Lukö 24

1꞊Dhɛ Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ꞊ya ziö, ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö bhë ‑a ‑dhiadhiö tii 'gü, dhoo ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho ‑a blɔɔn‑ ꞊taa; ‑wo ‑dho 'yɔn ‑nu, pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑nu, 'wo‑ ‑yuö ‑kë bhë ‑a 'ka; 2'yö ꞊dhɛ ꞊wa ‑lo 'ma, 'wo ‑guö 'fa 'yö yö ‑glu bhë ‑a 'dhiö bhë 'wo‑ yö kö ꞊ya 'go ‑glu 'dhi 'dhiö. 3'Ö 'wo ‑da ꞊gluudhö mü, 'kɛɛ waa Dëmɛ Yesu ꞊glöö yö. 4꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü 'sengdhö 'ö 'waa‑ 'slë gbɛ yö ‑na wo ‑de ‑gɔ, 'ö gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'ö sɔ 'bhü ‑sü 'dhö ‑an ‑bha bhë, 'wo ‑wo ‑an 'dhiö mü. 5'Ö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'ö 'wo wo ‑gɔ ‑gblü 'sɛi. 'Ö gɔɔn‑ ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö mɛ 'ö 'bhee‑ 'ka‑ ꞊mɛɛ gamɛ ziën ꞊ɛ? 6'Yaa zö gbɔ ꞊ya 'go ga 'gü, ka ‑zo ‑yö ‑büö 'wun 'ö‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë kö ‑yö ꞊tun Galile bhë ‑a 'ka. Kë‑ wo bhë ‑ya pö: 7Mɛgbö ‑dho dɔ 'wunyaakëmɛ ‑nu kwɛɛ kö ‑wa dɔ ‑gaatalü ‑bha. 'Go mü kö ‑yaan 'go ga 'gü ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa 'ka!» 8꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑an ‑zo ‑yö ‑büö Yesu ‑wo 'ö bhë ‑a 'ka. 9'Ö 'wo go ‑glu bhë ‑a 'gü, 'wo dho 'wo‑ ꞊blɛɛ ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo bhë waa‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo to ‑an ‑dhë. 10Dhoo ‑nu 'wo bhë 'wo tɔɔ Mali 'ö go Madala 'dhö, Zanë 'dhö waa‑ Mali Zakö dhe 'dhö, 'iin dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë ziö ꞊dhia ‑an 'piö bhë, wo 'plɛ 'wo 'wun 'ö ꞊nɛ 'wo‑ ꞊blɛɛ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë. 11'Kɛɛ 'yö ‑kë ‑a ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ pë 'kpaandhö, waa ‑an ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. 12'Ö Piɛɛ ‑yö ꞊luu 'ö dho ‑bla 'ka blɔɔn‑ ꞊taa 'ma, 'yö ꞊kloo ö ‑dhɛ ‑ga kö sɔpɛn 'wo‑ ꞊ploo Yesu 'ka bhë ‑a 'flëë ꞊nɛ 'ö mü. 'Yö ‑yɛ ö 'zü 'yö nu ö ‑gɔ kɔɔ 'tetundhe ꞊va 'ka, pë 'yö ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 13Yi gia‑ bhë ‑a 'ka 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ꞊plɛ ‑wo ‑da zian 'ö dho Emaisö plöö ‑dhɛ 'ö 'go mü 'dho Zeluzalɛmë 'yö dho ‑mɔ 'kilong 'gɔɔ‑ do ö ga do ‑bha bhë ‑a ‑ta. 14‑An ‑bha 'dho ‑sü 'ka, 'wun ‑nu 'wo ‑kë 'saadhö bhë, ‑wo kë ‑a ‑ta 'dɔɔ dɔ ꞊dhia. 15‑Wo ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö Yesu gia‑ ‑yö ‑yɔɔn ‑an ‑bha 'ö 'wo 'ta ‑da ‑bhüö 'gü. 16‑Wa ‑yö, 'kɛɛ pë do 'bhaa ‑ya ‑kë 'ö waa‑ dɔ ‑a ‑bha ‑kë Yesu 'ka ‑sü 'ka. 17'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wun 'ö 'ka‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka 'ko ‑dhë 'ka 'ta 'sü ‑sü 'ka ꞊nɛɛ?» 'Ö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë, ‑an ꞊zuö' ‑yö ‑da 'yena 'gü, 'yö 'wo ꞊gbaannu. 