Lukö 16

1Yesu ‑yö 'wun ‑blɛɛ 'ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'gü 'zü 'ö‑ pö: «꞊Bhɔɔmɛ do ‑bha ‑zo ‑kë ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ do ‑yö ‑kë ‑dhö. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo nu 'wo‑ ‑pö ꞊bhɔɔmɛ ‑dhë: ‹Ü ‑bha ‑zo ‑kë ü ‑bha ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ 'yö bhë ‑yö ü ‑bha pë ‑nu ꞊siö' ‑na.› 2'Yö‑ ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹‑Më ‑wun ‑nu 'a‑ ma ‑na ü 'piö ꞊nɛɛ ꞊ɛ? ‑Bhö pë ‑nu 'a‑ to ü ‑gɔ 'töüdhö bhë ‑kɔ 'ü‑ ‑kë ‑a 'ka ‑a 'kluën bho n ‑ma, bhii ü 'ka 'dho kë 'yan ‑to ma ꞊naɔpë ‑bha ‑mɛ 'ka gbɔ.› 3'Ö ‑zo ‑kë ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ ‑ya pö ö ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: ‹N 'gü 'yaa 'gbee‑ ꞊duö kö 'aan‑ yuö ‑nu kë ꞊bhlöödhɛ ‑nu ‑bha, 'ö pë ‑gba ‑dhɛ mɛ ‑nu ‑gɔ ‑sü dho kë n ‑dhë lëzë ꞊nɛɛ. 4'Yö bhë! Pë 'a dho ‑a kë 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa n bho ma ‑yadhɛ bhë ‑a ‑bha kö mɛ ‑nu ‑waan wo ‑kɔ 'kpɔ n ‑gɔ 'ma‑ yö!› 5'Ö mɛ ‑nu 'ö‑ ‑gɔmɛ ‑bha 'pë 'dho ‑a ‑bha, 'yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë do do; 'yö‑ pö ‑a mɛ ‑blɛɛzë ‑dhë: ‹N ‑gɔmɛ ‑bha ‑më 'ö 'pë 'dho ü ‑bha ‑ɛ?› 6'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹'Yɔn ꞊baligo ꞊këng' do.› 'Ö ‑zo ‑kë ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹'Pë 'yö ü ‑bha bhë ‑a 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ, ‑bhö ꞊yaannu 'siösiö 'ü 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu ‑ya!› 7'Go mü 'yö‑ pö ‑a mɛ do 'bhaa ‑dhë ꞊nɛɛ: ‹Bhi ‑de 'pö, ü ‑bha ‑yö ꞊dhë ꞊ɛ?› 'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹'Blee‑ 'kaa ꞊bhɔɔ' ꞊këng' 'sɔɔdhu.› 'Ö ‑zo ‑kë ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë 'pö: ‹Ü bha 'pë 'ü dho ‑a bho 'ö bhë ‑a 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ, ‑bhö ꞊këng' ‑yiisië ‑ya!› 8'Ö ‑zo ‑kë ꞊naɔpë 'piö ‑mɛ 'ö ꞊flüübhömɛ 'ka bhë, ‑a ‑gɔmɛ ‑yö yö ‑a 'tɔ dhi ‑sü ‑bha ‑a ‑bha ‑kë ‑glengzë ‑sü ‑wun 'gü, bhii 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'waa ‑Zlan dɔ bhë, ‑wo wo ‑bha 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö këdhɛ ‑dɔ wo 'ko ‑nu ziën 'wo ꞊zië' mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka ‑an ‑ta.» 9'Ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuö ‑a ‑ta dhe ‑kë ꞊nɛɛ: «Ma 'pö, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka 'bhadhɛ 'kun ꞊bhɔɔpë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑an 'ka, ‑yö ‑kë 'dhö kö yi 'ö dho yën ‑a 'ka ka ‑gɔ, kö ‑Zlan ‑yö ö ‑kɔ 'kpɔ ka ‑gɔ ꞊toëpö ‑tosiadhe këdhɛ ‑bha. 10Mɛ 'ö ‑to ö ‑wo 'gü ‑mɛ 'ka 'wun pë 'sɛɛn‑ ‑nu 'gü, ‑yö ‑to ö ‑wo 'gü 'pö 'wun ꞊vava ‑nu 'gü; 'ö mɛ 'yaa 'to ö ‑wo 'gü 'pö 'wun pë 'sɛɛn‑ ‑nu 'gü bhë, 'ö 'yaa 'to ö ‑wo 'gü 'pö 'wun ꞊vava ‑nu 'gü. 