Lukö 5

1Yi do 'ka Yesu ‑yö ‑kë Zenezalɛtö 'yipuë 'kpong 'dhiö, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu 'wo ꞊nië ‑a ‑zü zian 'plɛ 'ka kö ‑waan wo 'to ‑to ‑Zlan ‑wo ‑bha. 2‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'yitagɔ ꞊plɛ ‑wo ‑kë 'yi 'kpong 'dhiö kö mɛ ‑nu 'wo 'yiblükëmɛ ‑nu 'ka, ꞊wa 'go ‑a 'gü ꞊wa 'dho wo ‑bha 'kplö 'zlu ꞊dhia. 3'Ö Yesu ‑yö ‑da 'yitagɔ mɛ 'ö ‑kë Simɔ ‑bha 'ka bhë ‑a 'gü, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë ‑ya 'bhe 'tee ꞊yɔɔn 'yi ‑ta; 'ö ꞊yaannu ‑a 'gü 'ö yö ‑an ꞊daan' ‑sü ‑bha. 4꞊Dhɛ ꞊ya yën 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö‑ pö Simɔ ‑dhë: «‑Bhö ꞊yɔɔn 'yitagɔ 'ka 'yi ziëndhɛ gia‑ ‑bha kö bhi 'dhö, ü 'bhamɛ ‑nu 'dhö 'ka ka ‑bha 'kplö ‑zuö yiö 'kaan‑ 'yuö‑ 'sü!» 5'Ö Simɔ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yi 'yi ‑blü ‑kë gbenggbeng, 'kɛɛ yiëë pë gbɛ yö. ꞊Ao', ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ bhi gia‑ 'ü‑ pö 'a‑ kë bhë kö a ‑dho ‑a kë ü ‑wo 'ka.» 6꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo 'kplö ‑zuö yiö, 'ö 'yuö‑ ‑yö ‑an ‑bha 'kplö pa, ꞊dhɛ 'to ‑na zlöö kö ‑yö ꞊kaan' ‑na. 7'Ö 'wo ꞊üü‑ ‑blü wo 'bhamɛ ‑nu 'wo ‑kë 'yitagɔ gbɛ 'gü bhë ‑an ‑gɔ kö ‑waan nu wo ‑dhë. 'Ö 'wo nu 'wo 'yitagɔ ꞊plɛ bhë 'wo ‑an 'plɛ pa 'yuö‑ 'ka, ꞊dhɛ 'to ‑na zlöö kö 'yitagɔ ‑nu 'wo bhë ‑wo 'dho ‑na 'yi ꞊löö. 8꞊Dhɛ 'ö Simɔ Piɛɛ ꞊ya pë ‑nu 'wo bhë ‑an yö, 'yö nu 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü Yesu 'dhiö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, ‑bhö ꞊yɔɔn 'ma 'ü 'go n 'sɔɔ; ma 'a ꞊nɛ 'wunyaakëmɛ ‑mü n 'ka!» 9Pë 'ö ‑kë 'ö‑ pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ 'suö ‑yö ‑da yö gia‑ waa‑ mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'gü 'yuö‑ ꞊va 'wo‑ sü bhë ‑a ‑wun 'gü. 10‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö ꞊kaa' Simɔ 'bhamɛ ‑nu Zakö waa‑ Zan 'wo ‑kë Zebede gbö ‑nu 'ka bhë ‑an ‑gɔ 'pö. 'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö Simɔ ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë! 'Go ꞊dɛɛ ‑bha zlöö a ‑dho ka kë 'kplö ‑zuö mɛ ‑nu ‑gɔ ‑mɛ 'ka kö 'ka nu ‑an 'ka n ꞊dhia.» 11꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'wo nu wo ‑bha 'yitagɔ 'ka 'yi 'kpong 'dhiö, 'ö 'wo pë 'plɛ to mü 'wo ‑ziö Yesu 'piö. 12Yesu ‑yö ‑kë pödhɛ do 'bhaa 'gü, 'ö mɛ do 'ö ꞊wee ‑ya ‑kë bhë 'yö nu. ꞊Dhɛ ꞊ya Yesu yö, 'yö ‑gblü ‑a 'dhiö 'yö ꞊bhɛa ‑a ‑dhë 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ü ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun 'ka, ‑bhö n bun kë 'slööslö!» 