Lukö 4

1Yesu 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya pa bhë ‑a ‑go Zuudɛn ꞊bhaa ‑sü 'ka, 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö yö ‑a ‑dhë 'dhiö, 'ö dhoë ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha bhë ‑a 'gü. 2‑Dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ ‑yiisië ꞊nɛ 'yö‑ ‑kë mü. 'Töng 'ö 'dhö bhë yaa pë gbɛ ‑bhö ‑a 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'wo bhë 'ö ꞊wa ziö, 'ö din ‑ya kun. 'Ö Satan ‑ya 'gü dan, 3'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka, ‑bhö ‑guö 'ö ꞊nɛ ‑a 'gla ‑bhöpë 'gü kö 'ü‑ ‑bhö!» 4'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Abi', bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö tɔɔ: Mɛ 'bhee‑ 'ka 'dho ‑tosiadhe kë ‑bhöpë ‑de 'sloo ‑ta!» 5'Yö‑ ‑sü 'yö ꞊daa' ‑tɔn tuö 'yö 'kpongtaa ‑gludëdhɛ ‑pö 'plɛ ‑zɔn ‑a ‑dhë, 6'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: «A ‑dho ü gbaa ‑wogbiindhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe ‑an 'ka ‑gludëdhɛ ‑pö ‑nu ‑bha zö, bhii 'ö tɔɔ pë ‑nu 'wo zö ‑wo n ‑gbaa ‑a 'plɛ 'ka, a ‑dho ‑a nu mɛ 'ö ‑dhi n ‑dhë ‑a ‑dhë. 7꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'gblü n 'dhiö, ‑a 'plɛ ‑dho kë ü ‑bha 'ka.» 8'Ö Yesu ‑ya pö: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö tɔɔ: ‑Bhö ü Dëmɛ, ü ‑bha ‑Zlan dosɛn 'kpaan gba 'ü yuö kë yö dosɛn 'kpaan ‑a ‑dhë.» 9'Ö Satan ‑ya sü 'zü, 'yö dhoë Zeluzalɛmë, ‑Zlan ‑bha 'kɔ ꞊va tuö, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka, 'go dhuö zö 'ü ‑püö sia‑ ‑de, 10bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö tɔɔ: ‑Zlan ‑dho ‑a pö ö bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë ‑wo wo ‑kɔ 'kpɔ ü ‑gɔ zian‑ kö ꞊kun pë gbɛ dho kë ü 'ka. 11'Go mü 'zü ‑wo ‑dho ü bun ‑së 'ka kö ꞊kun ü ‑gɛn dho ‑zuö ‑guö ‑bha.» 12'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'pö 'ö tɔɔ: Kö ꞊kun 'ü ü Dëmɛ ü ‑bha ‑Zlan 'gü dan!» 13꞊Dhɛ ꞊ya Yesu 'gü dan ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta 'ö yaa‑ 'kundhɛ gbɛ yö, 'yö ‑ziö 'ö dho 'ö yöë yi gbɛ ‑bha. 14Yesu ‑yö ‑yɛ ö 'zü 'ö dho Galile, pa ‑sü 'ka ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ 'ka. ‑Wo ‑yö ‑a 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü 'gü 'sɛgɔ 'ö bhë ‑a ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 15‑Yö ‑kë mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. 'Ö mɛ ‑nu ‑wa 'tɔ ‑kë ꞊va ‑dhɛ 'saadhö ‑a ‑bha. 16Yesu ‑yö ‑go mü 'yö nu Nazalɛtë, ‑dhɛ 'ö ꞊kpɛa ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. 'Ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka 'yö ‑da ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ ꞊ya kë 'yö‑ ꞊kaa' ‑kplawo bhë ‑a 'dhö; 'yö ꞊luu kö ‑yaan pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a pö. 17'Wo nu ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑bha 'sëëdhɛ ‑be 'ka ‑a ꞊dhia. 