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kaa kë 'kpëdhö ꞊naɔ ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑a kë ‑kɔ ‑wun 'gü, dö 'yö dho ‑Zlan ‑bha ꞊naɔ ‑nu giagia 'kluën bho ka ‑bha ‑ɛ? 12'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kaa kë 'kpëdhö mɛ gbɛ ‑bha pë ‑nu ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑yö ‑dho pë 'ö‑ ‑ya ka ‑bha 'ka ‑a nu ka ‑dhë ‑kɔklë ꞊ɛ? 13Yuökëmɛ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö yuö kë ‑gɔmɛ ꞊plɛ 'piö; ‑yö ‑dho 'yan ꞊ziö' kë ‑a mɛ do 'ka, 'ö‑ mɛ do ‑dhɔ ‑ya ‑kë; ‑yö ‑dho to ö ‑wo 'gü mɛ do ‑dhë, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑ziö ‑a mɛ do 'gü. Mɛ gbɛ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö ‑Zlan waa‑ ꞊naɔ ‑an ‑dhɔ kpa 'kuë‑ do ö ꞊zuö' 'gü.» 14꞊Dhɛ Yesu ‑wo bhë 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ ma, 'wo ꞊kaan ‑a ‑wo ‑bha, bhii 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë mɛ 'dönggö ‑dönggö ‑nu 'ka. 15'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka mɛ ‑nu 'wo wo ‑de sü 'wun kpengdhö kë ‑mɛ 'ka ‑an 'ka mɛ ‑nu wö 'dhiö, 'kɛɛ kö ‑Zlan ‑yö ka ꞊zuögüdhɛ ‑dɔ; bhii pë 'ö mɛ ‑nu 'dho ‑a ‑ga ‑na ꞊nɛ pë ‑wun 'gbeezë 'dhö bhë, ‑Zlan ‑ya ‑san ‑zë. 16'Töng 'ö ‑Zlan ‑yö tɔng nu ‑a 'ka Moizö ‑dhë bhë waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑yö ‑glɔɔ 'ö dho 'ö yöë Zan Batisö ‑bha nu ‑yi ‑bha. 'Ö sü 'töng 'ö 'dhö bhë ‑a ‑bha, 'wuntaɔsë 'yö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha ‑yö ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü; ‑a kë 'dhö ‑sü 'gü, mɛ 'ö ‑dhö ‑ya këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑na 'gbee‑ 'ka kö ‑yö ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'ö bhë ‑a 'gü. 17'Kɛɛ dhang‑ waa‑ 'sɛ ‑an ‑bha ziö ‑sü ‑yö ‑dho kë 'pëëpë 'ö ꞊zië' tɔng 'bin pë 'tee do ‑bha ziö ‑sü ‑ta. 18Gɔɔn‑ 'oo gɔɔn‑ 'ö 'dhoë‑ ö bɔɔ kë, 'go mü ‑yaan dhe gbɛ 'sü kö ꞊ya ‑da dhe 'piö; 'ö gɔɔn‑ 'ö 'dhoë‑ dhebɔ 'ö‑ ꞊gɔn ‑ya ‑kë ‑a sü ö bɔɔ 'ka kö ꞊ya ‑da dhe 'piö 'pö.» 19'Ö‑ pö: «꞊Bhɔɔmɛ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'yö ꞊ya kë 'ö ö dhu sɔ ‑sɛɛbɔ 'ka. 'Ö yi 'saadhö ‑a 'ka, 'yö ‑kë ö bha 'gludhi kë ꞊dhia 'wlaan‑ kë ‑sü 'ka ‑kplawo. 