Lukö 20

1‑Dhɛkpaɔyi do 'ka Yesu ‑yö ‑kë mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü. 'Yö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu ‑wo ‑nu, 2'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na ꞊nɛ, dö 'ö‑ pö ü ‑dhë 'ü‑ kë ꞊ɛ?» 3'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ma ‑de 'pö, a ‑dho ꞊dhɛɛ' do kpɔ ka ‑gɔ: 4Dö 'ö Zan bɔ kö ‑yaan mɛ bɔ yiö ꞊e? ‑Zlan ‑mü ‑i, 'iin mɛ ‑nu ‑mü ‑i?» 5'Kɛɛ ‑wo ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü wo 'ko ‑dhë 'wo‑ pö: «'Kwa‑ ‑daa kë ꞊sia ꞊nɛ ‑Zlan 'yö‑ bɔ, ‑yö ‑dhoë pö kwa ‑dhë ‑më ‑kë kwaa‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ? 6'Iin 'kwa‑ pö ꞊sia 'zü ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo‑ bɔ, mɛ ‑nu 'töüdhö ‑wo ‑dho kwa ‑zuö ‑guö 'ka 'wo kwa zaa, bhii 'ö tɔɔ mɛ 'plɛ ‑wo Zan ‑ya 'ti ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka.» 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ pö: «Mɛ 'ö‑ bɔ kö ‑yaan mɛ bɔ yiö bhë 'yiëë‑ dɔ.» 8'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö bhë kö ma ‑de 'pö, mɛ 'ö‑ pö n ‑dhë 'a pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an kë bhë, n 'ka 'dho ‑a 'tɔ pö ka ‑dhë 'pö.» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö 'wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö ‑pö: «Gɔɔndë do ‑yö ö bha lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑kë, 'ö‑ ‑lo lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ yuökëmɛ ‑nu kwɛɛ, 'ö‑ to 'ö dho 'ta 'gü ‑glɔɔ 'ma ‑dhiadhö. 10꞊Dhɛ 'ö lɛzɛn bho ‑yi ꞊ya ‑lo, 'yö ö bha yuökëmɛ do bɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ yuökëmɛ ‑nu ‑dhë kö ‑waan ö ‑bha ‑kpa bɔ ö ‑dhë. 'Kɛɛ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu ‑wa ‑kun 'wo‑ ‑ma 'wo‑ ‑yɛ 'zü ö ‑kɔ 'kpaan 'ka. 11'Ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ ‑yö ö bha yuökëmɛ do bɔ 'zü, 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu ‑wa kun, 'wo‑ ‑ma, 'wo 'si ‑nu bho ‑a ‑gɔ, 'wo‑ ‑yɛ 'zü ö ‑kɔ 'kpaan 'ka 'pö. 12'Yö ö ‑bha yuökëmɛ ‑gwaa kë ‑yaaga ‑naa bɔ; ‑a mɛ bhë ‑wa ‑gi 'wo‑ bho lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö, 'wo‑ ‑zuö zian gbɛ 'ka. 13'Ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ ‑ya pö: ‹‑Më 'a dho ‑a kë ꞊o? Dɔ, 'a n gbö ‑dhɔkaasüzë ꞊duö ꞊nɛ ‑a bɔ, ‑yö ‑kë yö ‑zë ‑wo ‑dho lë‑ ‑kë ‑a ‑gɔ.› 14'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö yuö ‑kë lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ yö, 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: ‹Mɛ 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wo dho to ‑a ‑gɔ 'dhiö ꞊zian' ö ꞊ga 'ö ꞊nɛ! ‑Kwaa zë kö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑yaan 'to kwa ‑gɔ!› 15'Ö 'wo‑ kun, 'wo‑ bho lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö 'wo‑ zë.» 'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «꞊Ya kë 'dhö, lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ ꞊ya nu, ‑më 'yö dho ‑a kë ꞊ɛ? 16A‑ ‑pö ka ‑dhë: Pë 'ö dho ‑a kë 'ö tɔɔ ‑yö ‑dho nu 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu 'wo bhë 'yö ‑an zë, 'yö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ bhë 'yö‑ nu mɛ 'waa gbɛ ‑nu ‑dhë.» ꞊Dhɛ 'ö