Lukö 2 | Bible.is
Lukö 2

1'Töng 'dhö bhë ‑a 'ka, ‑gludë ꞊va Ogitö ‑yö tɔng ‑da kö mɛ ‑nu 'wo Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑bha tɔng ꞊löö ‑wo ‑an 'plɛ 'tɔ ‑ya. 2'Tɔyadhe 'ö 'dhö bhë ‑a ‑blɛɛzë ‑yö ‑kë 'töng 'ö Kilinisö 'yö kë 'sɛgɔ 'wo‑ ‑dhɛ Sili, ‑a ꞊kɔɔnmɛ do 'ka bhë ‑a 'ka. 3Mɛ ‑nu 'töüdhö ‑wo ‑dho wo 'tɔ ‑ya ꞊dhia, mɛ 'ö ‑dhö ‑a 'kpɔ ‑pö 'gü. 4Zozɛfu ‑de 'pö ‑yö ‑go Nazalɛtë Galile ‑sɛ 'gü, 'yö dho Zude ‑sɛ 'gü, pödhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Betelɛmë 'ö ‑gludë Davidö ‑yö bhɔ ‑a 'gü bhë ‑a ‑bha, bhii 'ö tɔɔ yö gia‑ ‑yö ‑go Davidö ꞊suu'‑ ‑ta 'gü. 5Yö 'dhö waa‑ ö bha ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Mali bhë ‑wo ‑dho 'wo wo 'tɔ ‑ya kö ‑yö 'guzë. 6‑Wo ‑kë Betelɛmë, 'ö‑ 'bëbhoyi ‑yö ‑lo, 7'yö ö bha 'në ‑blɛɛzë kpɔ; ‑yö ‑kë 'në gɔɔn‑ 'ka; 'yö sɔ ꞊ploo ‑a 'ka, 'yö‑ ‑da ‑du ‑bha pë ‑bhö ‑a 'gü ‑pë 'gü, bhii 'ö tɔɔ waa wɔdhɛ yö ‑nia ‑nu ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 8'Pian gia‑ bhë ‑a ‑ta ‑tuëmaakëmɛ ‑nu ‑wo ‑kë blöö mü gbeng wo ‑bha ‑tuë ‑maa kë ꞊dhia. 9'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑wo ‑an ‑ta, 'ö ‑Zlan 'bhü ‑yö ꞊nië ‑an ‑zü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö 'suö ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. 10'Yö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë, bhii a ‑nu 'wuntaɔsë 'yö dho Izlaɛlö ‑sɛgümɛ ‑nu 'plɛ ꞊zuögludhi ꞊va bhë ‑a 'ka ka ꞊dhia: 11Gbeng do ꞊nɛ ‑a 'gü, Davidö ‑gɔ plöö, ka Dhamɛ ꞊ya bhɔ, 'ö tɔɔ Dëmɛ 'ö Klito 'ka. 12Pë 'yö dho kë ꞊duakëpë 'ka kö 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ 'kaan‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö tɔɔ: 'Ka 'dho, ka ‑dho 'në 'puu 'wo sɔ ꞊ploo ‑a 'ka ‑a yö kö ‑yö wɔ ‑sü 'ka ‑du ‑bha pë ‑bhö ‑a 'gü ‑pë 'gü.» 13'Yö 'kan 'wo‑ wo wo ‑ta kö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑gbaa ꞊va ꞊wa 'go dhang‑ 'gü, ꞊wa nu ‑a ‑bha bɔmɛ 'ö ꞊sia ‑a 'piö, 'wo yö 'tan bho ‑Zlan 'piö ‑sü ‑bha 'wo‑ pö: 14«'Tɔbhɔdhe ‑yö ‑Zlan 'yö dhang‑ 'gü 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta bhë ‑a ‑bha 'ka; ‑yö ö ‑bha ꞊zuöyagluu ‑nu mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑dhɔ ‑ya ‑kë 'kpongtaa zö ‑an ‑dhë.» 15꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊wa 'go ‑an 'piö ꞊wa 'dho dhang‑ 'gü, 'ö ‑tuëmaakëmɛ ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «Kö ‑kwa 'dho 'kwa ‑lo