13'Ö Yesu ‑yö ö ‑kɔ ‑po 'ö pa ‑a 'ka 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «A ‑we ‑a ‑bha, ü bun kë 'slööslö!» ‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, 'ö ꞊wee ‑yö go gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑bha. 14'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Wun 'ö ꞊nɛ kö ꞊kun 'ü‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë, 'kɛɛ ‑bhö 'dho 'ü ü ‑de ‑zɔn slabhomɛ ‑dhë 'ü ü bun ‑kë 'slööslö ‑sü sla‑ bho ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Moizö ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö kö ‑yaan ‑a ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ ü ‑dhɛ ꞊ya bo!» 15'Ö Yesu 'tɔ ‑yö ‑pɛn ‑dhɛ 'saadhö 'gü; mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑kë ‑nu ‑a 'piö ꞊dhia mü kö ‑waan wo 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha, kö ‑yö mɛ 'bhaa ‑nu dha ‑na ‑an ‑bha 'yua ‑nu ‑gɔ. 16'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑go ‑an ziën mü, 'yö dho ö 'sloo 'ka ‑dhɛ ‑nu ‑bha kö ‑yaan ꞊bhɛa'‑. 17Yi do 'ka Yesu ‑yö ‑kë mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia. ‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo go Galile waa‑ Zude ‑pö ‑nu 'gü 'iin Zeluzalɛmë plöö ‑wo ‑kë ꞊yaannu ‑sü 'ka ‑a 'sɔɔ mü. Dëmɛ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö ‑kë Yesu 'gü, 'yö‑ ‑kë 'ö mɛ ‑nu ‑bha 'yua bo ‑a 'ka. 18Mɛ ‑nu ‑wo gɔɔn‑ do 'yö 'tinng ꞊yua' ‑ya ‑kë ‑a bun 'nuu 'gü 'wo nuë; 'wo‑ këdhɛ ꞊mɛɛ kö 'waan‑ dhoë Yesu 'dhiö kɔɔ. 19'Kɛɛ bɔdhɛ gbɛ yaa kë ‑dhö ‑an ‑gɔ mɛ gbung 'wo ‑kë 'kɔ 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Yö 'wo ‑da ‑a 'ka 'kɔ tuö, 'wo ‑dhɛ 'dhi do bho 'wo‑ to ö ‑bha 'nuu 'gü, 'wo‑ ꞊yɔɔ mɛ ‑nu gbung 'gü kɔɔ mü Yesu 'dhiö ‑dhɛ gia‑ ‑bha. 20꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ö ‑bha ‑sü yö, 'yö‑ pö 'yuamɛ bhë ‑a ‑dhë: «N 'bhamɛ, 'ma ziö ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.» 21'Ö tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo yö wo 'ko ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a 'ka 'yö 'wun ꞊blɛɛ ‑Zlan ‑gɔ ꞊nëdhö e? Dö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ‑a 'ke yaa kë ‑Zlan dosɛn 'kpaan 'ka ɛ?» 22'Kɛɛ ‑zotadhe 'yö ‑kë ‑an 'gü bhë, Yesu ‑ya ‑dɔ; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö ‑zotadhe ꞊suu'‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wo ‑kë ka 'gü i? 23‑A pö ‑sü ‹'ma ziö ü ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta› 'iin ‹‑bhö ꞊luu'‑ 'ü 'ta 'sü› bhë ‑a ‑mlë 'ö 'pëëpë ‑ɛ? 24'Kɛɛ a‑ 'piö kö 'ka‑ dɔa ꞊nɛ ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ma 'a Mɛgbö 'ka n ‑gɔ 'kpongtaa zö kö 'aan‑ ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö 'tinngmɛ bhë ‑a ‑dhë: «A‑ ‑pö ü ‑dhë, ‑bhö ꞊luu'‑ 'ü ü bha 'nuu 'sü 'ü 'dho ü ‑gɔ kɔɔ!» 25‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, gɔɔn‑ 'ö bhë 'yö ꞊luu 'ö dɔ ö ‑gɛan mɛ 'kpɛkpɛ wö 'dhiö mü, 'yö ö bha 'nuu sü 'yö dhoë ö ‑gɔ kɔɔ 'tan ‑bho ‑Zlan 'tɔ 'piö ‑sü 'ka. 26‑An 'te ‑yö ‑tun, 'wo yö ‑Zlan 