wo ‑nu, ꞊troo' ‑drinng ‑nu ma. 26'Ö yuökëmɛ do ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ pë 'wo‑ kë ‑na bhë ‑a ‑gɛn 'ka. 27'Ö yuökëmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: ‹Ü dheglu 'yö nu bhë, 'yö ü dë ‑yö ‑du 'në ‑gbɔng 'ö 'kwa‑ ‑to bhë 'yö‑ zë, 'ö tɔɔ ‑yö ö gbö ‑yö ‑potaasü 'ka.› 28'Ö 'wun ‑yö na ‑a gbö ‑blɛɛzë ‑zuë, 'yö‑ pö ö 'ka 'dho ‑da kɔɔ. 'Ö‑ dë ‑yö yö plaan, 'yö ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yö nu kɔɔ. 29'Kɛɛ ‑a gbö ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö ü 'to 'to, ‑a ‑kwɛ ꞊plëëzë 'ö ꞊nɛ 'ö 'a yuö kë ‑na ü 'dhiö, 'ö ü ‑wo ‑nu 'ü‑ pö n ‑dhë 'ö n 'ka‑ gbɛ 'to, 'ö ü 'ka ‑bho 'në do gia‑ nu n ‑dhë kö yië‑ n 'bhamɛ ‑nu 'yiën‑ 'wlaan‑ kë yi 'ko ꞊bhaa ‑a 'ka, 30'kɛɛ ꞊ya kë ü gbö 'ö nu, 'ö ü bha 'kɔɔpë ‑nu 'plɛ ꞊siö ꞊sɔɔnkëdhe ‑nu ‑bha 'töüdhö bhë ‑a ‑bha 'ka, 'ü ‑du ‑gbɔng 'ö 'kwa‑ ‑to bhë 'ü‑ zë ‑a ‑dhë!› 31'Ö‑ dë ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹Ma 'në, bhi 'pö ü n 'piö zö ‑kplawo, 'ö pë ‑nu 'wo n ‑ma 'ka, 'ö‑ 'plɛ 'dhö ü bha pë 'ka. 32'Kɛɛ kwa ꞊dua' ‑mü kö 'kwa ꞊zuögludhi 'wlaan‑ kë, 'go mü kwa ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi, bhii ü dheglu 'ü‑ ‑ga ‑na 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ga ‑a 'dhö bhë, ꞊ya 'go ga 'gü, ‑yö ‑dhɔng 'kɛɛ 'ma‑ yö!›»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\