Betelɛmë, pë 'bhle 'yö ‑kë 'ö Dëmɛ ‑ya ‑zɔn kwa ‑dhë bhë 'kwa kwa 'yan dɔ ‑a ‑bha!» 16'Wo ꞊luu 'wo ‑ziö 'wo dho 'zozodhö 'wo ‑kpën Mali 'dhö, Zozɛfu 'dhö waa‑ 'në 'yö ‑kë wɔ ‑sü 'ka ‑du ‑bha pë ‑bhö ‑a 'gü ‑pë 'gü bhë ‑an ‑bha. 17꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑an yö, 'ö 'wun 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'yö ‑gban 'në bhë ‑a ‑bha bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 18'Ö mɛ 'saadhö 'wo ‑tuëmaakëmɛ ‑nu ‑wo bhë 'wo‑ ma, ‑an 'te ‑yö ‑tun 'wun 'wo‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑wun 'gü. 19'Kɛɛ Mali ‑yö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'plɛ ‑kpɔ ö ꞊zuö' 'piö, 'ö yö ‑a ‑yö 'ko 'dhiö kë ‑sü ‑bha. 20꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑tuëmaakëmɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑yɛ wo 'zü wo 'gbloo ‑ta, 'wo ‑Zlan 'tɔ ‑kë ꞊va, 'go mü 'wo‑ 'tɔ 'saa ‑blü pë ‑nu 'wo‑ ma, 'wo ‑an yö bhë ‑an ‑wun 'gü, bhii ‑an 'plɛ ‑wo ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑a 'dhö. 21꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'slɛaga ‑naa ꞊ya ‑lo, 'wo‑ ‑kë 'bɔn 'ka; 'wo‑ Yesu ‑tɔ kpɔ, bhii 'tɔ bhë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑zɔn 'dhiö Mali ‑dhë ‑yaan ꞊tun ‑a ‑gu 'sü ‑na. 22꞊Dhɛ yi 'ö ‑an ‑bha ‑kë 'slööslö ‑yi 'ka bhë ꞊waa‑ yö 'ko 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Moizö ‑yö tɔng ‑zɔn ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Yö Zozɛfu waa‑ Mali ‑wo nu 'në 'ö bhë ‑a 'ka Zeluzalɛmë kö ‑waan ‑a ‑zɔn ‑Zlan ‑dhë. 23Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha tɔng 'gü ꞊nɛɛ: 'Në ‑blɛɛzë 'wo 'kpɔ ‑na 'në gɔɔn‑ 'ka bhë, ‑wo ‑dho ‑a ‑ya ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha 'ka. 24'Ö 'wo slabhopë 'ö ‑Zlan ‑bha tɔng ‑ya ‑zɔn bhë 'wo‑ nu slabhomɛ ‑dhë; ‑yö ‑kë ‑tönggö ꞊plɛ 'iin ‑an ꞊suu'‑ ‑bhloo ꞊plɛ 'ka. 25Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë Zeluzalɛmë 'wo‑ ‑dhɛ Simeɔn. Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑yö ‑kë kpengdhö; 'yö ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya, 'ö ‑ya mɛ 'ö dho Izlaɛlö ‑sɛgümɛ ‑nu dha bhë ‑a ‑bha nu ‑sü ‑gɔ. ‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑kë ‑a 'gü. 26'Yö‑ pö ‑a ‑dhë ꞊nɛ ‑yö ‑dho ö 'yan dɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ö dhoë‑ bɔ bhë ‑a ‑bha ‑yaan ꞊tun ga ‑na. 27‑Zuu 'slööslö 'ö bhë ‑yö 'dhiö ‑sü Simeɔn 'ka, 