mɛ ‑nu ꞊waa‑ ‑wo 'ö bhë ‑a ma 'wo‑ pö: «'Wun mɛ 'ö ꞊suu'‑ 'dhö bhë kö ꞊kun 'ö‑ ‑kë!» 17'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑an ‑ga ‑piindhö 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö, ‑më ‑kë 'ö ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo ‑ya pö: ‑Guö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu ‑wa ꞊zong 'dhiö ‑be bhë, yö gia‑ bhë 'ö ‑kë 'kɔ kuënnu ‑guö 'ka zlöö bhë ꞊ɛ?» 18'Ö Yesu ‑yö ꞊yɔɔn ö ‑wo ‑ta 'ö‑ pö: «Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑püö ‑guö 'ö bhë ‑a ‑ta, ‑yö ‑dho ö ‑de yɛ, 'ö mɛ 'oo mɛ 'ö ‑guö bhë ꞊ya ‑püö ‑a ‑ta, ‑yö ‑dho ‑a ꞊wüü'‑.» 19Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa këdhɛ ‑mɛɛ kö 'waan‑ Yesu 'kundhɛ gia‑ bhë ‑a 'gü, bhii 'ö tɔɔ wo gia‑ ‑wa ꞊dɔa' ꞊nɛ 'wun ꞊zuan' 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë ‑ö ‑gban lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ waa‑ ö dëmɛ ‑nu ‑an ‑bha bhë, ‑yö ‑gban wo gia‑ wo ‑bha, 'kɛɛ 'suö ‑yö ‑an ‑kë 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë. 20'Yö 'wo yö naɔ ‑kë Yesu ‑bha ‑sü 'gü; 'wo mɛ ‑nu bɔ kö ‑waan naɔ kë ‑a ‑bha. Mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo wo ‑de ‑kë mɛ ‑nu këwunsëëzë 'ka kö 'waan‑ 'slë 'kan ‑a ‑gɔ ꞊dhɛɛ' ‑nu ‑kpɔ ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka. Bhii pë 'yö dho kë ‑a ‑bɔ ‑a ‑ta 'ka kö 'waan‑ ‑a dɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ kwɛɛ bhë ꞊nɛ 'wo‑ ꞊mɛɛ'. 21'Ö 'wo ꞊dhɛɛ' kpɔ Yesu ‑gɔ 'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, yi‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ 'wun ‑nu 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë o, 'iin ü ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo bhë o, ‑an 'plɛ ‑wo kpengdhö; 'ö 'bhaa mɛ ‑nu zë 'gü kë, 'kɛɛ ü mɛ ‑daan 'ko 'trüün 'piö 'wun giagia 'ö ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑a 'ka. 22Kwa ‑bha tɔng ‑ya ‑pö 'kwa 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ‑gludë Sezaa ‑dhë e, 'iin kö ꞊kun 'kwa‑ bho ‑a ‑dhë e?» 23'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑an ‑bha 'slëkanwo bhë ‑a ꞊tɛi' ‑dɔ; 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: 24«‑Ka dönie ga do ‑zɔn n ‑dhë! Dö 'ö‑ 'tɔ waa‑ ‑a ‑gɔ 'bin 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑ta ꞊nɛɛ?» 'Ö 'wo‑ pö: «Sezaa ‑mü.» 25꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö, pë 'ö Sezaa ‑bha 'ka, ‑kaa bho ‑a ‑dhë; 'ka pë 'ö ‑Zlan ‑bha 'ka, 'ka‑ bho ‑Zlan ‑dhë 'pö!» 26Waa‑ 'kundhɛ yö gbɔ ö ‑wo ‑ta 'wun 'yö‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu wö 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'kɛɛ pë 'ö ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑an 'te 'yö tun 'wun ‑daa kë ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö ‑dhɛ ‑yö ga ‑an ‑ta diindhö. 