Lukö 23

1꞊Dhɛ ‑kë 'dhö mɛ ‑nu 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑wo ‑luu 'wo dho Yesu 'ka Pilatö 'dhiö. 2꞊Dhɛ 'wo ‑lo, 'wo yö 'wun ‑dɔ ‑a ‑bha ‑sü ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ, yi‑ ‑yö kö ꞊ya kwaa‑ wɔ ‑kɔ 'plɛ bho zian; ‑ya ‑pö mɛ ‑nu ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ‑gludë Sezaa ‑dhë 'iin 'go mü ‑ya ‑pö yö gia‑ 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ö ‑gludë 'ka.» 3'Ö Pilatö ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ‑mü ü 'ka a?» 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «꞊Ii‑.» 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Pilatö ‑ya ‑pö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ gbung 'wo bhë ‑an ‑dhë: «Mɛa‑, 'wun yaa 'ö mɛ 'ö ꞊nɛ dho ‑a kë kö ‑yaan kë ‑a 'klo bhɔ ‑gɛn 'ka 'yaa 'dhö!» 5'Kɛɛ ‑wo ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü ‑wo ꞊faan' 'ka 'wo‑ pö: «꞊Ya 'sɛgümɛ ‑nu ‑blü dɔ 'yënng ‑sü 'ka ö bha mɛ ꞊daan' ‑wo bhë ‑a 'ka, ‑ya zü ‑dɔ Galile 'ö bɔ ‑a 'ka Zude 'sɛgɔ 'saadhö 'gü, ö ꞊ga 'ö ꞊ya nu ꞊ya ꞊loë' zö bhë.» 6꞊Dhɛ 'ö Pilatö ꞊ya ‑an ‑wo ma, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ ꞊nɛ Galile mi ‑mü ‑a?» 7'Ö ꞊dhɛ 'ö ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ ‑yö go 'pian 'ö Elɔdö ‑ya ꞊kɔɔn bhë ‑a 'ka, 'ö‑ bɔ Elɔdö 'yö ‑kë Zeluzalɛmë 'töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka bhë ‑a ‑dhë. 8Elɔdö ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi kö waa‑ Yesu ‑waan ‑kpën wo 'kuë‑, bhii 'ö tɔɔ ‑yö Yesu 'tɔ ‑ma 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ. ‑Ya ‑ya ꞊zuö' 'piö kö ‑yaan ‑kpën ‑a ‑bha, ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan ‑dhidhaapë do kë ö 'yaan 'ka. 9'Ö ꞊dhɛɛ' ꞊plëëzë kpɔ ‑a ‑gɔ, 'kɛɛ Yesu yaa‑ gbɛ ‑daa kë. 10Slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑wo ‑kë 'wun dɔ ꞊dhia Yesu ‑bha 'gbee‑ 'ka. 11Elɔdö waa‑ ö bha 'dhasi ‑nu ‑wo 'yan ꞊ziö' ꞊kaa', 'wo lë‑ ‑kpɔ ‑a ‑ta. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa sɔ do 'gianzë ‑së ‑da ‑a ‑bha, 'yö 'wo‑ bɔ Pilatö ‑dhë 'zü. 12Yi gia‑ 'ö bhë ‑a 'ka, 'ö Elɔdö waa‑ Pilatö 'wo kaa 'bhazë 'ka, 'kɛɛ 'dhiö ‑bezë, ‑siödhe ‑kë ‑an ziën. 13Pilatö ‑yö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu, 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu, waa‑ 'sɛgümɛ ‑nu ‑an 'plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa, 14'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ka‑ ‑kun 'ka nuë n ꞊dhia, 'ö 'ka‑ pö ꞊nɛɛ ꞊ya 'sɛgümɛ ‑nu bho zian ‑ta, 'kɛɛ n dë, ‑a ꞊dhɛɛ' 'a‑ ‑kpɔ ka 'plɛ ka wö 'dhiö ꞊nɛ pë yaa 'yö dho ‑a kë kö ‑a ‑wun ‑yaan ‑lo ‑a tuö 'maa‑ yö ‑na. 15Elɔdö ‑de 'pö yaa 'wun yaa gbɛ yö ‑a ‑bha. Pë ‑kë 'yö‑ bɔ kwa ‑dhë bhë. Kö gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'wun yaa gbɛ 'ö dho kë ‑a 'kun ‑gɛn ‑waan zë 'yaa 'dhö. 16꞊Dhɛ 'ö 'dhö kö ‑yö ‑dho ‑ma ‑klaa 'ka kö 'aan‑ n ꞊kwaa'‑ ‑a ‑zü.» 17(('Töng bhë ‑a 'ka, Paakö ‑yi 'saadhö 'ka, Pilatö ꞊dua' ‑mü kö ‑yö mɛ do bho ‑an ‑dhë ‑kanso 'gü.)) 18'Yö ‑an 'plɛ ‑wo ‑gbla wo 'kuë ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ, ‑bhö ‑a zë 'ü Balaba ‑zë bho mü ꞊zian' yi ‑dhë!» 19Balaba 'ö bhë ‑yö ‑dho ‑kanso 'gü dɔ 'yö‑ wo mɛ ‑nu ‑gɔ 'yënng pö‑ do 'gü waa‑ mɛ zë 'yö‑ wo bhë ‑an ‑wun 'gü. 20꞊Dhɛ kë ꞊nɛ Pilatö ‑ya ‑kë kö 'yö ö ꞊kwaa' Yesu ‑zü bhë, 'yö 'wun ꞊blɛɛ 'zü ‑dëüwo mɛ gbung 'wo bhë ‑an ‑dhë. 21'Kɛɛ ‑an 'plɛ ‑wo ‑we ‑a 'piö 'gbla ‑sü 'ka 'wo‑ pö: «‑Bhö ‑a dɔ ‑gaatalü ‑bha! ‑Bhö ‑a dɔ ‑gaatalü ‑bha!» 22'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë ‑gwaa kë ‑yaagazë ꞊nɛɛ: «Pë yaa ‑mlë 'ö‑ ‑kë ‑ɛ? 'Wun yaa gbɛ 'ö dho kë ‑a zë ‑gɛn 'ka, 'maa‑ yö ‑na. A ‑dho ‑a kë 'wo‑ ‑ma ‑klaa 'ka kö 'aan‑ n ꞊kwaa'‑ ‑zü.» 23'Kɛɛ ‑wa ‑pö ‑kplawo wo ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ Yesu ‑yö dɔ ‑gaatalü ‑bha. 'Ö ‑an ‑wo ‑yö dho 'ö to ‑a ‑bha. 24'Ö Pilatö ‑yö ‑we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ kö pë 'wo‑ ‑dhɛ 'yaan‑ ‑a nu ‑an ‑dhë. 25'Ö gɔɔn‑ 'ö dɔ 'yënng 'go mü 'yö mɛ zë 'wo‑ 'tɔ pö bhë 'yö ö ꞊kwaa‑ ‑zü, 'yö Yesu dɔ ‑an kwɛɛ kö pë 'yö ‑dhi ‑an ‑dhë ‑waan kaa. 26꞊Dhɛ 'wo 'dho ‑na Yesu 'ka, ‑wo ‑kpën mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Simɔ 'ö go Silɛnë ‑a ‑bha kö ‑yö 'go ‑na ꞊bhlöö‑; 'wo‑ kun 'gbeetadhɛ 'ka 'ö Yesu ‑dɔ ‑a ‑ta ‑lü bhë 'wo‑ nu ‑a ‑dhë kö ‑ya bun ‑a 'piö. 27Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑a 'piö, 'ö dhoo ‑nu 'wo ‑kë ‑an 'piö 'wo 'gbo bɔ wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka Yesu ‑wun 'gü. 28Yesu ‑yö ꞊dhië dhoo ‑nu bhë ‑an 'piö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Zeluzalɛmë dhoo ‑nu, kö ꞊kun 'ka 'gbo bɔ n ‑wun 'gü! ‑Ka 'gbo bɔ ꞊zian' ka gia‑ waa‑ kaa‑ 'në ‑nu ka ‑wun 'gü, 29bhii yi ‑nu ‑wo ‑dho nu, 'ö 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑dhoë pö: ‹Dhoo ‑nu 'wo 'bhüödhe 'ka 'ö waa 'në 'kpɔ 'ö waa 'yɔn ‑da 'në 'dhii ‑an 'glu ‑yö dhi!› 30‑A yi 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ‑a pö ‑tɔn ‑nu ‑dhë: ‹‑Ka ‑püö yi ‑ta zö!› 'Wo‑ pö 'zü goo ‑nu ‑dhë: ‹‑Ka yi ‑ta ‑kpa!› 31Bhii 'wun ꞊suu'‑ ꞊nɛ ‑a kë 'wo‑ wo ‑na 'lü ‑saa 'ka ꞊nɛ kö 'lü 'kpɛazë, ‑më wo 'ka 'dho kë ‑a 'ka ɛ?» 32‑Wo ‑kë 'dho ꞊dhia gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ këpëyaazë 'ka, 'wo ‑an kpa Yesu ‑bha kö ‑waan ‑an zë 'pö. 33꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo ‑dhɛ 'wo‑ ‑dhɛ «mɛ ‑gɔ ‑klëë» ‑a ‑bha, 'wo Yesu dɔ ‑gaatalü ‑bha, 'wo ꞊taan ‑gban ‑a ‑kɔ ‑nu waa‑ ‑a ‑gɛn ‑nu ‑ta. ‑Wo këpëyaamɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ‑an ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha 'pö, ‑a mɛ do ‑yö ‑kë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü, 'ö‑ mɛ do ‑yö dɔ ‑a ꞊kwaa‑ 'gü. 34'Ö Yesu ‑ya pö: «N Dë, ‑bhö ü ‑zo bho ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'piö, bhii pë ‑nu 'wo‑ kë ‑na bhë 'waa‑ dɔ wo ‑de ‑gɔ.» 'Wo‑ ‑bha sɔ ‑glu wo 'kuë 'töü‑ ‑bhö ‑sü 'ka. 35Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë mü ‑a ‑ga ‑sü 'gü, 'ö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo yö duö 'luu ‑sü ‑a ‑bha ‑sü 'gü, 'wo‑ pö: «Yö 'ö mɛ 'waa ‑nu dha ꞊nɛ, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ö‑ sü yö ‑mü ‑a 'ka kö ‑yö ö ‑de dha 'pö ee!» 36'Dhasi ‑nu ‑de 'pö ‑wo duö 'luu ‑sü ‑a ‑bha, 'wo ‑drɔɔn ꞊gliisü 'yi sü 'wo ꞊yɔɔn ‑a 'ka, ‑a 'dhi 'sɔɔ, 37'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ‑mü ü 'ka, ‑bhö ü ‑de dha 'kwa‑ ‑ga!» 38‑A ‑gɔ ‑ta dhuö ‑gaatalü ‑bha, pë 'wo‑ ꞊bɛɛn 'ö tɔɔ: «Mɛ ꞊nɛ 'ö tɔɔ Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë». 39Këpëyaamɛ ‑nu 'wo ‑an dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë 'yö‑ mɛ do ‑yö ö 'dhi sü Yesu 'gü 'ö‑ pö: «Ü 'ka‑ pö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ü 'ka a? ‑Bhö ü ‑de dha 'ü yi dha 'pö ee!» 40'Yö‑ mɛ do ‑yö 'wun ‑blɛɛ ö 'bhamɛ bhë ‑a 'ka 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Bhi 'ö 'klobhɔdhe do bhë 'ü‑ 'gü ꞊nɛ ‑a 'dhö, 'suö 'yaa ü kë ‑Zlan ‑dhë ‑a? 41Ko ‑bha 'ka, koë‑ 'klobhɔdhe ‑yö ko ‑ma ‑kun, bhii 'ö tɔɔ pë ‑nu 'ko‑ ‑kë bhë 'ko‑ ꞊truën yö ‑na bhë; 'kɛɛ yö ‑zë, yaa pë yaa gbɛ kë.» 42꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö Yesu ‑dhë: «Yesu, ü ‑zo ‑yö ‑büö n 'ka 'töng 'ü 'dhoë‑ nuë ü bha 'tɔbhɔdhe 'gü bhë ‑a 'ka!» 43'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ ‑pö ü ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Dhɛkpaɔyi gia‑ 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ü dho kaa n 'piö 'tɛɛpadhɛ 'ö ‑Zlan 'piö ‑a ‑bha.» 44- 45꞊Dhɛ 'ö lan‑ ꞊ya dɔ 'dhëë ziën, 'ö‑ ‑bha 'bhü ‑sü ‑yö ꞊gbaannu, 'ö ‑dhɛ ‑yö ‑trö 'sɛ ‑ta 'ö dho 'ö yöë 'wɔ 'yɛ ‑lan ‑bha; 'yö ‑dun 'kɔdhi ‑bha ‑sɔ 'ö ‑kë ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ bhë 'yö ‑pɛ ziën. 46'Ö Yesu ‑yö ‑gbla ‑wo 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö: «N Dë, 'ma n nii ‑lo ü kwɛɛ!» ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ö bo ‑wo 'ö bhë ‑a pö ‑sü 'ka, 'ö‑ ‑bha 'të ‑sü ‑yö ꞊gbaannu. 47꞊Dhɛ 'wun bhë 'dhasi ‑gɔmɛ ꞊yaa‑ yö, 'ö yö ‑Zlan 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «'Wun gia‑ 'ka, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'wun 'kpaan 'wo‑ dɔ ‑a ‑bha!» 48'Ö mɛ ‑gbaa 'wo kë mü bhë 'ö 'wun ‑nu bhë 'ö ‑kë ‑an 'yaan. ꞊Dhɛ 'go mü, ‑wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho wo ‑gɔ kɔɔ wo ‑tong ‑ta ‑ma ‑sü 'ka. 49Yesu 'bhamɛ ‑nu waa‑ dhoo ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö kö ‑yö Galile bhë, ‑wo ‑dɔ ꞊gbiin 'ö pë ‑nu 'wo ‑kë bhë 'wo ‑an yö. 50- 51Mɛ do ‑yö ‑kë mü, 'wo‑ ‑dhɛ Zozɛfu 'yö go Zuifö ‑pö do 'wo‑ ‑dhɛ Alimate ‑a 'gü. Mɛ 'ö bhë ‑yö ‑kë mɛ këwunsëëzë 'ö kpengdhö ‑a 'ka 'ö dɔ mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya Mɛdhamɛ 'ka, ‑a ‑bha nu ‑sü ‑gɔ. ‑Yö ‑kë zakanmɛ ‑nu ꞊vava bhë ‑an mɛ do 'ka, 'kɛɛ ‑a ‑wo yaa kë zakanmɛ ‑nu 'wo 'dhö ‑an ‑wo 'yö kpɔ 'wun 'ö bhë ‑a kë ‑sü ‑bha bhë ‑an 'piö. 52'Ö ‑ziö 'ö dho Pilatö 'piö, 'ö Yesu ꞊glöö ‑dhɛ ‑a ‑gɔ. 53꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ꞊glöö bho ‑gaatalü ‑bha, 'ö sɔ do ꞊ploo ‑a 'ka 'ö‑ sü 'yö‑ ‑da ‑guö ‑du do 'ö 'pɔn ‑sü 'ka, 'ö waa mɛ ꞊glöö gbɛ ‑da mü do ꞊kun ‑a 'gü. 54‑Yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑waamayi 'ö ‑an ‑bha ꞊glooyi züdɔyi 'ka bhë ‑a 'ka. 55Dhoo ‑nu mɛ 'wo go Galile ‑sɛ 'gü 'wo ‑ziö Yesu 'piö bhë, ‑wo ‑ziö Zozɛfu 'piö, 'wo ‑dhɛ ‑ga ‑glu 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö ‑kɔ 'ö Yesu ꞊glöö ‑yö ꞊wɔa' bhë 'wo‑ yö. 56꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo nu wo ꞊plöö 'wo 'yɔn ‑nu, pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑nu ‑pë ‑kë kö 'waan‑ ‑lo Yesu ꞊glöö ‑ta. 'Ö ꞊glooyi 'ka 'wo wo 'tɛɛ pa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an ‑bha tɔng 'dhö ‑a 'ka ‑a 'dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\