Lukö 21 | Bible.is
Lukö 21

1Yesu ‑yö ‑dhɛ ‑ga ö ‑zü 'to, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑da ꞊bhɔɔmɛ ‑nu 'wo wo ‑bha ꞊gbaapë ‑da ‑na ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑pë 'gü, ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ bhë ‑an ‑ta. 2'Ö‑ 'yan ‑yö ‑da 'zü ꞊gɛandhe 'fɛɛzë do 'bhaa ‑ta kö ‑yö 'wëü‑ 'sɛɛn‑ ga ꞊plɛ ‑da ‑na ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑pë 'ö bhë ‑a 'gü 'pö. 3꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü bhë ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Dhebɔ 'fɛɛzë 'ö ꞊nɛ 'wëü‑ 'ö‑ ‑da mü bhë, ꞊yö ꞊va 'ö ꞊zië' mɛ ‑nu 'wo to 'saadhö ‑an ‑bha ‑ta. 4Bhii mɛ ‑nu 'wo bhë 'wëü‑ 'ö‑ nu ‑sü 'yaa 'më ‑an 'ka bhë ꞊nɛ 'wo‑ ‑kë gbaɔ 'ka; 'kɛɛ yö 'pö, ‑a ‑bha 'fɛɛdhɛ 'gü pë 'ö to ‑a ‑gɔ ‑tosiadhe këpë 'ka bhë 'ö‑ 'plɛ ‑nu bhë.» 5Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo 'wun ‑blɛɛ ‑Zlan ‑bha 'kɔ bhë ‑a ‑bha 'wo‑ pö: «‑Guö ‑nu 'wo 'kɔ dɔa ꞊nɛ ꞊wo ‑së ꞊dhɛɛ! 'Ö pë ‑nu 'wo‑ nu ꞊gbaapë 'ka 'wo‑ 'gü bhë, ‑wo ‑së 'pö ꞊dhɛɛ!» 6'Ö Yesu ‑ya pö: «Pë ‑nu 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, yi do ‑yö nu ‑na, ‑guö gbɛ yaa 'dho to ö 'ko ‑ta dhuö mü, ‑an 'plɛ ‑wo ‑dho ‑lo.» 7'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑wo ‑dho kë yi ‑mlë 'ka ɛ? ꞊Duakëpë ‑mlë 'yö dho pë ‑nu 'wo bhë ‑an yi ‑zɔn ‑ɛ?» 8'Ö Yesu ‑ya pö: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö! Kö ꞊kun 'ka ka ꞊kwaa' ka ‑de ‑zü 'wo ka ‑püö! Bhii mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho nu n 'tɔ 'gü, 'wo‑ pö: ‹Ma 'pö, ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü n 'ka! Ma nu 'töng ꞊ya ‑lo!›, 'kɛɛ kö ꞊kun 'ka ‑ziö ‑an 'piö! 9'Ka ‑glu gɔn ‑wun ‑nu 'iin ‑dɔ 'ko ‑gɔ 'yënng ‑wun ‑nu ma, kö ꞊kun 'ö 'siö ‑yö ‑kan ka 'gluu! Pë ‑nu 'wo 'dhö ‑wo ‑dho kë 'dhiö ‑blɛɛzë, 'kɛɛ yaa 'dho kë 'kpongtaadhɛ 'dhiö 'to ‑sü 'ka.» 10'Go mü 'yö‑ pö 'zü ꞊nɛɛ: «'Sɛgɔgümɛ ‑nu ‑wo ‑dho 'ko zë wo 'bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'ka, ö ‑gludë dho ‑glu ‑da ö 'bha ‑gludë ‑ta; 11'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü 'gbee‑ ‑dho kë ‑dhö, 'ö din ‑nu, ‑sü 'kuë‑ ꞊yua' ‑nu dho nu 'sɛgɔ 'bhaa ‑nu 'gü, 'siö ‑kan mɛ 'gluu ‑pë waa‑ ꞊duakëpë ‑wo ‑dho kë dhang‑ 'gü. 12'Kɛɛ ‑a kë ꞊yië' kö pë ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑waan kë, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ka kun, 'wo pë 'dhiö‑ ‑nu kë ka 'ka, 'wo ka dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'wo dho ka ‑zuö ‑kanso 'gü ‑waan za dɔ ka ‑bha ‑gludë ‑nu waa‑ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑an 'dhiö n ‑wun 'gü. 13‑Yö ‑dho kë ka ‑bha bɔdhɛ 'ka kö 'kaan‑ kë n ꞊goo‑ ‑nu 'ka. 14‑Ka ka ‑zo ‑gban kö ꞊kun 'ka dɔ ka ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta za 'ö dɔ ka ‑bha bhë, ka ‑bha ꞊blɛɛ' ‑sü ‑wun 'gü, 15bhii ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ꞊wa 'dho ka 'ka zakanmɛ ‑nu 'dhiö, ma gia‑, a ‑dho ‑wo 'ö 'kpaakpadhɛ 'ö ka yaagümɛ gbɛ 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'iin ‑yaan dɔ ‑a ‑gɔ ‑a dɔ ka 'dhii. 16Ka dë ‑nu, ka dhe ‑nu, ka dheglu ‑nu, ka mɛ ‑nu, ka 'bhamɛ ‑nu ‑de gia‑, ‑wo ‑dho ka dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ, 'wo mɛ 'bhaa ‑nu zë ka 'gü. 17Mɛ 'saadhö ‑wo ‑dho ka ‑san zë n ‑wun 'gü, 18'kɛɛ ka tuö ‑wun ga do 'ka 'dho ꞊dhɔng. 19‑Ka ka 'gü dɔ 'gbee‑, 'ka‑ kë 'dhö, 'ka dho ka ‑bha ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö.» 20'Ö‑ pö: «Yi 'ka dho Zeluzalɛmë ‑dhɛ yöë kö ‑glugɔnmɛ ‑nu ꞊wa ꞊nië' ‑a ‑zü bhë, ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊siö'‑ ‑yi ꞊ya yö ꞊klöö'. 21꞊Ya kë 'dhö mɛ ‑nu 'wo Zude ‑wo ‑dho ꞊duë, ‑wo 'dho ‑tɔn ‑nu 'piö ꞊zian'; mɛ ‑nu 'wo dho kë Zeluzalɛmë plöödhɛ ‑bha, ‑wo ‑dho go wo pin ‑bha; mɛ ‑nu 'wo dho kë zian ‑gbloo ‑nu 'piö, kö ꞊kun 'wo ‑da plöö, 22bhii ‑yö ‑dho kë 'klobhɔdhe ‑yi 'ka. ‑Yö kë 'dhö, kö pë ‑nu 'wo ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑an 'dhiö ‑nu ‑waan ‑mɔ 'kuë. 23‑Më 'yena ‑wun 'ö dho kë yi 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, dhoo ‑nu 'wo 'guzë waa‑ dhoo ‑nu 'wo 'bëë‑ 'ka ‑an ‑bha 'ka ‑oo! Bhii ꞊zuö' ‑da 'yenagüdhe ꞊va ‑yö ‑dho kë 'sɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, 'ö 'wun ‑yö na ‑Zlan ‑zuë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu buëndhö. 