Lukö 22 | Bible.is
Lukö 22

1'Bluu‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö bhë ‑a 'wlaan‑ kë ‑yi 'wo‑ ‑dhɛ Paakö bhë, ꞊dhɛ 'ö‑ yi ꞊ya yö ꞊klöö', 2'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wa këdhɛ ꞊mɛɛ kö 'waan‑ Yesu zë, 'kɛɛ 'suö ‑yö ‑an ‑kë 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë. 3'Ö Zuda 'wo‑ ‑dhɛ Ikaliɔtö, 'yö ‑kë Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'ka bhë, 'ö Satan ‑yö ‑da ‑a ꞊zuö' 'gü. 4'Yö Zuda ‑yö ‑luu 'yö dho 'yan ‑to ‑Zlan ‑bha 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ 'piö 'ö ‑kɔ 'ö dhoë kaa kö 'yaan‑ Yesu dɔ ‑an kwɛɛ bhë, 'yö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 5'Ö ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi giagiawo, 'wo 'wëüga 'tɔ go ‑a ‑dhë. 6Zuda ‑yö ‑we ‑a ‑bha; 'yö yö ‑a 'slë ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü kö ‑yaan Yesu dɔ ‑an kwɛɛ ‑ziö ‑a 'piö ‑mɛ ‑nu tii. 7Paakö 'ö 'wlaan‑ ‑yi do 'ö ꞊ya kë 'wo 'bhlanë ‑gbɔng zë 'wo‑ ‑bhö ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö ‑a yi 'ka bhë, ꞊dhɛ ꞊ya ‑lo, 8'ö Yesu ‑yö Piɛɛ waa‑ Zan ‑an bɔ 'ö‑ pö: «‑Ka 'dho 'ka kwa ‑bha pë 'kwa dho ‑a ‑bhö Paakö ‑ta, ‑a ‑yuö kë!» 9'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Dhɛ ‑mlë 'ü‑ 'piö kö 'yi‑ ‑yuö kë ‑a ‑bha ‑ɛ?» 10'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka 'to 'to! Ka ‑bha ‑da Zeluzalɛmë plöö ‑sü 'ka, ka ‑dho ‑kpën gɔɔn‑ do 'ö 'yi ‑gbɔ 'dho ‑a ‑gɔ ‑a ‑bha. ‑Ka 'to ‑a 'piö, 'ka 'dho 'kɔ 'ö 'dhoë‑ ‑sɔ ‑a 'gü bhë, 'ka ‑sɔ ‑a 'gü 11'ka‑ pö 'kɔ dëmɛ ‑dhë: ‹Yi ‑gɔmɛ ‑yö ꞊dhɛɛkpɔdhe do ‑dɔ yi ‑gɔ kö 'yiën‑ ‑a 'kpɔ ü ‑gɔ; ‑ya ‑pö 'kɔdhi ‑mlë 'ö waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo dho Paakö ‑pë ‑bhö ‑a 'gü i?› 12‑Yö ‑dho 'kɔdhi do ꞊va 'ö ‑dɔ kɔɔpë 'plɛ ꞊ya ‑mɔ ‑a 'gü ‑a ‑zɔn ka ‑dhë 'kɔ ‑ta dhuö ‑kɔ 'gü. ‑Dhɛ bhë 'ka dho ‑bhöpë ‑nu ‑yuö kë ‑a ‑bha.» 13'Ö 'wo dho 'wo pë ‑nu 'wo bhë 'wo ‑an yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö; 'ö 'wo ‑bhöpë 'ö dho kë Paakö ‑ta bhë 'wo‑ ‑yuö ‑kë. 14꞊Dhɛ 'ö 'töng ꞊ya ‑lo, 'ö Yesu waa‑ ö bha bɔmɛ ‑nu ‑wo dho pë ‑bhö ꞊dhia, 15'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Yö ‑kë n ‑dhë ‑së ꞊duö kö 'kwa Paakö ‑bhöpë 'ö ꞊nɛ 'kwa‑ ‑bhö kwa 'ko ꞊bhaa n 'klo yaa ꞊tun bhɔ ‑na. 16Bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë: N 'ka 'dho ‑a gbɛ ‑bhö gbɔ 'ö dho 'ö yöë Paakö sla‑ bho ‑sü 'ö bhë ‑a ‑gɛn ‑yö 'ko 'dhiö ‑yi ‑bha ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü.» 