Lukö 17

1Yesu ‑ya ‑pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «Pë 'yö dho kë mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑da ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑pë 'ka, ‑yö ‑dho kë ‑kplawo, 'kɛɛ 'yena ‑wun ‑yö ‑dho kë mɛ 'ö dho bɔ ‑a ‑ta ‑a 'ka! 2꞊Yö ‑së ‑a ‑bha 'ka kö ‑wo ‑guökpö ꞊va do dun ‑a bhɔ ‑bha, ‑wa ‑zuö 'yoo ꞊bhaa 'yö ꞊zië' ma mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑a mɛ do ‑püö 'wun yaa 'gü ‑sü ‑ta. 3‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö ‑së 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ ü dheglu ꞊ya 'wun yaa kë ü 'ka, ‑bhö 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑dhë ‑së 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'gën nu ü ‑dhë, ‑bhö ziö ‑a ‑bha 'wun yaa ‑nu bhë ‑an ‑ta. 4'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'wun yaa kë ü 'ka ‑gwaa 'slaplɛzë ‑dhɛkpaɔyi do 'ka, 'ö go mü ‑gwaa 'slaplɛzë ꞊ya nu ꞊yaa‑ pö ü ‑dhë: ‹Ü bha 'gën ‑mü›, ‑bhö ziö ‑a ‑bha 'wun yaa ‑nu bhë ‑an ‑ta!» 5'Ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö yi ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊taɔ' kë!» 6'Ö Dëmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Kö kë ꞊nɛ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü pë 'tee 'ö ‑kë ꞊nɛ mutaadö ga 'dhö ꞊ya kë ka ‑gɔ, ka ‑dho ‑a pö 'lü ꞊va 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhë: ‹'Lü ꞊va dɔ ꞊nɛ, ‑bhö wo 'ü 'dho 'ü ‑gban 'yoo ꞊bhaa!›, ‑yö ‑dho kë ka ‑wo 'ka.» 7'Ö Yesu ‑ya pö 'zü ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊nɛ ka ziën mɛ do ‑bha yuökëmɛ ꞊ya kë ‑dhö, ‑yö ‑kë ‑dhɛyamɛ 'ka o, 'iin ‑tuëmaakëmɛ 'ka o, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'go ꞊bhlöö‑ ꞊ya nu, ‑yö ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö nu 'siösiö 'ü pë ‑bhö› ‑a? 8'Kɛɛ ‑abi', ‑yö ‑dho ‑a pö ‑a ‑dhë ꞊zian' ꞊nɛɛ: ‹‑Bhö ma ‑bhöpë ‑yuö kë 'ü sɔ gbɛ 'sü 'ü‑ ‑da 'ü nu ma ‑bhöpë 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma pë ‑bhö, 'ma 'yi mü 'ma yën 'üën‑ ꞊tun pë ‑bhö ‑na 'pö!› 9Yaa 'dho yuö 'ö‑ nu ö bha yuökëmɛ ‑dhë 'ö‑ kë bhë ‑a zuö pö ‑a ‑wun 'gü, ꞊sua ‑mü ‑a? 10‑Kɔ do bhë 'ö dho kaa ka ‑bha 'ka. ꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö 'ka‑ kë bhë, 'ka yën ‑a ‑bha, ‑kaa pö: ‹Yuökëmɛ 'kpaan ‑mü yi 'ka, pë yi ‑bha kö 'yiën‑ ‑a kë 'yi‑ ‑kë bhë.›» 11꞊Dhɛ Yesu ꞊ya ‑da zian ‑ta kö ‑yö 'dhoë‑ Zeluzalɛmë, ‑yö ‑bɔ Samali ‑sɛ waa‑ Galile ‑sɛ ‑an ziën. 12‑Yö ‑kë ‑da pödhɛ do 'gü ꞊dhia, 'ö ꞊weemɛ 'gɔɔ‑ do ‑wo dɔ ꞊gbiin 'wo‑ yö, 13'wo yö 'gbla ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «Yesu, yi ‑Gɔmɛ, ‑bhö yi 'yena yö ꞊ee!» 14'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho 'ka ka ‑de ‑zɔn slabhomɛ ‑nu ‑dhë!» ꞊Dhɛ 'wo 'dho ‑na, 'ö ‑an 'plɛ ‑dhɛ ‑yö bo zian‑. 15꞊Dhɛ 'ö‑ mɛ do ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ö ‑dhɛ ꞊ya bo, 'yö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu ‑Zlan zuö pö ‑sü 'ka ö ‑wo ‑ta dhuö 'gbee‑ 'ka, 16'yö‑ ‑püö Yesu ꞊gɛɛndhö 'yö ‑gblü 'sɛi ‑a zuö pö ‑sü 'ka. Mɛ 'ö 'dhö bhë ‑yö ‑kë Samali mi 'ka. 17'Ö Yesu ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë: «Mɛ 'gɔɔ‑ do 'wo bhë ‑an 'plɛ ‑dhɛ ‑yö ‑bo ‑kɛ, 'kɛɛ ‑a mɛ 'sɛisië 'wo to bhë, ‑wo më ꞊ɛ? 18‑A mɛ gbɛ ‑zo yaa ‑büö giawo ‑yaan 'yɛ ö 'zü yaa nu ‑yaan ‑Zlan zuö pö ‑a 'ke yaa kë ‑niagɔɔn 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka a?» 19꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü 'dho, ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya ü ‑dhɛ bo!» 20Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo Yesu ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ 'wo‑ pö: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö ‑dho nu yi ‑mlë 'ka ɛ?» 