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü ‑bha, 'kɛɛ 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü 'wo‑ pö: «'Yië pë 'gblüünzë yö ꞊dɛɛ!» 27꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑go pödhɛ bhë ‑a 'gü; ‑a ‑bha 'dho ‑sü 'ka, ‑yö 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Levi ‑a ‑yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka 'nii‑ ꞊sɔnng' ‑kun ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü ziö n 'piö!» 28'Yö Levi ‑yö ꞊luu, 'yö pë 'plɛ to sia‑, 'yö ‑ziö ‑a 'piö. 29꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Levi ‑yö Yesu ꞊bhlë ‑kë ö ‑gɔ kɔɔ. 'Nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ waa‑ mɛ 'waa gbɛ ‑nu, ‑wo ‑kë ‑an 'piö pë ‑bhö ꞊dhia mü. 30Mɛ ‑nu 'wo ‑kë Falizi ‑mɛ ‑nu 'ka waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo 'wun ‑blɛɛ ‑wo ꞊löö wo 'ko ‑dhë, 'ö 'wo‑ pö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö 'ka pë ‑bhö, 'ka müpë mü 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ 'wunyaakëmɛ ‑nu ‑an 'piö e?» 31'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'ö 'yua 'yaa ‑an ‑bha bhë, ‑an ‑bha ‑wun 'yaa ꞊dhɔngtrɔ ‑bha, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'yua 'dho ‑an ‑bha ꞊nɛ 'wo ꞊dhɔngtrɔ ꞊mɛɛ. 32N 'ka nu mɛ ‑nu 'wo kpengdhö ‑an 'piö, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'waa kpengdhö ꞊nɛ 'a nu ‑an 'piö kö ‑waan wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö.» 33Yi do 'ka, mɛ ‑nu ‑wa ‑pö Yesu ‑dhë 'zü: «꞊Ya kë Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo wo ‑bɛn ‑to, 'ö ꞊ya kë 'wo ꞊bhɛa. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊kaa'; 'kɛɛ ü bha ꞊guë' ‑nu 'waa wo ‑bɛn 'to.» 34'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ka ‑dho ‑mɔa kö mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ kë ‑na dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta bhë 'kaan‑ pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'ö 'wo pë ‑bhö, 'kɛɛ kö dhe ‑gɔn ‑yö ‑an 'piö a? ‑Yö ‑dho kë ka ‑de 'gü 'dhö! 35'Kɛɛ ‑abi', yi 'ö dhe ‑gɔn dho go ‑a 'ka ‑an 'piö ꞊ya ‑lo, 'ö 'wo dho wo ‑bɛn to.» 36'Ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'zü 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö‑ pö: «Mɛ gbɛ yaa 'dho ‑mɔa kö ‑yaan sɔ ‑dëü 'klu 'kan ‑yaan yö sɔ zii 'blëdhɛ ‑bha ‑yaan ‑a ‑wɔ. ꞊Ya kë 'dhö kö ꞊ya sɔ ‑dëü ꞊siö'‑; 'go mü sɔ ‑dëü waa‑ ‑a zii waa dhi wo 'kuë‑. 37'Iin 'zü mɛ gbɛ 'ka 'dho yɔ 'gbee‑ yö ꞊puu' 'wɔɔnwɔn 'gü ‑yaan ‑a 'dhi ‑ta. ꞊Ya kë 'dhö yɔ ‑dho ꞊puu' 'ö 'dhö bhë ‑a wü 'ö 'daawo 'ö ‑an 'plɛ 'gü‑ ꞊siö. 38'Kɛɛ ‑abi'! ‑Ka yɔ 'gbee‑ yö ꞊puu' ‑dëü 'gü! 39'Ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑dhɔ kë yɔ 'slëënslën 'ka kö ꞊ya 'go yɔ 'gbee‑ mü ꞊dhia, bhii ‑wa pö: ‹Yɔ 'gbee‑ ꞊nɛ 'ö ‑së!›»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\