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑drɔɔn ‑kɔɔ ‑yaan do sü 'ö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta 'ö‑ nu ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «Pë ꞊nɛ, ‑kaa ‑a 'sü 'ka‑ ‑glu ka 'kuë 'ka‑ mü, 18bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë 'ö sü ꞊dɛɛ ‑bha n 'ka 'dho ‑drɔɔn mü gbɔ 'ö dho 'ö yöë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ nu ‑yi ‑bha.» 19꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'yö 'bluu‑ sü; ꞊dhɛ ꞊ya ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'yö‑ 'klu ‑kan 'yö‑ nu ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «Pë ꞊nɛ tɔɔ n bun, 'a‑ nu ka ‑wun 'gü. Ka‑ ‑bhö ‑na, ka ‑zo ‑yö ‑büö n ‑wun 'ka!» 20‑Kɔ do bhë ‑a 'ka; 'ö ‑drɔɔn ‑kɔɔ ‑yaan do nuë ‑an ‑dhë kö ꞊wa yën pë ‑bhö ‑sü ‑bha, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Drɔɔn ‑kɔɔ ‑yaan 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑dhikuëdhe ‑dëü 'ö bɔ n fɛi ‑ta 'ö ‑lo ka ‑wun 'gü. 21'Kɛɛ ‑ka ‑dhɛ ‑ga, mɛ 'ö dho n 'dhɔɔ dɔ, ‑yö n 'piö pë ‑bhö ꞊dhia zö! 22Ma 'a Mɛgbö 'ka, a ‑dho ga ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑ya yö ‑a 'ka 'ko 'dhiö kö ‑yaan kaa ‑a 'dhö; 'kɛɛ gɔɔn‑ 'ö 'dhoë‑ n 'dhɔɔ dɔ bhë 'yena ‑wun ꞊ya kaa ꞊dhɛɛ!» 23'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo yö wo 'ko ‑nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha, mɛ 'ö dho 'wun ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë ‑a kë ‑a ‑wun 'gü. 24‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo za ‑ya wo 'ko ‑bha, mɛ dho kë mɛ ꞊va 'ka wo ziën ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka. 25'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Kpongtaa zö, ‑gludë ‑nu ‑wo mɛ ‑nu ‑kɔɔn, mɛ ‑nu ꞊nuadhɛ ‑kë wo ‑sü 'ka, 'ö mɛ ‑nu 'ö ‑wogbiindhɛ 'dho ‑an ‑gɔ, 'wo ‑an ‑dhɛ mɛ këpësëëzë ‑nu, 26'kɛɛ ka ‑bha 'ka, yaa 'dho kë 'dhö. Pë 'ö dho kë ꞊zian' 'ö tɔɔ mɛ 'ö mɛ ꞊va 'ka ka ziën, kë 'ö dho ‑a wo ꞊nɛ 'në 'tee 'dhö; 'ö mɛ 'ö mɛ ꞊kɔɔnmɛ 'ka, 'yö dho kë ꞊nɛ yuö ‑kë mɛ 'dhiö ‑mɛ 'dhö. 27꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ dö 'ö tɔɔ mɛ ꞊va ꞊ɛ? Mɛ 'ö pë ‑bhö ꞊dhia ꞊i, 'iin mɛ 'ö ‑an gbaa ‑na ‑bhöpë 'ka i? Mɛ 'ö pë ‑bhö ꞊dhia 'yaa ‑mü ‑a? 'Kɛɛ ma 'pö, a ka ziën ꞊nɛ mɛ 'dhi gbamɛ 'dhö. 28'Ka ꞊glɔɔ n 'piö piindhö 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo nu n ‑ta ‑a 'gü. 29‑Kɔ do 'ö n Dë ‑yö ö ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑lo ‑a 'ka n kwɛɛ bhë, 'ö 'a dho ka ‑da ‑a 'ka n 'piö, 30kö 'kwa pë ‑nu ‑bhö, 'kwa müpë ‑nu mü kwa 'ko ꞊bhaa ‑Zlan 'piö; 'go mü 'ka dho ‑ya 'gɔ ‑gbloo 'gü 'ö 'ka Izlaɛlö 'gunng ‑gɔ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑bha za kan.» 31'Ö Yesu ‑ya pö Piɛɛ ‑dhë: «Simɔ, Simɔ, ‑bhö ü 'to 'to! Satan ꞊yaa‑ ‑dhɛ kö ‑yaan ka ꞊zaan 'zan ꞊nɛ mɛ ‑mlü ‑piö, 32'kɛɛ 'ma ꞊bhɛa'‑ ü ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü dho go ü ‑gɔ. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'yɛ ü 'zü 'bha nu n 'piö, ‑bhö ü dheglu ‑nu ꞊faan' 'më!» 33'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, n ‑mɔ ‑a 'gü ‑sü ‑mü kö mɛ 'plɛ ‑waan ko ‑da ‑kanso 'gü kö 'koën‑ ga ko 'kuë.» 34'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A‑ ‑pö ü ‑dhë, Piɛɛ, ‑a kë ‑sü 'ka gbeng do 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü kö ‑tɔgɔn ‑yaan 'we, ü ‑dho ‑a pö ‑gwaa ‑yaagazë ꞊nɛ 'bhaa n dɔ.» 35'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka bɔ 'a‑ wo 'dhiö ‑be, 'a‑ pö kö ꞊kun 'ka 'wëü‑ ‑da ‑a 'gü ‑pë ‑nu, ꞊bhɔɔ' ‑nu, ‑sakpa ‑nu gbɛ sü bhë, ꞊dhɛ 'ka 'dho, ‑më 'ö‑ ‑wun ‑yö ka ‑kë ‑ɛ?» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Daa 'dee‑!» 36꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ bhë, mɛ 'ö‑ ‑bha 'wëü‑ ‑da ‑a 'gü ‑pë 'dhö ‑dhö ‑ya 'sü. ‑Kɔ do bhë 'ö mɛ 'ö‑ ‑bha ꞊bhɔɔ' 'dhö ‑dhö ‑ya 'sü, mɛ 'ö ‑blaan 'yaa‑ ‑gɔ, ‑yö ö bha gblang 'dhɔɔ dɔ, ‑yö ‑blaan do 'dhɔ! 37Bhii a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑Wa ‑kpa këpëyaamɛ ‑nu ‑bha. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ 'dhiö ‑dho ‑mɔ 'kuë; pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka n ‑wun 'gü, ‑a 'plɛ 'dhoë‑ kë.» 38'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ‑blaan ꞊plɛ 'wo ꞊nɛ!» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Yö 'to 'pö.» 39Yesu ‑yö ‑yö plaan, 'yö dho Olivie ‑tɔn tuö ꞊nɛ ‑kɔ 'yö‑ ꞊kaa' ‑kplawo bhë ‑a 'dhö. ‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. 40꞊Dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ꞊bhɛa'‑, ‑yö ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö Satan dho ka ‑püö!» 41꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa' 'dɛdɛ 'ka, 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü 'yö ꞊bhɛa 42‑wo 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka 'ö‑ pö: «N Dë, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'bha 'we ‑a ‑bha, ‑bhö 'yi 'güüzë 'ö ꞊nɛ ‑a bhɔ n ‑dhë ꞊taa', 'kɛɛ n 'ka‑ pö ma 'pö n ꞊dhɔɔbhaa ‑yö kë, bhi ‑zë, ü ‑zo 'kun ‑wun ‑yö kë ꞊zian'!» 