Lukö 3

1‑Kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga 'sɔɔdhu ‑naa 'ö ‑kë ‑gludë ꞊va Tibɛɛ ꞊yënng 'gü bhë ‑a 'ka, Pɔnsö Pilatö ‑yö ‑kë Zude ‑sɛ ꞊kɔɔn ꞊dhia; Elɔdö ‑de 'pö ‑yö ‑kë Galile ‑sɛ ꞊kɔɔn ꞊dhia, 'ö‑ dheglu Filipö ‑de 'pö, ‑yö ‑kë Itule ‑sɛ waa‑ Trasonitö ‑sɛ ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ꞊kɔɔn ꞊dhia; 'ö Lizania ‑yö ‑kë Abilɛnë ‑sɛ ꞊kɔɔn ꞊dhia, 2'ö Anë waa‑ Kaifö 'wo ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka. ‑A 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka 'ö Zan 'ö ‑kë Zakali gbö 'ka bhë, 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë 'yënng ꞊taa. 3'Ö Zan ‑yö dho 'pian 'ö bɔ 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn ga bhë ‑a 'piö ꞊zian', 'yö ‑dhoo bho 'ö‑ pö: «‑Ka nu 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö, 'ka bɔ yiö kö ‑yaan ziö kaa‑ ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta!» 4‑Kɔ bhë 'ö ꞊kaa' ꞊nɛ pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊bɛɛn ‑a 'ka ö ‑gɔ 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö: Mɛ ‑wo 'ö ‑dhoo bho ‑na 'yënng ꞊taa bhë ‑ya ‑pö: ‑Ka Dëmɛ ‑bha zian ‑gblooga ‑nu ‑yuö kë, 'ka ‑an dɔ kpengdhö! 5'Yi goo 'gü ‑dhɛ ‑nu 'plɛ 'gü ‑dho ‑blü; ‑tɔn ‑nu, goo ‑nu ‑wo ‑dho ꞊wüü'‑, 'ö ‑an ‑ta ‑yö ‑mɔ 'kuë. ‑Kpinng ꞊kloo' ‑dhɛ ‑nu 'plɛ ‑dho dɔ 'trüün 'piö, 'ö zian ‑gblooga ‑nu 'waa ‑së, 'ö‑ 'plɛ ‑dho kë ‑së. 6Mɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho kwa dha ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö kwa dhaa bhë ‑a yö. 7Mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo ‑nu Zan 'piö kö ‑yö ‑an ‑bha ‑go ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑bɔyiödhe kë, 'kɛɛ Zan ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «꞊Mɛɛziëmɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! ‑Yö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ ka ‑dho dha ‑Zlan ‑bha za 'ö 'dhoë‑ nu bhë ‑a ‑gɔ ‑a? 8‑Ka 'wun ‑nu 'yö dho ‑a ‑zɔn ꞊nɛ 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië ‑Zlan 'piö ‑an kë; kö ꞊kun 'ka‑ pö ka ‑de ‑dhë ꞊nɛɛ: ‹Yi dë 'ö tɔɔ Ablaamö,› bhii a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛ ‑Zlan ‑kɔ ‑yö ‑mɔa kö ‑yaan ‑guö kpö ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an kë mɛ 'ka ‑waan kë Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka! 9꞊Dua ‑yö ‑pë kë ‑sü 'ka kö mɛ ‑yaan 'lü bɔa. 'Lü 'ö 'yaa bha ö bhɛ ‑së 'ka, ‑yö ‑dho bɔ 'yö ‑lo 'siö 'gü.» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö mɛ gbung ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ, kö ‑më 'yi dho ‑a kë ꞊ɛ?» 11'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ 'ö ‑da ‑bha ‑sɔ ꞊plɛ 'dho ‑a ‑gɔ, ‑ya do nu mɛ 'ö‑ gbɛ 'yaa‑ ‑gɔ ‑a ‑dhë. 'Go mü, mɛ 'ö ‑bhöpë 'dho ‑a ‑gɔ, ‑ya ‑glu mɛ 'ö 'yaa ‑an ‑gɔ ‑an 'ka!» 12'Ö 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu ‑de 'pö, 'wo nu Zan 'piö kö ‑yaan ‑an bɔ yiö, 'ö 'wo Zan ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, yi ‑de 'pö, yi ‑dho ‑a kë ꞊dhë ꞊ɛ?» 13'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ka bho ‑pë 'ö tɔng ‑ya pö 'kwa‑ bho bhë 'ö 'ka ‑lö ‑a ‑naa ‑zü!» 14'Ö 'dhasi ‑nu ‑de 'pö, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Yi ‑de 'pö 'dhee, ‑më 'yi dho ‑a kë ꞊ɛ?» 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ka 'wëü‑ gbɛ kun mɛ ‑nu ‑gɔ 'gügbeedhɛ 'ka, ‑kpla ‑ya ‑an ‑bha ‑sü 'ka; ‑ka ka ‑zo kë ka ꞊saan' 'wo‑ bho ‑na bhë ‑a 'piö!» 15꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑ya ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑bha nu ‑sü ‑gɔ 'yan ‑to zian‑ ‑sü 'ka bhë, ‑a ‑wun 'gü mɛ 'ö ‑dhö 'yö ‑kë ‑a ‑zo 'piö ꞊nɛ Zan 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ. 16꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Zan ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «Mɛ 'ö‑ 'pii 'dhö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' n ‑ta, ‑yö ‑dho nu; yaa n ‑ma 'kun poo kö 'aan‑ ꞊kloo'‑ ‑a 'dhiö 'aan‑ ‑a ‑bha ‑sakpa yun ꞊bhüö' 'po. Ma ‑zë a ka ‑bɔ yiö, 'kɛɛ yö ‑zë ‑yö ‑dho ka pa ‑Zuu 'slööslö waa‑ 'siö ‑an 'ka. 17‑Yö ‑dho 'dhaa‑ kun ö kwɛɛ, pë ‑piö ‑pë 'ka kö ‑yaan ‑mlü ‑gbo bho ‑a 'flee‑ ‑nu ziën. ‑Yö ‑dho ö bha ‑mlü 'flee‑ ‑nu ‑lo ö ‑gɔ 'slëëdhö, 'yö ‑mlü ‑gbo ‑güö 'siö 'yaa ꞊dhuu 'gbɛɛdhö bhë ‑a 'gü.» 18‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, 'ö Zan ‑yö 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ ‑a 'ka 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, ‑an ꞊faan' 'më ‑wo ꞊plëëzë ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 19'Töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, Zan ‑yö za ‑kpa 'sɛdë Elɔdö ‑bha, Elɔdiadö 'yö ‑kë ‑a dheglu bɔɔ 'ka bhë ‑a 'kun 'ö‑ wo ‑a ‑gɔ waa‑ 'wun ‑nu 'ö 'waa ‑së 'yö ‑an ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 20꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Elɔdö ‑yö ko 'zü, 'ö 'wun yaa 'bhaa do kë, 'ö tɔɔ Zan 'kun 'yö‑ wo 'yö‑ ‑da ‑kanso 'gü. 21'Sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑dho 'wo ‑an bɔ yiö. Yesu ‑de 'pö, 'yö dho, 'ö Zan ‑ya bɔ yiö. ꞊Dhɛ 'ö ꞊bhɛa' ‑na, 'yö dhang‑ 'dhi ‑yö ‑po, 22'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö go dhang‑ 'gü; 'kɛɛ ‑yö ‑kë ‑tönggö 'ka 'ö nu 'ö ꞊yɔɔ ‑a ‑ta dhuö; 'ö ‑wo ‑yö bɔ dhang‑ 'gü 'yö ‑we 'ö‑ pö: «Ü n Gbö 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ‑a 'ka, bhi ꞊nɛ 'ö n 'yi ‑kan ‑a ‑dhë ‑wun 'plɛ 'dho ü 'gü.» 23꞊Dhɛ Yesu ‑kwɛ ꞊tɛi' ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'gɔɔ‑ ‑yaaga 'dhö, 'ö ‑ya ö bha yuö zü dɔ ‑sü ‑bha. Pë 'ö mɛ ‑nu ‑wo wo ‑zo ‑ta ‑a 'gü 'ö tɔɔ Zozɛfu gbö ‑mü ‑a 'ka. Zozɛfu ‑yö ‑kë Eli gbö 'ka, 24yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matatö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Levi gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Mɛlisi gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zanai gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zozɛfu gbö 'ka, 25yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matatiasö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Amɔsö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Naɔmë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Esili gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Nagai gbö 'ka, 26yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Maatö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matatiasö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Semeinë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zozɛsö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zoda gbö 'ka, 27yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zoana gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Lesa gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zolobabɛlö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Salatiɛlö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Neli gbö 'ka, 28yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Melisi gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Adi gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Kosamë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Elimadamë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Elö gbö 'ka, 29yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Yesu gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Eliezɛɛ gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zɔlimë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matatö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Levi gbö 'ka, 30yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Simeɔn gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zuda gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zozɛfu gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zonamë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Eliakimë gbö 'ka, 31yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Melea gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Mɛna gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matata gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Natan gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Davidö gbö 'ka, 32yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zese gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Obɛdö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Boozö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Saala gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Naasɔn gbö 'ka, 33yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Aminadabö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Ademinë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Aani gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Esilɔmë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Falɛ gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zuda gbö 'ka, 34yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zakɔbö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Izaakö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Ablaamö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Tala gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Nasɔɔ gbö 'ka, 35yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Selusö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Lagau gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Falɛkö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Ebɛlö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Saala gbö 'ka, 36yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Kainamë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Aafazadö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Sɛmë gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Noe gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Lamɛkö gbö 'ka, 37yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Matuzala gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Enɔkö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Zalɛdö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Maleleɛlö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Kainamë gbö 'ka, 38yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Enɔsö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Sɛtö gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë Adan gbö 'ka, yö ‑de 'pö 'yö ‑kë ‑Zlan gbö 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\