18'Ö‑ mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Kleopa bhë 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑dho kë do 'ö Zeluzalɛmë plöö, 'ö pë ‑nu 'wo kë yië ꞊plɛ ꞊nɛ 'ö 'bhaa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊a?» 19'Yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Më ‑wun ‑nu 'wo ‑kë ‑ɛ?» 'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö ‑kë Yesu 'go Nazalɛtë 'yö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'piigbeezë 'ka ö bha yuö ‑nu waa‑ 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑nu 'gü ‑Zlan waa‑ 'sɛgümɛ ‑nu ‑an 'dhiö bhë 'bhaa‑ dɔ ꞊a? 20Yi ‑bha slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ 'dhiö ‑sü yi 'ka ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑kun 'wo‑ dɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu kwɛɛ 'wo‑ zë ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka. 21Yi yi ‑zo ‑gɔn ‑be ꞊nɛ, mɛ 'ö dho Izlaɛlö bho 'gan 'gü 'yö ‑mü ‑bezë; 'kɛɛ ꞊dhɛ pë ‑nu 'wo bhë 'wo ‑kë ꞊nɛ ‑a ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ö ꞊nɛ. 22'Ö dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu 'wo yi 'piö 'wo yi dɔ ‑gbɔudhö 'zü ꞊nɛɛ, 'ö bhii ꞊dhɛ ꞊wa ‑so ‑dhiadhiö tii 'gü ꞊wa 'dho ‑a blɔɔn‑ ꞊taa, 23waa‑ ꞊glöö yö; 'yö 'wo nu 'wo‑ pö yi ‑dhë wo ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑yö, 'ö 'wo‑ pö wo ‑dhë ꞊nɛ ꞊ya 'go ga 'gü. 24Yö do bhë 'zü, gɔɔn‑ 'bhaa ‑nu 'wo yi kpö 'gü ‑wo dho 'wo ‑lo ‑a blɔɔn‑ ꞊taa 'ma 'ö pë ‑nu 'wo bhë 'wo‑ yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dhoo ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö, 'kɛɛ Yesu 'pö waa‑ yö.» 25꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Oo gɔɔn‑ ‑nu 'ö 'wunbhokoudɔdhe gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ, 'ö pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'dho ‑a ꞊blɛɛ' ‑na, 'ö 'kaa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ 'siö‑! 26'Yaa 'dhö ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'yënng ‑dho bhɔ ‑yaan ꞊tun ‑da ‑na ö ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü a?» 27꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'wun 'ö ‑gban ö ‑bha 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö‑ zü ‑yö dɔ Moizö ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö dho 'ö yöë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'saadhö ‑an ‑bha 'sëëdhɛ ‑be ‑bha, 'yö‑ ‑gɛn pö ‑an ‑dhë. 28꞊Dhɛ 'ö 'wo ꞊yɔɔn ‑na pödhɛ 'wo 'dho ‑na ‑a 'gü bhë ‑a 'sɔɔ, 'ö Yesu ‑ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ pödhɛ gbɛ 'gü ‑a 'dhö. 29'Yö 'wo‑ ‑gban ‑a ‑bha 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'to yi 'piö, lan‑ ꞊ya ‑püö 'saadhö, 'bin ꞊ya bhɔ 'më ‑sü ‑bha!» 'Ö to ‑an 'piö 'wo dho ‑an ‑gɔ kɔɔ. 30꞊Dhɛ ꞊wa 'dho pë ‑bhö ꞊dhia, 'ö ꞊bluu'‑ sü, 'yö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'yö‑ 'klu kan 'ö‑ nu ‑an ‑dhë. 31꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑an 'yan 'dhi ‑yö ‑po, 'ö 'wo‑ dɔa Yesu 'ka. 'Yö to mü 'yö ꞊dhɔng ‑an wö 'dhiö mü. 32'Wo yö ‑a ‑pö wo 'ko ‑dhë ‑sü ‑bha ꞊nɛɛ: «Pë ‑nu 'wo ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka, ꞊dhɛ 'ö ‑an ‑gɛn pö ‑na ko ‑dhë zian ‑gbloo 'piö ꞊sia bhë, pë 'ö ‑kë ꞊nɛ ꞊zuögludhi 'dhö ‑a 'siö ‑yö ‑ya n ꞊zuö' 'gü, (꞊yaa‑ kë ü ‑gɔ 'dhö 'pö a)?» 