'Sëëdhɛ ‑be bhë, ꞊dhɛ 'ö‑ 'dhi ‑po, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑kpën pë 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka‑ ‑bha ꞊nɛɛ: 18‑Zuu 'slööslö 'ö go n Dëmɛ 'piö ‑yö n 'piö, ‑yö n ‑sü 'yö n bɔ kö 'aan‑ nu 'wuntaɔsë 'ka 'yenamɛ ‑nu ꞊dhia. ‑Yö n ‑bɔ kö 'aan‑ mɛ ‑nu bho 'gan 'gü, 'aan‑ 'yënngtiimɛ ‑nu ‑dhɛ bo; 'go mü 'aan‑ mɛ ‑nu 'wo 'klobhɔdhe 'gü ‑an bho ‑a 'gü, 19kö ‑kwɛ 'ö Dëmɛ dho ö bha 'glusë kaa bhë, 'aan‑ ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë. 20'Yö Yesu ‑yö 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a kpa 'kuë‑, 'yö‑ nu yuökëmɛ ‑dhë, 'ö ꞊yaannu kö ‑yaan ‑an ꞊daan'‑. Mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo ‑kë ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü 'saadhö, ‑an 'yan ‑yö ꞊dhië Yesu 'piö dosɛn. 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Wun ‑dhɛ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka, 'ka 'go ‑na ma ꞊dhia bhë, ‑a ‑de ‑ya kë ꞊dɛɛ 'töng gia‑ 'ka‑ ‑maa bhë ‑a 'ka.» 22Mɛ ‑nu 'wo kë mü ‑wo ‑we ‑a ‑wo ‑bha, 'ö ‑an 'te ‑yö tun 'wun ‑sɛɛbɔ 'yö 'go ‑na ‑a dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «'E! Zozɛfu gbö ꞊nɛ 'yaa ‑mü ‑a?» 23'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑dho 'wun ꞊zuan' 'ö ꞊nɛ ‑a ‑zɔn n ‑dhë: ‹꞊Dhɔngtrɔ, ‑bhö ü ‑de dha!› 'Ka dho ‑a pö 'zü n ‑dhë: ‹Pë ‑nu 'ü‑ ‑kë Kapɛɛnaɔmë 'saadhö 'yi‑ ‑ma bhë, ‑bhö ‑an 'plɛ kë ü ‑de ‑gɔ plöö zö!›» 24'Go mü 'zü 'yö‑ pö: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: 'Waa ‑Zlan ‑wodhiölomɛ gbɛ ꞊bhlë ‑ya ö ‑de ‑gɔ plöö. 25A ‑yɔɔn ‑a ‑ta dhuö ka ‑dhë 'zü ꞊nɛ kö Eli ‑yö ꞊tun ‑dhö bhë, ꞊gɛandhoo ‑nu ‑wo ‑kë ‑dhö ꞊va Izlaɛlö ‑sɛ 'gü zö, 'töng 'ö dha yaa ban ‑a 'ka ‑kwɛ ‑yaaga waa‑ 'su 'slado ‑an ‑bha. 'Yö‑ 'töng bhë ‑a 'ka 'yö din ꞊va ‑yö ‑da 'sɛ ꞊nɛ ‑a ‑ta, 26'kɛɛ ‑Zlan yaa Eli bɔ ꞊gɛandhoo ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an mɛ gbɛ 'piö ‑a 'ke yaa kë ꞊gɛandhe do 'yö ‑kë Salɛta, Sidɔn ‑sɛ 'ö 'sɛ gbɛ 'ka bhë ‑a 'gü ‑a 'ka. 27'Go mü 'zü, 'ö ꞊weemɛ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va Izlaɛlö ‑sɛ 'gü 'töng 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Elize ‑yö ꞊kaa' mü ‑a 'ka, 'ö ‑an mɛ gbɛ ‑dhɛ yaa bo ‑a 'ke yaa kë Naama 'yö go Sili ‑dhɛ 'ö 'sɛ gbɛ 'ka bhë ‑a 'gü ‑a 'ka.» 28Mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü 'töüdhö bhë, 'wun ‑yö ‑na ‑an ‑zuë 'wun 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑wun 'gü. 29'Wo ꞊luu 'wo‑ kun 'wo‑ ꞊gbɔɔ gbɔ 'wo bɔa woë‑ pödhɛ 'ö ‑kë ‑tɔn 'kluë‑ bhë ‑a ‑bha, 'wo dhoë ‑tɔn gia‑ bhë ‑a tuö kö ‑waan ‑a ‑zuö goo 'gü. 30'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑bɔ ‑an ziën 'yö dho. 31꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö dho Kapɛɛnaɔmë plöö, Galile ‑sɛ 'gü, 'ö yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka. 32'Ö ‑an 'te ‑yö ‑tun ‑a ‑bha mɛ ꞊daan' ‑kɔ bhë ‑a ‑wun 'gü, bhii 