'yö nu ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ. ꞊Dhɛ Yesu ‑mɛ ‑nu ꞊wa nu ‑a 'ka, ‑yö kë 'dhö kö pë 'ö tɔng ‑ya pö ‑waan ‑a kë ‑a ‑wun 'gü, 28'ö Simeɔn ‑ya sü 'ö‑ kun ö kwɛɛ 'ö ‑Zlan zuö pö ꞊woë' ꞊nɛɛ: 29«꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, n Dëmɛ, pë 'ü‑ 'tɔ go bhë 'bha‑ ‑de kë, ü ꞊kwaa' ma 'a ü bha yuökëmɛ 'ka n ‑zü, kö 'ü n 'sü ꞊zuöyagluu 'ka 'sabla, 30- 31bhii ü bha Mɛdhamɛ 'ö 'ü‑ ‑ya 'sɛgümɛ ‑nu 'plɛ 'dhiö 'ü‑ bɔ bhë, ma gia‑ n 'yan ꞊ya ‑kpën ‑a ‑bha. 32Yö 'ö tɔɔ ‑dhɛpuudhɛ 'yö dho ü ‑zɔn 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö ‑an ‑dhë. 'Go mü, 'yö dho 'tɔvadhɛ nu ü bha 'sɛgɔ Izlaɛlö ‑dhë.» 33Yesu dë waa‑ dhe ‑an 'te ‑yö ‑tun 'wun 'ö Simeɔn ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'kluë‑ bhë ‑a ‑wun 'gü. 34'Ö Simeɔn ‑yö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha, 'go mü 'ö‑ pö Yesu dhe Mali ‑dhë: «‑Zlan ‑yö 'në ꞊nɛ ‑ya ‑ya kö ‑yaan kë Izlaɛlö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑bha ‑püö ‑gɛn 'ka, 'go mü 'zü ‑yaan kë ‑an mɛdhɛvadhɛ ‑nu ꞊luu' ‑mɛ 'ka. ‑Yö ‑dho kë ‑Zlan ‑bha ꞊duakëpë do 'ö mɛ ‑nu dho dɔ ‑a ‑gɔ 'yënng ‑a 'ka. 35'Go mü 'yö dho mɛdhɛvadhɛ ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun 'yö ‑bin ‑sü 'ka, ‑an 'plɛ yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. Bhi ‑zë, dhebɔ, ꞊ya kë ü ‑bha 'ka, ꞊zuö' 'klobhɔdhe ‑dho ü ꞊zuö' pɛ ꞊nɛ ‑blaan ‑bha mɛ 'pɛ ‑kɔ 'dhö.» 36Dhebɔ do ‑yö ‑kë ‑dhö 'pö, 'yö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölodhe 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Anë; ‑yö ‑kë Fanuɛlö 'yö go Asɛɛ ‑gɔ 'gunng 'gü bhë ‑a 'dhu 'ka. ‑Yö ‑kë mɛ ꞊klöö 'ka. ‑Kwɛ 'slaplɛ ꞊nɛ 'ö waa‑ ö ꞊gɔn 'wo ‑kë wo 'ko 'piö, 37'ö to ꞊gɛandhe 'ka, 'ö‑ ‑kwɛ ‑kë 'gɔɔ‑ 'slɛaga ö ga ‑yiisië ‑naa ‑yö ꞊loë'. 'Yaa 'go ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ 'gbɛɛdhö, 'yö yuö ‑kë ‑Zlan ‑dhë yi 'saadhö 'ka kö ‑yö ö ‑bɛn 'to ‑na kö ‑yö ꞊bhɛa' ‑na. 38Yö ‑de 'pö ‑yö ‑wo mü, 'ö yö ‑Zlan zuö pö ‑sü ‑bha. 'Ö 'wun 'ö ‑gban 'në bhë ‑a ‑bha 'yö‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑ya kö ‑Zlan ‑yö Zeluzalɛmë ‑dhɛ bho 'gan 'gü bhë ‑an ‑dhë. 39꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑mɛ ‑nu ꞊wa yën pë 'ö Dëmɛ ‑bha tɔng ‑ya pö bhë ‑a kë ‑sü ‑bha, 'ö 'wo dho wo ‑gɔ plöö Nazalɛtë, Galile ‑sɛ 'gü. 40'Në bhë ‑yö ‑kpɛa 'wundɔdhe waa‑ 'kpaakpadhɛ ‑an 'ka; 'ö ‑Zlan ‑kɔ ‑së ‑yö ‑kë ‑a ‑ta. 41‑Kwɛ 'saadhö 'ka, Yesu ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑dho Zeluzalɛmë Paakö 'wlaan‑ ‑ta. 42꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑kwɛ ꞊ya kë 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, ‑wo ‑dho Paakö 'wlaan‑ ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ ꞊kaa' ‑kplawo ‑a 'dhö. 43꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ ꞊ya yën, 'ö Yesu ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑yɛ wo 'zü; Yesu ‑zë 'pö ‑yö ‑to Zeluzalɛmë, 'kɛɛ ‑a mɛ ‑nu waa‑ ꞊tɛi' dɔ. 44'Ö ‑an ‑bha ‑zotadhe ‑ya pö ‑bezë, Yesu ‑dho kë wo ‑ta 'kuë ‑mɛ ‑nu 'piö; 'wo ‑dhɛkpaɔyi do ꞊kaa' 'ta 'sü ‑sü 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'wo yö ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü ‑bha wo ‑mɛ ‑nu waa‑ wo dɔmɛ ‑nu ziën zian ‑ta, 45'kɛɛ waa‑ yö. 'Yö 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo nu Zeluzalɛmë ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka. 46‑Dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa bhë 'wo‑ yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka Zuifö ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu ziën, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, ö 'to 'to ꞊dhia ‑an ‑wo ‑bha kö ‑yö ꞊dhɛɛ' ‑nu 'kpɔ ‑na ‑an ‑gɔ, kö yö ‑de 'pö, ‑yö ‑an ‑bha ꞊dhɛɛ' ‑nu ‑yɛ 'zü kë ‑na. 47Mɛ ‑nu 'wo‑ ‑bha 'wun ‑daa ‑kë ‑kɔ ma, ‑an 'te ‑yö ‑tun ‑a ‑bha 'kpaakpadhɛ waa‑ 'wun ‑daa ‑nu 'yö‑ kë ‑na ‑an ‑gɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. 48꞊Dhɛ 'ö‑ ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ yö, 'ö‑ ‑wun ‑yö ‑an kun, 'ö‑ dhe ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ma 'në, ‑më ‑kë 'ü‑ ‑kë yi ‑gɔ 'dhö e? Ü dë 'dhö, ma 'dhö, yi ꞊zuö' ꞊ya dɔ ‑gbɔudhö ü ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka!» 49'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ka n ꞊mɛɛ ꞊ɛ? 'Kaa‑ dɔa ꞊nɛ a ‑dho n ‑zo kë n Dë ‑bha yuö ‑nu 'piö a?» 50'Kɛɛ 'wun 'yö‑ ꞊blɛɛ 'dhö bhë waa‑ ‑gɛn dɔ. 51꞊Dhɛ ‑kë 'dhö Yesu ‑yö ꞊luu, 'yö ‑ziö ‑an 'piö 'wo dho Nazalɛtë; ‑yö ‑kë 'wun ‑ma ‑an ‑ta ꞊dhia. ‑A dhe ‑yö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'plɛ ‑kpɔ ö ꞊zuö' 'piö ‑dhɛ ꞊kpaɔ ꞊dhia' ‑dhë. 52'Ö Yesu ‑yö ‑kë ꞊kpɛa ꞊dhia 'kpaakpadhɛ 'ka; 'yö ‑kë ‑Zlan waa‑ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑an wö 'dhiö ‑së.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\