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo ꞊luu 'wo dho Zeluzalɛmë plöö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo bhë waa‑ wo 'bhamɛ ‑nu 'wo ‑an yö wo 'ko ꞊bhaa mü, 34'wo‑ pö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑dhë: «Dëmɛ ꞊ya 'go ga 'gü giagiawo, ‑yö ö ‑de ‑zɔn Simɔ ‑dhë!» 35'Ö wo ‑de 'pö pë ‑nu 'wo ‑kë zian ‑gbloo 'piö waa‑ ‑kɔ 'wo Yesu dɔ ‑a 'ka kö ꞊ya ꞊bluu'‑ 'klu 'kan bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'pö. 36‑Wo ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö Yesu gia‑ ‑yö ‑wo ‑an ziën mü, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Zuöyagluu ‑yö kë ka ‑gɔ!» 37'Yö 'siö ‑yö ‑kan ‑an 'plɛ 'gluu, 'ö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü, bhii pë 'ö ‑kë ‑an ꞊zuö' 'gü ‑bezë 'ö tɔɔ 'wa mɛ ‑zii yö. 38'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö 'siö ‑yö ‑kan ka 'gluu i? ‑Më ‑kë 'ka dɔ 'dudhö ꞊e? 39‑Ka n ‑kɔ ‑nu waa‑ n ‑gɛn ‑nu ‑an ‑ga 'dhɛ! ꞊Taanga pin ‑nu 'waa ‑mü ‑a? Ma gia‑ ‑mü! ‑Ka 'pa n 'ka, 'ka n ‑ga, bhii mɛ ‑zii kwi waa‑ ‑a ga 'waa ‑dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ 'ka ꞊nɛ ‑a 'dhö!» 40'Wun bhë ‑ya ‑blɛɛ ‑an ‑dhë ö ‑kɔ ‑nu, ö ‑gɛn ‑nu ‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 41꞊Dhɛ 'ö‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ ‑së 'ka ꞊kun bhë, ꞊zuögludhi ꞊va waa‑ 'tetundhe 'yö ‑kë ‑an 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Bhöpë 'bhaa ‑yö ka ‑gɔ zö ꞊a?» 42'Ö 'wo 'yuö‑ ‑pla ‑sü 'klu do nu ‑a ‑dhë. 43'Yö‑ sü 'ö‑ ‑bhö ‑an wö 'dhiö mü. 44꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Pë 'a‑ pö ka ‑dhë kö a ꞊tun ka 'piö yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ: Pë 'yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka n ‑wun 'gü tɔng 'ö Moizö ‑ya nu ‑a 'gü, ‑a mɛ 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, ‑a mɛ 'ö 'Tan 'sëëdhɛ 'gü, ‑an 'plɛ 'dhiö ‑dho ‑mɔ 'kuë.» 45'Ö ‑an ꞊zuö' 'dhi ‑po 'wunbhokoudɔdhe ‑gɔ kö ‑waan pë ‑nu 'wo ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka bhë ‑an ‑gɛn dɔ. 46'Ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Pë 'yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, yö kun tɔɔ: ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'yënng ‑dho bhɔ, 'ö ga, 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa bhë 'yö goë ga 'gü. 47Pë 'ö dho kë 'ö tɔɔ mɛ ‑nu ‑dho 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'tɔ 'gü 'sɛgümɛ 'saadhö ‑an ‑dhë; ‑a zü ‑dho dɔ Zeluzalɛmë plöö ‑waan mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ kë kö ‑waan wo ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑Zlan 'piö kö ‑yaan ziö ‑an ‑bha ‑wun yaa ‑nu ‑ta. 48Ka 'ka tɔɔ pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊goo‑. 49'Ö ma gia‑ 'a dho pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ka ‑dhë bhë ‑a bɔ ka ‑dhë. 'Kɛɛ ‑ka 'to plöö zö ‑yö 'dho ‑yö yöë 'piigbeedhɛ 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a ‑bha ‑yɔɔ ka ‑ta ‑yi ‑bha.» 50꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ‑an sü 'ö go ‑an 'ka plöö 'ö dho ‑an 'ka 'pian 'ö bɔ Betani ꞊zian' ‑a 'ka. ‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha 'yö ö ‑kɔ ꞊luu 'ö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha. 51‑Yö ‑to 'dhuë‑ ‑kpɔ ‑an ‑bha ꞊dhia, 'ö go ‑an 'piö mü 'ö dho dhang‑ 'gü. 52Wo 'pö ‑wa 'tɔ 'saa ‑blü, 'wo ‑yɛ wo 'zü, 'wo nu Zeluzalɛmë ꞊zuögludhi ꞊va 'ka; 53‑wo ‑to zlöö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑a 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\