27Saduse ‑mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö; wo ꞊nɛ 'wo‑ pö mɛ ꞊ya ga ö 'ka 'dho go ga 'gü gbɔ bhë, 'ö 'wo yö ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha 28'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, tɔng 'ö Moizö ‑ya nu yi ‑dhë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö ꞊nɛɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ do 'ö‑ dhe 'dho ‑a ‑gɔ ꞊ya kë ‑dhö, ‑a dheglu 'në gɔɔn‑ ꞊ya kë ‑dhö; waa‑ ö bɔɔ waa 'në 'kpɔ gbɔ, ꞊ya 'to 'dhö ꞊ya ga kö ‑a bɔɔ ꞊gɛandhe bhë ‑yö ‑dho to ‑a dheglu 'piö, 'ö 'wo 'në kpɔ ‑a pin ꞊taa. 29'Kɛɛ kö 'töng do 'ka bhë, dhegluzë 'slaplɛ ‑wo ‑kë ‑dhö; 'ö‑ mɛ ‑blɛɛzë ‑yö dhe sü, 'ö waa 'në gbɛ 'kpɔ 'ö ga. 30'Ö‑ bɔɔ ꞊gɛandhe ‑yö to ‑a mɛ kë ꞊plɛ ‑naa bhë ‑a 'piö, 31'ö to ‑a mɛ kë ‑yaaga ‑naa 'piö 'pö. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha 'slaplɛ 'wo‑ ‑kë ‑a 'ka, 'ö waa 'në gbɛ 'kpɔ, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo ga. 32'Ö dhebɔ ‑de 'pö 'yö ga. 33꞊Ya kë 'dhö, yi 'ö gamɛ ‑nu dho go ‑a 'ka ga 'gü, ‑a dö 'yö dho kë ‑a ꞊gɔn 'ka kpinngdhö ꞊e? Bhii 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'ö 'wo‑ ‑bha 'slaplɛ ‑wo ‑kë ‑a ꞊gɔn 'ka!» 34'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ ‑nu, dhoo ‑nu ‑wo 'kpongtaa zö ‑wo wo 'ko ‑sü, 35'kɛɛ gɔɔn‑ ‑nu, dhoo ‑nu, mɛ 'ö ‑an ‑ma ꞊kun kö ‑waan 'go ga 'gü kö ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü mɛ 'ö zlöö ꞊toëpö 'ka ‑a yö bhë, waa 'dho wo 'ko sü, 36wo 'ka 'dho ga gbɔ, bhii kö waa‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑an ꞊suu'‑ ꞊ya kë do; kö ꞊wa kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka, bhii 'ö tɔɔ ꞊wa 'go ga 'gü. 37'Go mü 'zü Moizö ‑ya ‑zɔn 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ gamɛ ‑nu ‑wo ‑dho go ga 'gü, bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, 'wun 'ö ‑gban 'ginngkpɔɔ ‑bha, 'ö tɔɔ ‑yö kwa Dëmɛ ‑dhɛ Ablaamö ‑bha ‑Zlan, Izaakö ‑bha ‑Zlan waa‑ Zakɔbö ‑bha ‑Zlan. 38Kö ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑Zlan 'ka, 'yaa gamɛ ‑nu ‑bha ‑Zlan 'ka, bhii mɛ 'wo 'bhee‑ bhë ‑wo 'bhee‑ 'dhö ‑a ‑bha 'ka.» 39'Yö Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö: «Ü‑ ‑blɛɛ ‑së, yi ‑Gɔmɛ!» 40Bhii 'ö tɔɔ ꞊dhɛɛ' gbɛ 'kpɔ ‑dhɔ yaa ‑an kë ‑a ‑gɔ zlöö gbɔ. 41'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Yö ‑kɔklë 'wo‑ pö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'pö ‑yö ‑go Davidö ꞊suu'‑ ‑ta 'gü i? 42'Kɛɛ kö Davidö gia‑ ‑ya ‑pö 'Tan 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: N Dëmɛ (‑Zlan) ‑ya ‑pö n Dëmɛ ‑dhë: ‑Bhö ‑ya ‑yadhɛ ꞊bhlëzë 'gü ꞊zian' 43‑yö 'dho ‑ö yöë yi 'a dho ü yaagümɛ ‑nu kaa ü ‑gɛn ‑ta ‑a ‑ta dhuö ‑pë 'ka ‑a ‑bha. 44꞊Dhɛ Davidö gia‑ ‑ya ‑dhɛ ö Dëmɛ, ‑yö ‑kɔklë 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑yö ‑go ‑a ꞊suu'‑ ‑ta 'gü 'zü i?» 45Mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë ‑an 'plɛ 'to ‑ya ‑wo ‑bha. 'Yö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: 46«‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑dhɔ kë ‑na ꞊nië gblang ꞊gbiin ‑nu 'ka ‑sü 'ka, 'ö 'wo‑ 'piö kö ‑wo ‑mɛɛ ‑nu kë wo 'ka ꞊bhlë 'gü 'dhëëdhɛ ꞊vava ‑nu ‑bha, 'ö 'wo ‑ya ‑gbloo ‑sɛɛbɔ ‑ta ‑an ‑gɔ ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'wo ‑yadhɛ ‑sɛɛbɔ sü 'wlaan‑ ‑nu ‑ta; 47wo bhë ‑wo ꞊gɛandhoo ‑nu ‑bha pë ‑nu 'ö ‑an ‑gɔ ‑a kun ‑an ‑gɔ, 'ö ꞊wa 'go mü 'wo ꞊bhɛa ꞊gbiin kö 'waan‑ kë mɛ ‑nu këwunsëëzë 'ka mɛ ‑nu wö 'dhiö. Bhii ‑wo ‑dho 'klobhɔdhe ꞊va ‑ziögɔüsüzë yö.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\