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha nu ‑sü bhë 'yan ‑dɔ ‑a ‑bha ‑pë 'yaa ‑mü. 21Waa 'dhoë‑ pö: ‹‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑yö zö!› 'iin ‹‑yö ‑dhɛ 'ö ‑de ‑a 'gü!›, bhii ‑kaa ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö ka ziën.» 22꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «Yi do ‑yö nu ‑na 'ö 'ka dho ‑a ‑dhɔ kë kö ma 'a Mɛgbö 'ka, 'ka ka 'yan dɔ n ‑ma 'zü ‑dëüwo, 'kɛɛ ka 'ka 'dho n yö. 23‑Wo ‑dho ‑a pö ka ‑dhë: ‹‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑yö zö!› 'iin: ‹‑ka ‑dhɛ ‑ga, ‑yö ‑de!›, 'kɛɛ kö ꞊kun 'ka 'dho, kö ꞊kun 'ka ziö ‑an 'piö! 24‑Kɔ 'ö dha 'dhö 'yan bhɔ ‑na ‑a 'ka, 'ö‑ 'bhü 'dho yö ‑na dhang‑ ‑dhɛ 'saadhö 'gü bhë, ‑kɔ do bhë 'ö ma 'a Mɛgbö 'ka 'ö n nu ‑sü dho kaa. 25'Kɛɛ 'dhiö ꞊kun ‑yö n ‑ma kö n 'yënng ‑yö bhɔ ꞊va; mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑wo ‑dho n ‑zuö wo ‑kɔ 'yan ꞊taa. 26Pë 'ö ‑kë Noe ‑bha 'töng 'ka bhë, 'ö dho kë ma 'a Mɛgbö 'ka n nu ‑yi 'ka 'pö. 27Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia, müpë ‑nu mü ꞊dhia, dhe ‑nu 'sü ꞊dhia, 'go mü 'wo ‑kë wo ‑bha 'nëdhoo ‑nu ‑dɔ gwaan ꞊dhia, 'ö dho 'ö yöë Noe ‑bha ‑da 'yitagɔ ꞊va 'gü ‑yi ‑bha; 'ö ꞊dhɛ 'yi pa ‑sü ꞊ya nu, 'ö ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ꞊siö. 28‑Yö ‑dho kë 'zü ꞊nɛ Lɔtö ‑bha 'töng 'dhö: Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia, 'yi mü ꞊dhia, pë ‑nu 'dhɔ ꞊dhia, pë ‑nu 'dhɔɔ dɔ ꞊dhia, pë ‑nu ta ꞊dhia, 'iin 'kɔ ‑nu dɔ ꞊dhia. 29'Kɛɛ yi 'ö Lɔtö ‑yö go ‑a 'ka Sodɔmë, 'siö waa‑ blɔɔn ‑wo ‑go dhang‑ 'gü 'wo ‑lo ‑an ‑ta ꞊nɛ dha ‑bha ban ‑sü 'dhö, 'ö ‑an 'plɛ 'gü‑ ꞊siö. 30‑Kɔ do bhë 'yö dho kaa ma 'a Mɛgbö 'ka, ma nu ‑yi 'ka 'pö. 31‑A yi 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö 'dhoë‑ kë ö ‑gɔ 'kɔ tuö, yaa 'dho ꞊yɔɔ'‑ ‑yaan 'dho kɔɔ ö bha pë ‑nu 'sü ꞊dhia. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö mɛ 'ö 'dhoë‑ kë ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑ bhë, yaa 'dho yɛ ö 'zü ‑yaan nu ö ‑gɔ kɔɔ. 32Ka ‑zo ‑yö ‑büö Lɔtö bɔɔ ‑wun 'ka! 33Mɛ‑ 'piö kö ‑yö ö ‑de dha, yö 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha; 'kɛɛ mɛ 'ö dhoë ö ꞊kwaa' ö ‑bha ‑tosiadhe ‑zü, ‑yö ‑dho ‑a yö. 34'Ö 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛɛ: ‑A gbeng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ ꞊plɛ ‑wo ‑dho kë ꞊sɛɛ' do ‑ta, ‑a mɛ do ‑yö ‑dho sü 'ö‑ mɛ do ‑yö to. 35Dhebɔ ꞊plɛ ‑wo ‑dho kë pë zɔn ‑dhiadhö, ‑a mɛ do ‑yö ‑dho sü 'ö‑ mɛ do ‑yö to. 36((Gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ ‑wo ‑dho kë ꞊bhlöö‑, ‑a mɛ do ‑yö ‑dho sü, 'ö‑ mɛ do ‑yö to.))» 37'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ‑dhɛ ‑mlë 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wo dho kë ‑a ‑bha ‑ɛ?» 'Ö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö ‑pö: «‑Dhɛ 'ö pë ꞊glöö 'dhoë‑ kë ‑a ‑bha bhë, 'ö 'gblübhaa ‑nu dho dho wo 'kuë‑ ‑a ‑bha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\