43(('Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö go dhang‑ 'gü 'yö nu kö ‑yaan ꞊faan' nu ‑a ‑dhë.)) 44'Ö‑ ꞊zuö' ‑yö ‑da ga 'siö ‑bha mɛ 'sü ‑sü 'gü, 'yö ‑bhɛa ö ꞊faan' 'plɛ 'ka, ꞊dhɛ 'to ‑na zlöö kö föyi 'yö go ‑na ‑a ‑bha, 'yö ban ‑na sia‑ bhë, ꞊ya kë fɛi 'ka. 45꞊Dhɛ 'ö ꞊ya yën ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha, 'ö ꞊luu 'ö nu 'zü ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö, 'yö ‑an yö kö ꞊wa yi zë ‑an ꞊zuö' 'yö ‑kaan 'kuë bhë ‑a ‑wun 'gü, 46'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ka yi zë ꞊ɛ? ‑Ka ꞊luu'‑ 'ka ꞊bhɛa'‑, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö Satan dho ka ‑püö!» 47Yesu ‑yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu. ‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zuda ꞊nɛ 'ö yö mɛ ‑gbaa 'wo bhë ‑an ‑dhë 'dhiö, 'ö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha 'ö‑ 'kpeng mü (‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka). 48'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Zuda, ma 'a Mɛgbö 'ka n ‑püö ‑kɔ 'ö tɔɔ n 'kpeng mü ‑sü ‑a?» 49꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë Yesu 'piö ꞊waa‑ dɔa ꞊nɛ ‑wo ‑nu ‑a 'kun ꞊dhia, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Yi Dëmɛ, 'yi ‑an ‑zë yi ‑bha ‑blaan ‑nu 'ka a?» 50'Ö to mü ‑a mɛ do ‑yö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊va ‑bha yuökëmɛ zë ‑blaan 'ka, 'ö‑ ꞊kwɛɛ‑ 'gü 'tonëga ‑kan. 51'Ö Yesu ‑ya pö: «Ü ꞊kwaa' ‑a ‑zü, 'wun mɛ bhë ‑yö 'to 'dhö!» 'Ö Yesu ‑yö pa gɔɔn‑ bhë ‑a 'to 'ka 'yö‑ bo. 52꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, ‑Zlan ‑bha 'kɔ ‑maakëmɛ ‑gɔmɛ ‑nu, waa‑ mɛ ziizii ‑nu, 'wo nu ‑a 'kun ꞊dhia bhë ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ka nu n ‑gɔ ‑blaan waa‑ 'lü 'klu ‑nu 'ka ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa 'wunyaakëmɛ ‑mü n 'ka ‑a 'dhö e? 53‑Dhɛkpaɔyi 'saadhö a ‑kë ka 'piö ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ, 'ö kaa n ꞊mɛɛ' 'iin kaa n 'kun; 'kɛɛ yi 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ yi 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya kö 'kaan‑ n kuën, ‑yö ‑dhɛtiidhɛ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑zɔn ‑yi 'ka 'pö.» 54‑Wo Yesu ‑kun 'wo dhoë slabhomɛ ‑gɔmɛ ꞊va ‑gɔ kɔɔ. Piɛɛ ‑yö ‑ziö ‑an 'piö ‑gɛntozlöödhe 'ka. 55‑Wo 'siö 'gba ‑ya 'kwɛandhɛ bhë ‑a ziëndhɛ gia‑ ‑bha. Piɛɛ ‑yö ‑kë mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑ya 'siö ‑blü ꞊dhia mü bhë ‑an 'piö. 56Yuökëdhe do ‑ya ‑yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka 'siö 'piö. ꞊Dhɛ 'ö‑ 'yan ꞊ya ‑da Piɛɛ ‑ta, 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑kë ‑a 'piö 'pö!» 57'Ö Piɛɛ ‑yö ꞊kploo 'ö‑ pö: «Dhebɔ, mɛ 'ü 'we ‑na ‑a 'ka bhë 'maa‑ dɔ!» 58꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ pë 'tee ꞊ya ꞊glɔɔ, 'ö mɛ do 'bhaa 'yan ‑yö ‑da Piɛɛ ‑ta, 'yö‑ pö: «Bhi ‑de 'pö, ‑a ‑bha mɛ do ‑mü ü 'ka!» 