24‑Wo ‑dho ‑an zë ‑blaan 'ka, 'wo ‑an kun 'gan 'ka, 'wo dho ‑an 'ka 'sɛgɔ 'gü ‑dhɛ 'saadhö ‑bha, 'ö mɛ ‑nu 'waa ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka 'wo dho Zeluzalɛmë ‑pö ꞊siö' ‑yaan 'dho ‑yaan yöë 'töng 'ö ‑Zlan ‑ya nu ‑an ‑dhë bhë ‑a yën ‑yi ‑bha.» 25'Ö‑ pö: «꞊Duakëpë ‑nu ‑dho kë lan‑ 'gü, 'yö ‑kë 'su 'gü, 'yö ‑kë 'susongga ‑nu 'gü; 'ö sia‑ zö, 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊zuö' dho ‑da ꞊wabhödhe 'gü, 'ö 'suö ꞊va dho ‑da mɛ ‑nu 'gü, 'yoo ‑drinng 'gbee‑ ‑bha dɔ ‑sü waa‑ 'yoo kpö ‑bha ‑ma ‑sü ‑wun 'gü. 26Mɛ ‑nu ‑dho ga 'suö ‑dhë, ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑pë 'ö dho kë 'kpongtaa zö bhë ‑a ‑wun 'gü, bhii 'piigbeedhɛ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü ‑wo ‑dho ꞊zluun. 27꞊Ya kë 'dhö ‑wo ‑dho ma 'a Mɛgbö 'ka n yö kö a nu ‑na dha kpö ‑ta 'piigbeedhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe ꞊va 'ka. 28'Töng 'ö pë ‑nu 'wo bhë 'wo dho kaa, ‑ka ka ‑zo ‑gban 'ka ka ‑gɔ ‑nu ꞊luu'‑, bhii kö ka ‑bha ‑go 'gan 'gü ‑sü ꞊ya yö ꞊klöö'.» 29Yesu ‑yö 'wun ꞊zuan' do ‑zɔn ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «‑Ka figö ‑lü waa‑ 'lü mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑ga! 30'Ka ‑an 'dhɛ ‑dëü ‑nu yö, kö ꞊ya kë ka 'yaan ꞊nɛ ꞊kpɔɔ ꞊ya yö ꞊klöö'. 31‑Kɔ do bhë ‑a 'ka pë ‑nu 'wo bhë 'ka ‑an yö, ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha nu ‑sü ꞊ya yö ꞊klöö'. 32A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Pë ‑nu 'wo 'dhö ‑wo ‑dho kë kö mɛ ‑nu 'wo 'töng ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊nɛ ‑an 'plɛ waa ga ꞊kun. 33Dhang‑ waa‑ 'sɛ ‑wo ‑dho ziö, 'kɛɛ n ‑wo 'ka 'dho ziö 'gbɛɛdhö.» 34'Ö‑ pö: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö! Kö ꞊kun 'ö 'ka ka ‑de 'bɔn ‑kan ‑bhöpë ꞊vava ‑bhö ‑sü ‑nu, yɔ 'yi ꞊vava mü ‑sü ‑nu waa‑ ‑zo ‑ta 'kpongtaapë ‑wun 'gü ‑sü ‑an ꞊kwaa', 'yaa 'dhö n nu ‑yi ‑dho ‑wo ka tii 'ka. 35Bhii ‑yö ‑dho ‑lo ka ‑ta ꞊nɛ 'kplö 'dhö 'kpongtaamɛ 'plɛ ‑ta. 36‑Ka ‑ya ka 'yaan, ‑ka ꞊bhɛa'‑ 'töng 'saadhö ‑a 'ka, kö ka 'gü ‑yaan kë 'gbee‑ 'kaan‑ dha pë ‑nu 'wo 'dhoë‑ nu 'töüdhö bhë ‑an ‑gɔ, 'iin 'kaan‑ dɔ ka ‑gɛan ma 'a Mɛgbö 'ka n 'dhiö.» 37꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö yi 'saadhö 'ka, Yesu ‑yö mɛ ‑nu ‑daan ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü; 'yö 'bin ꞊ya 'më, 'yö dho Olivie ‑tɔn tuö ‑wɔ 'ma ꞊dhia. 38'Ö ‑dhiadhiö 'ö mɛ ‑nu ‑wo ‑so 'wo nu ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑waan wo 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\