20Gɔɔn‑ 'yenazë do 'wo‑ ‑dhɛ Lazaa 'ö bhüö ‑yö ‑kë ‑lo ‑sü 'ka ‑a kwi ‑dhɛ 'saadhö 'gü, ‑yö ‑kë wɔ ꞊dhia 'pö ꞊bhɔɔmɛ 'ö bhë ‑a ‑gɔ 'kɔ 'dhiö. 21‑Bhöpë 'peepee ‑nu ꞊ya kë 'wo 'go ‑na ꞊bhɔɔmɛ ‑gɔ pë ‑bhö ‑a ‑ta ꞊gba ‑ta, 'wo ‑püö ‑na sia‑ bhë ꞊nɛ ꞊ya kë 'yö‑ ‑bhö. 'Go mü gbɛn‑ ‑nu ‑wo ‑nu 'wo‑ ‑bha bhüögüdhɛ ‑nu pa. 22'Yenamɛ 'ö bhë ꞊dhɛ 'yö ga, ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wa sü 'wo dho ‑a 'ka Ablaamö 'piö dhang‑ 'gü. 'Ö ꞊bhɔɔmɛ ‑de 'pö, 'yö ga 'wo‑ ‑bin. 23꞊Bhɔɔmɛ 'klo ‑yö ‑kë bhɔ ꞊dhia ꞊glööbɔɔ, 'yö ‑dhɛ ꞊ya ‑ga dhuö ꞊zian', 'yö ‑dhɛ ‑ga 'ma ꞊gbiin, 'yö Ablaamö yö kö Lazaa ‑ya 'piö. 24'Yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: ‹N dë Ablaamö, ‑bhö n 'yena yö, 'ü Lazaa bɔ n ‑dhë kö ‑yö ö ‑kɔnëga zë 'yi 'ka ‑ya 'yɛ n nɛ‑ ‑bha kö ‑yaan n ꞊zuötadhɛ pë 'tee kë ‑saa, bhii n 'klo ‑yö bhɔ ‑sü 'gü 'siö 'gü zö yaa 'ka.› 25'Ö Ablaamö ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: ‹Ma 'në, ü ‑zo ‑yö ‑büö ꞊nɛ ü ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ka 'kpongtaa, ü pë ‑sɛɛbɔ ‑nu ‑yö, 'kɛɛ Lazaa ‑bha 'ka 'yena ‑yö ‑kpɔ ‑a ‑ta ꞊va; 'kɛɛ ꞊dɛɛ ‑yi 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑a 'yënng ꞊dhuë' ‑yi kö bhi 'pö, ü 'klo ‑yö bhɔ ‑na. 26'Go mü 'zü, 'ö ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'dho kwa ziën; mɛ 'ö dho go zö ‑yaan nu ka 'piö 'yaa 'dhö, 'iin mɛ gbɛ yaa 'dho kë ‑dhö ‑yaan 'go ka 'piö 'ma ‑yaan nu ‑dhɛ 'yi‑ ‑bha 'nö ꞊nɛ ‑a ‑bha.› 27'Ö ꞊bhɔɔmɛ ‑ya pö: ‹꞊Dhɛ 'ö 'dhö bhë, ꞊bhɛa'‑ 'a‑ wo ü ‑dhë, n dë, ‑bhö Lazaa bɔ n dë ‑gɔ kɔɔ 28‑dhɛ 'ö n dheglu 'në gɔɔn‑ 'sɔɔdhu ‑nu 'wo‑ ‑bha bhë ‑a 'gü, kö ‑yö ‑an ‑zo ‑büö kö ꞊kun 'wo dho nu ‑dhɛ 'ö n 'klo 'dho bhɔ ‑na ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑a ‑bha.› 29'Ö Ablaamö ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹Ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu 'wo 'ma bhë, ‑Zlan ‑bha tɔng 'ö Moizö ‑ya nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ ‑nu ‑wo ‑an 'piö kö ‑waan ‑an ‑zo ‑büö; ‑wo wo 'to 'to ‑an ‑wo ‑bha!› 30'Ö ꞊bhɔɔmɛ ‑ya pö: ‹Yaa 'dho ‑mɔ, n dë Ablaamö, 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ do ꞊ya 'go ꞊glööbɔɔ zö ꞊ya 'dho ꞊ya ‑an yö, ꞊ya kë 'dhö ‑wo ‑dho wo ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑kwaa.› 31'Kɛɛ Ablaamö ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: ‹'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ waa wo 'to 'to Moizö waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ ‑wo ‑bha, 'ö mɛ do ‑yö go ꞊glööbɔɔ 'ö dho ‑an 'piö 'dhee, waa 'dho we ‑a ‑wo ‑bha.›»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\