'Ö Piɛɛ ‑ya pö gɔɔn‑ bhë ‑a ‑dhë: «‑Abi', 'maa ‑mü!» 59꞊Dhɛ 'ö pë 'yö ‑mɔ 'lɛlɛ do ‑bha ꞊ya ziö, 'ö mɛ do 'bhaa ‑yö pë do bhë 'ö‑ pö ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «'Wun gia‑ 'ka, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑kë ‑a 'piö 'pö, bhii Galile mi ‑mü ‑a 'ka!» 60'Ö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ ꞊nɛ, pë 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'wun gia‑ 'yaa ‑mü!» ‑Yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia 'ö ‑tɔgɔn ‑yö ‑we. 61'Ö Dëmɛ ‑yö ꞊dhië ö ‑zü 'ö Piɛɛ ‑ga piindhö. 'Ö Piɛɛ ‑zo ‑yö ‑büö Dëmɛ ‑wo 'ö‑ pö ‑a ‑dhë 'dhiö bhë ‑a 'ka ꞊nɛɛ «‑a kë ‑yi 'ka gbeng do 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü kö ‑tɔgɔn ‑yaan 'we, ü ‑dho ‑a pö ‑gwaa ‑yaagazë ꞊nɛ 'bhaa n dɔ» 'ka. 62'Ö Piɛɛ ‑yö yö plaan 'gbo 'yenazë bɔ ‑sü 'ka. 63Mɛ ‑nu 'wo wo 'yan ‑kë Yesu ‑bha bhë, ‑wo 'yee ‑nu ‑to ‑a ‑bha 'wo‑ ‑ma ‑nu wo, 64'Ö 'wo sɔ ‑klu ‑a 'yan ‑bha 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Mɛ 'ö ü ma bhë, ‑bhöë 'tɔ pö!» 65'Go mü 'wo 'si ‑nu bho ‑a ‑gɔ ꞊plëëzë 'ka. 66꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ꞊ya 'po, Zuifö ‑nu ‑bha mɛ ziizii ‑nu 'wo 'sɛgɔ bhë 'wo‑ 'gü, slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo 'kuë‑ do 'wo‑ pö ‑wo 'dho Yesu 'ka zakanmɛ ꞊vava 'dhiö. 67'Ö 'wo yö Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha 'wo‑ pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ü 'ka, ‑bhö ‑a ꞊blɛɛ'‑ yi ‑dhë!» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö ka ‑dhë ꞊ii‑, ka 'ka 'dhoë‑ ‑dhɛ 'wun gia‑, 68'iin 'ma ꞊dhɛɛ' do 'kpɔ ka ‑gɔ 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a ‑wun 'gü, ka 'ka 'dho ‑a ‑daa kë n ‑gɔ. 69'Ö sü ꞊dɛɛ ‑bha, ma 'a Mɛgbö 'ka, n ‑ya ‑sü ‑mü ‑Zlan 'piigbeezë ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha.» 70꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'yö ‑an 'plɛ ‑wa pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë 'dhö kö ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka a?» 'Ö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, ‑a Gbö ‑mü n 'ka.» 71꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ pö: «꞊Aa! Kwa gia‑ 'kwa‑ ‑de ‑wo ma; kwa 'ka 'dho ꞊goo‑ gbɛ ꞊mɛɛ' gbɔ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\