'ö tɔɔ ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑wogbiindhɛ 'ka. 33Gɔɔn‑ do 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë, ‑yö ‑kë ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü 'pö, 'ö yö 'we ‑sü 'gü 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: 34«'Aa! ‑Më ‑mü ‑i, Yesu 'go Nazalɛtë? Ü ‑nu kö 'üën‑ yi 'gü ꞊siö' ꞊a? A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ, ü mɛ 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya bɔ ‑a 'ka!» 35'Ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑zuu yaa bhë ‑a 'ka 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü 'dhi yö 'kuë‑ 'ü 'go gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» 'Yö ‑zuu yaa ‑yö gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑zuö sia‑ mɛ 'plɛ wö 'dhiö mü 'ö go ‑a 'gü; yaa pë yaa gbɛ kë ‑a 'ka. 36'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an 'te ‑yö tun, 'ö 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «'Wun ꞊blɛɛ'‑ ‑wo ꞊suu'‑ ‑mlë 'ö ꞊nɛ ꞊ɛ? 'E, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑zuu yaa ‑nu 'ka ‑wogbiindhɛ waa‑ 'piigbeedhɛ 'ka, 'ö 'wo go mɛ ‑nu 'gü 'dhö e?» 37'Ö Yesu 'tɔ ‑yö ‑pɛn 'pian 'ö 'dhö bhë ‑a ‑ta mɛ 'plɛ 'dhi. 38Yesu ‑yö ‑go ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü 'ö dho Simɔ ‑gɔ kɔɔ. Simɔ ꞊da ‑ta yaa kë 'po ‑sü 'ka, 'ö tɔɔ 'gii‑ ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑a ‑bha 'gbee‑ 'ka; 'ö mɛ ‑nu ‑wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yaan ‑a ‑dhɛ bo. 39'Ö Yesu ‑yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'yö 'wun ꞊blɛɛ 'gbee‑ 'ka 'gii‑ bhë ‑a 'ka, 'ö go ‑a 'gü, 'ö to mü 'ö ꞊luu 'ö yö ‑an ‑bhöpë ‑yuö kë ‑sü ‑bha ‑an ‑dhë. 40꞊Dhɛ lan‑ ꞊ya ‑püö, 'ö 'wo nu mɛ ‑nu 'ö 'yua ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑yö ‑an ‑kë ‑an 'ka Yesu 'piö; 'yö ‑an ‑dhɛ bo ö ‑kɔ ‑kpa ‑an ‑ta dhuö ‑sü 'ka. 41'Ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go mɛ ‑nu ꞊plëëzë 'gü ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka!» 'Kɛɛ Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an 'ka, kö ꞊kun 'wo dho 'wun gbɛ ꞊blɛɛ'‑, bhii 'ö tɔɔ wo gia‑ ‑wa ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ‑a 'ka. 42꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya 'po, Yesu ‑yö ‑go plöö 'yö dho ö ‑de 'sloo 'ka ‑dhɛ do 'bhaa ‑bha. 'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo yö ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü. ꞊Dhɛ 'ö ꞊waa‑ yö, 'wo‑ kuënnu kö ‑yaan 'to wo 'piö mü. 43'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «A ‑dho 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha, ‑a ꞊blɛɛ pödhɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'gü; bhii pë 'ö ‑Zlan ‑yö n bɔ ‑a ‑wun 'gü bhë 'ö bhë.» 44'Yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü Zude ‑sɛ 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\